Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-09-03 12:17:47

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXXI Sesja RG Jasienica

Na początku sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 r. obecny Starosta powiatu bielskiego  Andrzej Płonka poinformował, że udało się uzyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Starobielskiej w Mazańcowicach w kwocie około 14 mln złotych, do której powiat wraz z gminą Jasienica powinny dołożyć około 3 mln złotych.

Inwestycja przewiduje również wybudowanie ronda w miejscu skrzyżowania z ul. Międzyrzecką i Komorowicką. Realizacja planowana jest na lata 2013-2015 r. Starosta podał także, że planuje przy współudziale gminy Jasienica złożyć wniosek do Grupy Rybackiej o pieniądze na budowę chodnika z Jasienicy w stronę Rudzicy. Realizacja planowana jest na lata 2014-2015 r.

Wójt przedstawił relację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował, że ostatnio w naszej gminie odbyło się 11 zebrań wiejskich. Ponadto wójt podał, że odbywa szereg spotkań w sprawie powstającej strefy w Międzyrzeczu Dolnym m.in. z premierem z Konga, jest również osoba narodowości szwedzkiej, która ma patent na chemiczne spalarnie śmieci.

Następnie radni przyjęli następujące uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi samorządami na realizację Projektu: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.,

- w sprawie poparcia stanowiska przyjętego przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (z kwietnia 2013r.)

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/294/13 rady gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Jasienica,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice,

- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na gminę Jasienica prawa własności nieruchomości pod drogę gminą w Międzyrzeczu Górnym.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości  położonych w obrębie ewidencyjnym Jasienica w celu uregulowania stanu występującego na nieruchomości, która stanowi chodnik wybudowany przy publicznej drodze gminnej nr 490009S,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica z dnia 8 kwietnia 2010r.,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice,

- w sprawie udzielenia powiatowi bielskiemu dotacji celowej na realizację zadania: „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego”,

- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Jasienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI 1/257/2008 rady gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/13 rady gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r.,

- w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisję rewizyjną rady gminy Jasienica,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,

- w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Jasienica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Jasienica za rok 2012,

- sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2013 rok, przesunięcie na spłatę kredytów krajowych,

Kierownik GOPS przedstawiła krótko radnym informacje -  nt. „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 dla Gminy Jasienica” . Przede wszystkim prosiła o uwzględnienie zwiększenia zatrudnienia z obecnych 8 pracowników do 11.

W zapytaniach i interpelacjach  złożyłem formalny wniosek o zwiększenie nakładów i uwzględnienie w przyszłym roku większych środków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponowiłem również wniosek o wprowadzanie nazewnictwa ulic, przypomniałem, że na początku kadencji było założenie, aby co roku wprowadzać oficjalne numery domów i nazwy ulic w jednym sołectwie. Podkreśliłem, że jesteśmy ostatnią gminą w powiecie bielskim, która nie ma oficjalnych nazw ulic. Złożyłem również wniosek o zwiększenie w przyszłym roku środków do dyspozycji rad sołeckich, ponieważ biorąc czynny udział w pracach rady sołeckiej zauważyłem, że sołectwa mają niewiele środków na podstawowe potrzeby mieszkańców.  Kolejnym pytaniem było, kiedy mieszkańcom zostaną dostarczone kubły na śmieci? A także czy w związku z planowaną przez Ministerstwo Edukacji  podwyżką  dotacji na dzieci przedszkolne będziemy obniżać stawki dla rodziców.

Wójt w odpowiedzi przekazał, że niestety na dzień dzisiejszy, kiedy idziemy w kierunku uzbrojenia strefy nie ma więcej środków na inne inwestycje.  Stwierdził, że jak strefa zacznie przynosić dochody to wtedy będzie można myśleć o proponowanych inwestycjach.  Co do kubłów wójt podał, że jak tylko zostanie podpisana umowa to podmiot, który wygrał przetarg poda informację, kiedy będą rozwożone kubły. Podkreślił, że gmina Jasienica jest nieliczną gminą, która gwarantuje kubły dla mieszkańców.

Radny Artur Kalita poprosił o jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości harmonogramu wywozu śmieci oraz numeru kontaktowego do firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci, ponieważ mieszkańcy mają wiele różnych pytań.

Wojciech Zawada

Radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl