Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kim jestemy
data dodania: Czwartek 8 lutego 2007

Nauka Kocioa Ewangelicko- Augsburskiego

Biblijn nauk Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego mona streci w czterech hasach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. Dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadzi dzieo odnowy i reformy chrzecijaskiego Kocioa. Hasa te odnosz si do czterech aciskich zwrotów: sola scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; sola verbo - jedynie Sowo; sola gratia i sola fide – jedynie aska i jedynie wiara.

 

 Jedynie PISMO
 Reformacja wezwaa Koció do powrotu do Pisma witego. Zasada sola scriptura oznacza, e jedynym ródem wiary i ycia kadego chrzecijanina powinna by Biblia. Wiary i ycia nie moe bowiem ksztatowa tradycja, czy ludzkie dogmaty. Wiara wyrasta jedynie ze Sowa Boego i przez to Sowo jest w nas ksztatowana i rodzi nowe ycie. Dlatego te to, co jest nie zgodne ze Sowem Boym musi by odrzucone i usunite z ycia wiadomie wierzcego czowieka. Chrzecijanin nie powinien i w yciu wiary za gosem zwiastowania, które nie wypywa jedynie z Pisma witego. Sowa Biblii ucz nas: "Cae Pismo przez Boga jest natchnione i poyteczne do nauki, do wykrywania bdów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwoci" (2 Tm 3,16).

 

 

    Jedynie CHRYSTUS
To za spraw Reformacji udao si w oparciu o Bibli przywróci waciwe miejsce w yciu wiary Synowi Boemu - Jezusowi Chrystusowi.

Ta szczególna zasada: solus Christus oznacza, e jedynym Zbawicielem wiata; Panem ycia i mierci, jedynym
i prawdziwym porednikiem midzy Bogiem Ojcem
a czowiekiem jest Jezus Chrystus. Jedynie On powinien by przedmiotem wszelkiego uwielbienia i czci. Haso - jedynie Chrystus - wyklucza na podstawie Pisma witego porednictwo Marii Panny i witych na drodze zbawienia czowieka. Naley j stawia za wzór bogobojnego ycia, otacza szacunkiem, lecz modli si naley jedynie do Boga przez Jezusa Chrystusa. Wszelkie modlitwy za porednictwem witych ujmuj czci nalenej Jezusowi Chrystusowi. Jedynie w Chrystusie Bóg spotyka si osobicie z czowiekiem. Tylko przez Chrystusa
i w Chrystusie dokonuje si odpuszczenie grzechów
i zbawienie. Wierzymy, e " jeden jest Bóg, jeden te porednik midzy Bogiem a ludmi, czowiek Chrystus Jezus"
(1 Tm 2,5).

  Jedynie SOWO
Reformacja na podstawie Pisma witego uznaa Sowo Boe za jedyne ródo zbawienia czowieka. Zasada sola verbo – jedynie Sowo, oznacza, e dokonane na krzyu Golgoty zbawienie przez Jezusa Chrystusa udzielane jest nam przez Sowo Boe. Bóg w swoje Sowo woy moc zbawienia wierzcego czowieka. Dobro ofiary krzyowej dokonanej raz na zawsze przez Chrystusa, staje si udziaem wszystkich tych, którzy z wiar suchaj
i przyjmuj do swego ycia Sowa Boga i uywaj sakramentów zgodnie
z nauk samego Chrystusa. Jedynie Duch wity - trzecia osoba Boga; przez Sowo Zakonu daje poznanie grzech, wiadomoci mierci i mocy oddziaywania szatana na ludzkie ycie. Przez wiar Sowo Ewangelii budzi wiar
w moc Chrystusowego krzya i Jego zwycistwo nad moim grzechem, mierci i szatanem.
Koció posiada dwa sakramenty ustanowione przez Jezusa Chrystusa: Chrzest i Wieczerza Paska. S one widzialn form Boego Sowa. Zwizane s z obietnic zbawienia. Jako znaki aski Boej, s rodkami, przez które skutecznie dziaa Syn Boy. Przez osobist wiar przyjmowane s dary aski Boej. Dlatego: "Przyjmijcie z agodnoci wszczepione w was Sowo, które moe zbawi dusze wasze" (Jk 1,21).

 Jedynie ASKA, jedynie WIARA
Reformacja wyrosa z poznania, e czowiek zostaje usprawiedliwiony przez Boga ze swoich grzechów jedynie
z aski; dziki zasudze krzyowej Jezusa Chrystusa przez wiar. Zasada sola gratia i sola fide oznacza, e aska Boa wyprzedza wszelkie ludzkie dziaanie i chci; a pobone praktyki kocielne, dobre uczynki nie dadz nam zbawienia. Uczyni to Chrystus przez swoj mier na krzyu Golgoty. Wiara moja nie jest zasug przed Bogiem. Rodzi si ona i wyrasta ze Sowa Boego i przez ni czowiek przyswaja sobie dar usprawiedliwienia. Tylko Bóg przyobleka wierzcego w szat Chrystusowej sprawiedliwoci i witoci. Dobre uczynki s nasz chrzecijask powinnoci. . Uczynki wyrastaj z wiary, która jest czynna w mioci do Boga i bliniego, i wiadcz o jej szczeroci i autentycznoci. Jedynie
w Chrystusie wiara moe przynosi owoce w yciu codziennym. "Albowiem ask zbawieni jestemy przez wiar, i to nie z was: Boy to dar, nie z uczynków, aby si kto nie chlubi" (Ef 2,8-9).

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020