Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2014-03-31 20:13:01

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Relacja z Sesji 27.02.2014

Sesja w dniu 27 luty 2014 roku miała uroczysty charakter, ponieważ odbyła się w Zamku w Grodźcu w związku z zaproszeniem właściciela Pana Michała Bożek oraz kustosza Zamku Pana Mariusza Makowskiego.

Radny Sławomir Masny poinformował, że powiatowi udało się pozyskać pieniądze na przebudowę mostu w Grodźcu nad torami,. Koszt wykonania stanowi ponad 1 mln zł. Przypuszczalnie z tej puli uda się jeszcze pozyskać środki na remont dróg powiatowych w Międzyrzeczu oraz ul. Strumieńską w Landeku. Radny podał, że w dniu 13 marca br. w  Mazańcowicach odbędzie się spotkanie ze Starostą, Dyrektorem Zarządu Dróg powiatowych oraz projektantem ul. Starobielskiej, aby wyjaśnić mieszkańcom wątpliwości i odpowiedzieć na wszelkie pytania.  Dodał, że jest wykonywany projekt na remont nawierzchni ul. Cieszyńskiej w Jasienicy, planowane jest sfrezowanie starej nakładki i nałożenie nowej. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych ma konkretną pulę środków na wykonanie nakładek i remontów, jednak aby można coś zrobić na terenie danej gminy stosowana jest praktyka współfinansowania przez gminę.

Wójt, poinformował, że jako przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej brał udział w spotkaniu z ministrem Stanisławem Kalembą. Tematem spotkania było przedłużenie funkcjonowania LGR, gdyż planowana jest ich likwidacja. Poinformował, że na powstającej strefie ekonomicznej prace idą zgodnie z harmonogramem. Podobnie na ul. Starobielskiej w Mazańcowicach.

Następnie radni przyjmowali uchwały:

-  w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Jasienica na lata 2014-2017 roku. Program był dostępny wcześniej na stronie Urzędu Gminy Jasienica oraz na stronach www.mazancowice.net oraz www.miedzyrzecze.org – program reguluje wiele kwestii związanych z zabytkami na terenie gminy Jasienica,

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasienica

-   w sprawie stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasienica,

-  w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2014r wpłata za 2013 i 2014 rok około 700.000 zł za transport zbiorowy.

- uchwały w sprawie nadania nowych statutów dla wszystkich sołectw Gminy Jasienica,

- w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasienica na lata 2014-2016  uchwała w związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- przewodniczący poszczególnych komisji  przedstawili sprawozdania z prac komisji problemowych Rady Gminy Jasienica za 2013 rok po czym radni przyjęli plany prac na 2014 rok,

- w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jasienica.

- radni zapoznali się z informacją dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminne Jasienica,

W punkcie interpelacje i zapytania złożyłem w imieniu Klubu Radnych „Dialog i Porozumienie”  na ręce Pana Przewodniczącego wniosek w sprawie poparcia dla utworzenia w budżecie Gminy Jasienica w 2015 roku funduszu sołeckiego.

Radni w osobach przewodniczącego Rady Gminy Jerzege Czudka, Jana Batelt oraz Leszka Mroczko stwierdzili, że temat powinien zostać dobrze przygotowany, przedyskutowany z sołtysami.

Pani Bury złożyła w imieniu swoim i zespołu „Bierowianie” serdecznie podziękować Panu Wójtowi i Zastępcy Wójta, Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Kultury i ich członkom, za to, że znaleźli czas i zaszczycili ich swoją obecnością na  jubileuszu 30-lecia Zespołu oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za udzieloną pomoc.

Radny Leszek Mroczko poprosił o umieszczenie na BIP-ie informacji ze sprawozdaniami z prac komisji problemowych Rady Gminy Jasienica. Zapytał także czy powstał już adres email do zgłaszania awarii oświetlenia. W odpowiedzi usłyszał, że nie powstanie nowy adres bo to by było problematyczne. Wszelkie awarie można wysyłać na adres ogólny Urzędu Gminy.

Radny Czesław Szkorupa poprosił o zainterweniowanie w sprawie  naprawy znacznego osuwiska wału na rzece Iłowniczanka w miejscowości Iłowinca w pobliżu mostu.

Radny Tomasz Osuch złożył wniosek, by radni w najbliższym dokonali wizji placu budowy powstającej strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym.

W zapytaniach poprosiłem o wyjaśnienie dlaczego Urząd Gminy Jasienica odmówił nieodpłatnego użyczenia lokalu w sołtysówce w celu udzielania bezpłatnych porad prawnych. Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gminy Jasienica złożyła taki wniosek i otrzymała odmowę z powodu rzekomego braku zapisu o udzieleniu takich porad w statucie. Podałem, że porady są kierowane do mniej zasobnej części społeczeństwa oraz że WIR ma w statucie udzielanie informacji, dlatego w związku z powyższym według mnie cele statutowe pozwalają na takie porady, które będzie udzielać profesjonalna kancelaria. W odpowiedzi wójt odesłał mnie do służb prawnych Urzędu Gminy. Niestety w rozmowie Pani Radca Prawny nie udziliła mi sensownej odpowiedzi. Warto dodać, że wójt w dość dwuznaczny sposób sugerował, by porady trwały dłużej niż do 16 listopada.

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl