Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-01-26 22:24:54

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XV Sesja Rady Gminy Jasienica

Przedmiotem XV Sesji Rady Gminy Jasienica, która odbyła się dnia 29 grudnia 2011 roku  były uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica. Uchwały te były poprzedzone szczegółowymi wyjaśnieniami urbanistów, którzy twierdzili, że przepisy prawne jak i sytuacja gospodarczo-społeczna wymagają uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy. W związku z różnymi uwarunkowaniami w poszczególnych sołectwach zaproponowali, aby uchwały w sprawie przestąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjąć dla każdego sołectwa z osobna. Podkreślili, że niezbędne będzie naniesienie na nowy plan zagospodarowania przestrzennego miejsc wskazanych przez wyspecjalizowane instytucje, na których występują zagrożenia powodzią oraz osuwiskami.  Podczas dyskusji radny Mroczko złożył wniosek, powołując się na analizę urbanistów, aby opracować rozwiązania systemowe tak aby środki z tytułu rent planistycznych były przekazywane do sołectw, z których zostały naliczone. W latach 2006-2011 była to kwota 1,5 mln zł. Następnie rada podjęła 14 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw oraz przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za rok 2010/2011 rok.

Wśród innych przyjętych na sesji uchwał znalazły się również:

-uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania wysokości podatku rolnego na 2012 rok,
-uchwała w sprawie zmiany uchwały z 2009 roku w sprawie planu gospodarki odpadami dla gminy Jasienica (sprawę przybliżył Pan Świerkot - kierownik referatu ochrony środowiska -chodzi o program usuwania azbestu, do którego gmina chce przystąpić w tym roku o kwotę około 100.000 zł),
-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej w Mazańcowicach,
-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Międzyrzeczu Górnym użytkownikowi wieczystemu,
-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Grodźcu, w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudzicy,
-uchwała w sprawie zmian budżetu na 2011 rok (dokonano korekt po stronie przychodów i rozchodów),
-uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica,
-uchwała w sprawie budżetu na 2012 rok, która była wcześniej dyskutowana na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji. Ponadto, jak poinformowała Pani Skarbnik, w ostatniej chwili dorzucono do uchwały m.in. 350.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mazańcowice oraz 100.000 zł na dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (gmina wystąpi o dofinansowanie na tą kwotę).
Radny Leszek Mroczko w imieniu grupy radnych PO skomentował uchwałę budżetową. Projekt budżetu na 2012 rok jest trudnym budżetem, zdominowanym przez jedną dużą inwestycje tj. budowę kanalizacji (zarezerwowane na ten rok w budżecie 14 mln zł). Wyraził zadowolenie, że znalazł się zapis o budowie hali w Mazańcowicach, boiska w Wieszczętach. Jednocześnie prosił  Wójta, aby postarał się o dofinansowanie tych inwestycji z zewnętrznych środków, tak jak to uczyniono w przypadku rozbudowy strażnicy w Rudzicy z dofinansowaniem z PROW. Z kolei środki przeznaczone na dopłaty do przydomowych oczyszczalni są zbyt małe i trzeba będzie w przyszłości zadbać o większe zasoby finansowe na ten cel. Wójt w odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że 14 mln przeznaczonych na budowę kanalizacji powoduje niezadowolenie w wielu sołectwach, a będą również problemy i protesty podczas jej realizacji.

Radni przyjęli również:
-uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Jasienica w łącznej kwocie około 165.000 zł.
-uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica na 2012 rok,
-uchwałę  w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, dieta będzie wynosić 500 zł,
-uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jasienica,
-uchwała w sprawie prac Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Następnie radni zapoznali się ze sporządzoną przez Panią Sekretarz informacją realizacji uchwał w 2011 roku.
W dalszej części sesja odbywała się z radnymi z Miasta Petrvald, z którym nasza gmina współpracuje od kilku lat. Co roku odbywają się wspólne sesje z radnymi z Czech.

Wojciech Zawada - radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl