Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Przetarg na przycza kanalizacyjne - wtpliwoci
data dodania: Sobota 1 marca 2014

Podczas Zebrania Wiejskiego w Midzyrzeczu Górnym, które miao miejsce w dniu 10 lutego br. poruszona zostaa m.in. kwestia wyonienia wykonawcy w przetargu na przycza kanalizacyjne.

Radny Leszek Mroczko przedstawi swoje wtpliwoci co do zasadnoci wyboru wykonawcy, który przedstawi ofert na 4.907.700z oraz wykluczenie z przetargu oferenta, który przedstawi ofert na 2.375.130z, czyli nisz o 2.532.570z. Radny stwierdzi, e po zapoznaniu si z dokumentami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej inwestora - Zakadu Komunalnego w Jasienicy oraz wyrokami Krajowej Izby Odwoawczej w Warszawie, inwestor, zgodnie ze sztuk zarzdzania, powinien przy ponownym rozstrzygniciu przetargu wybra firm tasz, czego nie uczyni, wybierajc ponownie firm znacznie drosz, oferujc wykonanie robót po cenach znacznie wyszych od cen rynkowych (uzasadnienie tego stwierdzenia w dalszej czci niniejszego tekstu).

W efekcie 527 przyczy kanalizacyjnych, które byy objte przetargiem zostao wykonanych za kwot 4.907.700 z. rednia cena jednego przycza wyniosa ponad 9.300z.
Zebranie Wiejskie ustalio, e dokumenty dotyczce tego przetargu zostan zamieszczone na stronie internetowej Midzyrzecza.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych "Dofinansowanie podcze budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica" w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkacy za przycze wpacali ryczat w kwocie 1.000z, reszt pokrywaa gmina ze rodków wasnych oraz dotacji i poyczki z NFOiGW.

W dniu 28 maja 2013 r. przetarg zosta rozstrzygnity na korzy konsorcjum "Aqua System" sp. z o.o. za wspomniana kwot 4.907.700z, jednoczenie oferta firmy "Kan-Eko" z Ustronia za cen 2.375.130z zostaa wykluczona. W rozstrzygniciu przetargu podano uzasadnienie, z którego wynika, e firma z Ustronia nie uicia na czas wadium.

Pena tre dokumentu zamieszczonego w BIP Zakadu Komunalnego:

Zawiadomienie o wyborze.pdf

Firma z Ustronia nie zgodzia si z uzasadnieniem Inwestora i odwoaa si od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoawczej w Warszawie.
W dniu 17 czerwca 2013 roku KIO ogosia wyrok w tej sprawie
, uznajc odwoanie firmy z Ustronia i nakazujc Zakadowi Komunalnemu w Jasienicy uniewanienie czynnoci wyboru oferty najkorzystniejszej, uniewanienie czynnoci wykluczenia odwoujcego z udziau w postpowaniu oraz powtórzenie czynnoci badania i oceny ofert, z uwzgldnieniem okolicznoci wskazanych w uzasadnieniu.

Peny tekst wyroku KIO wraz z uzasadnieniem:

Wyrok Krajowej Izby Odwoawczej z 17.06.2013

(w tym miejscu warto doda, e Dyrektor Zakadu Komunalnego mimo zoonego wniosku dokumentu tego nie udostpnia radnemu, wyrok ten zosta odszukany w sieci Internet).

Warto zapozna si z uzasadnieniem wyroku KIO, w którym bardzo dokadnie przedstawiona zostaa ocena sdu, dotyczca nieuzasadnionego wykluczenia firmy taszej.

W dniu 9 lipca 2013 roku Zakad Komunalny poinformowa o ponownym wyborze oferenta, ponownie wybierajc firm drosz i wykluczajc firm tasz.

Ponowne zawiadomienie o wyborze.pdf

Uzasadnienie wyboru jest niezwykle lakoniczne. W szczególnoci nie ma w nim adnego zapisu wskazujcego na niezdolno wykonawcy do wykonania zadania, co obecnie jest podnoszone przez inwestora oraz Wójta Gminy Jasienica (m.in. w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 27 listopada, str.3). Radny Mroczko uwaa, e jeeli powodem wykluczenia oferenta bya niezdolno wykonawcy do wykonania zadania, informacja taka powinna by zawarta w uzasadnieniu wykluczenia oferenta. Wówczas oferent miaby moliwo odwoania sie od tej decyzji. Nic takiego w uzasadnieniu wykluczenia oferenta nie wpisano.

W zwizku z ponownym wyborem firma z Ustronia, która zoya ofert tasz o ponad 2.500.000z ponownie odwoaa si od decyzji Inwestora do Krajowej Izby Odwoawczej. Odwoanie to zostao odrzucone. W uzasadnieniu KIO stwierdzia m.in., e odwoujcy powoa si na te same okolicznoci, które ju byy przedmiotem rozstrzygnicia Izby. KIO stwierdzia, e odwoujcy nie moe dwukrotnie wnie odwoania, powoujc si na te same okolicznoci.

Postanowienie Krajowej Izby Odwoawczej z 22.07.2013

Z zawartych w uzasadnieniu informacji wynika, e Inwestor pozyska dodatkowe dokumenty z banku, do którego wpacone zostao wadium. Jednoczenie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Jasienica wskaza, e wg niego odpowiedzialnym za nieterminowe przeksigowanie na konto gminy rodków wpaconego w przetargu wadium odpowiedzialny jest bank (protokó z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27.11.2013, str. 3). Wypowied Wójta: "To Bank nie przeksigowa rodków w odpowiednim czasie, dlatego wina nie jest po stronie Urzdu czy Zakadu Komunalnego, tylko Banku". Na pytanie, czy w zwizku z tym Urzd lub Zakad Komunalny wystpiy z odpowiednim roszczeniem wobec banku wójt nie udzieli adnej odpowiedzi.

Przedstawiona sprawa nie jest jednoznaczna. Radny Leszek Mroczko podczas Zebrania Wiejskiego powiedzia: "Prawnie prawdopodobnie wszystko jest w porzdku, natomiast jeli chodzi o poziom (sposób) zarzdzania i wyboru oferty najkorzystniejszej dla gminy, mam wtpliwoci".

Wtpliwoci radnego wynikaj m.in. z zapyta mieszkaców, którzy w umowach wykonania przyczy kanalizacyjnych maj wpisane bardzo wysokie kwoty za ich wykonanie. Przykadowo za wykonanie przycza o dugoci 4,5 mb wpisany w umowie koszt wynosi 2918 z, czyli 650 z/mb. Jest to kwota znaczco wysza od cen rynkowych. Przy wyborze oferty taszej koszt ten wyniósby ok. 315 z/mb. Byaby to równie cena wysza od stosowanych obecnie cen rynkowych (150 - 300 z/mb).

Na potwierdzenie swoich opinii radny podaje przykadowe artykuy zajmujce si tym tematem:

 

System SORBNET:

http://www.ekontobankowe.pl/przelew-bankowy

 

Ceny przyczy:

http://www.jaw.pl/2013/09/wysokie-ceny-przylaczy-do-kanalizacji

http://cennik-budowlany.remontuj.pl/cennik/kanalizacja

http://www.fakt.pl/Sprawdz-ile-zaplacisz-za-kanalizacje,artykuly,98372,1.html

http://www.siedemdni.pl/index.php/sieradz/48-wiadomosci/4212-przycza-opornie-przyczane

forum.muratordom.pl/showthread.php

 

powrt
Komentarze
 • Wtorek 18 marca 2014,21:08:50
  ~ jAN
  Zawsze problem w MG
 • Niedziela 9 marca 2014,21:45:15
  ~ elektryk
  Moe by jaki konkret napisa Franio bo to wcale nie jest mieszne jak gmina buduje kilka razy droej ni powinna za cikie miliony. Omieszy to sie Pierzyna za wszystkie sznurki cignie a nie ma odwagi si podpisa tylko innych wystawia. Taki z niego bohater
 • Niedziela 9 marca 2014,19:44:58
  ~ Franio
  Przeczytaem wyjanienia zakadu komunalnego i wg mnie si ten nasz radny Mroczko omiesza
 • Pi±tek 7 marca 2014,12:18:20
  ~ mieszkaniec
  No i Zakad Komunalny si tumaczy z zaistniaej sytuacji na stronie UG.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,21:39:43
  ~ Tomasz
  przypomn gdyby kto mia jakie zaniki pamici w trakcie budowy kanalizacji fachowcy osypywali pierwsze rur piaskiem , nastpnie szed do wykopu czarny kamie - upek , nastpniez rzeczna pospuka - pospolity wir z rzeki a na koniec kamie z kamienioomy , prosz to teraz porwna z wypowiedzi LeM kiedy mwi , e Pani dyr Zakdu Komunalnego obiecaa , e ten czarny kamie to tylko czasowo i bdzie wymieniony . przecie te prace robili w mrone dni i nikt niczego nie wykopywa kanapki z rnego kamienia jak zostay usypanae tak s do dzisiaj
 • Poniedziałek 3 marca 2014,09:14:27
  ~ pytam
  Z takiego taniego dziadostwa robicie to czemu tak drogo?
 • Poniedziałek 3 marca 2014,08:52:03
  ~ rura
  Marian upek a upek jest rnica to co rzucili u nas to trucizna nawet na drogi w polach tego nie dawali ale w gminie Jasienica to wszystko mona jak si podziel z kim trzeba a wic odpowiedzialny za to gotuj sobie krupnik i nie bron si gdy jeste takim znawca co ci wcisn ciemnot a znasz si tylko na wypacie a nie robocie.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,08:42:51
  ~ Marian
  Droga Magosiu.Zamiast pisa bzdury zajmij si lepiej gotowaniem krupniku.Okazuje si,e wszdzie mona uywa upka ale w Midzyrzeczu jest ju z tego afera.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,07:55:00
  ~
  Drogi Marianie jak bdziesz wiedzia rnic midzy aprobat techniczn a atestem budowlanym to moesz pisa e to co pisae , i jak uwaasz e to to samo to zrb sobie z tego krupnik i skosztuj jak to smakuje moe wtedy zrozumiesz rnic midzy jednym i drugim
 • Niedziela 2 marca 2014,22:33:33
  ~ ORMO
  Co Midzyrzecze ma pecha na przekrty kanalizacja i niewypa finansowy strefa widz e to jest robota na zo mylcym radnym aby pokaza kto tu rzdzi cho podatnicy strac miliony.
 • Niedziela 2 marca 2014,22:09:03
  ~ Marian
  Ej "fachowcy"-upek przywglowy nieprzepalony od dawna uywa si przy budowie drg,kanalizacji itp. i spenia normy.Mona poczyta choby tutaj - http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/gddkia-materialy-budowlane-uzyte-do-budowy-wezla-sosnica-sa-prawidlowej-jakosci_68702.html albo tu :http://m.nettg.pl/news/18172/produkcja-kruszyw-pkw-w-poludniowym-koncernie-weglowym-sa
 • Niedziela 2 marca 2014,21:02:44
  ~ LeM
  Wielokrotnie z dr Osuchem zadawalimy pytania, dlaczego wykonawca stosuje ten czarny lasujcy si kamie? Zapewniano nas, e jest to podbudowa tymczasowa, ktra przed asfaltowaniem bdzie wymieniona (s na to dokumenty). Przed asfaltowaniem rzeczywicie wymieniono wierzchni warstw kamienia kopalnianego, ale reszta zostaa. Decyzje podejmowa wjt oraz dyrektor Zakadu Komunalnego.
 • Niedziela 2 marca 2014,20:27:55
  ~
  Drogi Max jeli gmina zatrudnia urzdnikw pacc im w granicach 10 tys miesicznie , eby dogldali tych inwestycji gminnych to kto to ma robi jak nie oni , jeli tego nie robili to znaczy , e nas okradali , ciebie te .
 • Niedziela 2 marca 2014,20:26:04
  ~ z dolnego
  max zapomniae o pani Kope czy wg ciebie ona nie jest zaangaowana w rozwj Midzyrzecza? Ona te widziaa ten kamie, tak?
 • Niedziela 2 marca 2014,20:17:28
  ~ max
  dziwi mnie to dlaczego nikt wczeniej nie zareagowa na taki przekrt.Z tego co piszecie to ludzie widzieli co si dzieje(skadowane hady czarnego kamienia),dodatkowo mamy 2radnych w Midzyrzeczu + radnego powiatowego,wszyscy bardzo zaangaowani w rozwj Midzyrzecza i nikt wczeniej nie sprawdzi jak przebiegaj prace??? wszystko wyszo dopiero po fakcie??? to wszystko wina Tuska i wjta;)
 • Niedziela 2 marca 2014,19:59:21
  ~
  Drogi panie LeM jak porusza si Pan po Midzyrzeczu Grnym w okresie budowy kanalizacji i widzia Pan skadowane hady czarnego kamienia wzdu rzeki to by ten nie przepalony upek kopalniany itym kamieniem zasypywano do polowy t kanalizacj to wierzy pan wasnym oczom , czy temu co podaje pani dyr zakadu komunalnego , ze uywano tylko materia z atestem , czyu mam to zgosci do UE i do sub ochrony rodowiska by to sprawdzono
 • Niedziela 2 marca 2014,17:46:28
  ~ kierowca
  http://www.transbud-wulkan.pl/kruszywa
 • Niedziela 2 marca 2014,17:44:50
  ~ kierowca
  dziwicie si e sypali nie przepalony upek ? ten syf kosztuje 4 zote za tone a porzdny kamie prawie 30 a przy takiej iloci ton to rznica co nie?
 • Niedziela 2 marca 2014,11:14:59
  ~ rura
  Ta kanalizacja to najwikszy przekrt naszego [usunito - prosz nie uywa okrele obraliwych] z jakiej racji dosta dotacje jak krci ile ludzi bdzie korzystao z niej na 1 km czy nikt tego nie kontrolowa albo pokazali cakiem co innego mam nadzieje e kiedy ten przekrt odbije si wszystkim na czele z p.ZG i naszym nieomylnym zarozumiaym rozrabiaczem a lud ktry si podczy bdzie paci coraz wiksze opaty aby starczyo na wypaty po 10000 - 15000z tak niestety jest
 • Niedziela 2 marca 2014,10:30:23
  ~ LeM
  Dyrektor Zakadu Komunalnego zapewniaa wielokrotnie, e na wszystkie uyte materiay posiada odpowiednie atesty. Ostatnie owiadczenie z Komisji Budownictwa i ochrony rodowiska: http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=5621&ident=16463
 • Niedziela 2 marca 2014,09:41:50
  ~ Mc
  Nie ma tu adnego szkalowania tekst wywaony poparty dokumentami nawet zbyt lakoniczny. Bardzo ciekawy wyrok KIO z czerwca kady powinien przeczyta
 • Niedziela 2 marca 2014,09:30:30
  ~ max
  a ja si pytam gdzie jest ten gminny komisarz co mia przejc urzd 4 lata temu:)gmina nadal istnieje,dalej si rozwija,nikt nie zamierza jej podzielic ani te sprzedac;) portali "zaprzyjanionch" i artykuw szkalujcych przed wyborami przybywa jak grzybw po deszczu. Sytuacja analogiczna jak przed zeszymi wyborami,cae 3 lata nic a ostatni rok pomyje na gowe wjta...byle by tylko przejc wadze
 • Niedziela 2 marca 2014,08:52:51
  ~ agk
  Caemu zamieszaniu z kanalizacj w gminie powinna przyjrze sie prokuratura, kwoty przyczy s zawyone kilkukrotnie faktycznie cena pojedynczego przycza ksztatuje si w okolicach 180 zl mb, a jesli firma ma okazj zrobi ich ponad 500 miao zejdzie z cen do 120 z, prawo wolnego rynku, ponadto jesli posiada pani informacje o tak powanym naduyciu naley niezwocznie poinformowa odpowiednie suby. Zachcam do spoecznego zaangaowania.
 • Niedziela 2 marca 2014,07:03:41
  ~ Krystyna
  A jaki ten ug bdzie mia wpyw na wody gruntowe i tym samym wod w naszych studniach? Czy kto w zakadzie Komunalnym w Jasienicy zastanowi si nad tym tolerujc takie barbarzystwo to to nasze studnie nie bd si do niczego nadaway
 • Niedziela 2 marca 2014,06:59:22
  ~ Zosia
  Pal licho ceny za przycza , ale wikszym problem jest jako wybudowanej kanalizacji , bowiem plastikowe rury byy obsypywane kamieniem czarnym z kopalni nieprzepalonym , ktry powinien trafi na tzw hady grnicze i tam by przepalony , tylko wwczas mgby by uywany. ten czarny kamie w poczeniu z wod gruntow wytwarza ug , ktry jest zasad i powoduje bardzo szybkie rdzewienie stali a w kontakcie z plastikiem wytrca z niego toluen , ktry jest spoiwem w plastiku bez niego plastik staje si kruchy . Jeli kto ma wyobranie to prosz sobie wyobrazi za 10-15 lat jak rury zaczn si kruszy . a poza tym materia ten nie posiada adnych atestw i jak mg by uywany przy inwestycji publicznej za tak ogromne pienidze co na to urzdnicy z gminy jasienica , no chyba , ze chodzi tylko o to ile da si wycign z tej inwestycji pod stoem . jeli kto pamita okres budowy to przypomnijcie sobie ogromne hady tego czarnego kamienia wzdu rzeki w Midzyrzeczu Grnym , ktre tiram

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020