Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Swito Niepodlegoci - kazanie ks. Jana Gajdzicy wygoszone w kociele w Midzyrzeczu
data dodania: Niedziela 6 listopada 2011

wito Niepodlegoci – 11.11.1937 r.

Midzyrzecze. (wito Niepodlegoci) Midzyrzecze obchodzio wito Niepodlegoci w sposób powany i uroczysty. Mimo straszliwej niepogody i opakanego stanu dróg, zebraa si liczna gromada dziatwy i dorosych zboru na naboestwo w kociele. Kazanie, doskonae w formie jzyka polskiego, a treci owiane szczerym duchem patriotyzmu wygosi miejscowy ks. pastor Jan Gajdzica, na tekst 1 Tymoteusza 2, wiersze 1-4. Po modach za intencj Ojczyzny i Pana Prezydenta odpiewano ,,Boe co Polsk”. Po naboestwie odbya si w Sali gmachu szkoy ewangelickiej, piknie udekorowanej przez grono nauczycielskie i dziatw szkoln, uroczysta akademia z udziaem przedstawicieli miejscowych wadz, stowarzysze i organizacyj. Akademi zagai gospodarz domu, pan kierownik Adam Szurman, a pan naucz. Cienciaa, porucznik rez. W.P. przemówi do zebranych o powstaniach i powstaniu Niepodlegego Pastwa naszego za p. prof. Lubertowicz z Bielska przedstawi dorobek Ojczyzny w dziewitnastu latach jej istnienia. Okrzykiem na cze Najjaniejszej Rzeczypospolitej, odpiewaniem P i Pierwszej Brygady i Hymnu Narodowego ,, Jeszcze Polska nie zgina" zakoczono t pikn uroczysto.


Dla Polski prawej.

Kazanie wygoszone w kociele midzyrzeckim przez ks. Jana Gajdzic w dniu wita Niepodlegoci.

Napominam tedy przede wszystkim aby

   czynione byy bagania modlitwy, proby i

dziki za wszystkich ludzi; za królów i za

wszystkich przeoonych, abymy cichy i spokojny

 ywot wiedli we wszelkiej pobonoci

i uczciwoci, albowiem to jest rzecz dobra i

przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym,

który chce, aby wszyscy ludzie byli

zbawieni i przyszli do znajomoci prawdy.

                                                                              1 Tym. 2,1-4

 

Umiowani w Panu! Zgodnie z mistrzem, Zbawicielem wiata, z Chrystusem Panem napomina i wzywa Aposto w. Pawe, aby czynione byy przez wiernych bagania, modlitwy, proby i dziki za wszystkich ludzi. Sam Pan poleci bowiem, oddawa cesarzowi czyli rzdowi, co jego jest, a Bogu, co si Bogu naley. Jako wierni i poddani Boga , oraz Pastwa i Ojczyzny z woli Boga czymy zado temu nakazowi i to z ochotnym sercem, przynoszc

Bogu dziki i chway

oraz proby i bagania

 

dzi w rocznic powstania Niepodlegego Pastwa Polskiego.

 

I

Tak. Dziki Tobie przynosimy na twoj cze, Boe. Albowiem Dziwny-Radny, Bóg-Mocny, Ojciec-Wiecznoci i Ksi pokoju pokierowa dziwnie losami Narodu i Pastwa Polskiego. Powoawszy go przed wieki i stulecia, obdarzywszy go jak swego czasu naród wybrany, moc i pomoc, bogosawiestwem i pomylnoci za królów wielkich i sawnych jak Bolesaw Chrobry, Kazimierz Wielki, Wadysaw Jagieo, Jan III Sobieski, dawa zwycistwa nad wrogami na zewntrz a na wewntrz, zote czasy dobrobytu i rozkwitu, zwaszcza w dobie reformacji Kocioa. Lecz take nawiedzi musia ten naród upadkiem za grzechy wiekow niewol pod panowaniem obcych. Znikna Polska z powierzchni mapy europejskiej, ale nie zgina do szcztu. Albowiem Bóg, który nie chce mierci grzesznika, nie chce aby si nawróci i y, niedopuci z miosierdzia swego, aby naród zgin do szcztu, przeciwnie w ogniu straszliwej mki i udrki odrodzi dusz ku nadzieji ywej i ukoronowa jego cierpienia i bohaterskie wysiki jutrzenk wolnoci po wojnie narodów. Pozwoli i pomóg Pan zastpów utworzy Wolne, niepodlege niczyjej obcej mocy Pastwo Polskie z dniem 11 listopada 1918r. Drogo bya odkupiona ta wolno. Drog do niej znacz mogiy i krzye, szubienice i wizienia, Sybir i wygnanie z jednej a wiersze, pisma, odezwy i czyny bohaterskie z drugiej strony. W dodatku powstaa Polska na zgliszczach i ruinach, spowodowanych dziaaniami wojennymi, trwajcymi na jej obszarach blisko lat sze. Zburzone byy miasta i wsie, zniszczone drogi koleje, niestae i niepewne granice, niead w duszach i chaos w umysach. A jednak z tego wielkiego Nic, potrafi stworzy wiar i ofiara swego ycia m opatrznoci Józef Pisudski z swym sztabem ludzi wiernych, garstk szaleców, dzisiejsz Polsk potn, mocn i bogat. Granice jej dzi s pewne i zabezpieczone, miasta i wsie odbudowane, drogi i koleje w stanie sprawnym, ad i porzdek, spokojny byt i pomylna przyszo zapewnione s podwalinami Konstytucji kwietniowej, któr jako swój testament podpisa na krótko przed sw przedwczesn mierci Marszaek Józef Pisudski, polecajc swym spadkobiercom jej wykonanie.

 

II

 Patrzc wic nadzieje dalekiej i bliskiej przeszoci, wielbimy Boga za rad, moc i pomoc, za dar ludzi i mów stanu a majc na uwadze stan dzisiejszy i na sercu dobro ojczyzny w przyszoci czynimy bagania i proby za wszystkich ludzi, zwaszcza za wszystkich przeoonych, abymy spokojny i cichy ywot wiedli we wszelkie pobonoci i uczciwoci, albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem.

Jest bowiem duo niepokoju na wiecie. Trwaj w niektórych narodach walki bratobójcze. Ojczyzna nasza zaywa pokoju na zewntrz, utrzymuje dobre stosunki z ssiadami dziki umiarowi i rozwadze przeoonych ma porozumienie z odwiecznym wrogiem na zachodzie. Gos Polski way na szali pokoju; jest Polska osi i ostoja pokoju i równowagi w Europie. Nie tak pomylnie i korzystnie ksztatuj si jej stosunki wewntrzne. Powiedzmy sobie szczerze, e jest jeszcze wiele niepokoju i napicia, kótni i swarów. Zwolna dojrzewamy do ycia na poziomie tak wysokim jaki przewiduje konstytucja. Polska i naród polski maj przodowa innym. Bo tak chcia widzie i mie Polsk Marszaek Józef Pisudski: Polsk nie zacienion w granic i moliwoci jednej partii, klasy czy te obozu, ani te jednego wyznania, ba nawet ani jednej tylko narodowoci ale Polsk jako gmach wielki budow obszern, z miejscem i moliwoci ycia dla wszystkich jej obywateli. „Pastwo Polskie – tak gosi Konstytucja jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani narodowo nie mog by powodem ograniczenia uprawnie, umoliwiajcych prac, która jest podstaw rozwoju i potgi Rzeczypospolitej, pracy cichej i wytrwaej dla dobra Polski.

Za tak praw, bogat i sawn Polsk za jej przeoonych i wszystkich obywateli modli si, dla takiej wspaniaej, licznej Polski y, pracowa i powica si chcemy a do tchu ostatniego, bo to nasza ziemia, tu staa nasza kolebka, tu stoj warsztaty naszej pracy, tu znajdziemy miejsce ostatniego spoczynku wiecznego. Czynimy tak w nadziei i wierze, e Orze Biay, który i nas skrzydami swymi zasania jednakowo i nas jako dzieci swoje koo siebie zgromadzi do ona swego przygarnie i ciaem swym nas ogrzeje. Amen.

W/w kazanie ukazao si w gazecie Pose Ewangelicki nr 47 dn. 20 listopada 1937 r.- pisownia oryginalna.

 opracowa: Mariusz Fender

 

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020