Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Informacja z Sesji Rady Gminy
data dodania: Niedziela 29 grudnia 2013

Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Jasienica, która odbya si w dniu 07 listopada 2013 roku:

Na pocztku sesji radny powiatowy Pan Józef Herzyk podzikowa wszystkim osobom zaangaowanym w transport ywnoci do naszej gminy, któr przekazuje Agencji Rynku Rolnego dla osób potrzebujcych. Radny powiatowy Jan Borowski poinformowa, e most w Wieszcztach bdzie oddany pod koniec listopada.

Obecny na sesji Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Pan Edward Szpoczek wrczy wójtowi okolicznociowy medal z okazji 95-lecia istnienia Ligi oraz dyplom uznania dla rodziców Filipa Pierzyny za godn naladowania postaw obywatelsk, uczciwo i wraliwo spoeczn syna.

Nastpnie wójt poda informacje o zakoczonych inwestycjach: boisko wielofunkcyjne w Wieszcztach, adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazacowicach, rozbudowa budynku remizy OSP w Rudzicy na cele wietlicy wiejskiej. Zakoczono równie gówny projekt kanalizacji. Zostao wykonanych kilkaset przyczy w Jasienicy i Midzyrzeczu.

Radni przyjli nastpujce uchway:

- w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierawy czci nieruchomoci pooonych w witoszówce, Rudzicy i Mazacowicach (w budynku sotysówki) na okres do 3 lat a take na sprzeda prawa wasnoci nieruchomoci w Mazacowicach;

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 – 2013, na okres do 3 lat;

- w sprawie przystpienia do opracowania i wdraania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica – takie plany w przyszym okresie programowania bd niezbdne dla realizacji projektów z zakresu ochrony rodowiska: fotowoltanika, termomodernizacja obiektów, wymiana owietlenia na bardziej energooszczdne itd.

- w sprawie ogoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Jasienicy;

- w sprawie zmiany Uchway z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica. Podjcie tej uchway poprzedzia burzliwa dyskusja, dotyczca minimalnej liczby radnych, którzy mog utworzy wasny klub. Wniosek w tej sprawie, dotyczcy zmniejszenia tej liczby z siedmiu radnych do trzech zosta zoony w grudniu 2010 r. przez Klub Radnych PO. W dyskusji radny Leszek Mroczko zwróci uwag, e wniosek jest rozpatrywany przez sesj dopiero po 3 latach od zoenia, przy tym nie zostaa dopeniona przewidziana prawem procedura. Zgodnie ze Statutem Gminy wójt mia 30 dni na przekazanie projektu uchway przewodniczcemu rady a trwao to kilkadziesit miesicy. Poinformowa, e w zwizku z tym wnioskodawcy zastanawiali si nad zoeniem skargi do Wojewody lskiego. Podczas dyskusji ponowiem ten wniosek, uzasadniajc go istniejcym w Polsce orzecznictwem prawnym w tym zakresie. W opinii wielu Sdów Administracyjnych istniejcy w statucie zapis (limit 7 radnych) by niezgodny z Konstytucj RP oraz ustaw o samorzdzie gminnym. W szczególnoci dotyczyo to gwarantowanego Konstytucj prawa do zrzeszania si. Uzasadnienie powoywao si równie na fakt, e równie w ssiednich gminach powszechnie stosuje si niski limit liczby radnych do utworzenia wasnego klubu, np. w Wilkowicach, Jaworzu, Czechowicach-Dziedzicach, a take w powiecie bielskim. Po dyskusji Przewodniczcy Klubu Radnych Prawo-Rodzina-Samorzd Jan Batelt zaproponowa w imieniu klubu kompromisowe rozwizanie, aby minimalna liczba radnych do zaoenia klubu wynosia 4. Po dyskusji w gosowaniu radni przyjli ten wniosek. Bez uwag przyjto pozostae zmiany w Statucie Gminy.

- uchwaa w sprawie Programu wspópracy gminy Jasienica z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Przy tej uchwale dyskusja skierowana bya na jawno procedur, okazao si, e procedura przyznawania rodków dla organizacji pozarzdowych nie jest w caoci jawna. Sekretarz Gminy twierdzia, e zgodnie z przepisami niektóre etapy musz by niejawne. Z kolei radny Mroczko uwaa, e z uwagi na fakt, e wielu samorzdowców zarówno radnych, jak i urzdników Urzdu Gminy jest czonkami stowarzysze na terenie gminy, jawno caej procedury jest jak najbardziej zasadna.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Pieszka podaa, e w dniu 29 sierpnia 2013 roku na rce Przewodniczcego Rady Wójt zoy informacj o przebiegu wykonania budetu Gminy Jasienica za pierwsze pórocze 2013 roku oraz informacj o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej gminy Jasienica. Opinia w/w dokumentów zostaa pozytywnie zaopiniowana przez RIO oraz przeanalizowana przez komisje rewizyjn.

- uchwaa w sprawie zmian budetu gminy Jasienica na 2013 rok zawiera m.in. zwikszenie rodków na dopat do autobusów MZK (55.000 z), remonty dróg czstkowych (70.000 z), zakup cignika dla Mazacowic (okoo 13.000 z), zamontowanie nowego pieca w Rudzicy (2.000 z) oraz kolejne dofinansowanie do Zakadu Komunalnego (100.000 z)

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu w formie dotacji celowej na realizacj zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4426S w Mazacowicach”. Z informacji Wójta wynika, e w cyklu dwuletnim bdzie to kwota ok. 1,9 mln z, wszystko jednak zaley od kwoty, na któr zostanie wygrany przetarg. Dodatkowo przekazano 31.000 z na wypat za odszkodowania za grunty przejte pod t drog.

- w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2014 rok. Odbya si do burzliwa dyskusja nad wysokoci podwyszenia stawek. M.in. radny Mroczko zoy wniosek o zmniejszenie skali podwyki podatków za grunty nierolnicze. Wniosek zosta odrzucony i podatek ten wzrós o ok. 13% (z 0,22 na 0,25z za m2). Ju wczeniej uzgodniono, e kwoty wynikajce ze wzrostu podatków zostan w caoci skierowane na remonty dróg w gminie.

- w sprawie ustalenia stawek opaty targowej na 2014 rok, zostaa niezmieniona,

- w sprawie obnienia redniej ceny skupu yta do celów obliczania wysokoci podatku rolnego na 2014 rok. Przeoy si to na okoo 3% wzrost stawek podatku rolnego na terenie gminy Jasienica w stosunku do roku poprzedniego.

- w sprawie okrelenia wysokoci stawek w podatku od rodków transportowych na rok 2014. Nastpi wzrost o 2 %.

Dyrektor Zakadu Komunalnego Pani Katarzyna Muszyska przedstawia e w zwizku z tym, e gmina przekazuje do Zakadu Komunalnego wybudowany wanie wodocig w Grodcu (chodzi o kawaek wodocigu przy ulicy Góreckiej) niezbdne jest zaakceptowanie stawek opaty dla tego wodocigu. Projekt uchway uzyska pozytywn opini Komisji Budetowej. Taryfa jest jedna zarówno dla gospodarstw domowych jak i odbiorców przemysowych tj. 5,47 z netto/m3. Opata abonamentowa wynosi 31,27 z miesicznie. Dusz dyskusj radnych wywoaa wysoko opaty staej w kwocie 31,27 z. Taryfa jest niewspómiernie wysza ni dla odbiorców AQUY. Radni Edward Kenig oraz Artur Kalita zastanawiali si nad moliwoci obnienia taryfy. Jednak jak podaa pani Dyrektor na taryf skadaj si koszty stae, których nie da si obniy. Radny Leszek Mroczko stwierdzi, e ma wtpliwoci, czy utworzony kilka lat temu Zakad Komunalny jest sprawny ekonomicznie, gdy budet gminy w coraz wikszym stopniu dotuje jego dziaalno, przekazujc wysokie dotacje m.in. do odbioru cieków beczkowozem oraz do kanalizacji zbiorczej. Przykadowo koszt odbioru 1 m3 cieków w kanalizacji zbiorczej wynosi 14,71z (wraz z dotacj), w ssiednich gminach (Bielsko-Biaa, Jaworze) jest to koszt na poziomie 4,20z za m3. W odpowiedzi Wójt poinformowa, e moemy odda majtek do AQUY, wówczas mieszkacy bd mieli ceny jak w miecie, ale wtedy kontrole mog sprawdza, dlaczego majtek o duej wartoci zosta oddany za nisk cen. Po dyskusji przyjto uchwa w niezmienionym brzmieniu.

Wolne wnioski:

- radny Tadeusz Ku podzikowa za zakup cignika dla Mazacowic, wyrazi te zadowolenie z przyjcia koniecznych zmian do statutu gminy.
- radny Tomasz Osuch poruszy temat kosztu przyczy mieszkaców do kanalizacji zbiorczej, poniewa dla mieszkaców koszty przyczy i ewentualnie naleny podatek s niezrozumiae. Pani Dyrektor Zakadu Komunalnego odpowiedziaa, e wszystko jest zgodne z wyliczeniami wynikajcymi z przetargu na przycza.
- radna Mirosawa Haweek poprosia o finansowe wsparcie Polskiego Komitetu Pomocy Spoecznej, który obejmuje sw pomoc osoby starsze, które nie maj rodziny.
- podzikowaem wszystkim koleankom i kolegom radnym za zagosowaniem za przekazanie rodków do starostwa powiatu bielskiego na inwestycj przebudowy ul. Starobielskiej w Mazacowicach.
- wójt poinformowa, e proces z obligacjami zosta zakoczony. Ofert zoy tylko Bank Nordea i oprocentowanie caego procesu obligacji wynosi od 0,8 – 1,4 % plus WIBOR co znacznie obniy koszt zaduenia gminy. Kredyty zostay spacone.
- radny Leszek Mroczko zaproponowa, aby kady mieszkaniec otrzyma indywidualne konto do pacenia za odpady a take za podatki. Wójt poinformowa, e prowadzi rozmowy w tym temacie z Bankiem Spódzielczym w Jasienicy.

Wojciech Zawada

ródo: dip.jasienica.org

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020