Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-06-03 00:56:54

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XVIII Sesja Rady Gminy Jasienica

Podczas sesji rady gminy, która się odbyła w dniu 12 kwietnia 2012 roku w wystąpieniach gości radny powiatowy Sławomir Masny poinformował, że  niestety w 2012 roku nie będzie realizowana budowy mostu w Wieszczętach, ponieważ pomimo możliwości dofinansowania inwestycji z zewnątrz, powiat nie posiada wystarczających środków, aby bez partycypacji w kosztach przez gminę, zrealizować tę inwestycję.

Radny zaapelował również o podjęcie uchwały o przyjęciu funduszu sołeckiego w gminie Jasienica, gdyż jak uzasadniał może on  motywować mieszkańców do angażowania sie w sprawy własnej miejscowości z uwagi na większy wpływ każdej jednostki na konkretne przeznaczenie środków w danym sołectwie. Poza tym może on stanowić dobrą formę poprawienia stanu inwestycji w mniejszych sołectwach, które według radnego są niedofinansowane na dzień dzisiejszy.

Z kolei wójt w informacji z międzysesyjnej działalności podał, że urząd przystępuje powoli do przygotowania wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów. Gmina Jasienica otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków powodzi na kwotę 450.000 zł. W 80% zostaną dofinansowane zadania na wykonanie po 200-300 metrów dróg m.in.ul. Sportowa w Mazańcowicach, ul. Nadbrzeżna w Bierach, ul. Stawowa w Jasienicy i ul. Wiklinowa w Rudzicy.

Następnie radni podejmowali uchwały zaproponowane w porządku obrad. Z bardziej istotnych dla mnie punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2013.  Radny Mroczko zakwestionował ważność uchwały z uwagi na upływ ustawowego terminu na jej podjęcie tj. 31 marca br. Wniosek ten został odrzucony. Pomimo wniosków radnego Mroczki oraz mojego o podjęciu uchwały o przyjęciu funduszu na 2013 rok, radni większością głosów negatywnie ustosunkowali sie do powstania funduszu. Tym samym ograniczono w przyszłym roku możliwość decyzyjności na poziomie sołectwa o inwestycjach w danych miejscowościach.

Przy okazji uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Jasienica na 2012 rok pani Skarbnik poinformowała, że na następnej sesji radni zadecydują o udzieleniu pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego w Mazańcowicach na kwotę około 20.000 zł, która zostanie przeznaczona na wkład własny na organizację obchodów 25 lecia jubileuszu istnienia klubu w ramach "dni Mazańcowic". Klub dostał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Ziemii Bielskiej. Pieniądze zostaną zwrócone po pozytywnym rozliczeniu dotacji.

W punkcie interpelacje i zapytania radny Artur Kalita zapytał czy któraś ze szkół w naszej gminie przystąpi do programu „cyfrowa szkoła" W odpowiedzi wójt podał, że żadna szkoła nie przystępuje do programu z uwagi na koszty. Radny Leszek Mroczko powiedział, że bardzo dobrą informacją dla Międzyrzecza Górnego i Dolnego są kursy weekendowe autobusów MZK. Podziękował wójtowi, za możliwość uzyskania 100 tyś. zł z Lokalnej Grupy Działania na rozbudowę strażnicy w Międzyrzeczu Górnym oraz za użyczenie prochowni strażakom. Następnie zabrałem głoś w temacie dofinansowania jubileuszu Ludowego Klubu Sportowego w Mazańcowicach. Podziękowałem wójtowi oraz urzędnikom za zaangażowanie w pisaniu wniosku i współpracę w temacie dofinansowania jubileuszu. Jednocześnie poprosiłem radnych, aby zagłosowali za uchwałą o pożyczce dla LKSu Mazańcowice, gdyż jest to bardzo istotna kwestia w uzyskaniu tych środków. Następnie poprosiłem o to, aby na wiosne były zorganizowane zebrania wiejskie z uwagi na zainteresowanie mieszkańców oraz zapytałem czy są już gotowe projekty statutów sołeckich do zatwierdzenia przez zebrania wiejskie. Zapytałem na jakim etapie jest zbiórka eternitu na terenie gminy Jasienica oraz na jakim etapie jest pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W odpowiedzi otrzymałem informację, że są już środki na odbiór eternitu od mieszkańców i lada dzień ruszy zbiórka, natomiast w kwestii dofinansowań oczyszczalni urząd gminy nie zdążył złożyć stosownego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadałem również pytanie czy nasza gmina będzie uczestniczyć w konkursie na pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska gdzie jest do rozdysponowania 176 mln zł na dofinansowanie w 90% na termomodernizację szkół, ośrodków kultury i straży, czy będziemy występowali o takie dofinansowania. Następnie sołtys Mazańcowic Pan Florek zwrócił się do Wójta z prośbą o podjęcie działań mających na celu wykonania odwodnienia ulicy Sportowej w Mazańcowicach. Poinformował, że otrzymał zgody właścicieli przyległych nieruchomości na wykonanie przedmiotowego rowu. Zwrócił się z pytaniem, czy w związku z przystąpieniem do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy muszą ponownie złożyć wnioski o dokonanie zmiany. Wójt poinformował, że jeżeli jest zgoda mieszkańców to wtedy można to załatwić bez dodatkowych kosztów. Co do wniosków o przekwalifikowanie to mieszkańcy moga składać i ponawiać wnioski. W dalszej kolejności sołtys Międzyrzecza Górnego Pani Głuc-Mrzyk złożyła podziękowania za uruchomienie linii MZK w Międzyrzeczu. Poinformowała, że Międzyrzecze Górne również złożyło dwa wnioski do LGD na organizację dożynek oraz spotkania opłatkowego. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na sesji były również podejmowane następujące uchwały :

-uchwała w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gmine Jasienica prawa własności nieruchomości pod drogę gminną. Nieruchomość położona w gminie Jasienica w rejonie ul. Słoneczna i Krótka.

-dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności w formie przetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Mazańcowice w rejonie sołtysówki.

-uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Grodziec w formie bezprzetargowej dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej P. Kudla i P.Jucha.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice w drodze przetargu.

-w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

-w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Jasienica. Do powyższego punktu miał zastrzeżenia radny Mroczko, który zakwestionował ich ważność ze względu na fakt, iż według przepisów przywołanych w podstawach prawnych przedmiotowej uchwały termin jej podjęcia upływa z dniem 31 marca. Jednak większościa głosów uchwała została podjęta.

-w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica.

-wójt przedstawił radnym  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica. -kierownik ośrodka pomocy społecznej w osobie Pani Klajmon złożyła  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za 2011 roku.

-Pani Jenkner złożyła w imieniu wójta  sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

-uchwała  w sprawie współdziałania Gminy Jasienica z Powiatem Bielskim i Gminami Powiatu Bielskiego przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego na który Gmina Jasienica przeznacza 20.000 zł, tak jak inne gminy powiatu bielskiego.

Wojciech Zawada
Radny Gminy Jasienica

Offline

 

#2 2015-03-27 17:24:25

arek112
Gość/Guest

Re: XVIII Sesja Rady Gminy Jasienica

jeśli chodzi oprzydomowe oczyszczalnie ścieków to najlepszym wyjściem jest firma reklama wycięta. Za następny przemyt reklam zastosuję bana. Admin. ;-)

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl