Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2012-09-03 14:23:33

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XX Sesja Rady Gminy Jasienica - 28 czerwca 2012

Podczas XX sesji rady gminy Jasienica, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2012 r m.in.

Radni zatwierdzili w formie uchwał:

-roczne  sprawozdania  Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy,  Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy,  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy za 2011 r,

-zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r,

- udzielono Wójtowi Gminy Jasienica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasienica na rok 2011 r,

- uchwały o zmianie budżetu Gminy Jasienica  na 2012 r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica. Nieruchomość o powierzchni około 10 ha wraz z budynkiem (do rozbiórki) zostanie darowana gminie przez osobę w starszym wieku schorowaną, który jak podali pracownicy Urzędu Gminy musi się go zrzec majątku aby móc się dostać do domu pomocy społecznej. Posiadany przez niego majątek stanowi przeszkodę do udzielenia pomocy. W związku z tym postanowił darować swój majątek na rzecz gminy,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jasienicy, nieruchomość zajęta jest pod dojście do kładki dla pieszych w miejscowości Jasienica, jest to w rejonach drogi Polna,

-w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości oznaczonej jako dz. 691, położonej w Landeku,

-w sprawie udzielenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu dotacji w wysokości 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu dotacji w wysokości 50.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-w sprawie „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP” chodzi o wdrażanie unijnych dyrektyw o emisji CO2,

-w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną nieruchomości położonych w Międzyrzeczu Dolnym - radni zostali poinformowani przez wójta, że czyni dalsze starania aby w Międzyrzeczu Dolnym utworzyć "Jasienicką Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym" będzie ona należeć do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszarowo będzie pod podstrefą Jastrzębsko-Żorską,

-w sprawie rozpatrzenia skierowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz Wojewodę Śląskiego skargi Pana Wojciecha Kłaptocza na działania Wójta Gminy Jasienica: skargę Komisja Rewizyjna rozpatrywała i  złożyła wniosek do Rady Gminy, aby skargę uznać za zasadną w kwestii użytego materiału do posypywania łuków i wzniesień w latach 2008-2011 zaś w pozostałej części za bezzasadną z zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały,

Pod koniec sesji w punkcie zapytania i interpelacje zadałem pytanie czy w związku ze zbliżającym się terminem podziału gminy na okręgi jednomandatowe jest już przygotowany projekt podziału. W odpowiedzi pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że uchwała musi zostać podjęta przez radę Gminy do dnia 1 listopada br. Dowiedziałem się, że projekt podziału został już pozytywnie zaopiniowany przez delegaturę w Bielsku-Białej. Następnie będą konsultacje podczas zebrań wiejskich.

W następnym pytania radny Artur Kalita spytał jak wygląda sprawa Zootechniki i dostarczania wody dla mieszkańców. Czy ten temat został rozwiązany na dzień dzisiejszy? W odpowiedzi wójt podał, że termin został przesunięty do czerwca 2013 r.

Radny Jan Batelt poinformował, że konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu większością głosów i tym samym pozytywną opinię otrzymała Pani Elżbieta Gucwa, która została uznana, jako kandydat na dyrektora ZSP w Międzyrzeczu.

Radny Tadeusz Kuś podał, że Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego jak również Komisja Budownictwa i Ochrony Środowiska planują wspólne posiedzenie w drugim półroczu w temacie bezpieczeństwa obywateli w świetle prawa budowlanego. Radny zamierza zwrócić się do Pań i Panów sołtysów o wszelkie adresy pustostanów, budynków dewastowanych, obiektów, którymi nikt nie zarządza. Nie ma wykazu tego typu obiektów.  Na Komisjach radni muszą się zastanowić, co zrobić z obiektami, które grożą nieszczęściem.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl