Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Matka Bo�a Szkaplerzna
data dodania: Wtorek 19 czerwca 2007

MATKA BO�A Z GÓRY KARMEL
 
 
Karmel (ogród Pana) to �a�cuch wzniesie� o d�ugo�ci ponad 20 km, po�o�ony ko�o portowego miasta Hajfa na wysoko�ci 520 m n.p.m. Tu w IX wieku przed Chrystusem prorok Eliasz rozprawi� si� z kultem fa�szywych bóstw Baala i Aszery popieranym prze króla Achaba i jego �ony Izabel. Prze�ladowany Eliasz ukrywa� si� w okolicy góry, a na miejscu gdzie zobaczy� ma�y ob�ok zwiastuj�cy koniec kary suszy (symbol Maryi) wybudowa� kaplic�. Kaplica Eliasza, gdzie osiedlali si� w grotach pustelnicy przetrwa�a do czasów Chrystusa. Apokryfy mówi�, �e miejsce karmelita�skich eremitów odwiedza�a jako dziecko Maryja Panna razem ze swymi rodzicami Ann� i Joachimem. Podczas ucieczki do Egiptu �wi�ta Rodzina mia�a tak�e nocowa� w grotach Karmelu, co przedstawia fresk na kopule �wi�tyni. Po zes�aniu Ducha �wi�tego Maryja z Nazaretu cz�sto odwiedza�a eremitów na Górze Karmel. Po Wniebowzi�ciu Matki Bo�ej odnowiono Jej kaplic� od tego czasu. eremici chrze�cija�scy zamieszkiwali male�ka grot� w miejscu przebywania Maryi.
W XIII wieku miejsce karmelita�skiej kaplicy zosta�o zrujnowane przez wyznawców Mahometa, a zakonników, którzy nie zd��yli uciec do Europy wymordowli. Zakonnicy podczas m�cze�skiej �mierci �piewali „Salve Regina”.
W 1631 r.za zgod� w�adz zakonu karmelita�skiego i w�adców Izraela O. Prosper wróci� na Gór� Karmel by odbudowa� klasztor. Niestety budow� klasztoru przerywa�y liczne wojny i napady. Podczas wojen napoleo�skich zabudowania klasztoru zaj�y oddzia�y Bonapartego urz�dzaj�c tam wojskowy szpital. Turcy w odwecie zakonników wp�dzili, chorych wymordowali, a klasztor zdewastowali.
Na pocz�tku XIX w. brat Jan Casini przyst�pi� do odbudowy klasztoru i mimo licznych trudno�ci, dzie�o doprowadzi� do ko�ca. W pi�knej �wi�tyni pod wymowna kopu�� zachowa�y si� zarówno grota „Eliasza” jak i grota ‘Maryi” W g�ównym o�tarzu brat Casini umie�ci� drewniana figur� Matki Bo�ej Szkaplerznej z Dzieci�tkiem, która wyrze�bi� artysta z Genui.
O B�ogos�awiona Panno Niepokalana, ozdobo i �wiat�o�ci Góry Karmel, która okiem szczegól­nej dobroci patrzysz na ka�dego, który Tw� �wi�­t� odziany jest szat�, spojrzyj i na mnie �askawie i okryj mnie p�aszczem swej macierzy�skiej opie­ki. Wspomó� m� s�abo�� swoj� pot�g�, o�wie� sw� m�dro�ci� ciemno�ci mojego serca, pomna�aj we mnie wiar�, nadziej� i mi�o��. Racz ozdobi� moj� dusz� takimi �askami i cnotami, aby zawsze by�a mi�� Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie od­st�puj mnie nigdy w �yciu, pociesz mnie przy �mierci swoj� najwdzi�czniejsz� obecno�ci� i przedstaw mnie Naj�wi�tszej Trójcy jako dziec­ko swoje i s�ug� Tobie oddanego, abym Ci� w nie­bie wiecznie chwali� i wielbi�. Amen.
 
powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020