Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Projekt zagospodarowania otoczenia 'Chaty Midzyrzecze' - negatywne opinie
data dodania: ¦roda 6 sierpnia 2008

W dniu 5 sierpnia 2008 roku w trakcie posiedzenia Komisji Budetowej Rady Gminy Jasienica odbya si dyskusja nad skierowaniem projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego, w dziaaniu 4.1 „Infrastruktura kultury”.

W trakcie dyskusji radni Midzyrzecza Górnego Leszek Mroczko i Tomasz Osuch przedstawili szerok argumentacj za skierowaniem projektru do RPO a take pozytywne opinie Rady Soeckiej Midzyrzecza Górnego, Ochotniczej Stray Poarnej Midzyrzecza Górnego, Koa Gospody Wiejskich Midzyrzecza Górnego oraz Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza (pene teksty poniej).

Po blisko dwugodzinnej dyskusji, w której radni Midzyrzecza Górnego starali si przekona pozostaych czonków komisji, by gosowali za wyraeniem pozytywnej opinii w tej sprawie, odbyy si dwa gosowania. W pierwszym gosowaniu za skierowaniem projektu do programu RPO gosowa radny Leszek Mroczko, przeciw byli radni Franciszek Handzel, Józef Pyka, Marian Semla i Andrzej Szimke. W drugim gosowaniu za wnioskiem Wójta o przekazanie projektu do zaopiniowania przez Komisje Wspólne Rady Gminy, które odbdzie si w dniu 8 sierpnia br. gosowali wszyscy czonkowie komisji. Radny Tomasz Osuch nie gosowa, gdy nie jest czonkiem komisji budetowej.

Po gosowaniach radni Midzyrzecza Górnego, zbulwersowani przebiegiem dyskusji oraz bardzo krzywdzcym dla mieszkaców Midzyrzecza wynikiem pierwszego gosowania, postanowili skierowa do pozostaych czonków Rady Gminy list otwarty (peny tekst poniej), proszc m.in. o  merytoryczn dyskusj i podjcie w trakcie pitkowego posiedzenia decyzji zgodnej z sumieniem i przekonaniami radnych a zarazem oczekiwaniami mieszkaców.

W dniu 8 sierpnia Komisje Wspólne Rady Gminy negatywnie zaopinioway wniosek Midzyrzecza Górnego w tej sprawie. Ostateczn decyzj w sprawie skierowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego podejmie Wójt. Termin skadania wniosków w dziaaniu 4.1 "Infrastruktura Kultury" mija w dniu 4 wrzenia.

1. wystpienie radnych Midzyrzecza Górnego

Midzyrzecze Górne, 2008-08-04


Pan
mgr Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica
 
W roku 2006 w przyjtym przez Komitet Wyborczy „Prawo – Rodzina – Samorzd” programie zapisalimy m.in. nastpujce punkty:
  • pozyskiwanie rodków finansowych z Funduszy Unijnych z przeznaczeniem na rozbudow infrastruktury, sport i rekreacj,
  • promocja ludzi modych i organizacji promujcych sport i kultur w naszym rodowisku,
  • wspieranie wszystkich organizacji spoecznych i kulturalnych dziaajcych w gminie Jasienica,
Dzisiaj, jako radni Midzyrzecza Górnego przedkadamy projekt rozbudowy infrastruktury oraz zagospodarowania otoczenia obiektu kultury jakim jest „Chata Midzyrzecze”, z prob o jego skierowanie do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego, w dziaaniu 4.1 „Infrastruktura kultury”.
Wspólnie z Rad Soeck i innymi organizacjami spoecznymi Midzyrzecza Górnego od wielu lat staramy si w sposób systematyczny i zaplanowany rozwija nasz wie. rodki, którymi dysponujemy kierujemy zarówno na popraw stanu dróg, budow chodników, parkingów, owietlenia ale te na remonty i rozbudow istniejcej bazy obiektów gminnych. Najnowszym obiektem zlokalizowanym w naszym soectwie jest „Chata Midzyrzecze”. Wybudowany ze rodków gminnych i unijnych, oddany do uytku w listopadzie roku 2007, obiekt ten powoli rozpoczyna swoj dziaalno. W maju br. zostaa przeniesiona tam filia GOK, w czerwcu filia biblioteki. Trwaj starania o instalacj linii telefonicznej i Internetu. Odbyo si w niej ju kilka ciekawych imprez o charakterze kulturalnym – spotkanie opatkowe, wystawy i wernisae malarstwa i rzeby, spotkania z ciekawymi ludmi, wystpy zespoów ludowych. Mamy nadziej, e z kadym tygodniem i miesicem ycie kulturalne „chaty” bdzie coraz ciekawsze.
Istotn barier w szerszym wykorzystaniu tego obiektu jest brak waciwego zaplecza kuchennego oraz sanitariatów. Przy organizacji imprez z szerszym udziaem goci i mieszkaców zaplecze takie jest konieczne. Przykadem s tegoroczne doynki soeckie. Rada Soecka podja decyzj o ich organizacji w „Chacie Midzyrzecze”. Wynika to z jednej strony z braku moliwoci wynajcia sali wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami w remizie OSP a z drugiej strony z celowoci organizacji imprez takich jak doynki, biesiady itp. w tej wanie chacie. Brak zaplecza kuchennego oraz dostpu do sanitariatów stanowi istotn barier przy organizacji tego typu imprez.
W roku 2007 Wójt Janusz Pierzyna podczas wizyty na terenie otoczenia „Chaty Midzyrzecze” podj inicjatyw zakupu przylegej dziaki i wykorzystanie jej do usprawnienia infrastruktury otoczenia orodka kultury a take adaptacji istniejcej stodoy na may skansen.. Pomys ten zosta z zadowoleniem przyjty przez radnych jak i Rad Soeck Midzyrzecza Górnego.
Na podstawie uchwa Rady Gminy dokonano zamiany dziaek z wacicielem tego terenu a nastpnie w roku 2008 ze rodków inwestycyjnych naszego soectwa wykonany zosta projekt zagospodarowania otoczenia chaty wraz z budow zaplecza kuchennego, pokoi gocinnych, sanitariatów i maego skansenu. Zawiera on równie zagospodarowanie terenu przed „Chat Midzyrzecze” w postaci alejek i maego skweru.
Realizacja tego projektu jest moliwa tylko w oparciu o dofinansowanie ze rodków zewntrznych. Kosztorys realizacji projektu to ponad 1 800 000 z. Przy obecnym poziomie rodków wasnych w kwocie okoo 200 000 z rocznie jego realizacja musiaaby trwa 9 lat przy zaoeniu, e wszystkie rodki inwestycyjne naszego soectwa ulokowane byyby tylko w t inwestycj. Z oczywistych wzgldów nie jest to moliwe. Uwaamy, e dokonujc zakupu terenu i zlecajc do wykonania projekt zagospodarowania chaty wszyscy, a wic Wójt, Rada Gminy jak i Rada Soecka mieli wiadomo koniecznoci zoenia tego projektu w odpowiednim programie zawierajcym due dofinansowanie zewntrzne.
Wykonany projekt zagospodarowania by w ostatnich dniach konsultowany z Rad Soeck oraz organizacjami spoecznymi, dziaajcymi w naszej wsi i uzyska powszechn akceptacj. Jego realizacja pozwoli na popraw funkcjonalnoci „Chaty Midzyrzecze” przy jednoczesnym upikszeniu centrum naszej miejscowoci.
W ostatnich latach cz rodków przeznaczylimy na zakup terenu oraz budow Orodka Kultury Regionalnej w Midzyrzeczu Górnym, czyli „Chaty Midzyrzecze”. Ze rodków inwestycyjnych naszego soectwa pokrylimy m.in. nastpujce wydatki:
 

Zadanie
Kwota z
Wykonanie projektu „Chaty Midzyrzecze”
63 000
Zakup dziaki
52 000
Udzia w budowie „Chaty Midzyrzecze” w roku 2006
100 000
Budowa Izby Regionalnej i jej wyposaenie, wyposaenie sali – pozyskanie rodków zewntrznych, w tym z grantu „Rzeczpospolitej Internetowej” w roku 2007
ok. 40 000
Zakup wyposaenia (meble, wyposaenie kuchni i sali, zakup nagonienia, cianka dziaowa) w roku 2007
ok. 35 000
Dopata do zamiany dziaek w roku 2007
62 000
rodki przeznaczone na rozbudow infrastruktury w budecie roku 2008
80 000
rodki ze sprzeday dziaki pod drog S-1
203 400
RAZEM:
635 400


W kwocie tej nie mieszcz si dodatkowe rodki rzeczowe, które przeznaczylimy ju na zagospodarowanie chaty i jej otoczenia – ok. 20 samochodów destruktu, koszty korytowania terenu i nawiezienia wiru, uywane komputery.
Wnoszc o skierowanie projektu rozbudowy infrastruktury oraz zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” do programu RPO WL Rada Soecka wskazaa rodki finansowe, które mog stanowi udzia wasny gminy przy realizacji tej inwestycji. Jest to istotne, oznacza bowiem, e skierowanie w/w projektu do RPO WL nie bdzie wymagao wyasygnowania dodatkowych rodków z budetu naszej gminy. Nie prosimy zatem o pienidze, prosimy o zgod na rozwój Midzyrzecza.
Biorc pod uwag powysze w imieniu samorzdu Midzyrzecza Górnego oraz organizacji tu dziaajcych wnosimy o zoenie projektu rozbudowy infrastruktury oraz zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego.

Z powaaniem
                      Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

  

2. proba Rady Soeckiej Midzyrzecza Górnego

Midzyrzecze, 2008-08-04


Pan

mgr Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica


Rada Soecka Midzyrzecza Górnego zwraca si z uprzejm prob o zoenie projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” wraz z budow zaplecza kuchennego oraz budow maego skansenu do realizacji w najbliszym terminie, tj. do 4 wrzenia 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego, w dziaaniu 4.1 „Infrastruktura kultury”. Proba nasza jest zgodna ze zoon wczeniej propozycj (pismo z dnia 2.06.2008), dotyczc wykorzystania rodków unijnych dla inwestycji majcych na celu rozwój Midzyrzecza Górnego.

Inwestycja ta jest przewidziana w planie inwestycji soeckich na najblisze lata. W roku 2008 wyasygnowalimy na ten cel ze rodków inwestycyjnych naszego soectwa kwot 80 000 z. Cz tej kwoty przeznaczono na wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budow. Pozosta kwot proponujemy przeznaczy na udzia wasny gminy wymagany przy skadaniu wniosku do RPO WL.

Jednoczenie, w nawizaniu do naszego wczeniejszego pisma z dnia 9 grudnia 2007 roku prosimy o przekazanie kwoty 203 400 z uzyskanej ze sprzeday terenu zakupionego przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad pod drog ekspresow S-1 jako wymieniony wczeniej udzia wasny, niezbdny do zoenia projektu.

Realizacja projektu unijnego o wartoci 1 850 000 z przy zakadanym udziale wasnym na poziomie poniej 280 000 z jest ogromn szans na waciwe zagospodarowanie centrum naszej wsi. Pozwoli to na pene wykorzystanie wybudowanej w ostatnich latach „Chaty Midzyrzecze”.

Zawarta w projekcie zagospodarowania „chaty” infrastruktura pozwoli na odpowiedni organizacj imprez kulturalnych i plenerowych i usunie obecne uczucie niedosytu w zakresie wykorzystania „Chaty Midzyrzecze”. Proponowana w projekcie cz wypoczynkowa w otoczeniu drzew i krzewów bdzie znakomitym miejscem odpoczynku i spotka dla mieszkaców, w tym matek z dziemi oraz goci odwiedzajcych „Chat Midzyrzecze”. Przyczyni si te znakomicie do upikszenia centrum naszej wsi, co wypeni widoczn aktualnie luk w jego zagospodarowaniu.

Wanym elementem projektu jest budowa zaplecza kuchennego wraz z sanitariatami oraz pokojami gocinnymi. To s te elementy obecnej infrastruktury, których brak odczuwamy najbardziej. W biecym roku organizujemy doynki soeckie. Ze wzgldu na brak wolnej sali w stranicy OSP w miesicach letnich planujemy zorganizowa je w otoczeniu „Chaty Midzyrzecze”. Najwikszymi problemami przy organizacji tych doynek jest brak zaplecza kuchennego (istniejce w „chacie” jest bardzo mae) oraz brak dostpnych toalet.

Realizacja w projekcie Paskiej inicjatywy adaptacji istniejcej stodoy w postaci rekonstrukcji dawnej, omioktnej stodoy midzyrzeckiej (przeniesionej w latach 70-tych z tego miejsca do skansenu w Chorzowie) przyczyni si do utrwalenia wanego elementu kultury lska Cieszyskiego, charakterystycznego dla dawnego Midzyrzecza. Na ten element zwracalimy szczególna uwag w trakcie prac projektowych.

Chcielibymy, aby zawarty w projekcie skansen, zawierajcy maszyny rolnicze, uywane przez naszych przodków by nie tylko znakomitym uzupenieniem zbiorów Izby Regionalnej ale take kolejnym elementem wizytówki naszej gminy. Realizacja proponowanego projektu stworzy szans na wykreowanie gminy Jasienica jako wiodcej w dbaoci o kultur i tradycje lska Cieszyskiego. Potwierdzaj to widoczne ju teraz bardzo pozytywne, wrcz spontaniczne reakcje osób odwiedzajcych nasz Izb Regionaln.

Reasumujc, Rada Soecka Midzyrzecza Górnego uwaa zoenie projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” wraz z budow zaplecza kuchennego oraz budow maego skansenu do realizacji w ramach RPO w dziaaniu 4.1 za niezwykle zasadne.

(9 podpisów - sotysa i wszystkich czonków Rady Soeckiej)

   

 

3. opinia OSP Midzyrzecze Górnego

 

Midzyrzecze, 1 sierpnia 2008

Szanowny Pan
mgr in. Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

Ochotnicza Stra Poarna w Midzyrzeczu Górnym po zapoznaniu sie z propozycj zagospodarowania terenu wokó „Chaty Midzyrzecze” wraz z budow zaplecza gastronomicznego w peni popiera zasadno realizacji tego projektu.
Uwaamy, e inwestycja ta bdzie kolejnym krokiem do zwikszenia funkcjonalnoci istniejcej w ssiedztwie naszej stranicy „Chaty Midzyrzecze”. Dobudowa dodatkowych sanitariatów rozwie odczuwany obecnie problem zbyt maej liczby toalet w trakcie imprez plenerowych, takich jak festyny, doynki, biesiady itp.

(6 podpisów czonków Zarzdu OSP)


4. opinia KGW Midzyrzecze Górnego

 

Midzyrzecze Górne, 4.08.2008

Wójt Gminy Jasienica

mgr in. Janusz Pierzyna

Koo Gospody Wiejskich Midzyrzecza Górnego po zapoznaniu sie z projektem zagospodarowania terenu wokó „Chaty Midzyrzecze” i rozbudowy tego obiektu o zaplecze kuchenne, popiera w peni proponowane przez samorzd Midzyrzecza Górnego skierowanie w/w projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego.

Projekt ten uwzgldnia proponowane przez nasze koo w trakcie konsultacji z projektantami sugestie, dotyczce funkcjonalnoci pomieszcze kuchni oraz zaplecza.

Uwaamy, e budowa zaplecza kuchennego oraz sanitariatów jest niezbdna do prawidowego wykorzystania Orodka Kultury Regionalnej „Chata Midzyrzecze”.

(11 podpisów czonki Zarzdu)

 

5. opinia Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza

 

Midzyrzecze, 3.08.2008


Pan

mgr in. Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica


Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza pragnie serdecznie podzikowa za nieodpatne uyczenie pomieszcze „Chaty Midzyrzecze” na siedzib i prowadzenie dziaalnoci statutowej Naszego Stowarzyszenia. Mamy nadziej, e nasze dziaania w zakresie:

  • pobudzania obywatelskiej inicjatywy mieszkaców oraz budowy spoeczestwa obywatelskiego dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju oraz pielgnowanie tradycji i historii oraz swoistych walorów Midzyrzecza

  • popularyzacji wartoci regionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary lska Cieszyskiego,

  • rozwijania i utrzymania serwisu internetowego Midzyrzecza,

  • opracowywanie i publikowanie materiaów historycznych i promocyjnych, dotyczcych Midzyrzecza,

  • promowania zachowa i dziaa o charakterze prospoecznym, kulturowym, integracyjnym i ekumenicznym,

a take wielu innych dziaa zawartych w statucie Naszego Stowarzyszenia spotka si z pen Pana akceptacj oraz wsparciem.

W chwili obecnej koczymy prace redakcyjne nad ksik „Midzyrzecze”. Serdecznie dzikujemy za finansowe wsparcie tej inicjatywy.

Przy okazji pragniemy w peni poprze propozycj radnych i Rady Soeckiej Midzyrzecza Górnego skierowania do realizacji w ramach programu unijnego RPO 4.1 projektu rozbudowy otoczenia „Chaty Midzyrzecze”. Zawarte w tym projekcie propozycje, w tym rozbudowa zaplecza kuchennego wraz z dodatkowymi sanitariatami oraz urzdzenie kilku pokoi gocinnych zdecydowanie poprawi infrastruktur wokó „Chaty Midzyrzecze”. Bdzie ona gotowa do realizacji znacznie wikszej gamy imprez kulturalnych i edukacyjnych. Niewielka baza noclegowa stworzy moliwoci przyjmowania goci i delegacji z innych regionów kraju a by moe i z zagranicy. Przy budynku kultury, jakim jest nasza „chatka” jest to rozwizanie wrcz niezbdne.

Popieramy równie koncepcj budowy maego skansenu w ksztacie dawnej, omioktnej stodoy midzyrzeckiej. Po jego wybudowaniu, w poczeniu ze zbiorami naszej Izby Regionalnej pojawi si niezwyka w ksztacie i formie ekspozycja regionalna, unikatowa nie tylko na skal mikroregionu ale te w znacznie szerszej skali. Ze swej strony deklarujemy dooenie wszelkich stara by cigle wzbogaca zbiory istniejcej Izby Regionalnej oraz planowanego skansenu. Chcielibymy take cz wasnych rodków, wspartych dofinansowaniem z rónych mikroprojektów przeznaczy na dziaania w kierunku promocji zbiorów Izby Regionalnej a po jego utworzeniu, zbiorów skansenu.

Jeszcze raz dzikujc za dotychczasow wspóprac prosimy o skierowanie w/w projektu do realizacji w ramach RPO.


Zarzd Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza

(8 podpisów)

 

Midzyrzecze Górne, 6.08.2008

LIST OTWARTY
 
do R a d n y c h
Gminy Jasienica

Szanowni Pastwo,

Piszemy dzisiaj do Was w imieniu wasnym oraz mieszkaców naszej gminy. Nie tylko tych, którzy mieszkaj w Midzyrzeczu ale tych wszystkich, którzy kiedykolwiek bdc w „Chacie Midzyrzecze” pokochali to miejsce. Niezwyka atmosfera tej góralskiej chatki, unikatowa ekspozycja Izby Regionalnej oraz przepikne miejsce na organizacj caej gamy imprez kulturalnych i edukacyjnych stanowi zacht do podjcia dalszych kroków do rozbudowy infrastruktury tego miejsca.
Zwracamy si dzisiaj do Was z ogromn prob o poparcie wniosku o skierowanie projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego, w dziaaniu 4.1 „Infrastruktura kultury”.
Projekt ten to ogromna szansa pozyskania dla naszej gminy blisko 1 600 000 z ze rodków unijnych na rzecz rozwoju infrastruktury centrum Midzyrzecza Górnego. Zakadany udzia wasny w tej inwestycji to kwota okoo 280 000 z. Inwestujc tak niewiele moemy skorzysta z szansy uzyskania tak znaczcych rodków unijnych. Rada Soecka Midzyrzecza Górnego zaproponowaa pokrycie w 100% udziau wasnego gminy z funduszy przeznaczonych do wykorzystania na inwestycje w naszym soectwie. Zatem wszelkie argumenty o koniecznoci wyasygnowania na ten cel jakichkolwiek dodatkowych rodków z budetu gminy, które mogyby by wykorzystane w innych soectwach s nieprawdziwe i bezzasadne.
Zoenie projektu do programu RPO, w którym dofinansowanie zewntrzne moe wynie nawet 85% pozwoli na zwielokrotnienie inwestowanych rodków finansowych. Takie same argumenty byy jednymi z podstawowych przesanek za zoeniem innych projektów do programów unijnych. W programie transgranicznym, gosujc za zoeniem wniosku na projekt „Ja-Pe” dla Jasienicy i Mazacowic poparlimy wydatkowanie ponad miliona zotych udziau wasnego, by docelowo zrealizowa inwestycje o wartoci 8 000 000 z. Bardzo prosimy o podobn postaw w przypadku projektu dla Midzyrzecza.
Prosimy mie na uwadze, e gosujc przeciw skierowaniu tego projektu do programu RPO zablokowalibycie Pastwo na wiele lat racjonalny rozwój infrastruktury centrum Midzyrzecza Górnego. Zaprzepaszczenie tej szansy na pozyskanie tak znaczcych rodków pozabudetowych byoby niewybaczalnym bdem. W biecej kadencji takiej szansy ju nie bdzie.
Gmina Jasienica nie opracowaa innego, zakadajcego tak due dofinansowanie projektu do programu RPO „Infrastruktura kultury”. Trzeba jasno powiedzie, e w programie tym mog by skadane jedynie wnioski, speniajce wymogi regulaminu tego konkursu. Przedstawiany wniosek rozbudowy infrastruktury wokó „Chaty Midzyrzecze” spenia te kryteria. W programie tym nie mog by skadane wnioski na budow wodocigów, kanalizacji, chodników czy te dróg. Zatem argumenty tego typu nie s uzasadnione.
Jako radni wielokrotnie gosowalimy za rónymi inicjatywami Wójta i Rady Gminy, majcymi na celu rozbudow infrastruktury we wszystkich soectwach naszej gminy. Dzisiaj, gdy przysza kolej na soectwo Midzyrzecze Górne, prosimy o identyczn postaw.
Po raz pierwszy w tej kadencji Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy bdzie opiniowao skierowanie wniosku do programu unijnego. Stwarza to szans merytorycznej dyskusji i podjcia waciwej decyzji, zgodnej z oczekiwaniami mieszkaców. Prosimy o uwane zapoznanie si z przedstawion argumentacj, jej rozwaenie i gosowanie zgodne z wasnym sumieniem i przekonaniami.
                                                          Leszek Mroczko, Tomasz Osuch
Do wiadomoci:
- mieszkacy gminy Jasienica

 

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020