Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

List ks. Erwina Miklera do parafian w Bergfelden 

    Midzyrzecze, poczta Wapienica (przez Bielsko, dnia 21 listopad 1941)

 
Drodzy parafianie,

pozwólcie, i zo serdeczne podzikowania za wszystkie wiadomoci, które otrzymaem i na które do tej pory nie odpowiedziaem. Przede wszystkim dzikuj jednak za pami i yczenia z okazji lubu, jak równie za pikn ksik, któr otrzymalimy z on jako prezent. Mino 5 miesicy od momentu jej otrzymania. I tak z dnia na dzie, potem z tygodnia na tydzie przesuwaem moment napisania tego listu z podzikowaniami. Nie to, bym nie chcia go napisa. Odkadaem jednak ten moment, aby do Was napisa. A dzisiaj postanowiem ostatecznie to zrobi. Ju po tym moecie wywnioskowa, e jestem w domu. Oczywicie oczekuj codziennie powoania mnie do suby wojskowej.
W poowie sierpnia zostaem powoany do 31 grudnia, z tym dniem jednak moje powoanie zostao wypowiedziane, a to oznacza dla mnie czekanie. W tym czasie mog wykonywa swoj sub dla parafii. Prywatnie jestem zadowolony, gdy nie zostawiam mojej ony Dorle samej z jej obowizkami szkolnymi i domowymi. A pracy jest bardzo duo, czasami nawet wicej ni mona zrobi. Chciabym troch napisa Wam o nas, tak abycie mogli cho troch wyobrazi sobie nasze ycie tutaj, a tym samym odpowiedzie na pytania, które docieraj do nas w kadym waszym licie. Jeszcze przed rokiem nie wyobraalimy sobie nawet, i tak szybko wemiemy lub. Chcielimy pobra si po wojnie, a nawet jeszcze troch poczeka. Gdy jednak moje powoanie do wojska miao nadej, odwaylimy si na ten krok i cieszymy si, i nie czekalimy duej. Gdyby kade z nas miao tkwi w osobnej miejscowoci, z dala od siebie, to lepiej e jestemy razem w jednej. Ta myl towarzyszy nam kadego dnia i utwierdza nas w przekonaniu, i postpilimy waciwie. Moja ona chciaa zrezygnowa z pracy, jednake jej wniosek zosta odrzucony. Powodem jest zbyt maa liczba nauczycieli na naszym terenie. Akurat w Midzyrzeczu zwolnio si miejsce w szkole i zostaa przeniesiona tutaj. Codziennie o 8 rano udaje si do szkoy na zajcia przechodzc tylko przez plac kocielny. Dla kobiety, która dodatkowo zajmuje si domem, te 32 godziny tygodniowo to due wyzwanie. Zwaywszy jednak na fakt, e nie ma innego wyjcia, musi tak by. Wiosn tego roku wystawiono na naszym terenie tzw. „folkslisty”. Wnioski do wpisów na list – cay zeszyt, który dodatkowo jest do wypenienia w trzech egzemplarzach – zawieraj krótk notk o pochodzeniu dla kadej z osób (pochodzeniu aryjskim), tak e parafie maj pene rce roboty. Kancelarie parafialne s pene ludzi od wczesnych godzin rannych a do pónego wieczora. Cieszyn i tamtejsza parafia miaa przez pewien czas 3000 zgosze od ludzi, którzy powinni si tam byli zgosi i moga przy naprawd duym zaangaowaniu pracowników zrealizowa tylko dziennie nie wicej ni 75 zawiadcze. Take w naszej maej parafii w Midzyrzeczu mielimy z tym duo pracy przez prawie 3 miesice. Ju przed 8 rano przychodzili ludzie do kancelarii, i z krótk przerw na obiad, pracowalimy do zmroku zaatwiajc ich sprawy. Jednego dnia mielimy interesanta, który przyszed do kancelarii kwadrans po biciu wieczornych dzwonów. Wiele dokumentów (t. chodzi tutaj o tzw. Ahnenpass – dokument potwierdzajcy aryjski rodowód obywateli III Rzeszy wprowadzony w 1933 roku) zalegao kancelari, a niektóre z nich s tam do dnia dzisiejszego. Od pierwszego dnia wrzenia – niestety liczenie zaczem dopiero, gdy mino najwiksze zamieszanie – a po dzie dzisiejszy osobicie wypeniem 360 takich dokumentów. Jednake cay ten nawa pracy jest do zniesienia. W zwizku z obowizkami nie braem udziau w pracach w ogrodzie, take mojej onie praca w szkole zajmuje tak duo czasu, i wszystkie prace musielimy powierzy naszej niezastpionej gosposi, która pracowaa na parafii za czasów mojego poprzednika 8 lat. Naturalnie take dla niej jest o wiele za duo tej pracy w ogrodzie. Po obu stronach domu znajduje si ogród, za kocioem duy ogród warzywny, który w zwizku z tym, i jest poczony w kawaku z polami naszych ssiadów, dajemy do zaorania. Do tego mamy jeszcze hektar pola, który w jednej trzeciej obsadzony jest ziemniakami a w dwóch trzecich obsiany zboem. Mielimy plany, by po jesiennych zbiorach zabudowania gospodarcze wraz z podwórzem zapeni kurami i innym ptactwem domowym, moe te hodowa wini. Niektóre z naszych planów udao si urzeczywistni. Brakuje jeszcze wini, za to mamy cay tuzin rónych królików, w tym dwa przepikne króliki rasy angora, biae, z sierci dugoci 6 centymetrów, które udao nam si ju raz ostrzyc, gdy daj pikn sier. Dziwicie si pewnie, jak jako ksidz wiem to wszystko i przede wszystkim, kiedy znajduj na to czas. Oczywicie zdarza si, e caymi tygodniami nie zagldam do pomieszcze gospodarczych i czsto ciesz si tym wszystkim patrzc z okien parafii na podwórko. Ilekro jednak jestem wród królików, kaczek czy kur za kadym razem widz, e ten rolnik mia racj, mówic do mnie: drogi ksie, ksidz musi trzyma cho kilka królików, aby mie okazj pomyle o czym innym! Chwila spdzona wród zwierzt jest dla mnie odpoczynkiem od tych wielu godzin spdzonych na pracy w kancelarii parafialnej, do której dochodzi jeszcze cae zarzdzanie parafi. Moi dwaj poprzednicy zostawili mi duo pracy. To takie niewidoczne, ale bardzo pracochonne zajcia, które zajmuj cae dni, tygodnie, miesice. Wszystkie rachunki zwizane z funkcjonowaniem parafii, do tego 4 szkoy i cmentarze, dla których prowadzone s czciowo lub w caoci odrbne ksigi rachunkowe. Do tego kartoteka parafialna, zawieranie umów najmu i pozostae zwyke sprawy, które s obce pracy ksidza, a których wymagaj urzdy nie baczc na brak zbyt wielkich umiejtnoci w tych dziedzinach u ksidza. Równoczenie dochodz do tego sprawy zwizane z remontami i nowymi inwestycjami na najblisze lata, których planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie take naley do zada ksidza jako rezydenta parafii. W ubiegym roku doprowadzilimy do dobrego stanu mieszkanie na parafii znajdujce si na górnym pitrze domu parafialnego. Z jednego ogromnego pomieszczenia wydzielilimy du kuchni, pokój dzienny, azienk i spiark, w kolejnym pokoju wybudowalimy dodatkow cian. Trzy kolejne pokoje pozostay niezmienione, tylko w jednym, które suy nam jako sypialnia, zamurowalimy jedno okno, aby mona byo wstawi dwa óka, poniewa pokój ten pomimo swojej wielkoci skada si z wielu niewielkich kawaków cian, pomidzy którymi znajduj si okna i drzwi. Musielimy take w tym roku pomyle o wymianie zewntrznych okiennic, które miay ju okoo 65-70 lat, byy cakowicie zbutwiae i nieszczelne. Przed miesicem murarze przygotowali wszystko do zmian i mam nadziej, i mimo duych trudnoci udao si dobrze przeprowadzi te remonty i zmiany.
W midzyczasie mielimy problemy z dostaw wody na parafii w zwizku z awari pomp wodnych i zardzewiaymi rurami. Take i tym musiaem si zaj mimo braku wiedzy w tym temacie. Prace w polu zwizane z wymian 70 metrów rur zostay te zakoczone. Nowe rury zostay zakopane, elektryczna pompa wraz z silnikiem jest ju na miejscu, tylko kocio cinieniowy tkwi gdzie na kolei niedostarczony. W zwizku z tym wod do domu musimy nosi z okoo 40 metrów oddalonej studni i mamy nadziej, e taki stan rzeczy potrwa ju niedugo. Pienidzy na dalsze inwestycje niestety ju nie mamy, a jeszcze musimy poradzi sobie z dugiem 11.500 marek niemieckich. Dlatego zwróciem si do fundacji Gustawa Adolfa w Cieszynie, których skadki czonkowskie w tym roku wyniosy 17.500 marek niemieckich (rednia na mieszkaca w Midzyrzeczu wynosi 27,4 feniga i rednio 1,37 przypisane jest na kadego czonka) i od tej czci po podziale chcielibymy uzyska jedn trzeci pomocy. Ofiarno znacznie wzrosa w porównaniu do ubiegych lat. W sprawozdaniu superintendenta skadki te zapisane s na dwudziestym miejscu na licie gównej fundacji.

Na parterze naszej ogromnego domu parafialnego znajduje si tylko kancelaria. Trzy pomieszczenia pooone w prawej czci budynku bd w najbliszym czasie poczone w jedno tak, aby powstaa dua sala parafialna, mogca suy take jako miejsce spotka dla konfirmantów i innych. Podczas wojny jest jednak nie do pomylenia, aby mie wystarczajc ilo rk do pracy i liczy na przydzia potrzebnych materiaów. Dlatego duo pracy pozostaje cigle w planach. Ale czowiek myli – a pan Bóg kieruje. Mam take w planach utworzenie jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na lekcje religii, to które mam obecnie musi mi jednak wystarczy. Jak do tej pory nie mam jeszcze zaj z religii, nie liczc dwuletnich zaj z konfirmantami. W szkole w Midzyrzeczu moja ona uczy religii, a w Mazacowicach nie ma takich zaj z uwagi na ogromne kopoty z dostaniem si tam. Wanie dlatego, e Midzyrzecze i jego okoliczne miejscowoci s tak daleko od siebie pooone, nie mog sobie dzisiaj zbyt jasno wyobrazi mojego urzdowania tutaj. Jak mnie jednak poinformowa superintendent z Cieszyna, mog liczy na pomoc ssiedzk, ale równie na pomoc pewnego ksidza przesiedlonego na tereny wschodniej czci Bielska, Wadowic i ywca wraz z grup Niemców z Bukowiny. To jednak w przypadku naszej parafii nie wchodzi w rachub, gdy akurat na naszym terenie nie ma adnego obozu przesiedleczego, do którego mogliby oni zosta przeniesieni. Szkoda. Prawdopodobnie jednak kilka rodzin rolników zostanie wysiedlonych ze swoich gospodarstw, te nastpnie zostan poczone w wiksze gospodarstwa. Kopoty w parafii zwizane ze sprawami wysiedle i przesiedle nie na tym si kocz i nie potrafimy sobie wyobrazi, jak bdzie wyglda cay nasz koció ewangelicki unii pruskiej (t. unia pruska – poczenie w 1817 roku z inicjatywy Fryderyka Wilhelma III kocioów luteraskiego i kalwiskiego w Królestwie Prus w jeden koció krajowy). Prowincja kocioa lskiego z konsystorzem we Wrocawiu, do którego my naleymy, powinna temu zaradzi. (…) Parafie w obecnej chwili s na wasnym rozrachunku czerpic pienidze ze skadek i ofiarnoci parafian. Postanowiono utworzenie kasy kocielnej i wtedy poprzez konsystorz bdzie mona otrzyma wsparcie finansowe dla parafii. Parafia Midzyrzecze powinna w tej sytuacji otrzyma pomoc jako druga w kolejnoci.

To tyle „z grubsza”, tak abycie mogli wyobrazi sobie nasze ycie tutaj. Kazania, nauka religii, obok tego niewielka i rzadka posuga duszpasterska w postaci krótkich wizyt domowych – tak wyglda moja praca, wszystko inne jest dopiero w planach. Ciesz si jednak bardzo z tego co robi i jestem wdziczny za to. Wasze zaproszenie do Bergfelden, gdzie miabym wygosi kazanie na spotkaniu w ramach Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa bardzo mnie cieszy. Na tego typu spotkaniach kazania swoje wygaszaj znani mówcy i pastorowie, ja jednak te chtnie to zrobi. Cieszybym si bardzo z moliwoci odwiedzenia tego bliskiemu mojemu sercu miejsca, to byaby o wiele lepsza okazja opowiedzenia wam o wszystkim tutaj, ni jeden raz w roku opisywania tego w licie. Dzikuj za przesane mi yczenia od ksidza dr. Wagnera z Wrocawia.

Serdecznie was pozdrawiamy i yczymy wam i dzieciom radosnego i bogosawionego czasu adwentu.

                                                   Erwin i Dorle Mickler


w/w tekst zosta przesany wraz z fotografiami przez syna ks. Erwina Miklera – Gottfrieda z Niemiec a przetumaczony na jzyk polski przez Pani Lidi Szarek z Mazacowic.

 

opracowa: Mariusz Fender

ks. Erwin Mikler
Koci i gospodarstwo parafialne 1941r.
ks. Erwin i Dorota Mikler
Dom Parafialny 1941r.
Chr Parafialny - 1940r. Na zdjciu min. Zuzanna Szarek z d. Piszczek(M.G), Anna Fender (M.D ), Emilia Kurzius(M.G 190), Katarzyna Biesok (M.D 72), Helena Fuchs (M.D 101), Ewa Badura (M.G 32), Maria Kukla (M.D.16)
lub ks. Erwina Miklera z Dorot Urwaek 
14.04.1941 r. Bielsko
zarczyny ks. Erwina Miklera z Dorot Urwalek - 1940r.
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020