Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Miedzyrzecze 10.05.1997
data dodania: Sobota 10 lutego 2007

Sprawozdanie okolicznociowe
KGW w Midzyrzecze Dolne z okazji jubileuszu
50 – leciaKoo Gospody Wiejskich w Midzyrzeczu Dolnym zostao zaoone w 1947 roku w miesicu maju.
Ówczesna Rada Kobiet miaa swoj siedzib w powiecie. Przewodniczca tej Rady p. Brachaczkowa wystpia
z propozycj zawizania dziecica dla dzieci tutejszych rolników na okres wiosny i lata do niw. Zaproponowaa to
p. Krajewskiej, która odwiedzia gospodarzy i spisaa dzieci, wystaraa si o przydzia artykuów spoywczych, które byy czciowo darem UNRY, a nastpnie gotowaa u siebie w domu obiady i inne posiki. Dzieci byy
zgrupowane w domu u p. Rajchetowej. Opiekoway si nimi 2 panie.
Trwao to 3 miesice - p. Krajewska pracowaa w czynie spoecznym – za darmo.
Po zakoczeniu akcji letniej p. Brachaczkowa zaproponowaa zaoenie Organizacji Kobiecej i powierzya funkcj przewodniczcej p. Krajewskiej. I tak, z tego „ziarenka” zostaa powoana pierwsza organizacja kobieca w naszej wiosce –
Koo Gospody Wiejskich.
W tym miejscu pozwolimy sobie wymieni kilkanacie nazwisk pierwszych, a zarazem najstarszych, dzisiaj nie yjcych ju niektórych czonki: Stefania Krajewska, Jadwiga Szczyrbowska, Wiktoria Danel, Joanna Ryszka, Franciszka Ryszka, Agata Janik, Maria Biaas, Maria Hess, Stanisawa Mrzyk, Elbieta Iskrzycka, Ewa Kope, Waleria Dzida, Maria Gola, Jadwiga Kupczak, Janina Szczyrbowska, Magorzata Soszka, Jadwiga Symit, Helena Danel, Wiktoria Krzempek, Maria Tymon, Jadwiga Mczka, Anna Maka, Emilia Kurzius, Katarzyna Fuchs, Gerta Szarek.
Cae ycie organizacji toczyo si waciwie w domu pani Krajewskiej, poniewa nie byo w wiosce takiego miejsca,
w którym mogoby swobodnie funkcjonowa Koo. Dlatego wszystkie kursy wtenczas organizowane, odbyway si
w domu u przewodniczcej, która udostpnia swojej kuchni, naczy, niejednokrotnie wasnych artykuów spoywczych. Koo Gospody zawsze brao udzia
w rónych uroczystociach powiatowych od niepamitnych czasów. Na dni Bielska – czonkinie pieky koacze, przygotowyway miodówk, a potem sprzedaway w Bielsku. Z uzyskanych w ten sposób pienidzy, urzdzay spotkanie na „Dzie Kobiet” i szy
w odwiedziny z maymi prezentami (gównie byy to sodycze), do najstarszych czonki i mieszkaców- seniorów w odwiedziny. Dopiero w próniejszym czasie inicjatyw t przejo PKPS.

Panie z Koa Gospody bray udzia w pochodach
1-Majowych wystpujc w strojach lskich.
Cay czas patronat nad tym Koem miao powiatowe KGW. Pani Krajewska wspomina, e ju wtenczas otrzymay nasiona na uprawianie poletek przydomowych.
Równoczenie z KGW dziaao OSP i razem zaoyli zespó teatralny- amatorski, którego celem byo wystawianie sztuk
i pierwsze próby zarabiania pienidzy na rozbudow stranicy.
Pierwsz sztuk przygotowano i przedstawiono w 1953 r.
w starym budynku Tomaszczyków. Sztuka bya wypoyczona z teatru. Pani Danelowa wspomina o jednej ze sztuk
pt. „lskie Wesele”. Brali
w niej udzia p. Wiktor Janik, Alojzy Dzida, Danelowie
i jeszcze inni mieszkacy. Sztuk wystawiono w Midzyrzeczu Górnym i w Jasienicy.
Po wielu latach mudnych stara stray rozbudowano pierwsz cz obiektu, gdzie nasze Koo miao obiecane miejsce na zebrania, róne spotkania, organizowanie kursów i imprez. Z tego powodu bylimy zobowizani do udzielania si we wszystkich pracach, które OSP podejmowao, dla funkcjonowania obiektu.
Na kolejny jubileusz istnienia OSP, wybudowano sal
z przeznaczeniem na jej wypoyczanie dla wesel, zabaw i innych imprez. Koo otrzymao zadanie urzdzenia kuchni i caego zaplecza.
Pod koniec lat siedemdziesitych tzn. W 1977 r., po trzydziestu latach przewodniczenia Kou, ze swojej funkcji rezygnuje pani Krajewska, a na jej miejsce wybrana zostaa pani Genowefa Kope. Rozpoczyna si kolejny etap dziaalnoci nowego zarzdu z now przewodniczc.

 
Jeeli analizujemy stojce przed nami zadania, to na pewno nie bdzie to atwa kadencja.
OSP udostpnio nam kuchni i trzeba byo zaj si jej urzdzeniem, kompletowaniem nakry stoowych itp.
Na pierwsz gminn imprez upiekymy koacze i z miodówk panie pojechay zarabia pienidze. Potem by Sylwester- zabawa KGW,
z której dochód przeznaczono na zakup porcelany stoowej. W tym czasie wikszo podejmowanych akcji bya po to, aby jak najlepiej
i najszybciej zorganizowa funkcjonowanie wypoyczalni pod ktem urzdzania przyj weselnych, tym bardziej, e nasz obiekt by bardzo popularny. Zakupiymy lodówk, nastpnie patelni elektryczn, piec gazowy i butl. Ten ostatni zakup by nam potrzebny dla celów gównie kursowych. Panie chciay mie kursy pieczenia, garmaeryjne i chciay poznawa inne kulinarne ciekawostki.
Czasem udao si zorganizowa jak wycieczk np. przejazd Ptl Beskidzk, wyjazd do operetki do Gliwic, czy na Panoram Racawick do Wrocawia. Kiedy nasze dzieci byy mae, przez kilka lat wraz z OSP urzdzalimy im wyjazdy do Wesoego Miasteczka do Chorzowa.
W Kole dziaa przez kilka lat pod przewodnictwem pani Genowefy Kope sekcja drobiarska, która zajmowaa si rozprowadzaniem pisklt kur, kaczek, gsi oraz paszy dla nich. W póniejszych latach zmalao zapotrzebowanie na tego rodzaju hodowl, dlatego zrezygnowalimy z tej sekcji.
Nadchodzce zmiany w kraju wpyny w jaki sposób na ksztatowanie si profilu dziaalnoci organizacji na wsi, i KGW.

 
Nowo powstaa „Solidarno Rolników" w 1981 r. organizuje doynki, na czele których jest pan Hess - dlatego o nich wspominamy poniewa byy szczególne, bardzo róne od dotychczas urzdzanych doynek.

 
Upywa I kadencja pracy zarzdu KGW pod przewodnictwem pani Kope, stan czonki wynosi 82 panie.
 W wyborach przechodzi do nastpnej kadencji dotychczasowa przewodniczca Kope Genowefa i zarzd pozostaje bez zmian - tak nas zastaje grudzie 1981 r. i stan wojenny w kraju. Nadal mudnie i cigle pracujemy w naszej organizacji, pomnaajc jej nagromadzony kapita w postaci wyposaenia kuchni. Obecne tutaj panie na pewno przypominaj sobie niejedn tak akcj, gdzie przynosiy swoje produkty z domu, poyczay wasny sprzt suyy transportem, a nieraz i miejscem w swoim domu
(mam na myli pani Brychcy W. przy pieczeniu koaczy u niej w domu). Zawsze byo to nieodpatnie, bezinteresownie i cakowicie za darmo. Mona by jeszcze duo wylicza, e nie sposób wypisywa nazwiska, poniewa nie to mamy na celu. Wspomn tylko jeszcze, e przez kilka pocztkowych trudnych lat prowadzeniem wypoyczalni KGW, oraz utrzymaniem porzdku na sali OSP, kuchni i zaplecza, zajmowaa si tylko 1 osoba i to zupenie darmo - bya ni pani Dzida Anna.
Tak wanie wyglday te pocztkowe lata pionierskiej pracy spoecznej naszej organizacji- Koa Gospody Wiejskich. Byy róne lata, bardziej dochodowe, bogatsze, ale byy te i cikie, kiedy nie byo wiadomo czy zrobi zabaw sylwestrow, czy nie, bd ludzie albo i nie. Byo to bardzo wane, poniewa zabawa sylwestrowa bya jedynym ródem dochodowym KGW. Powoli ale skutecznie rozwija si wspópraca z innymi organizacjami w naszej wiosce. Rada Soecka z przewodniczcym „Solidarnoci” panem Bronisawem Hessem, KGW oraz OSP podjy si zorganizowa wito „Kwitncej Jaboni” i uczci tym samym 3-maja jako wito Narodowe Polaków. Za tym hasem w nastpnym roku po raz pierwszy po wojnie zorganizowalimy z Rad Soeck i OSP spotkanie mieszkaców na „Wspólnym Opatku”. Przybyli zaproszeni ksia obu kocioów oraz Mazacowic, a take zaproszeni przedstawiciele wadz gminy. Bylimy pionierami tego pomysu, bo do tej pory w naszej gminie nie odbyway si tego rodzaju spotkania mieszkaców.
Od tej pory rokrocznie urzdzamy „Opatek”, dlatego po niwach robimy zabaw doynkow, z której dochód w caoci przeznaczamy na pokrycie kosztów z tym zwizanych. Kiedy powsta Urzd Gminy a nastpnie przej organizacje pod swój zarzd, nastpio pewne oywienie w KGW. W tym czasie ODR w Bielsku zorganizowa
w OSP kurs rolniczy uprawniajcy przyszych spadkobierców gospodarstw do przejcia ich po swoich rodzicach.
Nasze czonkinie prowadz due gospodarstwa indywidualne specjalizujce si w hodowli byda, bior udzia w konkursie „wicej mleka lepszej jakoci”.
Za porednictwem pracownika ODR a jednoczenie czonkini koa pani Mrzyk M. mamy moliwo pozna a take skorzysta z jej doradztwa rolniczego, instruktarzu i przeprowadzenia szkole specjalistycznych. Poniewa dynamicznie rozwija si nowoczesne rolnictwo, powstaj nieznane nam sposoby upraw i pielgnacji rolin, konieczne jest przyblienie tych zagadnie, suy temu wanie ODR. Za porednictwem tej sekcji istnieje moliwo wyjazdu do zupenie nowoczesnych gospodarstw rolnych u nas w kraju, a take za granic.
Ponadto mamy take moliwo sprowadzi dla czonki po cenach niszych, nowych odmian krzewów ozdobnych, malin caorocznych, sadzonek truskawek, sadzonek kwiatów ozdobnych - panie skorzystay z tej okazji i zakupiy to co wczeniej zadeklaroway.
Jeeli przeanalizujemy stan ilociowy czonki, to na lata 1985-1986 przypada 110 osób.
Koo nasze rozwino si ju na tyle, e moemy nawet zafundowa do sali ju poszerzonej story i firanki do okien, ponadto co rok przekazujemy OSP pewn kwot na opa dla celów grzewczych.

W tym czasie zorganizowa si zespó dziecicy wokalny, zebrao si kilkanacie dziewczynek i chopców-prac z nimi rozpoczyna pani Mrzyk w klubie ruchu. W póniejszym czasie zgodzia si poprowadzi t grupk pani Szczyrbowska Elbieta-pedagog ze szkoy podstawowej z Ligoty.
Losy tego zespou byy bardzo róne, definitywnie zawiesi, ale nia na dugo, swoj dziaalnosc, kiedy jej ostatni opiekun Lis Robert poszed do wojska, a póniej rozpocz prac zawodow. W tym okresie zawiza si zespó artystyczny skadajcy si z modziey, kilku osób starszych i niektórych dzieci z zespou dziecicego. Patronat nad tym zespoem przej nieyjcy ju dzisiaj pan Szyndzielarz. On by motorem i dusz tego zespou, szkoda tylko e tak krótko. Dziki naszej przewodniczcej, jej zaangaowaniu, ten zespó jest i rozwija si. Ona zbiera materiay z rónych róde, od innych kó, pisze i ukada teksty na rónie okolicznoci, w których zespó bierze udzia, organizuje spotkania, próby, jest niemniej oddana pracy z tym zespoem jak by pan Szyndzielarz.
Zespó wystpuje na kadej uroczystoci zarówno kocielnej (jak wmurowanie kamienia wgielnego), jak i cywilnej OSP, KGW, doynkach, a nawet poza nasz miejscowoci.
Pomaga nam w tym Gminny Orodek Kulturalny, którego dyr. pani Olga Mendrek oraz pani Bernadeta Gruszka wykazay bardzo duo zaangaowania, a skutkiem tego byy wanie wystpy wyjazdowe. Wymieni moe wystp zespou w Jeleni ze sztuk „Szkubaczki”, albo przedstawienie sztuki „Kiszenie Kapusty” w orodku osób niepenosprawnych w Pogórzu. Pojecha zespó na wystp do miejscowoci Polska Cerkiew na 125-lecie tej wsi. Poza tym wystpowali na doynkach gminnych w Jasienicy i w ubiegym roku w Midzyrzeczu Dolnym. Porednio zespó ten powoduje e jestemy zauwaani w gminie i dalej, mamy jakby swoje miejsce
w gminie. W ubiegym roku zespó da wystp naszemu ksidzu proboszczowi Piotrowi Polaczkowi z okazji 25-lecia kapastwa. Jak wczeniej wspomnielimy, w okresie zimowym organizujemy sobie kursy i pokazy. W latach wczeniejszych popularne byy kursy kroju
i szycia, gotowanie, haftu, robót na drutach, kurs z zakresu garmaeryjnego. W póniejszym okresie doszy inne ciekawe tematy, jak radiestezja, zdrowe odywianie, uprawy biodynamiczne warzyw
i rolin, byy to prelekcje organizowane albo przy spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, albo po zebraniu walnym KGW. Koo brao udzia w konkursach warzyw kwiatowych i wicej mleka wysokiej jakoci. Poza tym co roku staramy si zrobi generalne sprztanie sali -
z myciem okien, praniem firan i zason, czyszczeniem krzese tapicerowanych. Nasze panie bior udzia w konkursach „najciekawszy ogród kwiatowy”, poród tych najciekawszych typowane s miejsca i skromne nagrody np. wyjazd na wycieczk do pokazowych ogrodów w Wilamowicach i Pisarzowicach- zakoczony ogniskiem i pieczeniem kiebasy, oraz przejazdem Przegibkiem. Niezmiennym w naszym kole zostao kultywowanie „babskiego wita kobiet”. Róne koleje to wito przechodzio, my jednak jako organizacja kobieca nie wstydzimy si tego wita
i z caym szacunkiem honorujemy go. Dzisiejsze spotkanie dla nas wszystkich ma szczególny charakter, poniewa mamy jubileusz
50-lecia, wic mówi samo za siebie, e inne okolicznociowe wita s niezauwaane.

I tutaj chcielimy podzikowa wszystkim organizacjom spoecznym i niespoecznym dziaajcym na terenie Midzyrzecza. Szczególnie dzikujemy wójtowi i OSP z Midzyrzecza za wasz serdeczno
i pomoc w rónych okolicznociach, oby wspópraca dalej si rozwijaa ku zadowoleniu caego spoeczestwa Midzyrzecza. Dzikujemy gminnej radzie kobiet na czele z pani Gaszek Emili. Dzikujemy Radzie Soeckiej, Kou Rolniczemu oraz wszystkim czonkiniom KGW, które bardzo chtnie pracuj na rzecz
Naszego Koa.

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020