Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2014-05-08 09:45:12

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Relacja z Sesji 27.03.2014

Sesja rady gminy, która odbyła się 27 marca 2014 roku. W wystąpieniach gości radny powiatowy Sławomir Masny poinformował, że wiosną zostanie sfrezowany odcinek drogi Cieszyńskiej w Jasienicy. Poinformował również o inicjatywie mieszkańców Grodźca w sprawie chodnika wzdłuż ulicy Kasztanowej. Wójt podał, że w okresie międzysesyjnym na zaproszenie posła Sławomira Kowalskiego był na spotkaniu z Panią minister Bieńkowską, gdzie była mowa o nowych środkach akcesyjnych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wójt podał również, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami z Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Bronowa, którego tematem była powstająca strefa ekonomiczna w Międzyrzeczu Dolnym. Na spotkaniu starano się wyjaśnić wszystkie zagadnienia i pytania związane z inwestycją.

Następnie radni  wysłuchali  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, a później podjęli uchwały:

-  w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok w związku ze zwrotem pożyczki przez LKS Mazańcowice, która była udzielona na organizację 25-lecia klubu,

- w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – dotacja w wysokości 10.000 zł,

- w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2014,

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jasienica środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęcie uchwały było poprzedzone dyskusją.  Radni dyskutowali nad utworzeniem funduszu sołeckiego  na wcześniejszej komisji łączonej, gdzie pracownik Urzędu Gminy tłumaczył założenia oraz mechanizmy działania funduszu. Poza tym na komisji w sprawie funduszu sołeckiego sołtysi negatywnie wypowiedzieli się co do jego powstania w naszej gminie w 2015 roku. Przed podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu pierwszy głos zabrał radny Jan Batelt, który w imieniu klubu radnych Prawo Rodzina Samorząd, stwierdził że powołanie funduszu wiązało by się z zatrudnieniem kolejnych dwóch osób w urzędzie i dlatego są przeciw.  W imieniu klubu radnych Dialog i Porozumienie wypowiedział się radny Leszek Mroczko, który poinformował, że klub jest za utworzeniem funduszu. Głównym argumentem jest fakt bezpośredniego wpływu mieszkańców na kształt budżetu i podejmowanych inwestycji w danym sołectwie. Aż w 65% gmin w województwie śląskim fundusz sołecki funkcjonuje. Podkreślił, że utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z pozyskaniem przez gminę dodatkowych środków finansowych w postaci środków z budżetu państwa. Podziękował Stowarzyszeniu Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica za przeprowadzenie akcji obywatelskiej „Masz głos, masz wybór”, która polegała na propagowaniu działania funduszu sołeckiego.

- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonej  w sołectwie Rudzica przy drodze Zakole pod drogę gminną,

- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonej  w sołectwie Jasienica położonej przy drodze powiatowej Cisowa i gminnej Sosnowa pod drogę gminną,

- w sprawie udzielenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie robót związany z budowlanych polegających na rekonstrukcji dachu w zabytkowym budynku starej szkoły ewangelickiej w Jasienicy wpisanej do rejestru zabytków,

- w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bielowicku dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przekazano 25.000 zł  na wymianę ławek oraz remont klepek w kościele.

- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica na rok 2014 roku – program zatwierdzany do końca marca każdego roku, zaopiniowany przez stosowne instytucje,

- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, zaktualizowano dotychczasowy statut.

Radni wysłuchali też informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Jasienica na rok 2013.

Zadano również kilka pytań. Radny Tadeusz Kuś dopytywał o bieg pism, które trafiają do Urzędu Gminy i które są wysyłane z Urzędu.

Radny Leszek Mroczko zapytał kiedy można się spodziewać kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych, ponieważ w ostatnim konkursie nie zostały rozdysponowane wszystkie środki przeznaczone na ten cel przez rade gminy. W odpowiedzi wójt poinformował, że w najbliższym czasie powinien być zorganizowany kolejny konkurs, sprawa jest do dyskusji w jakiej formie.

Radny Czesław Szkorupa poprosił wójta o interwencje w Zakładzie Energetycznym, ponieważ nikt tam nie reaguje na telefony kierownika Andrzeja Świerkota, a chodzi o naprawienie oświetlenia w Iłownicy.

Radny Leszek Mroczko zapytał, co z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania w kwocie 3 mln zł do przebudowy dróg Spacerowej i Widok w Międzyrzeczu Górnym i Dolnym. Prosił również o poważne potraktowanie wniosku mieszkańców o budowie chodników na ulicy Kasztanowej w Grodźcu i drogi od cmentarza Ewangelickiego w Międzyrzeczu  w kierunku na Rudzicę. W odpowiedzi wójt podał, że kończy się kadencja i w nieskończoność gmina nie może dokładać do inwestycji, które należą zgodnie z ustawą do powiatu. Co do dróg  Widok i Spacerowa to Urząd Marszałkowski złożył zapytanie na jakim etapie są remonty tych dróg, trwają ustalenia z Urzędem.

Radny Tadeusz Kuś poprosił, aby miejsca na występujących gości zrobić z przodu, ponieważ jak ktoś przemawia to część radnych słucha go siedząc plecami do rozmówcy. 

Radny Tomasz Osuch poprosił, aby zorganizować dla radnych wyjazd na teren budowy powstającej strefy ekonomicznej. Wójt podał, że prace na strefie przebiegają zgodnie z harmonogramem i jak tylko będzie możliwe to zostanie zorganizowany  wyjazd. Według wójta potencjalni  inwestorzy interesują się zakupem gruntu. Jednak czy będzie to w przyszłości strefa czy tereny przemysłowe to się jeszcze okaże. Radny Leszek Mroczko dopytywał, czy są już opracowane jakieś koncepcje dotyczące  sprzedaży gruntów dotyczące ulg, szczegółowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. W odpowiedzi wójt podał, że dużo zależy od ustawodawcy m.in. ustawy o OZE i in.

Następnie pytanie zadał sołtys Mazańcowic Zdzisław Florek. Pytał czy w związku z dofinansowaniem drogi w Międzyrzeczu  istnieje możliwość uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego również dla innej drogi z Gminy Jasienica oraz czy będzie możliwość dopłat dla mieszkańców do oczyszczalni ścieków, termomodernizacji i pieców ekologicznych? W odpowiedzi wójt podał, że istnieje możliwość dotacji jedynie do drogi Widokowej w Międzyrzeczu, w innym wypadku dotacja pójdzie do innej gminy. Co do dopłat do ekologii to na dzień dzisiejszy brak odpowiedniego ustawodawstwa uniemożliwia dopłaty dla mieszkańców.

Wojciech Zawada
Radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl