Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Szanowni Pastwo!

          Dugo zastanawiaem si, czy w ten sposób podj polemik na stronach Forum Internetowego  Midzyrzecza  Górnego, czekaem co jeszcze s w stanie  wymyli panowie Radni z Midzyrzecza. Te kilka zda, które chc zamieci na tej stronie to tylko wycinek tego, co mam do powiedzenia komentujc niektóre wypowiedzi.

Panie Radny Mroczko dbajc o rozwój caej Gminy, 14 soectw nie posiadam tyle wolnego czasu  co Pan i nie bd odnosi si do kadego wpisu, który Pan umieszcza na stronie  Midzyrzecza,  czy te na stronie Forum. Nie przedstawia Pan caoci obrazu, tylko niektóre czci moich wypowiedzi wyrwane z kontekstu. O rzeczach,  do których  Pan jako Radny nie potrafi przekona pozostaych Radnych na posiedzeniach  Rady Gminy, o tym Pan tak wylewnie nie pisze, bo rozumiem, e jest to Panu niepotrzebne w promocji. Komentujc te ostatnie Pana wpisy i zoone interpelacje chc Panu powiedzie, e zostan one wyjanione. Przyj Pan zasad, e im wicej Pan napisze, tym lepiej bdzie dla Pana wizerunku. Sdz, e czas zweryfikuje to wszystko co Pan stara si czyni. Chc powiedzie, e wszystkie materiay w Urzdzie Gminy s jawne i s omawiane na komisjach problemowych i Komisji Budetowej. Z  mojej inicjatywy prosz o czste posiedzenia Komisji Budetowej skadajcej si z osób, którzy s przewodniczcymi poszczególnych Komisji problemowych  z udziaem przewodniczcego Rady Gminy i Zastpcy Wójta, nie po to aby co  kry i tai, ale przede wszystkim aby wysucha gosu pozostaych osób odpowiedzialnych za rozwój tej Gminy. Jeli bym podszed tak jak Pan,  opierajc si na regulaminach mona powiedzie, e  to jest to moja nadgorliwo,  proszc o czste spotkania Rady Gminy w celu omówienia istniejcego problemu, bo zgodnie z obecnymi przepisami Wójt odpowiedzialny jest jednoosobowo za budet i funkcjonowanie Urzdu Gminy. Lecz nie uwaam si za osob najmdrzejsz i chtnie zawsze dziel si z problemami jak i sukcesami z innymi osobami. Moe to mój bd, lecz jestem osob szczer i prawdomówn, a to nie wada. Patrzc na to co Pan w ostatnim czasie czyni rzeczywicie powinienem wicej czasu powici na odpisywanie Panu na pisma czy przedstawiane przez Pana „zote myli”, bo nie czyni Pan tego w sposób obiektywny, a mieszkacy maj moliwo przeczytania tylko z Pana punktu widzenia niektórych spraw. Zastanawiam si, co jest waniejsze czy powici czas na: budowanie, staranie si o nastpne rodki pozabudetowe, rozpoczynanie kolejnych inwestycji , promowanie   naszej  Gminy na zewntrz, czy powici czas na skrupulatne prostowania Pana pism i komentarzy – lecz na wszystko przy 14 soectwach nie starczy mi czasu. Chc powiedzie, e przez te 10 lat , kiedy jestem Wójtem poddaem si rónym kontrolom i weryfikacjom. Przeszedem mas kontroli RIO, NIK- u, Urzdu Skarbowego i wielu innych, ale w adnych nie miaem wystpie przeciwko sobie. Dlatego nie bd komentowa tych Pana wypowiedzi, bo s one krzywdzce moj osob. Wyznaj zasad „jeli kto uderzy ci w prawy policzek nadstaw mu drugi”, bo myl, e taka postaw powinien reprezentowa Wójt, a nie „oko za oko, zb za zb”, bo to nie doprowadzioby do niczego dobrego. Chyba chodzi o rozwój tej Gminy, a nie o ilo pism, bo ich mona napisa duo.

Nasze spoeczestwo to bardzo mdrzy ludzie i myl, e kady wypracuje wasny pogld na to, co si dzieje. w naszej gminie: ile inwestycji realizujemy, ile rodków zdobywamy  i myl , ze to wiadczy o wizerunku tej gminy, a nie przedstawiony obraz przez Pana Leszka Mroczko na stronach Forum, który jest obrazem jednostronnym. 

 

         Odpisz Panu na te paskie interpelacje i myl, e to zmieni ten obraz. Z przykroci musz stwierdzi, e prac jak Pan wykonuje na dzie dzisiejszy  nie przynosi efektów dla rozwoju Midzyrzecza .Pana wniosek o budow kolejnej chaty czyli zaplecza kuchennego i czterech pokoi hotelowych wraz z otoczeniem obecnej chaty i adaptacj stodoy na skansen – czyli zoenie tego wniosku w Programie 4.1 nie uzyska pozytywnego wyniku w gosowaniu na komisji budetowej w dniu 05.08.2008r. ( 4 przeciw , 1 gos „za”). Widzc tak sytuacj , e wniosek zosta negatywnie zaopiniowany przez Komisj Budetow poprosiem Przewodniczcego Rady Gminy i wszystkich Radnych o zwoanie wspólnego posiedzenia w celu szerszego omówienia tego wniosku , co stao si kolejnym Pana zarzutem pod moim adresem, e pierwszy raz zwouje si wspólne posiedzenie Komisji w takich sprawach. Lecz  miaem na celu realizacj tego wniosku, dlatego podjem te starania. Przed posiedzeniem tej wspólnej komisji rozmawiaem z Panem Tomaszem Osuchem, który stwierdzi, e bdzie to omawia i przekonywa pozostaych Radnych, aby ten wniosek przeszed. Po dyskusji doszo do gosowania.  ( 16 gosów przeciwko , jeden gos „za”). Jeli odnosi si do praw obowizujcych w demokracji  decyzja powinna by ostateczna, co do dalszych losów tego wniosku. Chc Pastwu przedstawi w sposób obrazowy tylko wycinek z tych materiaów. 

 

           Nie napisa Pan, e Wójt nie moe gosowa , bo jest organem wykonawczym Rady Gminy i to co przegosuje Rada Gminy Wójt ma obowizek wykona. Po takich dwóch decyzjach: Komisji Budetowej i Komisji Wspólnej Rady Gminy  czyli wszystkich Radnych, byo mi przykro, e Panowie Radni z Midzyrzecza Górnego Pan Tomasz Osuch i Pan Leszek Mroczko nie bylicie w stanie przekona do swoich racji ani jednego Radnego,. Jako szef Urzdu Gminy zleciem wykonanie ju wczeniej dokumentacji za warto 30.000zl. na t inwestycj, wic jako Wójt prac wykonaem,, lecz Panowie mielicie przekona pozostaych Radnych o susznoci tego wniosku i to si Wam nie udao. Nasuwa si pytanie: czy to Wójt nie chce rozwija Midzyrzecza? czy to Panów metody pracy nie przynosz efektów, pod paszczykiem, e to Panowie tylko pisz o prawdzie i kulisach pracy samorzdu i pracy Wójta?, pozostawiam bez komentarza. 

Mimo negatywnej decyzji odnonie w/w wniosku dotyczcego budowy zaplecza kuchennego, infrastruktury obok istniejcej chaty podjem starania, aby mona byo ten wniosek chocia na cze tej inwestycji zoy. Zleciem wykonanie studium ( tj. dokumentu niezbdnego do zoenia wniosku w Programie 4.1 w Urzdzie Marszakowskim  za  warto 7.000z ). Jeli bym czeka na te decyzj do Sesji czyli do dnia 03 wrzenia 2008r. , to przez jeden dzie nikt nie wykonaby tego opracowania i nie moglibymy zoy tego wniosku do 04 wrzenia 2008r. w Urzdzie Marszakowskim, bo wtedy mija termin zoenia wniosku. Wic mimo negatywnej opinii Komisji Budetowej i negatywnej opinii Wspólnej Komisji Rady Gminy zleciem opracowanie Studium na otoczenie obecnej chaty wraz z infrastruktur i adaptacj stodoy na skansen z infrastruktur. Omówiem to na Sesji Rady Gminy w dniu 03 wrzenia br. , wysuwajc mi znane argumenty, jak równie powiedziaem , ze jeli Rada Gminy nie poprze tego mojego wniosku to zapac z pienidzy wasnych ( zlecenie wykonania studium tj. 7.000z.) i przeka go na rzecz Midzyrzecza , w celu wykorzystania w póniejszym terminie. Tak przedstawiony wniosek przez moja osob uzyska poparcie Radnych w gosowaniu (20 „za”, 1 wstrzyma si od gosu).

 

Czy wic s sprawiedliwe te wpisy na Forum pod moim adresem: „...o dziwnych poczynaniach Wójta,,,” , czy stwierdzenie ”..e to radni wykonuj cik prac, eby pozyska fundusze na rozwój wsi. a okazuje si,  e to syzyfowa praca , poniewa cay ich zapa niweczy za wola wójta, lub ...” nikt nie lubi jak zaglda si do kuchni...”. Czy na takie opinie zasuyem sobie za prac, która wykonuj dla dobra mieszkaców caej Naszej Gminy , równie Midzyrzecza.

 

Zwracam si do Pastwa z apelem zanim wypracujecie sobie pogld na dany temat, zainteresujcie si opisywanym problemem , ale od kadej ze stron, równie od „strony kuchni”, bo to nie jest tajne, a myl, ze daje caociowy obraz, a nie szcztkowy.

 

Czytajc te wypowiedzi na w/w Forum czasem z tygodniowym opónieniem, bo nie mam czasu ledzi tego na bieco, poniewa mam wiele waniejszych spraw do zaatwienia  zadaje sobie pytanie czy taki by cel stworzenia strony Midzyrzecza, aby Panowie Radni Midzyrzecza Górnego mogli komentowa i drukowa wasne odczucia, nie przedstawiajc penego obrazu?. Myl, e pomys zaoenia strony. www.midzyrzecze.org.pl to cel, który zakada  informowanie o dobrych rzeczach, które si dziej, lecz nie przy okazji a  jako podstawowa informacja.

Przykre jest jedynie to, e Panowie Radni z Midzyrzecza Górnego równie dla prasy przekazuj interpelacje i pisma na podstawie, których pisane s póniej artyku. Myl, e bdzie to sprostowane. 

 

Pastwa  prosz o nie wyciganie wniosków zbyt pochopnie, czytajc t lawin pism, tylko z jednej strony, uwaam  e czyny wiadcz o prawdzie, co dzieje si w naszej gminie , jak pracujemy, jakie mamy wyniki, ile rodków pozyskujemy na róne cele.

 

Zastanawiam si, do czego prowadzi takie postpowanie , czy ma na celu rozwój czy skócenie samorzdu. Zawsze kieruj si dobrem i nie potrafi odpowiedzie  sobie na to pytanie.

Z wyrazami szacunku dla mieszkaców Gminy Jasienica:

                              Wójt Gminy

                     mgr in. Janusz Pierzyna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015