Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W dniu 9 czerwca 2012 r. odbyy si uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym.

Obchody rozpoczy si msz w. w kociele w. Marcina w intencji wszystkich straaków oraz ich rodzin. Po mszy w. straacy jednostki macierzystej, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin Jasienica, Jaworze oraz Czechowice-Dziedzice a take zaproszeni gocie przemaszerowali pod stranic OSP, gdzie odbya si cz oficjalna uroczystoci.

W uroczystociach jubileuszowych uczestniczyli m.in. posowie na Sejm RP - Magorzata Ppek, Stanisaw Szwed, Stanisaw Pita, Sawomir Kowalski oraz posanka do Parlamentu Europejskiego Magorzata Handzlik; radny Sejmiku lskiego Janusz Buzek; Starosta Bielski Andrzej Ponka oraz radni Rady Powiatu Bielskiego Józef Herzyk i Sawomir Masny; wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna oraz radni Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek, Jan Batelt, Mirosawa Haweek, Artur Kalita, Czesaw Machalica, Marian Machalica, Wojciech Zawada, Tomasz Osuch i Leszek Mroczko; przedstawiciele wadz Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP - czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Sawomir Bijak, czonek Zarzdu Wojewódzkiego oraz Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP dh Jan Cholewa, Komendant Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej st. bryg. Adam Caputa, czonkowie Zarzdu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy, Komendant gminny ZG ZOSP RP Roman Marekwica oraz z-ca Komendanta ZG ZOSP RP Aleksander Lorenz; ksia Witold Grzomba, Andrzej Dyczek, Jan Lech Klima oraz ukasz Zych; poczty sztandarowe, prezesi i delegacje OSP Bronów, OSP Jaworze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Jasienica; czonkowie honorowi, czynni i wspierajcy oraz Modzieowa Druyna Poarnicza OSP MG; sotysi Maria Guc-Mrzyk oraz Maria Iskrzycka oraz delegacje rad  Soeckich MG i MD; wiceprezes Zarzdu Okrgowego Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Kozik; Prezes Klubu Sportowego Midzyrzecze Bogdan Madok; delegacje Zarzdów Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza oraz Koa Gospody Wiejskich w MG;  Krzysztof Czader - Filia GOK w Midzyrzeczu; sponsorzy - Stanisaw Cypcer, Wiesaw Kowol, Edyta i Arkadiusz Konopka, Andrzej Zmety; zespoy artystyczne - Orkiestra Dta przy OSP Midzyrzecze Dolne, Damian Holecki, Zespó Pieni i Taca "Bielsko"; przedstawiciele mediów lokalnych: Radia Bielsko, gazet "Straak", "Kronika Beskidzka" oraz "Region"; mieszkacy Midzyrzecza i regionu.

Uroczystoci rozpoczy si od zoenia przez komendanta gminnego Romana Marekwic meldunku o gotowoci pododdziaów do uroczystoci. Meldunek przyj dh Sawomir Bijak. Nastpnie przy dwikach hymnu pastwowego wcignito na maszt biao-czerwon flag. Przywitania goci dokona prezes OSP Midzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, który przedstawi równie krótki rys historyczny oraz dziaalno jednostki-jubilatki.

Historia i dziaalno Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym

Kolejnym punktem uroczystoci byy odznaczenia dla jednostki OSP MG oraz straaków:

1. Sejmik Województwa lskiego wyróni Ochotnicz Stra Poarn w Midzyrzeczu Górnym "Zot Odznak Honorow Za Zasugi dla Województwa lskiego". Odznaczenie wrczy radny Sejmiku lskiego Janusz Buzek.

2. Uchwa Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego medale "Za Zasugi dla Poarnictwa" otrzymali:

Zoty Medal:

  • dh Henryk Kozik

Srebrny Medal:

  • dh Bogdan Kucza
  • dh Rafa Pudeko

Brzowy Medal:

  • dh Leszek Mroczko
  • dh Tomasz Osuch
  • dh Edward Zipser
  • dh Pawe Czader

Odznaczenie wrczyli: czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Sawomir Bijak, Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa oraz Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna

3. Uchwa Prezydium Zarzdu Oddziau Powiatowego przyznano odznak "Straak Wzorowy" dla:

 • dh Mirosaw Krutnik
 • dh Rafa Ryszka

Odznaczenie wrczyli: Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa oraz Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna

4. Decyzj Kapituy Medal "Za zasugi dla Ochotniczego Poarnictwa Powiatu Bielskiego" otrzymali:

 • dh Kazimierz Zawia
 • dh Józef opacki
 • dh Antoni ur
 • dh Leopold Janik

Odznaczenie wrczyli: Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa,  Komendant Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku- Biaej st. bryg. Adam Caputa, Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna

5. Prezydium Zarzdu Gminnego w Jasienicy uchwa nr 2/2012 z dnia 17.04.2012 przyznao odznak "Za wysug lat" nastpujcym czonkom OSP Midzyrzecze Górne:

 • Jan Golicz - 65 lat
 • Wadysaw Golicz - 60 lat
 • Augustyn Bartoszek - 50 lat
 • Otton Winianski - 50 lat
 • Tadeusz Podstawny - 50 lat
 • Micha Kulpa -45 lat
 • Mieczysaw Indyka 45 lat
 • Józef Winiaski - 45 lat
 • Bronisaw Wydra – 40 lat
 • Ryszard Bebek – 40 lat
 • Stanisaw Niemczyk – 40 lat
 • Józef Wieczerzak – 40 lat

Odznaczenia wrczyli: Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna oraz Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa

6. Prezydium Zarzdu Gminnego w Jasienicy przyznao odznaki nastpujcym czonkom Modzieowej Druyny Poarniczej OSP Midzyrzecze Górne:

Odznaka srebrna:

 • Rafa Pomper

Odznaki brzowe:

 • Sebastian Folek
 • Damian Wójcik
 • Jarosaw Gowiak
 • Angelika Blachura
 • ukasz Jdrzejko
 • Martyna Czader
 • Monika Wieczerzak

Odznaczenia wrczyli: Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna oraz Prezes Zarzdu Powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa

7. odznaczenia Polskiego Zwizku Emerytów Rencistów i Inwalidów dla:

 • jednostki OSP Midzyrzecze Górne na rce Prezesa dh Krzysztofa Wieczerzaka
 • dh Tomasza Osuch

wrczy Wiceprezes Zarzdu Okrgowego Henryk Kozik

Po wrczeniu odznacze odbyo si lubowanie Modzieowej Druyny Poarniczej. Swoje lubowanie modzi druhowie zoyli na sztandar jednostki, powtarzajc za spikerem sowa lubowania: 

"LUBUJ ze wszystkich si suy naszej Ojczynie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarn prac w szeregach Modzieowej Druyny Poarniczej przyczynia si do ochrony ycia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed poarami i innymi klskami ywioowymi. lubuj przestrzega postanowie Statutu OSP i Regulaminu Modzieowej Druyny Poarniczej, pogbia wiedz poarnicz, postpowa uczciwie, wykonywa sumiennie polecenia przeoonych i by wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpoarowej”

Po lubowaniu przedstawicielka druyny MDP dh Monika Wieczerzak wyrecytowaa  wiersz "Przepis na straaka".

W kolejnym punkcie obchodów gos zabrali zaproszeni gocie: wójt gminy Jasienica a jednoczenie Prezes Zarzdu Gminnego ZOSP RP Janusz Pierzyna, czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Sawomir Bijak, Komendant Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej st. bryg. Adam Caputa, parlamentarzyci Magorzata Ppek, Magorzata Handzlik, Stanisaw Szwed, Stanisaw Pita, Sawomir Kowalski, Starosta Bielski Andrzej Ponka, radni Janusz Buzek oraz Artur Kalita, ks. Andrzej Dyczek oraz sotys Maria Guc-Mrzyk. We wszystkich wystpieniach przewijay si gratulacje dla straaków z okazji jubileuszu a take yczenia dalszej spokojnej i owocnej pracy na rzecz jednostki, soectwa, gminy i regionu. Odczytano równie listy gratulacyjne, nadesane przez Prezesa Zarzdu Gównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, posank Mirosaw Nykiel oraz senatora Rafaa Muchackiego.

Po wystpieniach goci i odczytaniu listów gratulacyjnych gos zabra Prezes OSP MG dh Krzysztof Wieczerzak, który podzikowa za wszystkie gratulacje i yczenia skierowane do jednostki i straaków. Przypomnia, e obchody jubileuszu skaday si z kilku akcentów, obrazujcych ycie naszej jednostki:

- kulturalno - spoecznego, poprzez organizacj wystawy haftowanej repliki obrazu "Bitwa pod Grunwaldem" 

- sportowo - poarniczego, poprzez organizacj zawodów w stylu retro na Starej Prochowni

- uroczystego podsumowania w dniu 9 czerwca.

Prezes jednostki przedstawi take najblisze plany rozwoju bazy kulturalno-spoecznej, przede wszystkim kwestie rozbudowy remizy straackiej oraz budowy bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej na Prochowni.

Na zakoczenie wystpienia Prezes OSP MG wrczy zaproszonym gociom, straakom oraz delegacjom zaprzyjanionych jednostek okolicznociowe medale jubileuszowe.

Po wrczeniu medali jubileuszowych zoeniem meldunku o zakoczeniu uroczystoci zamknita zostaa jej cz oficjalna.

Spikerami uroczystoci byli dh Leszek Mroczko oraz dh Sawomir Masny.

W czci artystycznej imprezy licznie zgromadzona publiczno gorco oklaskiwaa wystpujcych artystów. A byo na co popatrze. Serie koncertów rozpocza Orkiestra Dta przy OSP Midzyrzecze Dolne. Kolejne koncerty to wystp Damiana Holeckiego a nastpnie Zespou Pieni i Taca "Bielsko". Po koncertach organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn straacki, który poprowadzi zespó muzyczny "Preludium". Dziki dobrej pogodzie i wspaniale bawicym si gociom impreza trwaa do biaego rana.

Organizatorzy jubileuszu pragn serdecznie podzikowa wszystkim osobom i instytucjom, które finansowo, rzeczowo oraz wasn prac pomogy w organizacji uroczystoci.

W sposób szczególny dzikujemy:

 • zaproszonym gociom oraz delegacjom i pocztom sztandarowym zaprzyjanionych jednostek OSP za udzia w uroczystoci,
 • Lokalnej Grupie Dziaania "Ziemia Bielska" oraz Wójtowi Gminy Jasienica za finansowe wsparcie jubileuszowych obchodów,
 • sponsorom: Stanisawowi Cypcer, Wiesawowi Kowol, Januszowi Ryszka, Marii Guc-Mrzyk oraz czonkom zarzdu OSP MG za sfinansowanie koncertów Damiana Holeckiego oraz ZPiT "Bielsko",
 • Krzysztofowi Czader za wykonanie i przekazanie na rzecz jednostki figury w. Floriana a ks. Witoldowi Grzomba za jej powicenie,
 • Andrzejowi Zmety, Józefowi opackiemu, Edycie i Arkadiuszowi Konopka, Piotrowi Dudek "Aqua" S.A,  Januszowi Pawowskiemu "KABA" Midzyrzecze, "OKMAR" Marek Szczypka, Joannie i Andrzejowi Rosiskim, Jolancie Polak Bank Spódzielczy Jasienica, Ireneuszowi Wójcik Peugeot-Magurka sp. z o.o., Mirosawowi aciok Auto-Van Kurniki, Jackowi i Edwardowi Pilch Ceramika Pilch za finansowe i rzeczowe wsparcie jednostki,
 • Radzie Soeckiej Midzyrzecza Górnego za pomoc w organizacji festynu,
 • Teresie Gluza, Marii Guc-Mrzyk, Magorzacie Drzewickiej, Natalii Czarniecki oraz Krzysztofowi Czader za dekoracj sceny i pomoc organizacyjn,
 • Jolancie Ryszka, paniom z Koa Gospody Wiejskich MG oraz rodzinom straaków za przygotowanie poczstunku,
 • Krzysztofowi Wydra, Tomaszowi Urbaniec, Barbarze Mroczko oraz Wadysawowi Kocurek za przygotowanie materiaów fotograficznych i filmowych,
 • ukaszowi Mroczko za przygotowanie materiaów informacyjnych, 
 • wszystkim straakom oraz mieszkacom, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji jubileuszu

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz relacji filmowych.

Relacj przygotowa: Leszek Mroczko

Foto: Krzysztof Wydra, Tomasz Urbaniec, Barbara Mroczko, Leszek Mroczko

 powrt
Komentarze
 • ¦roda 4 lipca 2012,16:29:22
  ~ St OSP
  Straak masz racje jest to nie tak ale co zrobisz moe zrozumie e jak jest z nami to jest czonkiem OSP a nie PSP mody to si musi chopina pochwali a ju witanie przez prezesa gm K G OSP in,kpt to cakowite dno tego Za.Gm.tytuy nie w OSP wida pych gminy.
 • Wtorek 3 lipca 2012,22:14:35
  ~
  Byem na tej imprezie bya super przygotowana jestem czsto w powiecie i nie tylko ale jeszcze nigdy nie widziaem KG OSP w mundurze PSP chce si chopina pochwali e jest oficerem kady KG w naszym powiecie jest lub by w PSP enada wiejska albo si wstydzi ochotnikw to caa Jasienica wszystko inaczej i najlepsze miech,
 • Niedziela 17 czerwca 2012,21:40:08
  ~ bywalec
  mam pytanie dlaczego tylko jeden radny naszej gminy podarowa straakom we a reszta przysza jak zwykle dosta zje i pamitk okolicznociow
 • Czwartek 14 czerwca 2012,18:49:14
  ~
  gratulacje straakom, pikne to byo.

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020