Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Niedziela 16 lipca by�a radosnym dniem dla Mi�dzyrzeczan. W Ko�ciele Katolickim obchodzono uroczysto�� odpustow� ku czci Matki Bo�ej Szkaplerznej, a w tym roku jednocze�nie �wi�towa� swój Jubileusz 25-lecia Kap�a�stwa ksi�dz Proboszcz Jan Walu�.

�wi�cenia kap�a�skie ksi�dz Jan przyj��  16 maja 1992 r. w ko�ciele pw.�w.Miko�aja w Bielsku-Bia�ej z r�k biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Do Mi�dzyrzeckiej parafii �cie�ka kap�a�ska prowadzi�a go przez Andrychów, �ywiec, Cieszyn i Bielsko-Bia�� Z�ote �any.
Cieszyli�my si� wszyscy, �e razem z ksi�dzem Janem dane nam by�o uczestniczy� w pi�knej odpustowo-jubileuszowej Eucharystii, któr� przed o�tarzem Pa�skim, otoczony Kap�anami (w�ród nich ks. pra�at Józef Jania i ks. pra�at Alojzy Zuber), s�u�b� liturgiczn�, wiernymi oraz licznie przyby�� rodzin� oraz przyjació�mi, sprawowa� ksi�dz Jan dzi�kuj�c Bogu za 25 lat swojej pos�ugi.
By�o miejsce na serdeczne i wzruszaj�ce �yczenia kierowane do ksi�dza Jana od kap�anów, ministrantów, przedstawicieli w�adz (obecny by� wiceminister pracy pan Stanis�aw Szwed z ma��onk�, oraz Wójt Gminy Jasienica pan Janusz Pierzyna z ma��onk� a, tak�e wicewójt  pan Krzysztof Wieczerzak, oraz nasi radni Genowefa Kope�, Tomasz Osuch i Bogdan Ma�dok z ma��onkami).
W d�ugim orszaku do �ycze� ustawili si� równie� So�tysi, Stra�acy, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjació� Mi�dzyrzecza i Zespo�u Mi�dzyrzeczanie, Kó� gospody� Wiejskich, Ko�a Ró�a�cowego oraz Klubu Sportowego. �yczenia zwie�czy�o wspólnie od�piewane dla Jubilata „Sto lat”.

Na zako�czenie Mszy �wi�tej wyruszy�a wokó� ko�cio�a dzi�kczynna procesja. Przy d�wi�kach Orkiestry D�tej, dzwonów z wie�y ko�cielnej i dzwoneczków s�u�by liturgicznej i dzieci pierwszokomunijnych, w s�owach pie�ni „Ciebie Bo�e wychwalamy..” wybrzmia�o nasze uwielbienie dla Boga, nasza wdzi�czno�� i oddanie dla Maryi, nasza rado�� z przynale�no�ci do Ko�cio�a i pi�knego Mi�dzyrzecza. Z dachu probostwa swoim g�o�nym klekotem wtórowa�y procesji nawet bociany.

Na t� pi�kn� uroczysto�� organizacje Mi�dzyrzecza Górnego ofiarowa�y ksi�dzu Janowi i parafii  dar specjalnie wykonanych trzech ornatów Maryjnych ( najwi�ksze starania poczynili tu pani so�tys Maria G�uc-Mrzyk oraz ksi�dz wikariusz Marcin Kulig).Mi�dzyrzecze Dolne przygotowa�o natomiast w stra�nicy OSP dla Rodziny ksi�dza Jana i zaproszonych go�ci pyszny pocz�stunek.
To by�o radosne spotkanie, na którym, oprócz pi�knych utworów w wykonaniu zespo�u pa�stwa Ma�gosi i Józefa J�czków, nie zabrak�o te� „Barki”, „Sto lat..” a tak�e „�yczymy, �yczymy…”, na którym cieszyli�my si� wspólnie rado�ci� naszego Proboszcza.


Tekst: Barbara Mroczko
zdj�cia: Krzysztof Wydra
 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020