Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2013-05-06 12:41:01

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

XXVIII Sesja RG Jasienica

Na początku XXVIII sesji gminy Jasienica, która odbyła się w dniu 23 marca 2013 roku głos zabrał zaproszony na sesję Dyrektor  PKS-u Pan Marek Małacha, który przybliżył historie działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowelizowaną ustawą z 2010 o publicznym transporcie zbiorowym spółka przede wszystkim musi organizować przewóz publiczny, a w 20 %  może prowadzić inną działalność. Taki stan powoduje, że spółka musi się skupić na przewozie, który niestety przynosi straty. Dodatkowymi działaniami przedsiębiorstwa jest głównie prowadzenie biura turystycznego, stacja paliw, wynajem.  W 2011 roku staraniem starostwa powiatowego udało się uzyskać środki unijne na zakup 35 sztuk autobusów na kwotę brutto ponad 18 mln złotych, które od lipca 2011 roku powiat użyczył spółce. Mimo, iż PKS nie jest właścicielem tych autobusów, ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Przez wzgląd na niepełną obsadę kursów PKS zdecydował o obniżce cen biletów od września 2012 roku, jednak z powodu małych przychodów podjęto decyzję, że od 1 kwietnia bieżącego roku ceny biletów wzrosną. W związku z taką specyfiką działalności samorządy zarówno powiatu oraz gminy będą musiały pokryć coraz większą stratę PKS-u. Następnie Dyrektor PKS-u odpowiadał na pytania radnych. Zapytałem wraz z radnym Tadeuszem Kusiem m. in. o średnie zarobki pracowników, o akcje pracownicze  oraz poszukiwanie innych form działalności, które zwiększyłyby dochody Spółki. Sołtys wsi Łazy Marian Gunia prosił o interwencję w sprawie przepełnionego autobusu o 7 rano, który jeździ przez Biery. Radny powiatowy Józef  Herzyk poprosił Dyrektora PKS-u o pisemną odpowiedz na pytanie sołtysa Łazów, ponieważ w tej sprawie radny wcześniej już bez efektu interweniował. Radny powiatu  Sławomir Masny podkreślił, że wszelkie działania podejmowane przez Zarząd PKS-u wywołują skutek finansowy wpływający na zwiększanie się dopłat do przedsiębiorstwa z budżetu zarówno powiatu jak i gmin.  Przedstawił jakie były założenia co do dopłat przed obniżką cen biletów i jak szacowne dopłaty zwiększyły się pod obniżeniu cen. Wyraził również niezadowoleni z braku konkretnego planu rozwoju przedsiębiorstwa w najbliższych latach. Radny Masny poruszył również kwestie przebudowy powiatowej drogi w Mazańcowicach ulicy Starobielskiej, a konkretnie sprawę ewentualnego projektu na sygnalizację świetlną w okolicach ulicy Spacerowej. Ponadto podał, że  w najbliższym czasie ma zostać wykonane ścięcie krawężnika na moście w Mazańcowicach oraz ma się odbyć wizja na przystanku pod Urzędem Gminy Jasienica. Następnie radny Leszek Mroczko zapytał Dyrektora PKS-u o możliwość  zakupu przez mieszkańców jednego biletu na dowolną linię komunikacyjną zarówno MZK, jak i PKS, ale Dyrektor odpowiedział, że na razie nie ma takich możliwości prawnych, jednak nie wykluczył takiej możliwości w niedalekiej przyszłości.

Wójt gminy podkreślił, że ważnym był fakt przejęcia PKS-u przez starostwo powiatu bielskiego ze względów strategicznych dla mieszkańców. Jednak kwoty ewentualnych dopłat przez gminę Jasienica bardzo go niepokoją w związku z niedopłatami subwencji na oświatę. Gmina na dzień dzisiejszy nie przewiduje większych dopłat, bo nie stać jej na dopłatę do PKS-u. Ponadto wójt podał, że trwają rozmowy ze starostwem w sprawie współfinansowania przebudowy ulicy Starobielskiej w Mazańcowicach oraz budowy chodnika na drodze powiatowej z Jasienicy w kierunku Rudzicy.   

Sołtys Landeku Pan Kazimierz Majcher zaproponował rozegranie meczu na rzecz organizacji „Pola nadziei” rady sołeckie Landeku i Iłownicy kontra radni gminy.

Następnie głos zabrał prezes klubu sportowego Landek Pan Wojciech Koźlik, który poinformował, że klub, którego jest prezesem złożył wniosek o zwiększenie dotacji na „Szkolenie młodzieży w 2013 roku”. Środki miały być przeznaczone przede wszystkim na transport, ubezpieczenie, sprzęt sportowy i zgłoszenie do rozgrywek grupy „żaczków” w zawodach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Niestety kwota dotacji gminnej nie obejmowała tego wniosku. Dlatego rodzice zdecydowali się sami pokryć te wydatki i klub zgłosił grupę dzieci „żaków” do gry w turnieju. Komisja Sportu gminy Jasienica, która wizytowała boisko klubu pod koniec 2012 roku zobowiązała się do zakupu małych bramek dla grupy żaków, aby mogli wziąć udział w tych rozgrywkach. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma na to pieniędzy. Drużyna została zgłoszona i za niedługo trzeba będzie rozegrać mecz na boisku w Landeku, a bramek nie ma, co grozi wyrzuceniem drużyny z rozgrywek. W odpowiedzi zastępca wójta Krzysztof  Wieczarzak poinformował, że środki na kluby zostały już rozdysponowane w konkursie zorganizowanym przez gminę. W przeliczeniu na dziecko Spójnia Landek dostała więcej niż pozostałe kluby.  Po czym zabrał głos wójt i z oburzeniem stwierdził, że niektórzy sobie nie doceniają środków, które gmina przeznacza na sport. W tym roku z racji zwolnienia lekarskiego wójt nie miał wpływu na komisję konkursową, ale w następnym konkursie będzie inaczej. Wójt zapowiedział kontrole w klubach, czy zgadzają się ilości zgłoszonych dzieci do dotacji z prowadzonymi dziennikami. Komisja Sportu będzie miała za zadanie zajmować się nie tylko jednym klubem, ale również pozostałymi. Trzeba będzie sprawdzić wyniki i osiągnięcia. Wójt przytoczył osobisty dyskomfort małej dotacji na Klubu Olimp z Mazańcowic. Wójt stwierdził, że gmina nigdy nie szczędziła pieniędzy dla Spójni Landek i jest mu przykro za różnego rodzaju oskarżenia. Jeżeli przez cztery lata dzieci nie były zgłoszone do rozgrywek żaków to gminy nie stać w tym roku, żeby wyłożyć następne pieniądze. Prezes klubu Spójni Landek ponowił prośbę o zakup bramek. Radny Leszek Mroczko poprosił o nie ocenianie konkursu. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna zajmie się badaniem tej kwestii. Niestety komisja konkursowa składała się z trzech urzędników, między którymi zachodziły zależności służbowe. Ponadto w Komisji nie uczestniczyli w ogóle przedstawiciele  organizacji pozarządowych. Na koniec wypowiedzi radny ponowił prośbę prezesa o bramki dla dzieci. Radny Marian Machalica poinformował, że komisja sportu nie zajmowała się tylko jednym klubem. W kwietniu planowane jest wspólnie z komisją budżetową spotkanie przedstawicieli zarządów wszystkich klubów sportowych z gminy.

W kolejnych punkach przedstawiono sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za 2012 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jasienica w roku 2012.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności części nieruchomości oraz w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Jasienica prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Górne (ul Strażacka, Planowana, Polna, Huberta).

W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy  drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko – Biała dotyczącego powierzenia jej realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi . A także uchwałę o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica oraz uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Jasienica. Podczas przyjmowania pakietu tzw. uchwał śmieciowych radni podejmowali dyskusję (jej szczegółowy przebieg jest zapisany w protokole, który ukaże się  na stronie BIP UG Jasienica).

Podjęto także uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Jasienica.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła oświaty, a konkretnie  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

Następnie podjęto uchwały w sprawie zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica.
Głosowano także nad uchwałą w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r, a konkretnie nad jego nie przyjęciem, gdyż jak przekonywał wójt jest on ekonomicznie nie korzystny, ponieważ za dużo niesie za sobą kosztów do rozliczania.

Na koniec przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Gminy Jasienicy o nazwie „Edukacja obrazem – obraz edukacją” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na końcu sesji głos zabrał wice wójt Krzysztof  Wieczerzak, który stwierdził, że konkursy na podział środków dla organizacji pozarządowych był przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa. Radny Leszek Mroczko ocenił, że konkurs można było przeprowadzić znacznie lepiej, gdyż w konkursie (w komisji konkursowej) nie było udziału czynnika społecznego.

Wojciech Zawada - radny Rady Gminy Jasienica

Offline

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl