Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2014-10-28 23:34:35

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Relacja z Sesji 28 sierpnia 2014

Podczas sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku w punkcie wystąpienia zaproszonych gości radny powiatu bielskiego Sławomir Masny poinformował, że został ogłoszony przetarg na przebudowę mostu na drodze powiatowej  na potoku Jasieniczanka na wjeździe do Międzyrzeca Górnego.  Radny zabrał również głos w sprawie petycji mieszkańców Międzyrzecza Górnego, którzy w 2011 roku sprzeciwiali się rozbudowie asfaltowni. Po kilku latach okazuje się, że wydano zgodę na rozbudowę, a mieszkańcy nie byli o niczym poinformowani. Nie było w tym temacie żadnego spotkania, a mieszkańcy chcą wiedzieć czy to rozbudowa czy tylko modernizacja. Wicewójt Krzysztof Wieczerzak poinformował, że decyzję o rozbudowie wydaje Starosta. Wójt wydaje tylko decyzję środowiskową. Od kilku lat inwestor chce zmodernizować wytwórnię mas bitumicznych, która działa w Międzyrzeczu Górnym. Mieszkańcy na bieżąco byli o wszystkim informowani. Proces decyzyjny trwał kilka lat. Radny Leszek Mroczko podkreślił, że w całej sprawie został zagubiony czynnik społeczny. Zaproponował spotkanie wójta i pracowników firmy z mieszkańcami. Radny Masny podkreślał, że mieszkańcy boją się zwiększenia zanieczyszczenia środowiska, zwiększenia ruchu aut ciężarowych i braku chodników. Wicewójt Wieczerzak zapewnił, że wójt musiał wydać pozytywną decyzję środowiskową na rozbudowę otaczarni. Radny Mroczko zapytał szefa Komisji Budownictwa i Ochrony Środowiska czy komisja analizowała ten temat. Okazało sie, że tak ważny temat w ogóle nie był analizowany przez tą komisje. Na koniec dyskusji ustalono, że wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dotyczących większych przedsięwzięć będą przez komisję opiniowane.

Radny Józef Herzyk podziękował pracownikom socjalnym za wkład w pozyskaniu 17 t żywności dla osób potrzebujących z terenu gminy Jasienica a jest to około 650 ludzi.

Mieszkaniec Międzyrzecza Dolnego Pan Mieczysław Zajdel przedstawił ciągnący się od wielu lat spór o ustanowienie dojazdu drogą należą obecnie do jednej z mieszkanek.

Wójt podziękował organizatorom dożynek gminnych i zaprosił wszystkich na imprezę.

Następnie radni przyjęli uchwały:

- w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności - Gmina Jasienica złożyła wniosek o dofinansowanie  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica” w ramach konkursu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Wniosek ten został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 57 502,50 zł.

- uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasienica na lata 2014 – 2018, który będzie stanowił podstawę oraz wytyczy kierunki działań Gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,

- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości w sołectwie Mazańcowice,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Grodźcu,

- uchwały  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy. Przed podjęciem uchwały radni wysłuchali argumentacji pracownicy Zakładu Komunalnego, która przedstawiła kalkulację wyliczeń kosztów za 1 m 3 ścieków odbieranego od mieszkańców. W imieniu klubu Dialog i Porozumienie przedstawiłem opinię Klubu Radnych „Dialog i Porozumienie” do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy: "Przedstawiony przez Wójta Gminy Jasienica pod obrady Rady Gminy projekt uchwały, zakłada przyznanie dotacji do m3 ścieków w wysokości 6,89 zł brutto. Biorąc pod uwagę przesłanki przedstawione w uzasadnieniu, Klub DiP nie popiera projektu tej uchwały. Uzasadnienie: Zakład Komunalny w Jasienicy został utworzony między innymi w celu skanalizowania części Gminy Jasienica a następnie do obsługi funkcjonującej już kanalizacji. Poza tym zakład odbiera ścieki od mieszkańców świadcząc usługi beczkowozami. Od wielu miesięcy radni naszego klubu na sesjach oraz podczas posiedzeń komisji w tym posiedzeń Komisji Budownictwa i Ochrony Środowiska, Budżetowej i Rewizyjnej zwracają uwagę na kwestię zarządzania tym zakładem. Analizując koszty działania Zakładu Komunalnego uważamy, że polityka finansowa zakładu powinna być prowadzona w sposób bardziej racjonalny i oszczędny. Działania Dyrekcji Zakładu Komunalnego powinny prowadzić do istotnego zmniejszenia ponoszonych kosztów, które obecnie są bardzo wysokie. Od dłuższego czasu zwracamy uwagę, że w sąsiednich gminach stawki za odbiór ścieków są znacznie niższe niż w naszej gminie, co dowodzi, że w bieżących warunkach można działalność odbioru ścieków prowadzić dużo bardziej ekonomicznie. Do tej pory nie otrzymaliśmy od Wójta pisemnej analizy ceny odbioru ścieków przez spółkę Aqua, która naszym zdaniem jest zbyt wysoka i nie została prawidłowo wynegocjowana. Chciałem zwrócić uwagę, że przedstawiona przez Zakład Komunalny kalkulacja ceny ścieków ukazująca koszt odbioru m3 ścieków na poziomie blisko 15 zł należy do jednych z najwyższych w Polsce. W sąsiednich gminach ceny te są znacząco niższe. W tej sytuacji uważamy, że decyzja o przekazaniu kolejnych dotacji do odbioru ścieków powinna być poprzedzona podjęciem działań oszczędnościowo – organizacyjnych w Zakładzie Komunalnym, które spowodują, że koszty działalności tej jednostki znacznie się obniżą podobnie jak cena za odbiór m3 ścieków. Dopiero wówczas rozważenie dodatkowej pomocy w postaci dotacji do odbioru ścieków może być zasadne".
W odpowiedzi wójt podkreślał, że pomimo jednej z wyższych stawek w okolicy nasza gmina może się poszczycić, że nie oddała firmie AQUA S.A majątku w postaci kanalizacji. Obiecywał, że zgodnie z wcześniejszymi wnioskami w przyszłości  zostaną obcięte dodatkowe etaty w Zakładzie Komunalnym.

- uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

- w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica – skorygowanie adresów jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Jasienica,

- w sprawie zmiany uchwały  podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

-  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasienica do klastra pod nazwą „Wspólnota Wiedzy
i Innowacji w Inżynierii Produkcji",

- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienica na rok 2014 - dotacja na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 1.500 zł na zakup umundurowania dla członków OSP,

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica – w związku z nowym przetargiem na wywóz śmieci z terenu Gminy Jasienica,

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

W interpelacjach i zapytaniach radny Artur Kalita zapytał o inwestycje w Bierach tj. plac zabaw i boisko. Zapytał także o termomodernizacje szkoły w Świętoszówce.  W odpowiedzi usłyszał od wójta, że prace trwają.

Radny Tomasz Osuch zapytał na jakim etapie są prace na strefie ekonomicznej. W odpowiedzi usłyszał, że z powodu obfitych opadów deszczu prace zostały wstrzymane.

Radny Aleksander Szymala zaprosił na dożynki gminne do Państwa Strok.

Radny Leszek Mroczko poinformował, że w związku ze stanem zdrowia zrezygnował z przewodniczenia klubowi radnych Dialog i Porozumienie, obecnie przewodniczącym jest radny Wojciech Zawada. Ponadto podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy „Przystanek Prochoffnia”.

Wojciech Zawada

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl