Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W dniu 1 lipca 2017 r. odbyy si uroczyste obchody jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym.
Obchody rozpoczy si msz w. w kociele w. Marcina w intencji wszystkich straaków, oraz ich rodzin. Po mszy w. straacy jednostki macierzystej, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin Jasienica, oraz  Jaworza i Ligoty, a take zaproszeni gocie przemaszerowali pod stranic OSP, gdzie odbya si cz oficjalna uroczystoci.
W uroczystociach jubileuszowych uczestniczyli m.in. pose Jerzy Jachnik Sejm RP, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Jan Borowski Przewodniczcy Rady Powiatu, Jan Batelt Przewodniczcy Rady Gminy Jasienica, oraz radni - Stanisaw Cebulak, Mirosawa Haweek, Franciszek Handzel, Genowefa Kope, Tadeusz Ku, Tomasz Osuch, Andrzej Szimke i Bogdan Madok, Komendant Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej bryg. Zbigniew Mizera, Zastpca Komendanta bryg. Grzegorz Piestrak, m. bryg. Radosaw Radkowski – Zastpca Komendanta PSP w Pszczynie a zarazem czonek naszej jednostki, czonkowie Zarzdu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy, Komendant gminny ZG ZOSP RP Roman Marekwica, Aleksander Lorenz, Krzysztof Ku, Otton Winiaski – honorowy prezes naszej jednostki, ksia - Witold Grzomba, Jan Walu, Marcin Kulig, Andrzej Dyczek, Jan Lech Klima, poczty sztandarowe, prezesi i delegacje, OSP Jaworze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Jasienica; Grzegorza Henek Prezesa  Koo owieckie „Hubertus” z Midzyrzecza z delegacj i pocztem sztandarowy, czonkowie honorowi, czynni i wspierajcy oraz Modzieowa Druyna Poarnicza OSP MG; sotysi Maria Guc-Mrzyk oraz Marian Szczyrbowski oraz delegacje rad Soeckich MG i MD; wiceprezes Zarzdu Okrgowego Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Kozik; delegacje Zarzdów Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza oraz Koa Gospody Wiejskich z MG i MD; dr Jerzy Polak, Krzysztof Czader i Daria Kuak - Filia GOK w Midzyrzeczu; Krystyna Biernatek przedstawiciel Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu.
Sponsorzy - Stanisawa Cypcera waciciela firmy CKZ – Cypcer,
Jolanta Polak prezes Banku Spódzielczego w Jasienicy
Wiesaw Kowol - waciciel firmy CARGO-SERWIS,
Józef opacki, Barbara Mroczko, Krzysztof Wydra, Dariusz Ryrych,
Edyta i Arkadiusz Konopka, Beata i Andrzej Zmety; zespoy artystyczne - Orkiestra Dta przy OSP Midzyrzecze Dolne, Damian Holecki; przedstawiciele mediów lokalnych: Radia Bielsko, "Kronika Beskidzka" oraz Beskid News"; mieszkacy Midzyrzecza i regionu.
Uroczystoci rozpoczy si od zoenia przez komendanta gminnego Romana Marekwic meldunku o gotowoci pododdziaów do uroczystoci. Meldunek przyj dh Janusza Pierzyn - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarzdu Powiatowego, czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP . Nastpnie przy dwikach hymnu pastwowego wcignito na maszt biao-czerwon flag. Przywitania goci dokona prezes OSP Midzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, który przedstawi równie krótki rys historyczny oraz dziaalno jednostki-jubilatki.

Kolejnym punktem uroczystoci byo wrczenie odznacze dla straaków:

1. Uchwa Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego medale "Za Zasugi dla Poarnictwa" otrzymali:
Zoty Medal:
dh Bogdan Kucza
dh Arkadiusz Niemczyk
dh Józef Lis
Srebrny Medal:
dh Pawe Czader
dh Edward Zipser
Brzowy Medal:
dh Mirosaw Krutnik
dh Rafa Ryszka
dh Andrzej Zmety
2. Uchwa Prezydium Zarzdu Oddziau Powiatowego przyznano odznak "Straak Wzorowy" dla:
dh Mirosaw Sebastian Folek
dh Rafa Pomper


3. Decyzj Kapituy Medal "Za zasugi dla Ochotniczego Poarnictwa Powiatu Bielskiego" otrzymali:
         dh Ryszard Bebek

4. Prezydium Zarzdu Gminnego w Jasienicy uchwa nr 1/2017 z dnia 1.02.2017 przyznao odznak "Za wysug lat" nastpujcym czonkom OSP Midzyrzecze Górne:
- Wadysaw Golicz - 65 lat
- Augustyn Bartoszek - 55 lat
- Otton Winianski - 55 lat
- Tadeusz Podstawny - 55 lat
- Micha Kulpa -50 lat
- Józef Winiaski - 50 lat
- Bronisaw Wydra – 45 lat
- Ryszard Bebek – 45 lat
- Józef Wieczerzak – 45 lat
- Piotr Sztojc – 5 lat
5. Prezydium Zarzdu Gminnego w Jasienicy przyznao odznaki nastpujcym czonkom Modzieowej Druyny Poarniczej OSP Midzyrzecze Górne:
- Rafa Ryszka – zota
- Krzysztof Gola- zota
- Wiktoria Caputa- zota
- Kacper Hyrnik - zota
- Kacper Kubas- zota
- Kamil Banasz - srebrna
- Kamil Gowiak -  srebrna
- Micha Kubas – srebrna
- Jakub Pomper- srebrna
- Kacper Skowski - srebrna
- Andrzej Zmety- srebrna
- Piotr Zmety – srebrna
- Natalia Mroczko - brzowa

Odznaczenia wrczyli: Janusza Pierzyna - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarzdu Powiatowego, czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP
- bryg. Zbigniew Mizera Komendant  Miejskiej Pastwowej
Stray Poarnej w Bielsku- Biaej oraz Krzysztof Wieczerzak Prezes naszej jednostki.
Po wrczeniu odznacze odbyo si lubowanie Modzieowej Druyny Poarniczej. Swoje lubowanie modzi druhowie zoyli na sztandar jednostki, powtarzajc za spikerem sowa lubowania:
"LUBUJ ze wszystkich si suy naszej Ojczynie Rzeczypospolitej Polskiej …
Po lubowaniu przedstawicielki druyny MDP dh Oliwia Bczkowska i Patrycja Hyrnik wyrecytowali Wiersze o straaku-ochotniku –„Przepis na straaka” oraz „Modlitwa straaka”
W kolejnym punkcie obchodów gos zabrali zaproszeni gocie: Wójt Gminy Jasienica a jednoczenie Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarzdu Powiatowego, czonek Prezydium Zarzdu Wojewódzkiego ZOSP RP Janusz Pierzyna, Komendant Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej bryg. Zbigniew Mizera, Pose RP Jerzy Jachnik, Przewodniczcy Rady Powiatu Jan Borowski, w imieniu Stanisawa Szwed - posa na Sejm RP wiceministra rodziny pracy i polityki spoecznej  oraz  europose Jadwigi Winiewskiej- Damian Kowalewski, Przewodniczcy Koa Emerytów, Rencistów i Inwalidów, v-ce przewodniczcy Zarzdu Okrgu dh Henryk Kozik przedstawiciel Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu Krystyna Biernatek, sotys dh Maria Guc-Mrzyk oraz Grzegorza Henek Prezesa  Koo owieckie „Hubertus” z Midzyrzecza. We wszystkich wystpieniach przewijay si gratulacje dla straaków z okazji jubileuszu, a take yczenia dalszej spokojnej i owocnej pracy na rzecz jednostki, soectwa, gminy i regionu.
Odczytano równie listy gratulacyjne, nadesane przez Prezydent RP Andrzeja Dud,
- Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Baszczaka
- Prezes Zarzdu Gównego ZOSP RP -Waldemara Pawlaka
- Marszaek Województwa lskiego – Wojciecha Saug
- St. bryg. w st. spocz. Aleksandra Radkowskiego
Po wystpieniach goci i odczytaniu listów gratulacyjnych gos zabra Prezes OSP MG dh Krzysztof Wieczerzak, który podzikowa za wszystkie gratulacje i yczenia skierowane do jednostki i straaków.
„125- lecie istnienia naszej jednostki to wspaniaa okazja, aby na rce druhen i druhów zoy najserdeczniejsze yczenia wszelkiej pomylnoci na dalsze lata suby, by yczy wszelkiego, co najlepsze, bogosawiestwa Boego, wity Florian niech Was prowadzi w myl hasa „Bogu na chwa, ludziom na poytek”. To haso na sztandarach ukazuje, e nie jest to zwyczajne dziaanie, lecz szlachetna suba Bogu, ludziom i Ojczynie”.
Ju 125 lat temu mieszkacy Midzyrzecza wiedzieli, e taka zorganizowana grupa jest potrzebna po to, aby skutecznie pomaga wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebuj. Wy dzisiaj kontynuujecie ich prac i za to nale si Wam podzikowania. Druhny i druhowie! Ju w staroytnoci jeden z mdrców, który zajmowa si yciem spoecznym twierdzi, e mona je przey w róny sposób: spdzi go korzystajc z jego uroków, na radociach i zabawie albo podejmowa trudniejsze wyzwania- odda siebie w subie drugiemu czowiekowi. Wy tak uczynilicie. Suycie mieszkacom naszej miejscowoci, gminy Jasienica i caego regionu. czy i czy nas sztandar, mundur, gotowo do pomocy ludziom i Ojczynie.
Niech ten mundur straacki nie wie si z przynalenoci
do jakiejkolwiek opcji politycznej, a wie si z przynalenoci do rodziny straackiej, i jest zewntrzn oznak poszanowania suby i jej wartoci.
Mundur straacki jest wielk dum i spraw honoru kadego straaka,
poszanowanie munduru i dbao o jego estetyk oraz wygld stanowi jeden z podstawowych obowizków czonków OSP.
Z okazji Jubileuszu 125-lecia zaoenia Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym, w imieniu Zarzdu pragn zoy podzikowania wszystkim druhom, którzy przez te wszystkie lata pracowali na rzecz jednostki, mieszkacom Midzyrzecza, gminy Jasienica i caego naszego regionu, Dzikuj równie wszystkim, którzy przez cay ten okres nam pomagali- wadzom samorzdowym na czele z wójtem Gminy Jasienica Januszem Pierzyn, Radzie Gminy Jasienica, wadzom zwizkowym, organizacjom spoecznym- Stowarzyszeniu Przyjació Midzyrzecza, Kole Gospody Wiejskich z MG, Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pani sotys Mari Guc – Mrzyk z Rad Soeck MG,  Kou owieckiemu „Hubertus” z Midzyrzecza oraz wszystkim mieszkacom.
Dzikuj wszystkim gociom, którzy przybyli na ten jubileusz oraz za te ciepe sowa wsparcia pynce pod naszym adresem, które s dla Nas najlepsz nagrod i motywacj do dziaa”.
Na zakoczenie wystpienia Prezes OSP MG wrczy zaproszonym gociom, straakom oraz delegacjom zaprzyjanionych jednostek okolicznociowe medale jubileuszowe.
Po wrczeniu medali jubileuszowych zoeniem meldunku o zakoczeniu uroczystoci zamknita zostaa jej cz oficjalna.

Spikerem uroczystoci by dh Arkadiusz Niemczyk.
W czci artystycznej imprezy licznie zgromadzona publiczno gorco oklaskiwaa wystpujcych artystów. A byo na co popatrze. Serie koncertów rozpocza Orkiestra Dta przy OSP Midzyrzecze Dolne. Kolejne koncerty to wystp Damiana Holeckiego. Po koncertach organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn straacki, który poprowadzi zespó muzyczny "Preludium". Dziki dobrej pogodzie i wspaniale bawicym si gociom impreza trwaa do biaego rana.
Zarzd Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym pragnie serdecznie podzikowa wszystkim osobom i instytucjom, którzy finansowo, rzeczowo oraz wasna prac pomogy w organizacji Jubileuszu 125- lecia naszej jednostki a take pomagaj w prowadzeniu naszej dziaalnoci statutowej.
Osoby do których kierujemy szczególne podzikowania to:
- Zaproszeni gocie oraz delegacji  i pocztów sztandarowych zaprzyjanionych
jednostek OSP za udzia w uroczystoci.
- Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna
- Rada Gminy Jasienica z przewodniczcym Janem Bateltem
- Starosty  Bielskiego –Andrzej Ponka
- Przewodniczcego Rady Powiatu Jan Borowski
Ksi꿱 parafii katolickiej:
- ks. Jan Walu
- ks. Witold Grzomba
- ks. Marcin Kulig
- ksi꿱 parafii ewangelickiej:
- ks. Andrzej Dyczek
- ks. Jan Lech Klima
Firmom:
- Sanit Trans - Robert Dobrucki i Krzysztof Kusak
- Forch Polska  - Wiesaw Lukas
- Piotr Dudek -  Aqua SA Bielsko-Biaa
- Jolanta Polak - BS Jasienica
- Zarzd Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza
- Rada Soecka MG z Pani sotys Mari Guc-Mrzyk
- Koo Gospody Wiejskich z MG
- Koo owieckie „Hubertus” z Midzyrzecza
- Edyta i Arkadiusz Konopka  waciciele Przedszkola „Marcinek”
- Stanisaw Cypcer waciciela firmy CKZ – Cypcer
- jednostce OSP z Midzyrzecza Dolnego   
- Wiesaw Kowol waciciela firmy CARGO-SERWIS
- Józef opacki
- Dariusz Krywult waciciela firmy Multiform
- Beata i Andrzej Zmety
- Marek Seredyski waciciela Firmy EKOBAU
- Marek Nowak
- Dariusz Ryrych
- Aleksander Mendrek waciciela firmy ATIS
- Barbara Mroczko
- ukasz Mroczko
- Artur Kalita
- Jarosaw Klimaszewski Prezes firmy Bezalin
- Joanna i Andrzej Rosiscy firma Rosiski
- Ireneusz Wójcik, Peugeot-Magurka sp. z o.o.
- Janusz Pawowski z maonk, firma KABA Midzyrzecze Górne
- Marek Szczypka – OKMAR PLASTIK MG
- Orkiestra Dta przy OSP MD
- Krzysztof Czader, Daria Kuak - Filia GOK w Midzyrzeczu
Dzikuj równie:
- wszystkim straakom i ich onom oraz czonkom MDP, w szczególny sposób gospodarzowi naszej jednostki Piotrowi Sztojc oraz mieszkacom, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji jubileuszu a take na co dzie pomagaj nam w prowadzeniu aktywnej dziaalnoci bojowej oraz spoeczno-kulturalnej.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, oraz relacji filmowej.


Relacj przygotowa:  Krzysztof Wieczerzak
Foto: Krzysztof Wydra, Danuta Polak, Krzysztof Wieczerzak
Relacja wideo: BeskidNewsTV

  

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020