Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

List Straakw OSP Midzyrzecze Grne do Rady Gminy Jasienica
data dodania: Poniedziałek 30 listopada 2009

                                                                                               

                                                                          Midzyrzecze, 29 listopada 2009 
 

                                                                                     Rada Gminy Jasienica 

        Jednostka OSP Midzyrzecze Górne posiada dug, 117-letni ju histori. Przez ten dugi czas straacy naszej jednostki wielokrotnie dowodzili, e s potrzebni i przydatni dla ycia naszej spoecznoci, uczestniczc w akcjach ratunkowych podczas poarów i powodzi, a take niosc pomoc mieszkacom w najtrudniejszych dla nich chwilach.
        Jestemy spoecznikami, nie dziaamy z chci zysku, cay dochód z dziaalnoci naszego Stowarzyszenia przeznaczamy na cele statutowe, w tym przede wszystkim utrzymanie gotowoci bojowej oraz utrzymanie w dobrym stanie naszej Stranicy OSP. Jednostka nasza nie zatrudnia ani jednego pracownika, bazujc na pracy spoecznej zarzdu oraz czonków-ochotników.
        Gdy w czerwcu biecego roku nadesza gwatowna powód, Straacy naszej jednostki, wspólnie z innymi jednostkami gminy i powiatu ofiarnie wczyli si w walk z ywioem, spdzajc wiele godzin w trudnych warunkach bojowych.
        Cieszy nas uznanie w oczach naszych mieszkaców a take przedstawicieli wadz. Nasza dziaalno w ratowaniu ycia i mienia wielokrotnie spotykaa si z uznaniem wadz zwizkowych, samorzdowych i pastwowych. Po tegorocznej akcji powodziowej otrzymalimy gratulacje od wicepremiera Rady Ministrów a take od burmistrza Czechowic-Dziedzic. Ciesz sowa, w których przedstawiciele wadz podkrelaj nasz gotowo do „niesienia ochotniczej i spontanicznej pomocy, w ekstremalnych warunkach, z naraeniem ycia i zdrowia”, ciesz sowa o tym, e prawidowo wypeniamy nasz straack powinno a take zapewnienia o szacunku oraz wysokiej ocenie spoeczestwa.
        Nasz powinnoci jest take zabieranie gosu w sprawach dla nas trudnych i bolesnych. Oprócz dziaalnoci bojowej wanym aspektem naszej dziaalnoci jest utrzymywanie w dobrym stanie naszej Stranicy. Wybudowana w latach 80-tych, wymaga cigych remontów i modernizacji. Cz bojowa Stranicy utrzymywana jest ze rodków gminnych, pozosta cz utrzymujemy z innych przychodów. Oprócz realizacji celów statutowych Stranica jest czsto wykorzystywana na cele kulturalne i spoeczne, takie jak Zebrania Wiejskie, walne zebrania midzyrzeckich kó KGW oraz Zwizku Emerytów i Rencistów, doynki, spotkania opatkowe, festyny, bale szkolne itp. Udostpniajc nasz obiekt na cele soeckie i gminne wiadomie rezygnujemy z czci moliwych do uzyskania przychodów, w imi dobra wspólnego staramy si wcza w wikszo imprez organizowanych na rzecz naszych mieszkaców.
        Jednym z wanych planów inwestycyjnych, które byy wielokrotnie omawiane i dyskutowane przez druhów naszej jednostki jest rozbudowa zaplecza kuchennego w naszej Stranicy. Z du nadziej przyjlimy zoone w lutym 2008 roku podczas Walnego Zebrania czonków obietnice Wójta naszej gminy, dotyczce tej inwestycji. Jedn z moliwoci byo skierowanie do konkursu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku o realizacj tej rozbudowy. Bya to dla nas wielka szansa na uzyskanie znaczcego, 75-procetowego dofinansowania do tej tak potrzebnej inwestycji.
        Z analizy przyznanych w roku 2009 dotacji w w/w konkursie wynika, e na 161 zoonych wniosków dofinansowanych zostao 139 projektów. Byy to wszystkie projekty, które pozytywnie przeszy ocen formaln. Wród nich s dwa projekty z naszej gminy – rozbudowa obiektu kulturalno-sportowego w Midzyrzeczu Dolnym oraz remont cmentarza w naszym soectwie. W tym miejscu pragniemy gorco pogratulowa zarówno soectwu Midzyrzecze Dolne jak i Parafii Katolickiej otrzymania dotacji do zoonych wniosków.
        Z wielkim smutkiem i rozczarowaniem Straacy naszej jednostki przyjli odmow samorzdu lokalnego gminy Jasienica udzielenia pomocy w zoeniu wniosku na rozbudow naszej Stranicy. Mimo, i przy gospodarskim potraktowaniu naszej proby gmina moga zoy wniosek o rozbudow, nasz samorzd z tego nie skorzysta, wniosek nie zosta zoony. Zapoznalimy si z dokumentacj przedstawion przez radnych naszego soectwa oraz wyjanieniami Wójta Gminy Jasienica, zawartymi w pimie z dnia 17.04.2009. Niniejszym serdecznie dzikujemy naszym radnym za prac, któr wykonali na rzecz naszego wniosku.
        Bardzo zabolay nas wypowiedziane publicznie sowa przedstawicieli samorzdu, deprecjonujce zasadno wsparcia naszej inicjatywy, mimo, i jak napisano powyej, nasza Stranica jest wykorzystywana w szerokim zakresie równie na cele spoeczne i kulturalne dla mieszkaców naszej wsi i naszej gminy. Nie rozumiemy decyzji samorzdu, odrzucajcej nasz prob, tym bardziej, e jak wynika z ogoszonych wyników konkursu PROW, wszystkie prawidowo napisane wnioski zostay dofinansowane a w konkursie pozostao jeszcze blisko 3 miliony zotych niewykorzystanych rodków, których na skutek braku prawidowo zoonych wniosków nie rozdysponowano. Patrzc na list dofinansowanych projektów zauwaamy wród nich wiele zwizanych z remontem, przebudow lub rozbudow Stranic OSP. Samorzdy innych gmin skorzystay z szansy na modernizacj obiektów straackich, niestety samorzd naszej gminy nie zechcia tego uczyni. Mimo, i zapewnialimy o zwrocie wszystkich zaangaowanych przez gmine rodków wraz z odsetkami, miejsce pozostao puste, wniosek nie zosta zoony. Gdybymy kilka miesicy temu zostali wysuchani, dzisiaj kierowalibymy do Was nasze podzikowania, niestety stao si inaczej, peni goryczy i smutku kierujemy do Was te sowa.
        Odnoszc si do pisma Wójta Gminy Jasienica z 17.04.2009 zastanawiamy si, dlaczego umow uyczenia Stranic OSP w Midzyrzeczu Dolnym oraz w azach Wójt naszej gminy podpisa bez konsultacji z Sesj Rady Gminy a w przypadku naszej Stranicy Wójt odmówi podpisania takiej samej umowy, kierujc zapytanie w tej sprawie pod obrady Sesji Rady Gminy. Obrady tej Sesji miay miejsce zaledwie dwa dni przed terminem zoenia wniosku do PROW, oczywistym jest, e w tak krótkim terminie nie dao si ju przygotowa wniosku unijnego, zmieni pozwole na budow. Wynika z tego, e zamiast realnej chci pomocy naszym druhom, samorzd prowadzi dziaania pozorowane, majce tylko i wycznie na celu formalne usprawiedliwienie duo wczeniej podjtych, negatywnych dla OSP Midzyrzecze Górne decyzji. Jest to tym bardziej przykre, e oprócz radnych naszego soectwa w spraw t osobicie zaangaowali si take honorowy Prezes Naszej Jednostki dh Otton Winiaski oraz obecny Prezes naszego Zarzdu dh Krzysztof Wieczerzak. Równie ich emocjonalne wystpienia podczas obrad Sesji Rady Gminy zostay przez nasz samorzd zignorowane.
        Istotnym elementem naszej pracy jest take zabieranie gosu w sprawach spoecznie wanych.  
Niniejszym zwracamy si do samorzdu gminy Jasienica o prowadzenie rzetelnej, merytorycznej i dostpnej publicznie dyskusji w sprawach wanych dla funkcjonowania i rozwoju naszej gminy. Wystpujce w pracy samorzdu rónice zda powinny by zaatwiane poprzez dialog i ch kompromisu. W dyskusjach z wielk uwag powinny by wysuchiwane gosy zarówno wikszoci jak i mniejszoci, w podejmowaniu decyzji decydujce powinny by argumenty merytoryczne oraz ch kompromisu. Szczerym i merytorycznym rozmowom powinny towarzyszy dziaania, majce na celu wyeliminowanie pojawiajcych si prób dyskredytacji niektórych czonków samorzdu, szerzenie pomówie oraz nieprawdziwych informacji. Nie suy to bowiem dobrze rozwojowi naszej gminy.
        Dzikujemy za wysuchanie naszego gosu. Prosimy o przedstawienie treci niniejszego pisma podczas Sesji Rady Gminy Jasienica.

                                                                                           Ze straackim pozdrowieniem, 

                                                                                                   18 podpisów druhów

                                                                                                    OSP Midzyrzecze Górne

 
Do wiadomoci:
    Wójt Gminy Jasienica
    Radni i Rada Soecka Midzyrzecza Górnego
    Serwis www.miedzyrzecze.org.pl

powrt
Komentarze
  • Poniedziałek 30 listopada 2009,22:31:25
    ~
    Wiedziaem, e nasze Straaki to porzdne chopy

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020