Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Interpelacja w sprawie przebudowy drg
data dodania: ¦roda 2 grudnia 2009

Sesja Rady Gminy, 30 listopada 2009
Interpelacja Radnych Gminy Jasienica
do Wójta Gminy Jasienica mgr in. Janusza Pierzyny
 
Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Zebrani,
 
        Mieszkacy gminy Jasienica nie maj wtpliwoci, e jednym z najwaniejszych zada samorzdu jest poprawa i stae unowoczenianie infrastruktury drogowej. Kwestie te s podnoszone przez mieszkaców podczas wielu rónych spotka. Temat ten by przedmiotem uzasadnionej petycji sotysów do Wójta i Rady Gminy. Uytkownicy gminnych dróg podkrelaj, e s one zbyt wskie, czsto wymagaj pilnego remontu i przebudowy, za samorzd powinien korzysta z kadej szansy, by na inwestycje te pozyska rodki zewntrzne.
  
        W ostatnim czasie trway procedury, w efekcie których skierowano do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego wnioski o przebudow dwóch cigów drogowych – Liliowa w Jasienicy oraz Spacerowa i Widok w Midzyrzeczu Górnym i Dolnym. Oba wnioski zostay zoone. Zewntrzny obserwator mógby powiedzie, e wszystko jest w porzdku, e samorzd zachowa si naleycie. Niestety, z analizy sposobu postpowania Wójta oraz Komisji Budetowej wynika, e byo zupenie inaczej. Dostrzegalne s ogromne rozbienoci w traktowaniu obu tych przypadków.
  
        Przyjcie takiej samej procedury postpowania przez samorzd w identycznych sprawach to jeden z fundamentów dziaania demokratycznej wadzy, w tym przede wszystkim wadzy lokalnej. Podobne sprawy powinny by rozwizywane przy zastosowaniu tych samych procedur. Wnioski o przebudow dróg Liliowa w Jasienicy oraz Spacerowa i Widok w Midzyrzeczu byy skadane przez nasz gmin do tego samego programu unijnego, do dziaania 7.1.2, w oparciu o identyczne przepisy i regulaminy. Przy ich kierowaniu powinny by zatem uyte te same mechanizmy i procedury. Niestety byo inaczej.
 
OPINIE KOMISJI
 
        Przy wniosku dla drogi Liliowej w Jasienicy Wójt na podstawie zebranych standardowych owiadcze mieszkaców wystpi o pozwolenie na budow, a nastpnie nie pytajc o opini w tej sprawie Komisji Budetowej, wniosek przygotowa i zoy. Przy wniosku dla Midzyrzecza Wójt zachowa si inaczej. Zamiast zaj si przygotowaniem i zoeniem wniosku do RPO, skierowa wniosek do zaopiniowania przez Komisj Budetow. Komisja ta, mimo 3 posiedze nie zaopiniowaa wniosku. Ich przebieg pokaza niezdolno Komisji do podejmowania decyzji. Opinie wypowiadane przez radnych wskazyway na kompletne niezrozumienie tematu, albo zoliwe potraktowanie wniosku dla Midzyrzecza.
  
        Warto przytoczy niektóre argumenty w dyskusji. Przewodniczcy Rady wielokrotnie sprzeciwia si zoeniu wniosku na przebudow dróg w Midzyrzeczu, argumentujc to m.in. tymi sowy: ”tam nie ma w zasadzie adnego ruchu, dlatego ja uwaam, e jest to zbdne”. Z wykonanych przez gmin bada natenia ruchu na powyszych drogach wynika, e przez ulic Liliow w Jasienicy codziennie przejedaj 532 samochody a przez ulic Spacerow w Midzyrzeczu 660 samochodów, czyli o 25% wicej! W dyskusji przekonywalimy, e tak jest, niestety nasze argumenty nie znajdoway zrozumienia.
  
        Prosimy Pana Przewodniczcego o wyjanienie mieszkacom, na jakiej podstawie twierdzi, e na ulicy Spacerowej w Midzyrzeczu Górnym nie ma adnego ruchu? Prosimy Wójta o informacj, dlaczego wyniki badania natenia ruchu na drogach gminnych nie zostay przedstawione Radzie Gminy lub jej komisjom?
 
WYKUP GRUNTU
        Nastpna kwestia to wykup gruntów pod drogi gminne. W przypadku ulicy Liliowej Wójt wystpi o pozwolenie na budow na podstawie standardowych owiadcze mieszkaców, nie czynic adnych trudnoci proceduralnych. W przypadku dróg w Midzyrzeczu Wójt, mimo e posiada takie same dokumenty, odmówi wystpienia o pozwolenie na budow.
  
        W efekcie okazao si, e zaangaowanie budetu gminy w wykup gruntów pod drogi w Midzyrzeczu to przy dofinansowaniu z RPO kwota 39 000z. Po zoeniu wniosku dla ulicy Liliowej w Jasienicy do NPPDG wykup tylko jednej dziaki to ponad 40.000z. Wracajc do dróg w Midzyrzeczu, wydaje si, e kwota 39.000z przy inwestycji wartej blisko 4 mln z jest niewielka. Mimo to cz radnych, w tym wikszo radnych z Jasienicy gosowaa przeciw wykupowi gruntów w Midzyrzeczu, próbujc w ten sposób zablokowa zoenie wniosku. Na szczcie wikszo radnych zachowaa rozsdek i wniosek zosta przyjty.
  
        Niepokoi przyjte przez Wójta stanowisko w kwestii wykupu gruntów. 18 sierpnia 2009 roku Wójt zwróci si pisemnie do obu Rad Soeckich Midzyrzecza z zapytaniem, czy s one w stanie wykupi grunty na poszerzenie dróg. Zasugerowa tym samym, e to po stronie samorzdów tych dwóch soectw ley obowizek pokrycia kosztów wykupu. Po otrzymaniu tego pisma Rady Soeckie poinformoway Wójta, e istnieje przecie moliwo pokrycia do 85% kosztów wykupu ze rodków unijnych, po co zatem wydawa na ten cel rodki wasne? Czy tak powinno by, e Rady Soeckie, skadajce si w 100% ze spoeczników, instruuj Wójta, dysponujcego zespoem profesjonalistów o moliwoci zaliczenia kosztów wykupu gruntów pod przebudow dróg do kosztów kwalifikowanych wniosku unijnego? Czy mamy do czynienia z brakiem wiedzy Wójta, czy te celowym dziaaniem?
  
        W trakcie prac Komisji Budetowej wypowiadane byy wielokrotnie opinie, e w innych soectwach gmina nie nabywaa gruntów pod drogi. Dokonalimy analizy sposobu nabycia skadników majtkowych przez nasz gmin. W przekazanym radnym dokumencie „Informacja o stanie mienia gminy Jasienica” znajduje si wykaz dziaek drogowych, które w ostatnich kilkunastu latach zostay nabyte przez gmin na zasadzie zakupu lub zamiany. W tym wykazie znajduj si dziaki zlokalizowane gównie w soectwach Jasienica, Rudzica i Mazacowice. Warto zauway, e na licie nabytych przez gmin dziaek drogowych widnieje równie zakup drogi od „RSP Jasienica”, a take nabycie dziaek drogowych od czonków bliskiej rodziny obecnego Wójta. Trudno zatem przypuszcza, by Przewodniczcy Rady oraz Wójt, którzy podnosili te kwestie, o takich faktach nie wiedzieli.
  
Pytania do Wójta Gminy Jasienica:
1.    prosimy o wyjanienie dlaczego odmówi Pan wystpienia o pozwolenie na budow dla dróg Spacerowa i Widok, mimo posiadania takich samych owiadcze jak w przypadku drogi Liliowa w Jasienicy?
2.    czy w budecie gminy na rok 2010 zabezpieczy Pan odpowiednie kwoty na wykup gruntów pod poszerzenie dróg w Midzyrzeczu? Po kilkukrotnych odwiedzinach mieszkaców, po wykonaniu ekspertyz, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych mieszkacy oczekuj, e grunty te zostan wykupione.
3.    a) Dlaczego w sierpniu 2009 roku wystpi Pan do Rad Soeckich w Midzyrzeczu z zapytaniem, czy s one w stanie dokona wykupu gruntów pod drogi?
b) Czy przy skadaniu wniosku do RPO dla ulicy Liliowej zwróci si Pan z takim zapytaniem do Rady Soeckiej w Jasienicy?
4.    Dlaczego w toku prac Komisji Rady Gminy przekazywa Pan radnym informacje o braku wykupów dziaek drogowych przez nasz gmin w ostatnich latach? Z dokumentów wynika, e jest inaczej.
  
        Analiza sposobu przygotowania wniosków dla dróg w Jasienicy i Midzyrzeczu bardzo wyranie wykazuje, e w przypadku soectwa Jasienica wikszo kosztów zwizanych z przygotowaniem wniosku poniós budet gminy. Byy to rodki spoza limitów inwestycyjnych dla tego soectwa. W przypadku Midzyrzecza koszty projektów musiay pokry obie Rady Soeckie, ograniczajc tym samym inne inwestycje. Dysponujce znacznie wikszymi rodkami finansowymi soectwo Jasienica nie zapacio za swój projekt ani zotówki, duo mniejsze soectwa Midzyrzecza musiay wydatkowa na ten cel ponad 60.000z.
  
        Pytanie do Wójta: dlaczego nie wnioskowa Pan do Rady Gminy o takie same finansowanie obu projektów przebudowy dróg?
  
        W 2005 roku na wniosek Wójta na przebudow ulicy Liliowej spoza limitu dla soectwa Jasienica przekazano 72.600z. W budecie na rok 2006 na wniosek Wójta na przebudow tej drogi ponownie przekazano dodatkowe 100.000z. Budet ten zacz obowizywa od 1 stycznia 2006 a ju w dniu 23 lutego Wójt zawnioskowa o przesunicie 80.000z na remont dróg w soectwie Jasienica. W ten sposób soectwo Jasienica w roku 2006 otrzymao dodatkow, znaczc dotacj. Nie by to jedyny przypadek dodatkowego dofinansowania dróg w soectwie Jasienica – gdy do budetu wpyny rodki ze sprzeday wodocigu m.in. w Midzyrzeczu, Rudzicy i Roztropicach Wójt zawnioskowa o przekazanie dodatkowych 60.000z na remont ulicy Myliwskiej w Jasienicy. Podobnie, pozostae po przebudowie ulicy Fabrycznej w Jasienicy rodki w kwocie 80.000z take zasiliy fundusze na remont dróg w Jasienicy. O tym, e w ostatnich tygodniach pod pretekstem usuwania szkód popowodziowych na remont ulicy Myliwskiej w Jasienicy skierowano dodatkowe 175.000z na tej sali bya ju mowa.
  
        W przypadku ulicy Myliwskiej do wyjanienia pozostaje sposób przeprowadzenia przebudowy tej drogi. Warto zacytowa sowa Przewodniczcego Rady Gminy, wypowiedziane w dniu 21 wrzenia 2009 roku podczas posiedzenia Komisji Budetowej: Myliwsk si zaasfaltowao, jedzi si po niej trzy lata i nikt si nawet nie spyta, czy jest to wasno prywatna, kady si mia z tego.”
Pytanie: Czy wypowiedziane przez Przewodniczcego Rady sowa oznaczaj, e gmina budowaa drog na prywatnym gruncie bez zgody waciciela? Oczekujemy od Wójta i Przewodniczcego Rady a zarazem Prezesa RSP Jasienica, bdcej wacicielem cytowanego gruntu o pilne wyjanienie tej kwestii.
  
        adne inne soectwo nie cieszy si tak opiek ze strony Wójta jak Jasienica. Biorc pod uwag fakt, e w innych soectwach stan dróg nie jest dobry, pomimo zasadnej petycji sotysów, w zoonym do Rady Gminy projekcie budetu na rok 2010 Wójt nie przewidzia zwikszenia wydatków na ten cel.
  
        Nie rozumiemy dlaczego niektóre soectwa musz zaciska pasa a Jasienica nie. Ewidentnym przykadem dyskryminacji jest soectwo Bielowicko. Na rok 2009 Wójt zawnioskowa o przekazanie dla tego soectwa znikomych rodków. Dopiero na wniosek radnych Rada Gminy przyznaa dodatkowe 40.000z na wykonanie projektu chodnika. Niestety, kilka miesicy póniej rodki te przesunito jednak na remont dróg po powodzi. W innych soectwach - Jasienicy, Rudzicy i Midzyrzeczu Górnym - remontu uszkodze po powodzi dokonano z dodatkowych rodków budetowych, Bielowicko musiao zapaci za to rezygnacj z chodnika. W budecie na rok 2010 Wójt ponownie proponuje 40.000z na projekt chodnika. W ten sposób chodnik w Bielowicku mona budowa nawet 100 lat.
  
        Wracajc do przebudowy dróg Liliowa, Spacerowa i Widok, na temat istotnych rónic w przygotowaniu wniosków dla tych dróg mona mówi dugo. W tym miejscu ograniczymy si tylko do zadania pyta:
  
1.                  Dlaczego Wójt samodzielnie zleci opracowanie studium wykonalnoci dla drogi w Jasienicy a w przypadku dróg w Midzyrzeczu wnioskowa do Rady Gminy o zgod na tak sam decyzj? 
2.                  Dlaczego przy kierowaniu przebudowy ulicy Liliowej do RPO Wójt troskliwie zadba o wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i zawnioskowa zarezerwowanie na ten cel odpowiednich rodków finansowych, a w przypadku dróg w Midzyrzeczu tego nie uczyni?
3.                  Dlaczego w harmonogramach wniosków do RPO w przypadku ulicy Liliowej Wójt przewidywa niemal natychmiastowe rozpoczcie inwestycji, zabezpieczajc odpowiednie rodki w budecie, a w przypadku dróg Spacerowa i Widok w przekazanym do Rady Gminy projekcie budetu na rok 2010 nie ma na ten cel ani jednej zotówki?
4.                  Dlaczego Wójt, przenoszc wniosek przebudowy ulicy Liliowej z RPO do  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie poinformowa radnych, e udzia rodków z budetu gminy wzronie o 1 mln z?
  
        Podsumowujc, pragniemy wyrazi nadziej, e mimo opisanych, zasadniczych rónic w procesie przygotowywania wniosków do RPO, obie drogi uda si przebudowa z dofinansowaniem ze rodków zewntrznych. Lista oczekujcych na przebudow dróg gminnych jest duga, ich przebudowa jest niezbdna do poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego w naszej gminie.
  
Leszek Mroczko, Tomasz Osuch
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015