Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Gos w samorzdowej dyskusji
data dodania: Wtorek 16 wrze¶nia 2008

Szanowny Panie Wójcie,
Jeszcze raz dzikuje za dokonany na naszym Forum wpis. Zgodnie z tym, co wczeniej napisaem, chciabym odnie si do kilku kwestii podniesionych przez Pana w tym wtku.

Pisma
=====
W kilku miejscach pisze Pan o duej liczbie pism, czy wrcz ich „lawinie”, które Pan otrzymuje od radnych z Midzyrzecza Górnego a szczególnie ode mnie. Odczytuj to jako pewnego rodzaju zarzut. Nie zgadzam sie z takim postawieniem sprawy, wobec tego przedstawi swoje stanowisko. Jestem zwolennikiem korespondencji pisemnej, szczególnie w sprawach urzdowych. Sowo pisane ma t przewag nad korespondencj ustn, e jest precyzyjne, zawsze mona do niego wróci, zweryfikowa, dokadnie odtworzy przebieg zdarze. W razie potrzeby sowo pisane mona odczyta, udostpni, opublikowa. W wiecie penej jawnoci dziaania wadzy, w tym wadzy gminnej, sowo pisane ma zdecydowana przewag nad sowem mówionym. Takie jest moje zdanie.
Odnonie pism, które Pan od nas do tej pory otrzyma, wszystkie dotycz merytorycznych spraw, s to wnioski, opinie, proby o udostpnienie informacji. Przeanalizujmy te, które zamiecilimy na naszym Forum:
 1. pismo w sprawie wynajmu „Chaty Midzyrzecze” - wg mnie sprawa dla mieszkaców wana, to chyba nic zego, e zna Pan stanowisko radnych w tej kwestii,
 2. pisma w sprawie rozbudowy kuchni w Stranicy – wniosek jest konkretny, zawiera uzasadnienie, dziki temu zarówno Pan jak i nasi Straacy, a take wszyscy mieszkacy Midzyrzecza jak tylko chc, mog pozna stanowisko radnych i Rady Soeckiej w tej sprawie. Do tej pory napisalimy do Pana na ten temat 3-krotnie, na razie nie otrzymujc odpowiedzi. Co wedug Pana jest lepsze z punktu widzenia naszych mieszkaców – to, e radni w sposób jasny i jawny przekazuj swój wniosek i prob czy to, e Wójt na przekazane mu pisma nie odpowiada?
 3. pismo w sprawie Prochowni – tu komentarza chyba nie trzeba, wszystko jest kawa na aw.
 4. pisma Przewodniczcego Komisji UE – przez ostatnie miesice wielokrotnie ustnie prosiem Pana o przekazywanie materiaów dotyczcych projektów zawierajcych dofinansowanie unijne do tej komisji. Myl, e ze wzgldu na obszar zainteresowania tej komisji nie powinno to Pana dziwi. Niestety najczciej ignorowa Pan te proby. Kiedy w biecym roku w trakcie jednej z wiosennych sesji Rady Gminy ogosi Pan, e gmina otrzymaa projekt „Nowe kwalifikacje – now szans dla pracowników po 45 roku ycia” na ponad milion zotych nie wytrzymaem i zaczem zwraca si do Pana pisemnie. Czy wedug Pana to prawidowe, e Wójt Gminy skada projekt z dofinansowaniem unijnym na tak du sum a czonkowie Komisji ds UE nic o tym nie wiedz? Przedyskutujmy tak oto sytuacj. Pan na sesji Rady Gminy obwieszcza, e gmina zoya projekt w programie unijnym na ponad milion zotych i go otrzymaa. Temat jest ciekawy, wic obecni na sesji Rady Gminy przedstawiciele prasy podchodz do dowolnego czonka Komisji ds UE i prosz o wicej informacji na temat tego projektu. On zgodnie z prawd odpowiada, e wanie pierwszy raz o nim usysza. Nikt nigdy mu o takim projekcie nie powiedzia. Czy wedug Pana tak powinna wyglda praca samorzdu? Jak wówczas napisaem do Pana pisemn prob o przekazanie do Komisji ds UE informacji o licie projektów, które uzyskay dofinansowanie ze rodków unijnych a take projektów czekajcych na rozpatrzenie oraz projektów w przygotowaniu to zrobi Pan z tego ma sensacj. Pismo zostao odczytane na Pana ulubionej Komisji Budetowej, przedyskutowane i skrytykowane. Od tej pory dawkuje Pan informacje, o które prosiem.
 5. interpelacja w sprawie boisk – od dawna ustnie prosimy Pana o wybudowanie boisk przy szkole w Midzyrzeczu. Nie jest to maa szkoa, sala gimnastyczna jest stosunkowo niewielka, boisko trawiaste bardzo by si przydao. W trakcie „Lata w Jasienicy” mieszkacy Midzyrzecza mieli okazj by wiadkami uroczystego otwarcia nowego boiska na „Drzewiarzu”, pierwszego wrzenia otwarto pikny kompleks sportowy przy szkole w Jasienicy. Odnonie naszych boisk, byy spotkania, protokoy, uzgodnienia, jednak realna perspektywa ich wybudowania wedug naszej oceny cay czas jest do kiepska. Wiosn tego roku zapowiedzia Pan zoenie projektu na budow boiska trawiastego przy naszej szkole do programu transgranicznego. Zaproponowa Pan Radzie Gminy przeznaczenie na ten cel 143 000 z. Rada Gminy pana propozycj przyja. Kiedy w czerwcu wrócilimy z urlopów okazao si, e projektu na budow boiska dla Midzyrzecza Pan nie zoy, tumaczc to faktem, ze po wykonaniu projektu okazao si, e koszt jego budowy wzrós do ok. 320 000 z netto, czyli ok. 390 000 brutto. Pamitam, jak na pierwszej w lipcu Komisji Budetowej, analizujc ten nowy kosztorys powiedzia Pan, e przy takim koszcie inwestycja ta jest nie do zrealizowania w adnym z programów unijnych!!! Zupenie tego nie rozumiem, skoro w Jasienicy mona byo wybudowa boiska za ponad pótorej miliona zotych, to czemu w Midzyrzeczu kwota czterokrotnie mniejsza jest nie do zrealizowania? Nie wiem, czy dalej ma Pan takie zdanie, ale jak dotd nie zaproponowa Pan odpowiedniej zmiany w uchwale budetowej – dalej na boisko w Midzyrzeczu zaplanowana jest kwota 143 000 z.
  Podsumowujc zestawmy pewne fakty:
  1. Poniesiony koszt budowy boisk przy szkole w Jasienicy – co najmniej 1 500 000 zotych, w tym ok. 200 000 z czyli 13% dofinansowania z zewntrz
  2. Poniesiony koszt zamiany planowanej wczeniej kostki brukowej na kostk granitow przy szkole w Jasienicy – 116 500 z
  3. planowany koszt budowy boiska w Midzyrzeczu – 391 000 z, zakadane dofinansowanie ok. 100 000 z – wg Pana inwestycja ta jest nie do zrealizowania w adnym z programów unijnych!!!
  Skoro w Jasienicy wydatkowalimy tak du sum na zamian bruku na granit, to czemu wg Pana boisko w Midzyrzeczu jest nie do zrealizowania? Czy dalej dziwi si Pan, e zoylimy interpelacj?
 6. Zagospodarowanie otoczenia „Chaty Midzyrzecze” - zrobilimy wszystko co w naszej mocy, by w peni udokumentowa i uzasadni nasz wniosek. Tyle, e naszych argumentów nikt nie sucha. Byo jak miao by.
Co do liczby pism, to moe by ich znacznie mniej. Wystarczy podejmowa szybkie i waciwe decyzje. Nie tak, jak w przypadku „Chaty Midzyrzecze” - odbiór techniczny w lipcu 2007, oddanie do uytku dopiero w listopadzie. Przez 4 miesice chata staa pusta. Po oddaniu do uytku chata dalej staa pusta. Wielokrotnie prosilimy o przeniesienie biblioteki i GOK-u. Dopiero jak w maju 2008 zapowiedzielimy, e mamy ju napisan interpelacj w tej sprawie, podj Pan decyzj o przeniesieniu obu instytucji do „chatki”. Interpelacj wycofalimy. Czy tak powinna wyglda praca samorzdu? Jednym z istotnych celów budowy „chatki” byo przeniesienie biblioteki z lokalu bez c.o. i dostpu do toalety. Co byo powodem, e od lipca przez    j e d e n a c i e    miesicy nie podj Pan decyzji o przeniesieniu biblioteki do „chatki”?
Uwaam, e jako spoeczno lokalna zrobilimy w Midzyrzeczu wiele, by pomóc gminie w wyposaeniu i uruchomieniu „chatki”. W ramach grantu „Rzeczpospolitej Internetowej” przygotowalimy ekspozycj Izby Regionalnej, otrzymalimy sporo sprztu. Chciabym yczy, by przy kadej inwestycji gminnej byo tyle zapau i spoecznej pracy. Ostatnio sysz, e na Pana wniosek Komisja Kultury i Owiaty przegosowaa, by otrzymane przez Lokaln Grup Dziaania grantu ”Rzeczpospolitej Internetowej” komputery przenie z „chatki” do szkoy. Nie rozumiem dlaczego akurat na forum komisji Rady Gminy zaproponowa Pan dyskusj w tym kierunku. Skoro sukcesorem Lokalnej Grupy Dziaania jest Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza, czy nie byoby bardziej elegancko najpierw przedyskutowa ten temat w tym gronie?
Mam wraenie, e od jakiego czasu próbuje Pan zdyskredytowa to, co w ostatnich latach w Midzyrzeczu wspólnie wypracowalimy. By moe to tylko moje wraenie, by moe nie mam racji. Dyskusja ma to do siebie, e druga strona zawsze ma moliwo odniesienia si i wyraenia odmiennego zdania.

1. wspópraca Midzyrzecza Górnego i Dolnego – moim zdaniem w ostatnim czasie bardzo zacieniy si dobre relacje pomidzy naszymi soectwami. Mimo, e jest to widoczne goym okiem, nigdy Pan na ten temat nie zabra gosu. Mam wraenie, e ostatnio kto pracuje nad tym, by to rozmontowa.

2. grant „Rzeczpospolitej Internetowej” – mam wraenie, e bardzo nie lubi Pan tego grantu. W jego ramach jako Lokalna Grupa Dziaania zrobilimy wiele. Jak kiedy policzyem, w jego realizacji uczestniczyo ponad 200 osób!

A) Przygotowalimy now ekspozycj Izby Regionalnej – jest taka pikna, e wszystkim gociom czsto zapiera dech w piersiach. Moe warto by j pokaza wiatu? Jest gminna, jak caa „chatka”. Przez ponad rok czasu nie wyprodukowa Pan nawet jednego egzemplarza ulotki czy folderu, by j wypromowa.

B) Z tego samego grantu Lokalna Grupa Dziaania otrzymaa 15 uywanych komputerów. Podzielilimy je midzy GOK, szko i wietlic. Miay uzupeni pracowni komputerow, która miaa powsta w „chatce”. Zim 2007/2008 miay by bezpatne kursy komputerowe dla mieszkaców. rodki finansowe dla instruktora zabezpieczylimy z grantu. To wszystko miao by. Nie byo, bo zim 2007/2008 „chatka” staa pusta. Teraz, ponad rok po odbiorze technicznym „chatki” dalej nie ma dziaajcej pracowni komputerowej, nie ma instruktora, nie ma telefonu, nie ma Internetu.

C) W ramach tego samego grantu zainicjowalimy napisanie ksiki o Midzyrzeczu. Wiele osób spoecznie, bez adnego wynagrodzenia powicio mnóstwo czasu i pracy, by publikacja ta powstaa. W ubieg sobot oficjalnie, w trakcie doynek soeckich zaprezentowalimy nasze nowe dzieo. Cieszymy si, ze zostao przez mieszkaców dobrze przyjte. Ale byo nam bardzo przykro, e Pan, jako Wójt Gminy w swoim przemówieniu ani jednym sowem nie wspomnia o naszej ksice, o naszej pracy. Na osobiste aluzje miejsce Pan znalaz, na podzikowanie za cik prac nad ksik ju nie. Przykro nam byo, gdy mieszkacy Midzyrzecza pytali nas, dlaczego Pan Wójt w trakcie trwania oficjalnych uroczystoci, w trakcie prezentacji nowej ksiki, w trakcie dekorowania orderem naszej mieszkanki, w trakcie wystpów artystycznych w zasadzie w nich nie uczestniczy, prowadzc prywatne konwersacje? Odpowiadalimy, e pewnie te rozmowy byy wane, moe wanie wtedy podejmowa decyzje w wanych, gminnych sprawach? Jak byo naprawd, nie wiemy.

D) W ramach tego samego grantu zaprojektowalimy, wykonalimy i wdroylimy nasz lokalny serwis internetowy. Gdyby przewertowa Pan te strony, z pewnoci znalazby Pan tu wiele ciekawych informacji, zdj i relacji, które wspólnie z grup midzyrzeckich zapaleców na bieco przygotowujemy dla naszych mieszkaców. O tym Pan raczej nie wspomina.

Interpelacja a prasa
===============
Cytatu „Przykre jest jedynie to, e Panowie Radni z Midzyrzecza Górnego równie dla prasy przekazuj interpelacje i pisma na podstawie, których pisane s póniej artykuy” nie rozumiem. Moim zdaniem wygoszone i zoone interpelacje i zapytania s jawne i publicznie dostpne tak jak wszystkie inne dokumenty urzdowe. Sugeruje Pan, e nie powinnimy ich udostpnia? Dlaczego?

Napisa Pan „Myl, e pomys zaoenia strony http://www.miedzyrzecze.org.pl to cel, który zakada informowanie o dobrych rzeczach, które si dziej, lecz nie przy okazji a jako podstawowa informacja”. Pomys zaoenia tej strony to informowanie mieszkaców o WSZYSTKICH rzeczach, które mog by dla nich istotne. Informowanie tylko o dobrych rzeczach juz przeylimy, o ile dobrze pamitam to ten okres naszych dziejów nazwano „Propagand sukcesu”. Informowanie tylko o zych rzeczach take jest niewaciwe. Staramy si informowa o wszystkim. Ostatnie tematy w aktualnociach naszego serwisu to: informacja o poarach, relacja z doynek soeckich, komunikat Orodka Zdrowia, informacje o nagrodach za wiece doynkowe, zaproszenie na zawody konne, nagrody dla amazonek, relacje z sesji Rady Gminy, zapisy na zajcia w GOK. To byy te elementy ycia w cigu ostatnich kilkunastu dni, które opisalimy w Internecie. Zdarzenia dobre i ze. Wolelibymy, eby poarów nie byo, ale byy. Wolelibymy aby interpelacji nie byo, ale byy. Czy tylko dlatego, e nie s to dobre wiadomoci, mamy o nich nie pisa?

I jeszcze jedno. W swoich wystpieniach usiuje Pan stworzy wraenie, e to mymy Pana zaatakowali. To nieprawda. Byo dokadnie odwrotnie. Pierwszym, który publicznie zabra gos w prasie lokalnej by Pan Wójt. W lipcowym numerze gazety „Jasienica” uy Pan sformuowa, które spowodoway nasz odpowied, zamieszczon w numerze sierpniowym. W dniu 8 sierpnia wobec caej Rady Gminy to Pan w sposób bardzo ostry i nieadny zaatakowa moj osob, wypowiedzia Pan wiele sów i sformuowa, które byy dla mnie bardzo krzywdzce, niesprawiedliwe, nieprawdziwe i niezwykle tendencyjne. W dni 3 wrzenia w ramach interpelacji i zapyta nie mogem si do tego nie odnie. Skoro publicznie zaatakowa mnie Pan, teraz razem publicznie musimy wypi to, co Pan nawarzy. Moim zdaniem dyskusji na tym poziomie nie powinno by wcale.


Jawno
=======
Napisa Pan „Chc powiedzie, e wszystkie materiay w Urzdzie Gminy s jawne i s omawiane na komisjach problemowych i Komisji Budetowej”. Wg mnie to raczej tylko teoretyczne stwierdzenie. Jestem przewodniczcym Komisji ds Unii Europejskiej oraz Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego, zwanej skrótowo komisj UE. Pocztkiem lipca br. wystpiem do Pana o udostpnienie przekazanych Panu przez sotysów list inwestycji, które soectwa chciayby realizowa w oparciu o rodki unijne. Temat dla Komisji UE niezwykle wany, uwaam wic, e z przekazanymi przez sotysów materiaami komisja UE ma prawo si zapozna. Skoro jak Pan napisa, wszystkie materiay w urzdzie s jawne, to dlaczego do tej pory materiaów, o które wnioskowaem nie udostpni Pan? Ustawa o dostpie do informacji publicznej mówi, e materiay jawne powinny by udostpnione kademu bez zbdnej zwoki, nie póniej jednak ni w okresie 14 dni od daty zoenia wniosku. Od 9 lipca termin ten zosta przekroczony blisko piciokrotnie, wnioskowanych materiaów nadal nie otrzymaem. Prosz o odpowied, czy materiay, o które prosiem s jawne, czy te z jakich wzgldów zostay utajnione? Jeli s jawne to mam powane wtpliwoci, czy Pana postpowanie jest zgodne z prawem.

Obraz Gminy
==========
Pisze pan, e „...nasze spoeczestwo to bardzo mdrzy ludzie i myl, e kady wypracuje wasny pogld na to, co si dzieje. w naszej gminie: ile inwestycji realizujemy, ile rodków zdobywamy i myl, ze to wiadczy o wizerunku tej gminy, a nie przedstawiony obraz przez Pana Leszka Mroczko na stronach Forum, który jest obrazem jednostronnym. Odpisz Panu na te paskie interpelacje i myl, e to zmieni ten obraz”. Kierowane do Pana w formie pisemnej wnioski i zapytania maj dokadnie taki sam cel – uzyskanie informacji oraz dyskusj nad kwestiami dotyczcych inwestycji w poszczególnych soectwach, zdobywanych z zewntrz rodkach finansowych, skadanych projektach unijnych. Co do Forum Samorzdowego, to pragn sprostowa Pana twierdzenie, e przedstawia ono tylko moje pogldy na tematy gminne. Po pierwsze, na Forum tym swoje artykuy zamieszcza dwóch radnych Midzyrzecza Górnego. Fakt, e to z reguy ja wklejam teksty nie ma tu adnego znaczenia. Pod spodem kadego wpisu jest podana informacja, kto si pod danym tekstem, a wic take pogldami w nim zawartymi, podpisuje. Po drugie, kwestie zwizane z prowadzeniem forum samorzdowego przedyskutowalimy jaki czas temu na zebraniu Rady Soeckiej i poprosilimy o opini w tej sprawie sotysa i Rad Soeck Midzyrzecza Górnego. Zarówno Pan Sotys jak i Rada Soecka w gosowaniu jawnym poparli nasz wniosek, by informacje o pracy radnych zamieszcza na stronie internetowej Midzyrzecza. Po trzecie, z prob o wiksz otwarto i biece udzielanie informacji wystpowali i wystpuj mieszkacy. Wynikao to m.in. z wpisów, które pojawiy si na zaoonym ponad rok temu Forum Midzyrzecza, jak te z innych rozmów. Po czwarte, kilka tygodni temu uczestniczylimy w zebraniu naszego Koa KGW. W trakcie spotkania, które cieszyo si bardzo wysoka frekwencj ok. 30 pa, zapytalimy uczestniczki spotkania, czy chc, by poprzez Forum Samorzdowe informowa mieszkaców o pracy samorzdu. Zdecydowana wikszo Pa opowiedziaa si jednoznacznie za tym, by o tak byo. Myl, e to wystarczajce uzasadnienie tezy, któr chciabym sformuowa, e Forum Samorzdowe na stronach internetowych Midzyrzecza jest zgodne z oczekiwaniami znaczcej grupy naszych mieszkaców. Pan Wójt próbuje przedstawi nasze Forum jako co niedobrego, jednostronnego. To bardzo niesprawiedliwa opinia. Mam nadziej, e zgadza si Pan z tez, e Wójt Gminy nie ma monopolu na przekazywanie informacji mieszkacom. Prosz zwróci uwag na gosy mieszkaców, którzy dziwi si, e w miesiczniku finansowanym ze rodków samorzdu nie ma informacji, o których mog przeczyta na naszym Forum. To dodatkowe przesanie, potwierdzajce zasadno jego istnienia. Moim zdaniem wspóistnienie rónych, niezalenych kanaów przepywu informacji – gazet lokalnych, serwisów i forów internetowych, stacji radiowych itp. dla mieszkaców gminy jest dobre – przyczynia si do tego, ze docierajcy do nich obraz naszej gminy nie jest jednostronny. Zgadzam si z Panem, e nasze spoeczestwo to bardzo mdrzy ludzie i równie myl, e kady na bieco wypracowuje wasny pogld na to, co si dzieje w naszej gminie. Forum internetowe Midzyrzecza wspólnie z innymi kanaami informacji na pewno w tym pomaga.
A co do obiecanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania, to wanie po to je zoylimy, by uzyska odpowiedzi na wane wg nas pytania. Pene teksty udzielonych odpowiedzi opublikujemy niezwocznie po ich otrzymaniu w naszym serwisie WWW.

Budowa czy pisa
===============
Napisa Pan: „Zastanawiam si, co jest waniejsze czy powici czas na: budowanie, staranie si o nastpne rodki pozabudetowe, rozpoczynanie kolejnych inwestycji , promowanie naszej Gminy na zewntrz, czy powici czas na skrupulatne prostowania Pana pism i komentarzy – lecz na wszystko przy 14 soectwach nie starczy mi czasu”. Moim zdaniem nie powinien mie Pan takich dylematów. Wane jest zarówno budowanie i staranie si o rodki na inwestycje jak i prowadzenie korespondencji, w tym udostpnianie informacji. Jednym z obowizków stanowiska, które z nadania wyborców Pan piastuje jest korespondencja z mieszkacami gminy, któr Pan kieruje. Jako Wójt ma Pan ustawowy obowizek odpowiada na pisma mieszkaców, w tym take radnych. Nie ma wic powodu, by si nad tym zastanawia, tak samo jak nie ma powodu, by zastanawia si nad tym, któr stron jezdni naley jedzi. Obie odpowiedzi s proste – naley odpowiada na pisma i jedzi praw stron jezdni. Wynika to wprost z obowizujcych ustaw i kodeksów. Jeli w swych odpowiedziach chce Pan cokolwiek sprostowa lub uzupeni, ma Pan do tego pene prawo. Jestem przekonany, e mieszkacy chtnie poznaj Pana stanowisko w kwestiach, o które pisemnie zwracam si do Pana samodzielnie lub jako radni Midzyrzecza Górnego. Krytykujc pisemn form korespondencji prosz wzi pod uwag, e przez ponad 5 lat nie uywaem tej formy, chocia osobicie uwaam, e jest najlepsza. Zmiana formy komunikacji nie jest przypadkowe, ma swoje uzasadnienie.
Co do braku czasu, to kady kandydat, który staje do wyborów na wójta lub radnego ma dylemat, czy starczy mu go na penienie funkcji, na któr kandyduje. Wierz Panu, e funkcja, któr Pan sprawuje jest czasochonna, jako radny te mam podobne dylematy. Kady z nas tak organizuje swój warsztat pracy, by znale odpowiedni ilo czasu na prac zawodow i spoeczn. Wydaje mi si, e jako specjalista od organizacji i zarzdzania a przy tym tak dowiadczony samorzdowiec, powinien Pan doskonale radzi sobie z t kwesti.

Efekty naszej pracy
===============
W innym miejscu pisze Pan „Z przykroci musz stwierdzi, e prac jak Pan wykonuje na dzie dzisiejszy nie przynosi efektów dla rozwoju Midzyrzecza”. Ma Pan prawo do wasnych pogldów w tej materii, ja nie podejmuj si polemiki w tej sprawie. Ocen mojej pracy pozostawiam naszym mieszkacom. To przede wszystkim oni maj prawo na bieco ocenia, czy praca spoeczna, któr wykonuj, przynosi efekty czy nie. Musz jednak z przykroci stwierdzi, e wedug mojej subiektywnej oceny, ju od jakiego czasu nie za bardzo pomaga Pan nam w dziele rozwoju Midzyrzecza Górnego. Jak ju napisaem, jest to mój subiektywny pogld, wynikajcy z moich subiektywnych obserwacji.


Projekt zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze”
=============================================
Co do projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze” to niestety nie mog si zgodzi z przedstawion przez Pana ocen. Po pierwsze, nie skadaem indywidualnego wniosku o budow, jak Pan to nazwa „kolejnej chaty”. Wnioski w tej sprawie w formie pisemnej zoyli Radni oraz Rada Soecka Midzyrzecza Górnego. Dodatkowo przedstawilimy pozytywne opinie kilku naszych soeckich organizacji. To bardzo zmienia posta rzeczy, nie wiem dlaczego próbuje Pan teraz przypisa ten wniosek tylko mojej osobie. Czyby liczba przekazanych opinii w tej sprawie nie bya dla Pana wystarczajca?
Dalej pisze Pan, e skierowa Pan nasz wniosek do dodatkowego zaopiniowania przez Wspólne Komisje Rady Gminy, bo celem Pana byo, by zosta on zrealizowany. To dobrze, e Pan to napisa, w ten sposób potwierdza Pan publicznie, e popiera Pan przedstawiony przez nas wniosek o skierowanie do programu RPO wartego blisko 2 000 000 z projektu zagospodarowania otoczenia „Chaty Midzyrzecze”. Skoro tak byo to za naszym wnioskiem byy co najmniej 3 osoby – Wójt Gminy Jasienica oraz dwóch radnych z Midzyrzecza Górnego. Jeli tak, to wszyscy troje powinnimy bi si w piersi, e wspólnie nie znalelimy argumentów, by przekona kilkunastu radnych za wnioskiem, który my zoylimy a Pan popiera. Tak jak Pan napisa, Pan nie ma moliwoci gosowania, trzeba jednak pamita, e ma Pan moliwo argumentowania, przekonywania i wyraania opinii. Jak wielka to sia, mieszkacy naszej gminy, wedug mojej opinii, wiedz bardzo dobrze. Sytuacja odrzucenia przez Rad Gminy Jasienica wniosku popieranego przez Wójta i dwóch radnych jest niezwykle znamienna, o ile dobrze pamitam, a radnym jestem blisko 6 lat, to chyba pierwszy taki przypadek w naszym samorzdzie. Warto si nad tym gboko zastanowi. Tym bardziej, e wikszo radnych, gosujcych przeciw naszemu wnioskowi, który Pan popiera, jest czonkami Komitetu Wyborczego, któremu Pan przewodniczy. W dalszym cigu mam wraenie, o którym pisaem w swojej interpelacji, e wniosek o zagospodarowanie „chatki” móg by przyjty w pierwszej wersji, jednak wg mnie, w dyskusjach na ten temat zabrako jasnego wyraenia Pana opinii w tej sprawie, wikszej aktywnoci w dyskusji, w której, skoro popiera Pan nasz wniosek, móg Pan przekonywa radnych o jego zasadnoci. W zwizku z tym, e temat ten stanowi cz skierowanej do pana interpelacji, rozumiem, e wkrótce szczegóowo wyjani Pan te kwestie.

Pozdrawiam,

Leszek Mroczko
Peny tekst dyskusji znajduje sie w Internetowym Forum Samorzdowym
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015