Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

10 lutego 2014 r. odbyo si Zebranie Wiejskie w Midzyrzeczu Górnym. Dyskusjom na temat wanych dla mieszkaców spraw, nie byo koca.

Przewodniczcym zebrania bya Sotys Midzyrzecza Górnego – Maria Guc - Mrzyk. Towarzyszyli jej radni Sawomir Masny, Leszek Mroczko, Tomasz Osuch oraz czonkowie Rady Soeckiej. Obecni byli równie zaproszeni gocie: Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, zastpca wójta Krzysztof Wieczerzak, Dyrektor Zakadu Komunalnego Katarzyna Bula – Muszyska oraz reprezentujcy Spók Wodn Czesaw Kanik.

Zebranie odbywao si wedug nastpujcego porzdku:


1. Otwarcie i przywitanie goci.
2. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków oraz protokolanta.
3. Sprawozdanie z dziaalnoci sotysa i Rady Soeckiej, za okres sprawozdawczy od poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
4. Informacja z dziaalnoci radnych oraz przedstawiciela Spóki Wodnej za 2013 r.
5. Wnioski i sprawy mieszkaców.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji soectwa – zada do realizacji przez gmin w roku 2014 (m.in. budowa dróg, chodników, odbudowa i remonty czstkowe dróg).
8. Uzupenienie nazewnictwa ulic.
9. Wystpienie goci.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Podjcie uchwa.
12. Zakoczenie

Na pocztku zebrania zarówno pani sotys, radni jak i czonek Spóki Wodnej, przedstawili informacje na temat podejmowanych dziaa dla wsi w 2013 roku. Nastpnie mieszkacy przedstawili swoje wnioski i zapytania. Wiksza cz z nich dotyczya dróg, które powinny zosta wyremontowane (np. Rudawka, Wiklinowa), wykonania melioracji w miejscach, gdzie podczas deszczów woda gruntowa niszczy nawierzchni dróg (Jasienicka, Bieszczadzka), budowy mostów (owiecka, Jasienicka) a take wykonania progów zwalniajcych (Rolnicza). Cz z przedstawionych spraw znalaza miejsce w planie pracy soectwa na 2014 rok.
Zadano równie pytania dotyczce wymeldowania przez gmin osoby z lokalu, kursy autobusu MZK oraz godziny pracy lekarza w Orodku Zdrowia.

W trakcie zebrania podjto uchwa o nazwaniu ulicy Lipcowej (droga boczna od ulicy Rolniczej).

W wystpieniach goci jako pierwszy zabra gos Wójt Janusz Pierzyna, który w do wyczerpujcy i pomienny sposób opisywa powstajc stref ekonomiczn wraz z mapk sugerowanych dojazdów. Przedstawi informacj, e zgodnie z pozwoleniem na budow uzyska od Starostwa Bielskiego zgod na wyjazd ze strefy na drog powiatow relacji Wapienica - Midzyrzecza - Zabrzeg - Czechowice-Dziedzice. Doda, i przygotowanie dojazdu do strefy bdzie wymagao wykonania remontów dróg. Ponadto wójt przeanalizowa kad ze spraw zgoszonych przez mieszkaców, starajc si znale jakie wyjcie z kopotliwych dla mieszkaców spraw.

Gos zabrali ponadto radni Masny oraz Mroczko, którzy przedstawili mieszkacom sprawy wymagajce interwencji lub wyjanienia. Dotyczyo to m.in. zniszczonych podczas budowy kanalizacji, a nie odtworzonych do tej pory, krawników przy drodze powiatowej, dojazdu do strefy oraz przetargu na przycza kanalizacyjne.
W pierwszym temacie radny Masny przedstawi fotografie ubitych krawników, które jego zdaniem powinny by wymienione na nowe. Poproszona o wyjanienia Dyrektor Bula–Muszyska stwierdzia, e posiada dokumenty odbioru z Zarzdu Dróg Powiatowych wskazujce na to, i krawniki s dobre. Stwierdzia, e gruntowna wymiana nie moga zosta dokonana, poniewa trzeba by byo naruszy asfalt. Wywoao to due poruszenie wród zebranych, gdy przedstawione zdjcia dobitnie pokazay, e krawniki s mocno zniszczone i powinny by wymienione.

Powrócia równie rozmowa na temat dojazdu do strefy, po burzliwej dyskusji i prezentacji kilku dokumentów zaniepokojeni mieszkacy mogli odetchn, gdy zarówno radni, jak i wójt potwierdzili, e ciki transport ciarowy tylko w wyjtkowych sytuacjach pojedzie przez Midzyrzecze Górne.

Kolejn spraw, nad któr burzliwie dyskutowano, by przetarg na kanalizacj. Jak przedstawi radny Mroczko z dokumentów przetargowych wynika, e w przetargu na przycza kanalizacyjne wystartoway dwie firmy - jedna z nich zoya ofert na kwot 2.365.000 z, druga za na kwot ok. 4.900.000 z. W zwizku z tym, e zostaa wybrana firma drosza radny stwierdzi, e po przeanalizowaniu znanych mu dokumentów (ogoszenia o wyniku przetargów zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyroki Krajowej Izby Odwoawczej) ma pewne zastrzeenia co do sposobu wyboru oferty. Jak powiedzia "prawnie prawdopodobnie wszystko jest w porzdku, natomiast jeli chodzi o poziom zarzdzania i wyboru oferty najkorzystniejszej dla gminy mam wtpliwoci". W zwizku z tym, e temat jest skomplikowany ustalono, e dokumenty, na które powoa si radny Mroczko zostan zamieszczone na stronie internetowej Midzyrzecza.
W odpowiedzi Wójt przedstawi uzasadnienie wyboru firmy droszej, wskazujc, e z jego wiedzy wynika, i tasza firma nie byaby w stanie wykona zaoonej w przetargu liczby przyczy w wymaganym terminie. W zwizku z tym, e stanowiska radnego i wójta s rozbiene, nie pozostaje nic innego ni czeka na dalszy rozwój wypadków w tej sprawie.

Radny Mroczko przedstawi równie aktualne koszty wywozu cieków (42,18 z za m3, w tym 50% dotacji) oraz bardzo wysokie ceny za odbiór cieków w kanalizacji sanitarnej - 14,71 z za 1 m3, w tym blisko 50% dotacji. Przytoczy ceny odbioru cieków w innych gminach - Jaworze, Bielsko-Biaa, które s kilkuktrotnie nisze (ok. 4,20 za m3). W odpowiedzi wójt odniós sie do ceny kubika cieków w kanalizacji zbiorczej, stwierdzajc, e "cena cieków w Jasienicy jest wysza ni w Jaworzu, gdy gmina Jaworze otrzymaa dofinansowane do budowy kanalizacji i oddaa cay majtek za jedn siódm wartoci. Przez to gmina Jaworze uzyskaa cen 4,20 za m3. Uwaam, e jest to sprzeczne z prawem. Jeeli oddam majtek o wartoci 36 milionów za 1/7 ceny to kto mnie zamknie... My to robimy zgodnie z prawem".

Kolejnym punktem bya prezentacja systemu e-Urzd Gminy Jasienica, któr przedstawi pracownik Urzdu Gminy dr Tomasz Tato.

Podstawowe dokumenty z zebrania: sprawozdanie sotysa, plan pracy na rok 2014 opublikujemy po ich otrzymaniu.

Agata Rewerska, LeM

powrt
Komentarze
  • Niedziela 23 lutego 2014,17:33:02
    ~ dodo
    Powd jest prosty. Fotograf chcial unikn skandalu jaki by na prochowni podczas koszenia zboa. Nie musi sie na internecie tlumaczy "Kogo brakuje na tym zdjciu" .p. radnego? P. soltys? p. wjta/
  • Poniedziałek 17 lutego 2014,21:43:21
    ~ ?
    Fotograf upatrzy sobie chyba tylko jeden stolik. Albo tylko oni byli na zebraniu??

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020