Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Tu sóm moji korzynie –impreza plenerowa w Midzyrzeczu

Tu sóm moji korzynie”- pod takim tytuem odbya si w niedziel 27 maja w Midzyrzeczu Górnym obok Stranicy OSP impreza plenerowa koczca grant Rzeczpospolitej Internetowej.

Dla przypomnienia naley poda, e w ramach tego grantu Lokalna Grupa Dziaania zorganizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Midzyrzeczu otrzymaa kwot 50 tys. z, komputery i sprzt multimedialny na realizacj projektu pt. „Popularyzacja wartoci regionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary lska Cieszyskiego z wykorzystaniem zbiorów Izby Regionalnej w Midzyrzeczu Górnym”.

Niedzielna uroczysto bya podsumowaniem caego przedsiwzicia. Ju od godziny czternastej wszystkich przybywajcych witaa orkiestra dta OSP z Midzyrzecza Dolnego. Przed pitnast zebrani mogli usysze fragmenty wywiadów, w których najstarsi i najbardziej zasueni mieszkacy wspominaj dawne Midzyrzecze. W tym czasie panie z Koa Gospody Wiejskich czstoway koaczem wszystkich przybyych.

Cz oficjaln uroczystoci poprowadzili: Wadysawa Fedyczkowska, dyrektor szkoy w Midzyrzeczu oraz Leszek Mroczko, radny i jeden z inicjatorów przedsiwzicia. W szczególny sposób przywitano seniorów, którym wrczono kwiaty, nagrania wywiadów i laurki z podzikowaniami za podzielnie si swoimi wspomnieniami z modzie. O realizacji tych wywiadów opowiedzia ks. Andrzej Dyczek, odpowiedzialny za t cz przedsiwzicia.

Po przywitaniu przybyych goci, a byli wród nich m.in. pose Stanisaw Szwed, radny sejmiku lskiego Karol Wglarzy, wicestarosta bielski Mirosaw Szemla, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, radni gminy Jasienica z przewodniczcym Jerzym Czudkiem, Piotr Kroniak z programu „Rzeczpospolita Internetowa”, radna Rady Powiatu Urszula Bujok, poeta Juliusz Wtroba, ksia, sotysi i rady soeckie, straacy, panie z KGW, seniorzy, sponsorzy i przedstawiciele mediów lokalnych, a take wszystkich midzyrzeczan i mieszkaców ssiednich miejscowoci, kierownik grantu Krzysztof Wieczerzak omówi cao zaoe i realizacj poszczególnych jego dziaa.

Gównym punktem imprezy plenerowej bya inscenizacja o tematyce regionalnej przygotowana przez Grayn Biernot i innych nauczycieli szkoy. Wystpowali w niej w roli gospodarzy Jan Chmiel – poeta ludowy, Józef Niesyt – uczestnik konkursów gwarowych, Genowefa Kope i Elbieta Szczyrbowska – czonkinie Zespou Regionalnego „Midzyrzeczanie”. Program „Tu sóm moji korzynie” oparty by na tekstach gwarowych, prezentoway je oprócz dorosych uczennice klasy czwartej Kasia ya i Kinga Byrdy. Wiersze przeplatay si z tacami, przypiewkami i piosenkami ludowymi naszego regionu. Wystpoway dzieci z zerówki, dziewczynki z klasy pierwszej z goiczkiem, uczniowie klasy trzeciej oraz gimnazjalici. Humorystycznym akcentem by wystp Krzyka Kramarza w roli koguta, z pierwszaczkami – kurcztkami. Ubrane w lskie stroje dzieci wyglday przepiknie. W programie swoje miejsce miay tace i przypiewki w wykonaniu midzyrzeckiego Zespou Regionalnego.

Wanym elementem przedstawienia byy stare lskie pieni wykonane przez Chór Ewangelicki z Midzyrzecza oraz „Midzyrzeczan”. Na pocztku zapiewali „Pyniesz Olzo" a na koniec hymn lska Cieszyskiego „Ojcowski Dom”, do odpiewania którego wczyli si wszyscy uczestnicy tego spotkania .

Stron muzyczn programu opracowa Janusz Kobza, który wraz ze swoj kapel przygrywa w czasie caego przedstawienia. Pikn dekoracj sceny wykonay Magorzata Drzewicka i Teresa Gluza.

Po czci artystycznej wrócono do podsumowania grantu. Osoby odpowiedzialne za poszczególne przedsiwzicia przedstawiay realizacj i efekty pracy swojej grupy.

L. Mroczko omówi tworzenie dla Midzyrzecza serwisu internetowego, który w tym dniu zosta oficjalnie otwarty, co obwieszczono dwikiem trbity. Na tej stronie maj swoje miejsce wszystkie dziaajce na terenie Midzyrzecza instytucje, parafie, organizacje, kluby ...

Panie W. Fedyczkowska i M. Drzewicka poinformoway o publikacji o Midzyrzeczu, która zostaa opracowana i ukae si wkrótce.

K. Wieczerzak przedstawi dziaania, których efektem byo otwarcie w „Chacie Midzyrzecze” Izby Regionalnej nowej, kilkuizbowej ekspozycji bdcej imitacj chaty wiejskiej naszych przodków.

Równie gocie powiedzieli kilka sów. Jako pierwszy gos zabra wójt gminy Jasienica – Janusza Pierzyna, póniej Piotr Kroniak z „Rzeczpospolitej Internetowej”, nastpnie pose Stanisaw Szwed oraz wicestarosta bielski – Mirosaw Szemla, wszyscy gratulowali osobom pracujcym przy projekcie i yczyli dalszych sukcesów w pracy spoecznej na rzecz spoecznoci lokalnej.

Przy realizacji grantu zrodzio si wiele nowych pomysów. Jednym z nich byo zaproszenie do wspóudziau w projekcie w charakterze Sponsora rónych urzdów, jednostek samorzdu lokalnego, instytucji, firm i osób z naszego regionu. Z tytuu sponsoringu nadano specjalne tytuy honorowe:

  • Mecenasa i Przyjaciela Midzyrzecza

  • Dobrodzieja i Przyjaciela Midzyrzecza

  • Mionika i Przyjaciela Midzyrzecza

  • Przyjaciela Midzyrzecza.

Powysze tytuy wraz z pamitkowymi dyplomami i talerzami, wykonanymi przez miejscowych artystów – Józefa i Mari Chowaniec, wrczali proboszczowie miejscowych parafii: katolickiej ks. Witold Grzomba i ewangelickiej ks. Andrzej Dyczek. Chcemy jeszcze raz podzikowa tym, którzy wspomogli prace lokalnej grupy i umoliwili kontynuowanie podjtych dziaa. Wspólna praca ludzi dobrej woli wsparta finansowo przez ludzi dobrego serca przynosi dobre efekty.

Inicjatyw panów Krzysztofa Wieczerzaka, Leszka Mroczko i Tomasza Osucha byo przeksztacenie Lokalnej Grupy Dziaania w Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza i takie poczynania zostay podjte, o czym poinformowano zebranych na tej uroczystoci.

Przyszed moment na przedstawienie osób pracujcych przy realizacji grantu, dokonaa tego w sposób humorystyczny Genowefa Kope. Wszyscy zebrali si na scenie i zapiewali hymn Lokalnej Grupy Dziaania uoony przez Elbiet Szczyrbowsk. Zrobiono pamitkowe zdjcie i zaproszono wszystkich do zwiedzenia Izby Regionalnej, a byo warto... .

Goci do Izby zaprosili wierszem, napisanym równie przez E. Szczyrbowsk Anna Tymon i Ludwik Janik. Odwiedzajcy chat mogli równie obejrze wystaw zdj z realizacji grantu oraz dawnego i obecnego Midzyrzecza a take prace plastyczne midzyrzeckich uczniów oraz wyroby artystyczne pa z Kó Gospody.

W tym czasie na placu przed remiz do taca przygrywali ju Magorzata i Józef Jczko, rozpocz si festyn majowy zorganizowany przez Rad Soeck Midzyrzecza Górnego. Bawiono si do pónych godzin nocnych.

By to wyjtkowy dzie dla Midzyrzecza i dla organizatorów tej uroczystoci. Dopisali gocie, midzyrzeczanie, nawet pogoda nam sprzyjaa. Cieszymy si, e zaoenia grantu zostay osignite, a te nowe rozpoczte przedsiwzicia chcielibymy kontynuowa dla dobra naszej miejscowoci i regionu.

W imieniu Lokalnej Grupy Dziaania Rzeczpospolitej Internetowej
napisaa Grayna Biernot

foto: Krzysztof Wydra, ukasz, Barbara i Leszek Mroczko, Bartek Gola

Najpierw wszystko trzeba byo przygotowa
Chata wiejska bez potu byaby niekompletna ...
Na pitrze tej chaty znajduje si Izba Regionalna
Na pocz±tek graa Orkiestra Dta przy OSP Midzyrzecze Dolne
Byy i inne instrumenty
Goci witay panie w strojach lskich
Grupa Dziaania przygotowuje sie do rozpoczcia imprezy ...
No i zaczynamy ...
Na pocztek kierownik projektu Krzysztof Wieczerzak informuje o grancie
ks. Andrzej Dyczek przedstawia cz projektu zwizan z rejestracj wspomnie o Midzyrzeczu
Barbara Mroczko, Grayna Biernot i Tomasz Osuch wrczaj kwiaty i pamitkowe pyty CD
Gromkie 'Sto lat' dla naszych seniorw
Przedstawienie rozpocz chr ewangelicki
opraw muzyczn zaj si pan Janusz Kobza
Genowefa Kope, Kasia ya, Kinga Byrdy, Jan Chmiel, Elbieta Szczyrbowska i Jzef Niesyt w trakcie wystpu
Jzef Niesyt
Jan Chmiel
Zesp dziecicy z midzyrzeckiej szkoy
Kinga Byrdy i Jzef Niesyt
Panie z KGW czstoway goci tradycyjnym koaczem
Wszystko dokadnie obfotografowalimy i sfilmowalimy
W trakcie inscenizacji nie zabrako humorystycznych scen
Kasia ya
Inscenizacja zakoczya si intonacj pieni 'Ojcowski dom'
Leszek Mroczko prezentuje nowy serwis internetowy Midzyrzecza
Trombita oznajmi oficjalne uruchomienie serwisu www.miedzyrzecze.org.pl
Oficjanie serwis otworzyli Piotr Kroniak z Rzeczpospolitej Internetowej i Krzysztof Wieczerzak
Now publikacj o Midzyrzeczu zaprezentoway Wadysawa Fedyczkowska i Magorzata Drzewicka
Przy pisaniu publikacji pomoc suya Janina Kubaczka (z prawej)
Tytuy honorowe dla sponsorw wrczali ks. Witold Grzomba, Krzysztof Wieczerzak i Tomasz Osuch
Mecenasi, Dobrodzieje, Mionicy i Przyjaciele Midzyrzecza
Mecenasom i Dobrodziejom wrczono pamitkowe talerze, wykonane przez Jzefa i Mari Chowaniec
Piotr Kroniak bardzo pozytywnie oceni nasz projekt
Wjt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna wysoko oceni prac kierownika naszego grantu
Pose na Sejm RP Stanisaw Szwed gratulowa i yczy dalszych sukcesw
Wicestarosta bielski Mirosaw Szemla gratulowa Grupie Dziaania pomysu i ludzi
Genowefa Kope humorystycznie 'obgadaa' wszystkich czonkw naszej Grupy Dziaania
Krzysztof Wieczerzak - zastpca wjta i kierownik projektu
Na podsumowanie swojej pracy Grupa Dziaania zapiewaa wasny 'hymn'
i poprosia do wsplnego zdjcia goci
Izba Regionalna przed otwarciem
Modzi 'komputerowcy' przy komputerach otrzymanych w ramach grantu
Wystaw koronek zaprezentoway panie z KGW
Symboliczne przecicie wstgi ...
... i ju mona zwiedzi nasz± pikn Izb Regionaln
Chcemy by nasza Izba suya wszystkim pokoleniom
Juliusz Wtroba z maonk nie ukrywali swojego zachwytu ...
Po zwiedzeniu Izby na goci czekaa pamitkowa ksiga
Imprezie towarzyszyo kilka okolicznociowych wystaw
Byo te wiele okazji do nieoczekiwanych spotka. Tu byy proboszcz parafii katolickiej ks. Piotr Polaczek wrd czonkw orkiestry dtej
Nawet najstarsi mieszkacy sprbowali swoich si w tacu
Umiechnite twarze to dowd, e impreza si udaa
Na zakoczenie panie z KGW poczstoway goci swoimi specjaami
Rada Soecka zorganizowaa festyn. Byy kiebaski, frytki, krupnioczek, byo piwko, do taca grali Magosia i Jzek Jczko ale nikt im zdjcia nie zrobi ...
Ta noc w Midzyrzeczu bya ciepa, pogodna i wesoa
A ju wkrtce kolejna okazja - otwarcie 'Chaty Midzyrzecze'
Pan Jzef Chowaniec prezentuje swoje najnowsze dzieo - dwa pikne herby soectw Midzyrzecza Grnego i Midzyrzecza Dolnego bd± zdobi portal nad wejciem do chaty
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020