Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-03-17 22:09:54

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXVII sesja Rady Gminy Jasienica

Relacja z XXVII sesji Rady Gmina Jasienica

Na początku sesji zabrali głos goście m.in. poseł Stanisław Szwed, który poruszył problematykę tzw. ustawy śmieciowej oraz krótko poinformował o sytuacji na rynku pracy dotyczącej bezrobocia.

Radny powiatu bielskiego  Sławomir Masny poinformował, że powiat bielski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na przebudowę drogi w Mazańcowicach od MAKRO do Ligoty. Z wnioskowanych środków dostaliśmy ok. 50% tej kwoty czyli w przybliżeniu 7,5 mln zł.  Kosztorys na to zadanie bez ronda wynosił 17,5 mln zł ale radny przekonywał, że nie powinno się dzielić tego zadania. Ponieważ kosztorys na tę inwestycję był robiony 2 lata temu, kiedy ceny materiałów i robocizny były wyższe realnie jest szansa wykonać to za 13-14 mln zł. Poza tym możemy jeszcze otrzymać ok. 0,5 mln zł więcej.  Pozostałe środki miałyby być uzupełnione przez samorządy ale na tym etapie szczegóły jeszcze nie zostały ustalone.

Następnie głos zabrali obecni na sali mieszkańcy Mazańcowic, którzy przybyli na sesję w związku ze skargą na wójta podpisaną przez 20 osób i poprosili o interwencję w  sprawie ulicy Dolina Słońca. Problem na tej ulicy polega na tym, że pomimo wysypywania co roku kamienia ulica ta jest wciąż zalewana z powodu braku odwodnienia, a szkody i niedogodności z tym związane zmusiły mieszkańców do wizyty na sesji. Niestety pomimo licznych wcześniejszych interwencji do tej pory nie powstał przy ulicy rów, który mógłby rozwiązać ten problem. W odpowiedzi zostali poinformowani, że jest już operat wodno-prawny na wykonanie rowu na ulicy Dolina Słońca z kosztorysem na kwotę około 80.000 zł. Dlatego obecnie trzeba pozyskać środki na tą inwestycję. Ponadto wicewójt poinformował, że rada sołecka może przekazać środki  z remontu dróg na ten cel.

Następnie wicewójt Krzysztof Wieczerzak podał, że zostało przyznane dofinansowanie do projektowanej strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym oraz że wniosek Gminy Jasienica pt. „Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica” po ocenie merytoryczno-technicznej uzyskał pozytywną ocenę, a obecnie gmina czeka na podpisanie umowy.

Następnie radni wysłuchali sprawozdań z prac poszczególnych komisji i przyjmowali następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasienica na 2013 rok,

- w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Jasienica na 2013 rok,

- w sprawie podziału gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – w związku z wcześniejszym podziałem gminy Jasienica na okręgi jednomandatowe,

- sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne - nieruchomości  położone w sołectwie Międzyrzecze Górne pomiędzy drogami powiatową oraz gminną drogą Zapłocie.

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasienica w związku z wejściem w życie od 1 lipca br. tzw. ustawy śmieciowej,

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Stawki zostały ustalone na poziomie 8 zł od osoby na miesiąc przy segregacji oraz 15 zł na miesiąc gdy ktoś nie będzie segregował. Jednak jak poinformował pracownik gminy stawki te ulegną jeszcze zmianie ponieważ nowelizacja ustawy prawdopodobnie będzie przewidywać możliwość ulg dla rodzin wielodzietnych oraz korzystających z pomocy społecznej.

Po przyjęciu powyższych uchwał radny Leszek Mroczko poprosił zarówno wójta, pracowników gminy oraz radnych aby wszyscy zaangażowali się w akcję informującą mieszkańców o obowiązkach i ogólnych zasadach związanych z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej.  Mieszkańcy jak najszybciej powinni zostać poinformowani o nowych zasadach dotyczących odbioru  śmieci.

-  uchwała w sprawie zasad, na podstawie których radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych - radni obniżyli swoje diety na dzień uchwały będą wynosić 257 zł za spotkanie z odpowiednią wyższą stawką dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

- w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jasienica do rozpatrzenia zgodnie z właściwością skargi mieszkańców sołectwa Mazańcowice - dotyczącą wyżej opisanej sytuacji na ulicy Dolina Słońca.

W interpelacjach radny Leszek Mroczko zapytał czy pracownicy Urzędu Gminy mają informację o czasowym istnieniu strefy ekonomicznej, ponieważ z analizy zagadnienia wynika, że strefy mają istnieć tylko do 2020 r. W odpowiedzi wicewójt podał, że w Międzyrzeczu Dolnym jest to kompleksowe uzbrojenie terenu pod przyszłą strefę. Uzyskanie zgody na strefę katowicką wymaga wystąpienia do Marszałka Województwa o zaopiniowanie tej decyzji, a następnie do Ministra, który podejmuje decyzję o przystąpieniu do strefy. Funkcjonowanie stref na dzień dzisiejszy jest przewidziane do 2020 roku, jednak jest już inicjatywa by ten termin wydłużyć.

Radny Tadeusz Kuś zapytał, czy były już jakieś rozmowy Starosty z Wójtem odnośnie dofinansowania z Gminy Jasienica do inwestycji Starostwa w przebudowę drogi powiatowej w Mazańcowicach od Makro w stronę Ligoty. Wicewójt podał, że będą prowadzone takie rozmowy.

Na koniec radny Leszek Mroczko zaproponował, aby w dobie zaciskania pasa i w związku z remontem Urzędu Gminy tj. okablowania i stworzenia e-urzędu radni mogli w większym zakresie korzystać na sesji z własnych urządzeń elektronicznych do przeglądania projektów uchwał itp. Posiadanie takich danych na nośnikach elektronicznych spowoduje mniejsze zużycie papieru.

Wojciech Zawada - radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl