Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-07-26 19:20:39

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

X Sesja Rady Gminy Jasienica

Relacja z X sesji Rady Gminy Jasienica, nadesłana przez radnego gminy Jasienica Wojciecha Zawadę.

Przedwakacyjna  X  sesja Rady Gminy Jasienica,  odbyła się 30 czerwca 2011 roku. Po oficjalnym rozpoczęciu sesji przez Przewodniczącego rady, głos zabrał wójt, który poinformował o swojej międzysesyjnej działalności. Zaczął od informacji, że do przetargu na wykonanie kanalizacji dla sołectw Jasienica, Międzyrzecze Górne i Międzyrzecze Dolne przystąpiło 8  firm. Oferty na wykonanie kanalizacji wahają się od 21 mln do 38 mln złotych.

Kosztorys inwestorski był wyceniony na 64 mln złotych. Obecnie trwają działania mające na celu wyłonienie wykonawcy. Powszechnie wiadomo, że nie można kierować się tylko ceną, która na dodatek w najkorzystniejszej ofercie jest bardzo niska. Po wystąpieniu wójta, rada gminy podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego  Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy. Następną uchwałą przyjętą przez radnych było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2010. Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Czesław Machalica po przeczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wystąpił z wnioskiem  do rady gminy o udzielenie wójtowi gminy Jasienica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasienica za 2010 rok. Radni jednogłośnie podjęli tę uchwałę.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu na kwotę 8 mln złotych przez gminę wywołał dyskusję, którą zapoczątkował radny Leszek Mroczko. Wyraził on swój niepokój wzrastającym zadłużeniem budżetu gminy, szczególnie w okresie od początku 2010 roku. Zauważalna w ostatnim czasie tendencja szybkiego zadłużania budżetu gminy wydaje się dość niebezpieczna. Wójt tłumaczył, że jest to podyktowane potrzebą zachowania płynności, twierdził, że kredyt zostaje zaciągnięty na inwestycje. Przy okazji okazało się, że zaciągnięcie tak dużego kredytu nie było opiniowane przez żadną komisję rady gminy, w tym komisje budżetową.  Ostatecznie powyższa uchwała została przyjęta przez większość, przy czym pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

W trakcie posiedzenia radni zajęli się również korektą budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jasienica. W ramach korekty budżetu dochody gminy zwiększono o 724 120 zł (dotacja do zakupu nowego samochodu dla OSP Jasienica, dotacje na realizacje „miękkich” projektów unijnych, przychody z wynajmu sal gimnastycznych), zaś wydatki zwiększono o 987 575 zł (w tym m.in. na remonty obiektów i dróg gminnych, środki dla szkół i dotacje do komunikacji MZK). Dokonano również przeniesienia 256 000 zł na budowę nowego Skate Parku w Jasienicy.

Następne uchwały dotyczyły zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectw Mazańcowice oraz Międzyrzecze Dolne. Uchwały m.in. dotyczyły położonej w Międzyrzeczu Dolnym nieruchomości  o powierzchni  ok. 71 ha, należących do gminy Jasienica ,na których planowane jest utworzenie strefy ekonomiczno-przemysłowej.

Rada gminy podjęła też dwie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę gruntów pod drogi gminne:  w sołectwach  Rudzica (przy ul. Słonecznikowej) oraz  sołectwie Łazy. Przyjęto również uchwałę o nabyciu przez gminę działki przy boisku „Orlik” w Rudzicy na polepszenie warunków zagospodarowania tego kompleksu sportowego.

W kolejnym punkcie podjęto uchwałę  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu gminy Jasienica o nazwie „Powrót do korzeni – sposobem na integrację i aktywizację w wiejskiej gminie Jasienica”  w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie to będzie realizowane od 1 października 2011 roku. Celem tego zadania jest integracja i aktywizacja środowisk lokalnych, natomiast partnerem przy realizacji tego zadania będzie Gminna Rada Kobiet. Projekt ten będzie obejmować mieszkańców gminy w przedziale wiekowym od 18 lat do 64 lat. Kolejna przegłosowana uchwała dotyczyła zatwierdzenia do realizacji projektu gminy Jasienica o nazwie „Integracja w działaniu mieszkańców Gminy Jasienica”. Zadanie to będzie realizowane od dnia 1 listopada 2011 roku i będzie skierowanie do grupy mieszkańców naszej gminy w wieku od 18 do 25-30 lat.

W kolejnej uchwale radni  powołali zespół opiniujący  kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Następną decyzją, którą podjęła rada gminy był  wniosek o opinię skierowany przez starostwo w Cieszynie w sprawie likwidacji niektórych poradni  (znajdujących się na terenie powiatu cieszyńskiego). Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli zakład opieki zdrowotnej podlega przekształceniu bądź likwidacji wymagane jest zasięgnięcie opinii sąsiednich rad gmin, których mieszkańcy objęci są opieką danego zakładu.  Radni negatywnie zaopiniowali wniosek, ponieważ  likwidacja poradni jest niekorzystna dla naszych mieszkańców.

W końcowej fazie sesji radni zadawali pytania. Radny Leszek Mroczko zadał pytanie dotyczące zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał. Pracownicy urzędu gminy poinformowali, że zgodnie z wnioskiem radnego materiały te od czerwca br. są zamieszczane na stronie pod zakładką „Ogłoszenia”. Następnie radny pytał  na jakim etapie jest przygotowanie projektu statutu sołectw. Pani sekretarz poinformowała, że w związku z faktem złożenie uwag do projektu przez część radnych, prace obecnie stoją w miejscu. Zaraz po okresie wakacyjnym zostaną podjęte dalsze prace. Głos w tej sprawie zabrał również radny Jan Batelt, który podał, że klub PRS analizuje projekt, natomiast na ostatnich komisjach budżetowych nie było czasu na rozmowy o projekcie statutów dla sołectw. Kolejny głos zabrał radny Czesław Szkorupa, który zaznaczył, że istnieje problem w związku z remontem mostu w sołectwie Landek  na drodze powiatowej, podczas którego objazd odbywa się drogami gminnymi m.in. ul.Karosek-Grzybek. W związku z tym faktem ulegają one dużym uszkodzeniom, ponieważ jeździ po nich bardzo dużo samochodów, w szczególności ciężarowych. Następnie radny Mroczko skierował do wójta pytanie czy istnieje możliwość sfinansowania ze środków unijnych z Lokalnej Grupy Rybackiej remontu cieku wodnego o nazwie Młynówka. W odpowiedzi wójt zachęcał, aby właściciele cieku czyli spółka wodna złożyli wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej w sprawie pozyskania konkretnych środków, gdyż nie jest to zadaniem gminy. Następnie jako radny zadałem pytanie, na prośbę mieszkańców, czy istnieje możliwość zamieszczania na stronach szkół, które zarządzają boiskami „Orlik” informacji o terminach rezerwacji boisk przez konkretne osoby. Wniosek ma zostać przekazany do administratorów stron szkolnych i po okresie wakacyjnym wdrożony w życie. Następnie głos zabrał radny Artur Kalita, który najpierw pogratulował wójtowi tytułu „Wójta Roku”, a następnie zapytał czy gmina poniosła jakieś koszty w związku z jego udziałem w konkursie. Jak poinformowała pani sekretarz, gmina poniosła jedynie koszt 1.800 złotych opłaty za przystąpienie do konkursu.

Wojciech Zawada
Radny Gminy Jasienica

za www.mazancowice.net

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl