Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-02-23 00:07:15

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XVI Sesja Rady Gminy Jasienica

Przedmiotem XVI sesji rady gminy Jasienica, która odbyła się 26 stycznia 2012 roku  były następujące tematy:
1. Rada przyjęła sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej za 2011 r.
2. Uchwalono ramowy plan pracy rady gminy na 2012 r.
Plan ten obejmuje:
Luty:
•    Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.
•    Przyjęcie podwyższonego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach „Wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania”.
•    Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami.
Marzec:
•    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
•    Przyjęcie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica.
•    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica za 2011 rok.
•    Ustalenie wysokości dotacji dla działań proekologicznych w Gminie Jasienica.
Kwiecień:
•    Przystąpienie do zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.
•    Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.:
•    Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakładu Komunalnego.
•    Informacja nt. współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Maj:
•    Podział Gminy Jasienica na okręgi wyborcze, zgodnie z kodeksem wyborczym.
•    Stan bazy lokalowej OSP w Gminie Jasienica.
•    Informacja w zakresie przygotowania Gminy Jasienica do sytuacji kryzysowej.
•    Określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
•    Zatwierdzenie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.
Czerwiec:
•    Sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
•    Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
•    Dokonanie korekty AGLOMERACJI Bielsko-Biała.
Lipiec:
•    Przyjęcie Gminnego Programu wspierania rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.
•    Zatwierdzenie wzoru ankiety śmieciowej – deklaracji właścicieli nieruchomości.
•    Zatwierdzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Jasienica.
Wrzesień:
•    Informacja z wykonania budżetu Gminy Jasienica za I półrocze 2012r.
•    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.
Październik:
•    Przyjęcie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
•    Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Jasienica.
Listopad:
•    Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
•    Zatwierdzenie taryf na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2013 rok.
•    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jasienica na 2013 rok.
Grudzień:
•    Uchwalenie budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok.
•    Uchwalenie wysokości dotacji dla jednostek OSP na terenie Gminy Jasienica na 2013 rok.
•    Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w VI kadencji.

3. Podjęto decyzje zatwierdzające plany prac na 2012 r. wszystkich komisji działających w gminie Jasienica.
4. Uchwalono Gminy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2016.
Podjęto również następujące uchwały:
•    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości w Łazach na rzecz AQUA w Bielsku-Białej.
•    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa działki, która będzie stanowiła dojazd do działki gminnej położonej w Jasienicy przy torach kolejowych,
•    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat lokalu użytkowego (w Urzędzie Gminy),
•    w sprawie zmian budżetu na 2011, z której zostaną  m.in. pokryte odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi,
•    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2012-2023 w celu skorygowania zmian w budżecie,
•    w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisje rewizyjną.

Następnie radni zadawali pytania. Radny Artur Kalita pytał wójta czy wie, że część mieszkańców Grodźca będzie pozbawionych wody w kranach od czerwca br. ponieważ Instytut Zootechniki zaprzestanie dostarczania wody do poszczególnych domostw. W odpowiedzi wójt podał, że interesuje się sprawą i prowadzi już pewne rozmowy w celu rozwiązania tego problemu. Radny Tadeusz Kuś zapytał o wysokość stypendiów, które zostały przyznane młodym  sportowcom oraz prosił o chronologiczne umieszczanie materiałów na stronie BIP. W odpowiedzi uzyskał informację, że młodzi sportowcy otrzymają po 750 zł miesięcznie, a także zapewnienie że BIP będzie działał poprawnie. Zaproponowałem, aby nasz Urząd Gminy skorzystał z gotowego projektu prostej w obsłudze i przejrzystej strony BIP, który jest opracowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Następnie zapytałem kiedy mieszkańcy Grodźca, na których działkach zostały wykonane instalacje mające dostarczać wodę będą mieli wodę w kranach. Otrzymałem odpowiedź, że wystarczy wpłacić kwotę 1500 zł i zgłosić się do AQUA i woda powinna popłynąć. Zapytałem również czy naszej gminie grożą ograniczenia w związku z planowanymi przez Ministerstwo Finansów ograniczaniem zadłużania się samorządów. W odpowiedzi wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze konkretów. Obecnie realizujemy dużą inwestycję tj. budowę kanalizacji która pochłania dużo środków. Przyszłość pokaże. Następnie zadała pytanie Pani sołtys z Grodźca, czy będzie realizowana inwestycja w kanalizację w tym sołectwie. W odpowiedzi usłyszała, że są małe szanse ponieważ w pierwszej kolejności trzeba by wybudować wodociągi. Podobnie w Międzyrzeczu trzeba będzie budować parę odcinków wodociągów.

Wojciech Zawada - radny Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl