Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2011-04-05 13:51:05

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

VI Sesja Rady Gminy Jasienica

Krótka relacja z Sesji z dnia 24 lutego 2011, przygotowana przez radnego Wojciecha Zawadę:

"Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad rozpoczęto prace nad proponowanym porządkiem obrad. W pierwszej kolejności podjęte uchwały dotyczyły zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice.

Następnie podjęto uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Jasienica oraz planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy. W większości przyjęto plany pracy zaproponowane przez komisje, z jednym istotnym wyjątkiem. Na wniosek radnych PRS, poparty opinią sekretarz Gminy oraz kierownika referatu budownictwa Romana Szczyrbowskiego, z planu prac Komisji Rewizyjnej wyrzucony został punkt dotyczący kontroli procesów przekwalifikowania gruntów w Gminie Jasienica za okres 2009-2010 roku. W uzasadnieniu wniosku podano, że nie ma podstawy prawnej oraz nie ma potrzeby przeprowadzania takiej kontroli wstecz. Klub radnych PO wnioskował o pozostawienie tego punktu w planie pracy Komisji, gdyż biorąc pod uwagę, że przeklasowanie dotyczyło również m.in. gruntów pana Wójta, co powoduje zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców, wyjaśnienie dotychczasowych procesów przekształcania gruntów w Gminie oraz doprecyzowania jasnych reguł przekwalifikowywania działek z rolnych na budowlane jest zasadne. Po długiej, pełnej kontrowersji dyskusji, klub PRS zagłosował za usunięciem tego drażliwego punktu z planu pracy Komisji Rewizyjnej. Dla klubu radnych PO decyzja ta jest niezrozumiała, tym bardziej, że wcześniej wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, w tym radni klubu PRS jednogłośnie przyjęli propozycję tego punktu do planu pracy Komisji. Uważamy, że przedstawiona argumentacja o braku podstawy prawnej jest bezpodstawna, nie rozumiemy też braku przekonania niektórych radnych co do celowości skontrolowania przez Komisję Rewizyjną przekwalifikowania gruntów w latach ubiegłych. Temat ten cały czas nurtuje nasze społeczeństwo i wymaga wyjaśnienia.

W następnym punkcie obrad podjęto Uchwałę budżetową Gminy Jasienica na rok 2011. Po długiej, burzliwej dyskusji nasz Klub zdecydował się poprzeć budżet i głosować za jego przyjęciem. W dyskusji nad budżetem przewodniczący klubu PO zauważył, że budżet ten w dużej części uzależniony jest od zadłużenia gminy, co powoduje, że nowych inwestycji jest niewiele, w związku z tym radni tak naprawdę mają bardzo ograniczone pole manewru . Warto przypomnieć, że zadłużenie Gminy wynosi obecnie około 19 mln zł, a w tym roku czeka nas kolejna bardzo kosztowna inwestycja, budowa kanalizacji w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Dolne. Przy uchwaleniu budżetu Wójt zaproponował aby część środków, przeznaczonych na budowę hali w Mazańcowicach przeznaczyć na wkład własny gminy, potrzebny na usuwanie skutków powodzi. Gmina Jasienica otrzymała z MSWiA promesę na udzielenie pomocy na realizację usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1,2 mln zł., do których trzeba również dołożyć wkład własny w kwocie około 300 tys. zł. Wójt tłumaczył, że firma wykonująca inwestycje w Mazańcowicach upadła i syndyk nie będzie realizował dalszych prac, dlatego trzeba szukać nowego wykonawcy, a pieniądze można przenieść na realizację innych zadań. Wójt stwierdził, że dla obiektu i dla mieszkańców tego rejonu jest to zła decyzja ale z punktu widzenia sytuacji w budżecie jaką mamy to jest jedyne rozwiązanie. Rada Gminy przegłosowała ten wniosek. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że w dyskusji nad budżetem klub radnych PO zaproponował, żeby w ramach oszczędności radni nie dostawali diet za zasiadanie w trzeciej i dalszych komisjach problemowych, a tylko za dwie. Szacowana oszczędność to około 50.000 zł. Niestety wniosek został jednak odrzucony przez klub PRS. Nie przytoczę uzasadnienia, ponieważ było ono dla mnie zupełnie niezrozumiałe.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2011-2017 r. Nowe przepisy nakładają na samorządy obowiązkowe planowanie dochodów i wydatków z dużym wyprzedzeniem, w celu panowania nad wydatkami. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Następne uchwały dotyczyły zaciągnięcia pożyczek na budowę sieci wodociągowych wraz z przyłączami domowymi w sołectwach Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko, Łazy Świętoszówka. Ponadto uchwalono zaciągnięcie pożyczki na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy. Kolejną uchwałą Rada Gminy podniosła opłatę za wywóz ścieków do 21,09 zł za kubik. Pełniąca obowiązki dyrektora Zakładu Komunalnego Pani Muszyńska argumentowała konieczność wzrostu cen koniecznością przetrwania zakładu, ponieważ brak podwyżek postawi pod dużym znakiem zapytania sens jego istnienia. Przewodniczący klubu PO poprosił panią dyrektor o opublikowanie w prasie lokalnej zasadności w/w podwyżek.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, oraz pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych. Wniosek przegłosowany był jednogłośnie. Ostatnią wartą uwagi była uchwała o przyznaniu dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy Jasienica na rok 2011. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Chcę również podać do publicznej wiadomości, że klub PO poprosił Pana Wójta o sporządzenie hipotetycznej symulacji podziału środków według klucza zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. W momencie stworzenia takiego funduszu, oprócz możliwości podejmowania decyzji o przeznaczeniu danych środków bezpośrednio przez mieszkańców każdego sołectwa, budżet Gminy mógłby odzyskać 10% poniesionych wydatków z budżetu państwa. Poprosiliśmy też Wójta o jak najszybsze przygotowanie projektu statutu dla sołectw, który mógłby zostać poddany konsultacji społecznej i zostać przyjęty przez Zebrania Wiejskie. Warto zaznaczyć, że obecnie obowiązujące statuty sołectw pochodzą z lat 90-tych i kompletnie nie przystają do obecnej rzeczywistości.

Radny Gminy Jasienica Wojciech Zawada"

za www.mazancowice.net

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl