Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-03-31 16:54:33

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XVII Sesja Rady Gminy Jasienica

Relacja z XVII sesji Rady Gminy Jasienica, nadesłana przez Radnego Gminy Jasienica Wojciecha Zawadę.

Podczas sesji, która miała miejsce w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 22.02.2012 r. jako pierwszy zabrał głos poseł Stanisław Szwed, który przybliżył radnym sprawy krajowe oraz dotyczące naszego regionu.

Następnie radny powiatowy  Sławomir Masny podał, że w odpowiedzi na jego zapytanie odnośnie inwestycji, jakie planuje w najbliższym czasie Zarząd Dróg Powiatowych starostwa bielskiego na terenie gminy Jasienica, uzyskał odpowiedz , że planowane są trzy inwestycje. Pierwsza to rondo w Mazańcowicach za około 1,4 mln zł, druga to przebudowa drogi powiatowej w Mazańcowicach biegnącej od Starego Bielska do Ligoty kosztorys na około 16 mln zł, trzecia to most w Wieszczętach za około 2,6 mln zł. Niestety, jak podało starostwo, ostatnia inwestycja nie będzie realizowana w najbliższym czasie z powodu braku własnych środków.  Następnie wójt dość obszernie przedstawił swą międzysesyjną działalność.

W dalszej części obrad radni podejmowali następujące uchwały :

    - Uchwała w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat lokalu użytkowego w dawnej remizie OSP w Roztropicach.
    - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości  położonej w Jasienicy przy ul. Begonii na cele rolnicze.
    - Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa.
    - Uchwała w o sposobie działania w zakresie odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych na rzecz AQUA. Decyzja dotyczy przekazania instalacji zgodnie z wcześniej zawartą umową.
    - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy. Potrzeba zmiany Statutu spowodowana została wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe przepisy nakładają określone zadania na gminę.
    - Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kryterium zostało podniesione z 351 do 631 zł.
    - Uchwały w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jasienica m.in. udzielenie dotacji  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Jasienicy na zakup sprzętu do rehabilitacji  oraz na remont pomieszczeń do rehabilitacji.
    - Uchwała w sprawie skargii na p.o. Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej skargę uznano za bezzasadną.

Pod koniec obrad przyszedł czas na zapytania i interpelacje. Pierwszy zabrał głos radny  Leszek Mroczko, który poproszony przez redaktora Grzegorza Pastwę zobowiązał się wyjaśnić sprawę  umieszczenia na jednym z portali działających w naszej gminie nieretuszowanych zdjęć transparentów zawierających wulgaryzmy na temat osoby pełniącej funkcje publiczne. Baner ten miał na celu nacisk na zwiększenie kursów autobusów miejskich do jednego z naszych sołectw.  Jak poinformował radny Mroczko redaktor zrezygnował z prowadzenia tego portalu ponieważ zdjęcia zostały umieszczone na portalu bez jego wiedzy, a on sam nie zgadzał się z promocją tego typy zachowań przez portal internetowy. Wójt podał, że sprawą tych banerów zajmuje się już Policja. Ponadto stwierdził, że ten incydent nie zaważy na kwestii autobusu, co jest częściowo od niego niezależne.   Następnie zadałem pytanie czy nasza gmina wdrożyła już system ZMOKU służący do realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności  i aktów stanu cywilnego . W odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że pracownicy gminy przeszli odpowiednie szkolenia oraz że gmina otrzymała sprzęt, zatem wszystko jest gotowe. Natomiast kwestia wejścia w życie nowych dowodów osobistych została przesunięta o rok.  Następnie zaproponowałem aby rada gminy przyjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego w przyszłym roku. Wójt w odpowiedzi podszedł sceptycznie do tematu, twierdząc, że słyszał negatywne opinie w innych gminach na ten temat.  Na następne moje pytanie czy są jakieś wyliczenia ile może kosztować naszą gminę wdrożenie ustawy o pomocy rodzinie, w odpowiedzi otrzymałem informacje, że na dzień dzisiejszy brak takich danych. Następnie głos zabrał radny Tadeusz Kuś, który zapytał wójta o euroregiony. Wójt udzielił obszernej informacji o tym w jaki sposób to działa na dzień dzisiejszy i jakie są perspektywy na przyszłość.

Wojciech Zawada
Radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl