Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-01-04 00:25:23

Orinoko
Gość/Guest

Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy? Jak długo to jeszcze będzie trwało?

 

#2 2011-01-05 23:06:02

Sławomir Masny
użytkownik
Zarejestrowany: 2007-07-07
Posty: 35
Serwis/Website

Re: Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

Zakończenie przebudowy ul. Bielskiej w chwili obecnej planowane jest na koniec czerwca. Wykonawca zapewnia, że jeżeli to tylko będzie możliwe zostaną podjęte wszystkie działania, aby zakończyć inwestycję przed czasem, jednak wszystko zależy od warunków atmosferycznych.

Pozdrawiam

Sławomir Masny

Offline

 

#3 2011-03-29 23:12:50

Sławomir Masny
użytkownik
Zarejestrowany: 2007-07-07
Posty: 35
Serwis/Website

Re: Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

W dniu 15.03.2011r odbyła się rada budowy drogi powiatowej 4425 S w Międzyrzeczu Górnym. Poniżej przedstawiam notatkę z tego spotkania.


NOTATKA SŁUŻBOWA
z rady budowy spisana w dniu 15.03.2011r.
w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4425 S Czechowice- Zabrzeg- Międzyrzecze- Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne

Obecni :
1.    Wiesław Kubiś – Dyrektor ZDP w Bielsku-Białej
2.    Marta Łubik - ZDP w Bielsku-Białej
3.    Sławomir Masny – Radny Powiatu Bielskiego
4.    Robert Swoboda – Invest Group
5.    Grzegorz Kęsik  -  WPRD Katowice
6.    Marcin Korzeniowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Ustalenia:

1.    Dyrektor ZDP w Bielsku – Białej przedstawił harmonogram spotkania, przypomniał
o terminie realizacji inwestycji, a następnie oddał głos Inspektorowi Nadzoru;
2.    Inspektor Nadzoru omówił postęp prac na budowie. Obecnie największe zawansowanie robót jest na dolnym odcinku drogi tj. od ul. Widok w kierunku Bielska-Białej. Zwraca on uwagę na dokończenie zaczętych robót min.  robót odwodnieniowych (na całym odcinku przebudowywanej drogi ), wymiany uszkodzonych krawężników, korytek, obrzeży, wykonania poszerzeń i wymiana w miejscach przełomów, wykonanie nawierzchni , dokończenie chodników. Na dolnym odcinku – od ul. Widok w stronę Międzyrzecza Górnego -  wymagana jest wymiana poszerzeń , dokończenie zatoki autobusowej, chodnika;
3.    Dyrektor WPRD Katowice przedstawił harmonogram  wykonywanych robót, gdzie
w pierwszej kolejności do wykonania wymienił podbudowy na poszerzeniach
i zatokach, roboty brukarskie a do końca kwietnia nałożenie pierwszych warstw bitumicznych. Ponadto  potwierdza, iż 31.05.2011r. to termin zakończenia inwestycji;
4.    Kolejna sprawa to zamknięcie drogi w przypadku nakładania warstw bitumicznych. Radny Powiatu Bielskiego proponuje możliwość objazdu ul. Strażacką przy czym nie będzie on dotyczył samochodów ciężarowych.  Zamknięcie dotyczyłoby tylko niedzieli. Możliwe jest podzielenie odcinków  - wpierw zamknięcie do ul. Widok, a następnie za ul. Widok. Inspektor Nadzoru uważa, iż nie posiadamy projektu organizacji na ten cel w związku z czym należałoby zgłosić oficjalnie zamknięcie;
5.    Radny Powiatu stwierdza, że prowadzone obecnie roboty zagrażają bezpieczeństwu pieszym jak i kierowcom, proponuje wprowadzenie ruchu wahadłowego od ulicy Widok w kierunku Bielsko – na jednej stronie zamknięcie drogi;
Wykonawca Invest Group zwraca uwagę na fakt, iż roboty są prowadzone na ciągach pieszych i ciężko zamknąć jednostronnie drogi gdyż materiał jest dowożony do budowy;
Ponadto projekt organizacji ruchu nie pozwala na wprowadzenie sygnalizacji wahadłowej – a jedynie ręczne sterowanie ruchem. Inspektor Nadzoru stwierdza, iż wskazane jest kierowanie ręczne ruchem;
1.    Inspektor Nadzoru przypomina o fundamentach słupów pozostawionych za ul. Przemysłową w kierunku Międzyrzecza. Wykonawca powinien powiadomić podwykonawcę aby je usunął. Ponadto nie został dostarczony protokół odbioru za roboty telekomunikacyjne;
Dodatkowo po raz kolejny podnoszona jest sprawa zanieczyszczeń w kanalizacji, które doprowadzą do zapchania separatora;
Przy posesji  (na początku inwestycji  od strony Bielska) mostek jest za wysoko należy wykonać odwodnienie wzdłuż płotu i dren  przy wjeździe na posesje;
2.    Inspektor Nadzoru przypomina o punktach osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu, należy je odtworzyć;
3.    Sprawa wiaty autobusowej przy moście naprzeciw ul. Przemysłowej jest w złym stanie technicznym i wymaga demontaż związku z prowadzonymi robotami.

W terenie ustalono:
1.    Wiata została zdemontowana i przeniesiona na teren wyznaczony przez Radnego Powiatu Bielskiego;
2.    Dyrektor ZDP B-B potwierdza zasadność wykonania Eko drenu przy wjeździe i korytek ze spadkiem do cieku, ponadto należy ogrodzić teren przy mostku;
3.    Naprzeciw ul. Rzemieślniczej – uporządkować teren z płyt , rów pogłębić i założyć kratę;
4.    Priorytetem obecnie jest wykonanie rowów odwodnieniowych;
5.    Ustala się kolejną radę budowę za 2 tyg. tj. 29.03.2011r. o godz. 11.00. Spotkanie rozpocznie się na budowie przy ul. Przemysłowej.


Protokołowała: Łubik Marta 
Obecni wg listy obecności.

Offline

 

#4 2011-05-18 08:44:32

Sławomir Masny
użytkownik
Zarejestrowany: 2007-07-07
Posty: 35
Serwis/Website

Re: Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

NOTATKA SŁUŻBOWA
z rady budowy spisana w dniu 29.03.2011r.
w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4425 S Czechowice- Zabrzeg- Międzyrzecze- Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne

Obecni :
1.    Sławomir Masny – Radny Powiatu Bielskiego
2.    Robert Swoboda – Invest Group
3.    Marta Łubik - ZDP w Bielsku-Białej
4.    Marcin Korzeniowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
5.    Wiesław Kubiś – Dyrektor ZDP w Bielsku-Białej


Ustalenia:
1.    Radny Powiatu Bielskiego zwróci się z prośbą do Urzędu Gminy Jasienica o wykonania przepustu pod drogą gminną – ul. Prosta – służącego do odprowadzania wody opadowej z ul. Wiklinowej i skierowania jej w stronę ul. Prostej – jest to niezbędne do odpowiedniego odwodnienia ul. Bielskiej;
2.    Obecne opóźnienia w robotach spowodowane są brakiem sprzętu mechanicznego
(walec mały) od Wykonawcy  niezbędnego do wykonywania dalszych prac bitumicznych jak i nieobecnością na budowie kierownika budowy;
3.    Fundamenty słupów znajdujące się za ul. Przemysłową w kierunku Międzyrzecza zostały usunięte;
4.    Problem odwodnienia ul. Na kopcu został częściowo rozwiązany poprzez założenie studzienki, która przez podwójny peszel będzie kierować wody opadowe w stronę ul. Bielskiej;
5.    Obecnie trwa przebudowa słupa linii napowietrznej nN obok zatoki przy ul. Na Kopcu;
6.    Od ul. Widok w kierunku Międzyrzecza Górnego zostały założone korytka muldowe
i wykopany rów odwadniający;
7.    Inspektor Nadzoru sprawdził wykonanie robót z Harmonogramem, stwierdzono opóźnienia w robotach związanych z wykonaniem zatok autobusowych oraz montażem barierek  przy moście - nie zostały rozpoczęte.  Prowadzone są natomiast roboty związane z podbudową, robotami brukarskimi;
8.    Zostało wystosowane pismo do Urzędu Gminy Jasienica w sprawie zanieczyszczeń bytowych znajdujących się w kanalizacji deszczowej, pomimo tego w dalszym ciągu występują zanieczyszczenia;
9.    Płyty zostały usunięte z terenu naprzeciw ul. Rzemieślniczej. Rów nie został pogłębiony wykonawca Invest Group stwierdził, iż warunki pogodowe nie były odpowiednie do wykonywania powyższych prac – opady deszczu;
10.    Należy usunąć zdeponowaną ziemie na skarpie za ul. Widok w kierunku Międzyrzecza Górnego;
11.    Inspektor Nadzoru zwraca uwagę na sprawę zerwanych kabli i zniszczonego słupa. Przedstawiciel  TP. SA.  po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Inspektorem  Nadzoru stwierdził, że naprawa zerwanych kabli i zniszczonych słupów stoi po stronie Wykonawcy, gdyż ich uszkodzenie nastąpiło po wykonaniu robót teletechnicznych.
12.    Dyrektor ZDP B-B wyraził swoja obawę na temat  zagrożenia terminu wykonania robót  z uwagi na niski postęp prac w stosunku do przedstawionego 2 tygodnie temu harmonogramu. Ponadto wymaga, aby wszelkie problemy,  który są poruszane na radzie budowy zostały rozwiązane, bądź przedstawiono sposób ich rozwiązania na  kolejnym spotkaniu;
13.    Ponadto Dyrektor ZDP B-B przypomina, że 11.04.2011r. przyjedzie komisja transportu na realizowaną inwestycję;
14.    Ustala się kolejną radę budowę za 2 tyg. tj. 12.04.2011r. o godz. 11.00. Spotkanie rozpocznie się na budowie przy ul. Przemysłowej.

Protokołowała: Marta Łubik
Obecni wg listy obecności.

Offline

 

#5 2011-05-18 08:46:36

Sławomir Masny
użytkownik
Zarejestrowany: 2007-07-07
Posty: 35
Serwis/Website

Re: Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

NOTATKA SŁUŻBOWA
z rady budowy spisana w dniu 11.05.2011r.
w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4425 S Czechowice –Zabrzeg -Międzyrzecze – Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne

Obecni :
1.    Wiesław Kubiś – Dyrektor ZDP w Bielsku-Białej
2.    Sławomir Masny – Radny Powiatu Bielskiego
3.    Cygan Marcin  – WPRD Katowice
4.    Robert Swoboda – Invest Group
5.    Marcin Korzeniowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
6.    Grzegorz Kęsik - WPRD Katowice
7.    Marta Łubik - ZDP w Bielsku-Białej


Ustalenia:
1.    Inspektor Nadzoru przedstawił sposób rozwiązania przez Projektanta problemów omówionych na spotkaniu w dniu 10.05.2011r.
2.    Wykonawca do piątku tj. 13.05.11r. dostarczy elki żelbetowe na zatokę autobusową, obecnie jest układany krawężnik. W przypadku naruszenia krawężnika podczas układania elek wykonawca zobowiązał się do ich poprawy;
3.    Słup przy zatoce nie zostanie przeniesiony . Wykonawca zawiesi kable, które obecnie wiszą na płocie;
4.    Wykonawca zmieni sposób wykonania obrzeża na chodniku na długości 3 fal;
5.    Radny Powiatu zwraca uwagę na fakt, iż fale uniemożliwiają odśnieżanie w zimie i zagrażają bezpieczeństwu;
6.    Dyrektor ZDP B-B nie zgadza się, aby pobocza były poszerzane przez wybieranie ziemi z rowu. Należy je zgodnie z dokumentacją umocnić;
7.    Wykonawca wraz  z  Inspektor nadzoru oraz przy udziale Z-ca Wójta Gminy Jasienica wykonał 6 odkrywek w jezdni. W jednej tylko znajdował się żółty kamień, który zostanie wymieniony.                                                                                     
8.    Na przełomach wykonano badania, wyniki wyszły  dobre. Natomiast po przeglądzie mostku należy wykonać jeszcze raz nawierzchnie z żywicy;
9.    Dyrektor ZDP B-B zwrócił uwagę , iż przy podniesieniu zatoki autobusowej przy ul. Przemysłowej zatoka będzie znajdować się w połowie ogrodzenia . W związku z tym Wykonawca przedłoży  od mieszkańców Międzyrzecza Górnego oświadczenia , że nie wnoszą uwag do wykonywanych robót. Ponadto jakiekolwiek uzgodnienia z mieszkańcami wymagają protokolarnego spisania;
10.    Radny Powiatu zwraca uwagę , że działka naprzeciwko ul. Rzemieślniczej została zniszczona w większej powierzchni i nie została odpowiednio odwodniona. Ponadto przypomniał o zniszczonym chodnik na początku inwestycji jak również na fakt, iż podczas wykonywania zatoki autobusowej stała woda a pomimo tego prace były prowadzone;
11.    Inspektor Nadzoru poinformował Radnego Powiatu, że Wykonawca zaprzestał robót jak tylko woda się pojawiła, a  po jej wypompowaniu wznowił roboty. Ponadto będą badania wykonywane;
12.    Działka Państwa Kramarz 499/5, która została zajęta na czas budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego;
13.    Wszystkie dokumenty dotyczące odbioru muszą być w operacie kolaudacyjnym przygotowane i przedłożone na odbiorze;
14.    Wlot w ul. Prostą w dolnej warstwie należy zaasfaltować aby zlikwidować zastoisko wody;
15.    Ustala się kolejną radę budowy w czwartek o godz.11.00 – 19.05.11r. na budowie przy ul. Przemysłowej.


Protokołowała: Marta Łubik
Obecni wg listy obecności.

Offline

 

#6 2011-05-19 11:19:16

Tim11
użytkownik
Zarejestrowany: 2009-04-25
Posty: 16

Re: Kiedy skończy się remont drogi do Wapienicy?

Sławomir Masny napisał:

4.    Wykonawca zmieni sposób wykonania obrzeża na chodniku na długości 3 fal;

O co w tym chodzi? Czemu tylko 3 fal?

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl