Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Ju 70 lat Koo owieckie „HUBERTUS” w Midzyrzeczu prowadzi gospodark owieck na terenie, którego jest gospodarzem.

Chcielibymy przybliy przybyym na nasz uroczysto kolegom myliwym
i zaproszonym gociom histori, dokonania i tradycj Naszego Koa.

Troch historii.

Jesieni 1945 r. rozpocz dziaalno Polski Zwizek owiecki. Na zebraniu powiatowym Polskiego Zwizku owieckiego, 25 listopada 1945 r. wytyczono kierunki dziaania i organizacji kó owieckich w powiecie bielskim. Wtedy to pasjonaci owiectwa z Midzyrzecza Górnego i Dolnego powoali nieformaln grup, która przygotowywaa podwaliny pod organizacj polowa zbiorowych na terenie Midzyrzecza. Przyjlimy, e byy to prapocztki dziaalnoci póniejszego Koa owieckiego „Hubertus”
w Midzyrzeczu.

Formalnie 24 stycznia 1946 r. myliwi zamieszkali na terenie Midzyrzecza Górnego i Dolnego powoali do ycia liczce wówczas 14 czonków Koo owieckie, którego statut zosta zatwierdzony w dniu 25 maja 1946 r. pod numerem SP 24/h/9/46. Byo to drugie w kolejnoci koo zaoone na terenie powiatu bielskiego.

Po dokonaniu w 1946 r. przez Starostwo Powiatowe w Bielsku podziau terenu powiatu na obwody owieckie mieszczce si w granicach gmin, Koo owieckie w Midzyrzeczu wydzierawio obwód gminy Midzyrzecze o powierzchni 2.222 ha.

W 1952 roku ukazuje si dekret o prawie owieckim i nastpuje reorganizacja owiectwa na podstawie nowego statutu PZ. Powstaj nowe obwody owieckie. Koo owieckie w Midzyrzeczu zostaje w 1953 r. ponownie zarejestrowane i wydzierawia obwód owiecki nr 119 o powierzchni 3.580 ha w gromadach Midzyrzecze Górne i Dolne, czciowo Wapienica, Mazacowice, Ligota, Bronów, Landek, Rudzica, Jasienica i Jaworze.

W 1964 roku nastpuje nowy podzia ternu województwa katowickiego na obwody owieckie, a obwód dzierawiony przez Koo otrzymuje powierzchni 3.520 ha.

W roku 1970 Koo owieckie w Midzyrzeczu przyjo nazw „HUBERTUS”.

W 1975 nastpia reforma administracyjna Kraju, gdzie po podziale administracyjnym Koo owieckie „HUBERTUS” w Midzyrzeczu znalazo si
w granicach województwa bielskiego. Nowy podzia administracyjny sprawi, e Koo dzierawio obwód Nr 28 o pow. uytkowej 2.970 ha.

Kolejna reforma administracyjna Kraju w 1999 roku sprawia, e po podziale administracyjnym Koo owieckie „HUBERTUS” w Midzyrzeczu znalazo si
w granicach województwa lskiego. Na podstawie rozporzdzenia Nr 25/01 Wojewody lskiego z dnia 03.10.2001 roku Koo dzierawio obwód Nr 189 o powierzchni 3.850 ha.

W 2012 roku nastpia zmiana numeracji obwodów owieckich w województwie lskim i obecnie Koo owieckie „HUBERTUS” w Midzyrzeczu dzierawi obwód owiecki Nr 177 o powierzchni 3.854 ha.

Obwód owiecki Nr 177.

Granice obwodu owieckiego Nr 177 stanowi obecnie: od pónocy granica obwodu biegnie od skrzyowania ulicy Strumieskiej z ulic Bronowsk (od mostu na rzece Iownica) w kierunku wschodnim szos Bronów i dalej na poudniowy wschód drog przez Franciszkowice do drogi Ligota-Midzyrzecze. Std na poudniowy-wschód ul. w. Floriana do rzeki Jasieniczanki, któr w dó jej biegu do kanau czcego rzek Jasieniczank z potokiem Wapienickim. Kanaem tym do potoku Wapienickiego, i dalej w gór jego biegu do toru kolejowego Bielsko-Cieszyn w Wapienicy. Torem tym
w kierunku zachodnim do przecicia si z drog Jasienica-Chybie (ul. Strumieska), któr na pónocny zachód do punktu wyjciowego.

Konfiguracja terenu jest poprzecinana strumykami, rzeczkami, wzniesieniami,
a przede wszystkim zagajnikami „Goj” i „Rudawka”. Na terenie obwodu znajduj si stawy poronite szuwarami w Landeku, na Kotasówce i w Mazacowicach. Ta konfiguracja stwarza dogodne warunki do prowadzenia gospodarki hodowlanej drobnej zwierzyny.

Obecnie obwód owiecki Nr 177 posiada powierzchni 3.584 ha, z czego 982 ha sjest wyczona. Lasy na terenie obwodu zajmuj powierzchni 264 ha, za pozostae uytki 2.608 ha. Dzierawiony obwód jest typowym obwodem polnym.

W trosce o wystpujcy zwierzostan, obwód zosta podzielony na rejony dozorowania, które zostay przydzielone myliwym. W ten sposób zabezpieczono fachow opiek nad bytujc w owisku zwierzyn pow i drobn. Dowodem tego s zbudowane paniki dla saren. Dla baantów w miejscach ich bytowania zbudowano sie podsypów. Kady z myliwych na swym odcinku dozorowania ma obowizek dokarmiania zwierzyny i odstrzau szkodników (lisy, jenoty, kuny itp.).

Na terenie obwodu zostao wybudowanych: 16 paników dla saren, 64 podsypy dla baantów, 3 ambony i 4 wysiadki.

Koo gospodarzy na dwóch dziakach o powierzchni 1,2 h i 0,6 ha.

Czonkowie Koa.

Zaoycielami Koa byli koledzy: Jan Brychcy, Alojzy Iskrzycki, Teofil Iskrzycki starszy, Teofil Iskrzycki modszy, Józef Jachnik, Antoni Kania, Ferdynand Kocman, Karol Niemczyk, Józef Ryszka, Tadeusz Szczerbowski, Ignacy Tomaszczyk, Jerzy Urbaniec, Ignacy Zielasko. Pierwszym prezesem Koa zosta kol. Józef Jachnik za owczym kol. Karol Niemczyk.

Kolejnym prezesem zosta kol. Jerzy Urbaniec, za owczym kol Stanisaw Przeczek, a nastpnie kol. Marian Rapacz. Koo liczyo wówczas 15 czonków.

Po nagej mierci kol. Jerzego Urbaca w roku 1966 prezesem Koa zosta jego syn kol. Tadeusz Urbaniec, który t funkcj peni przez 39 lat a do 2005 roku. Za ogrom pracy woonej na rzecz Koa, Walne Zgromadzenie w 2006 roku przyznao mu tytu „Prezesa Honorowego”. owczymi Koa w tym okresie byli kol. Marian Rapacz, kol. Stanisaw Szendzielarz, kol. Edward Szendzielarz i znów kol. Stanisaw Szendzielarz.

W latach 2005 do 2013 prezesem Koa by kol. Jerzy Rapacz, a owczym kol. Edward Broek.

Od 2013 roku prezesem Koa by kol. Andrzej Pindór, za owczym kol. Marian Semik, a nastpnie kol. Grzegorz Henek. Funkcj podowczego sprawowa kol. Rafa Gre.

Od 2015 roku prezesem jest kol. Grzegorz Henek, a owczym kol. Rafa Gre.

Obecnie Koo owieckie „HUBERTUS” w Midzyrzeczu liczy 24 czonków
w tym 4 czonków niemacierzystych : Adamczyk Bogusaw (urlopowany), Broek Edward, Broek Jarosaw, Centkiewicz Edward, Centkiewicz Leszek, Chromik Józef, Chromik ukasz, Gre Franciszek, Gre Rafa, Henek Grzegorz, Iskrzycki Aleksander, Kocur Adam, Kromczyk Adam, Machalica Krzysztof (czonek niemacierzysty), Madok Jarosaw, Moczkowski Edward (czonek niemacierzysty), Niewdana Krzysztof (czonek niemacierzysty), Pawowski Edmund, Pindór Andrzej, Rapacz Jerzy, Semik Marian, Sosulski Czesaw (czonek niemacierzysty), Szarek Janusz, Urbaniec Jacek i Urbaniec Jerzy.

Najstarszym wiekiem czonkiem Koa jest kol. Iskrzycki Aleksander (lat 66), za najduej polujcym czonkiem Koa jest kol. Gre Franciszek (38 lat).

W minionym okresie do „krainy wiecznych owów” odeszli: kol. Adrian Dudek, kol. Jan Broek, kol. Henryk Madok, kol. Jan Kocur, kol. Adam Chromik, wieloletni prezes Koa kol. Tadeusz Urbaniec, kol. Edward Henek i kol. Franciszek Machalica. W naszej pamici pozostaj jednak wiecznie ywi.

Tradycja owiecka w Kole owieckim „HUBERTUS” w Midzyrzeczu.

W Kole od pocztku jego istnienia kultywuje si tradycje owieckie. Chrzest modych myliwych, pasowanie, uroczyste zakoczenie wszystkich polowa zbiorowych, organizowanie polowania „Hubertowskiego”, które jest poprzedzone msz polow oraz polowanie Wigilijne s staymi elementami ceremoniau owieckiego.

Walne Zgromadzenie w 2006 roku podjo decyzj o ufundowaniu sztandaru, którego uroczyste przekazanie nastpio 23 wrzenia 2006 roku w kociele parafialnym w Midzyrzeczu Górnym.

Za swoj dziaalno na niwie owieckiej Beskidzka Okrgowa Rada owiecka nadaa Kou owieckiemu „HUBERTUS” w Midzyrzeczu najwysze odznaczenie za zasugi dla rozwoju owiectwa bielskiego „Zoty Medal z Laurem’’, a w 2007 roku Kapitua odznacze w Warszawie nadaa „Zoty Medal Zasugi owieckiej’’.

Czonkom Koa nadane zostay nastpujce odznaczenia:

Zom 2

Zoty Medal Zasugi owieckiej 3

Srebrny Medal Zasugi owieckiej 6

Brzowy Medal Zasugi owieckiej 13

Odznaczenia Okrgowe 28

Dziaalno spoeczna czonków Koa owieckiego „HUBERTUS”.

Wspópraca z instytucjami oraz mieszkacami wsi pooonych na terenie obwodu ukada si pozytywnie. Od lat Nasze Koo wspópracuje z Urzdem Gminy w Jasienicy. W ramach wspópracy zakupiono midzy innymi w ostatnim dziesicioleciu okoo 5000 szt. sadzonek drzew i krzewów, które nastpnie zostay wysadzane w obwodzie na nieuytkach oraz gruntach prywatnych mieszkaców gminy zwikszajc lesisto gminy oraz tworzc remizy ródpolne nieocenione przy hodowli zwierzyny drobnej.

W gazecie gminnej „Jasieniczanka” w latach 1998-1999 publikowa swoje artykuy czonek Naszego Koa kol. Bogusaw Adamczyk przybliajc mieszkacom zadania zwizane z gospodark owieck, kusownictwem oraz problemy dotyczce wasajcych si dzikich psów i kotów. Kolega Bogusaw Adamczyk swoje artykuy publikowa równie w „owcu Polskim” oraz „Braci owieckiej”.

Przedstawiciele Koa bior udzia we wszystkich wikszych uroczystociach organizowanych przez Samorzd Terytorialny midzy innymi takich jak 700-lecie Gminy Jasienica, uroczystoci okazjonalne w Midzyrzeczy Górnym, doynki soeckie itp..

Utrzymywana jest cisa wi ze szkoami na terenie obwodu, skutkujca zbiórk karmy dla zwierzyny, jej dokarmiania, a take moliwoci organizowania pogadanek
z modzie przedstawiajc jej zasady prawidowej gospodarki owieckiej, akcentujc rol myliwych i Polskiego owiectwa w szeroko pojtej ochronie rodowiska.

Bardzo dobrze ukada si wspópraca z Administracj Lasów Pastwowych. Corocznie pracownicy Nadlenictwa Bielsko bdcy myliwymi uczestnicz
w polowaniach na kaczki, baanty i zajce. Po polowaniu omawia si zaoenia do gospodarki owieckiej w biecym sezonie oraz wytycza kierunki dziaania na przyszo.

Corocznie dokadnie 3 listopada w dniu w. Huberta Koo jest wspóorganizatorem Mszy Hubertowskiej odprawianej w Kaplicy pooonej w Naszym Obwodzie
w uroczysku GAJ, w której oprócz myliwych uczestnicz równie mieszkacy okolicznych gmin oraz zaproszone wadze Gminy. Po mszy w siedzibie Koa organizowane jest uroczyste niadanie, a potem wszyscy razem udajemy si na polowanie
„Hubertowskie”.

Dziaalno organizacyjna.

Wszystkie polowania organizowane przez Koo przeprowadzone s zgodnie
z zasadami etyki owieckiej, kocz si uroczystym pokotem. Koo znane jest
z gocinnoci. Corocznie wielu myliwych z innych kó uczestniczy w zbiorowych polowaniach na kaczki, baanty i zajce. Na tych polowaniach zawizuj si nowe przyjanie skutkujce moliwoci wykonywania polowa przez czonków Koa w innych obwodach.

Od wielu lat bardzo powanie traktuje si w kole szkolenie strzeleckie. Ju w latach 60-tych ubiegego wieku czonkowie Koa odbywali coroczne treningi strzeleckie na prowizorycznej strzelnicy w starym kamienioomie w Jasienicy, gdzie rczne obrotowe wyrzutnie rzutków obsugiwane byy przez kandydatów. W miar upywu czasu
i zmieniajcych si przepisów szkole tych zaniechano przenoszc si na strzelnice profesjonalne. Szkolenia te odbywane corocznie zgodnie z uchwa NR pozwalaj na utrzymywanie staego wysokiego poziomu umiejtnoci strzeleckich przez czonków Koa. S one równie okazj do spotka towarzyskich zakoczonych biesiad przy ognisku. W trakcie tych szkole wyania si równie reprezentacj Koa w klasie powszechnej na zawody okrgowe.

Dzierawiony obwód jest z punktu widzenia gospodarki owieckiej obwodem niezmiernie trudnym, ze wzgldu na gst i rozproszon zabudow. W duej mierze jest on, ze wzgldu na warunki biotopowe predysponowany do hodowli zwierzyny drobnej oraz sarny. Wydatki na gospodark owieck nie s zbyt wysokie, ze wzgldu na to, e wikszo prac wykonywana jest nieodpatnie przez myliwych oraz kandydatów. Wielu kolegów oddanych naszej pasji przepracowuje rocznie okoo 200 godz., a rekordzici maj na koncie ponad 250 godz.

Od 2010 roku Koo organizuje coroczne „Biesiady” w drug sobot stycznia. Jest to okazja do spotkania si w grupie znajomych i przyjació, a e jest to okres karnawau, to bawimy si a do biaego rana.

Myl, e t krótk histori Naszego Koa nie zanudziem szanownych Goci,
a przybliyem obraz ywych ludzi i ich dokona na niwie owieckiej.

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020