Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2010-05-13 17:35:25

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

Interpelacja Radnych Gminy Jasienica
Sesja Rady Gminy, 30 kwietnia 2010

Panie Przewodniczący, panie Wójcie, Wysoka Rado,

      Sesja absolutoryjna to czas na dokonanie podsumowania mijającego okresu. W dniu dzisiejszym głosowany będzie wniosek o udzielenie Wójtowi gminy absolutorium. W związku z tym, że podjęliśmy decyzję o głosowaniu przeciw temu wnioskowi, w niniejszej interpelacji uzasadniamy naszą decyzję.
      W roku budżetowym 2009 w naszej gminie występowały zarówno zjawiska pozytywne jak i negatywne. Do pozytywnych należy zaliczyć przede wszystkim utrzymanie w mocy decyzji o dofinansowaniu budowy kanalizacji a także pozyskanie środków na budowę wodociągu, uzyskane dofinansowanie do projektów w ramach programu transgranicznego oraz PROW. Do pozytywów zaliczyć należy też pozyskanie dofinansowania w projektach miękkich, w ramach których realizowane są różnego rodzaju szkolenia, kursy, zajęcia pozalekcyjne itp.
      Pozyskanie dofinansowania do budowy dwóch kompleksów „Orlik 2012” można byłoby uznać za bardzo pozytywne, gdyby nie zdarzenia, które miały miejsce początkiem roku 2010, stawiające pod znakiem zapytania solidność przygotowania terenu pod te budowy.
      Negatywną stroną pozyskiwania funduszy unijnych jest zupełny brak powodzenia Gminy Jasienica  w staraniach o dotacje z funduszy strukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Z mapy projektów tego programu wynika, że sąsiadujące z nami miasto Bielsko-Biała oraz gminy powiatu bielskiego potrafią znacznie lepiej pozyskiwać środki z tego programu. Do tej pory w naszym regionie dofinansowanie z RPO uzyskało miasto Bielsko-Biała - 28 projektów na łączną kwotę 225 738 924zł a także gminy powiatu bielskiego – również 28 projektów na łączną kwotę 51 367 800zł:

http://www.miedzyrzecze.org.pl/zdjecia/RPO_gminy.jpg

      Aż trudno uwierzyć, że na 10 gmin naszego powiatu 9 gmin potrafiło napisać dobre wnioski i uzyskać dotacje, tylko gmina Jasienica, największa gmina w powiecie i jedna z największych w Polsce, w  tak ważnym programie nie uzyskała do tej pory nic. Tłumaczy to poniekąd bardzo odległą lokatę naszej gminy w rankingu „Europejska Gmina 2009”dotyczącym pozyskiwania środków unijnych, opartym na danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Nasza gmina zajmuje w nim 1832 miejsce wśród 2478 polskich gmin. Jest to niepokojące tym bardziej,  że miejsce to oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o ponad 700 miejsc.
      Pan Wójt w dyskusjach na temat pozyskiwania środków unijnych często mówi, że nie powinniśmy analizować oddzielnie dotacji z RPO, bo nasza gmina pozyskuje środki z innych programów – spójności, transgranicznego oraz PROW. Przeglądając strony internetowe gmin powiatu bielskiego okazuje się, że również w ogólnym porównaniu pozyskanych dotacji unijnych, włączając w to środki na kanalizację,  nasza gmina nie wypada najlepiej. Okazuje się, że w naszym powiecie znacznie lepiej z pieniędzy unijnych korzystają inne gminy. Przykłady - gmina Buczkowice z RPO, Funduszu Spójności oraz PROW uzyskała ok. 49 mln zł dotacji, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi blisko 4600zł. Jest to wynik ponad dwukrotnie lepszy niż gminy Jasienica. Sąsiadująca z nami gmina Jaworze uzyskała do tej pory ok. 40-milionów dotacji unijnych, w przeliczeniu na mieszkańca jest to blisko 3-krotnie więcej niż w Jasienicy.
      Analizując dość słaby wynik naszej gminy warto zastanowić się nad przyczynami takiej sytuacji. Wydaje się, że zamiast skupienia uwagi na jakości przygotowywanych wniosków, zamiast szczerej i pełnej konsultacji z radnymi, w roku budżetowym 2009 Wójt prowadził sobie tylko znaną grę. W jej efekcie zamiast długofalowego, spokojnego przygotowywania wniosków unijnych mieliśmy do czynienia z wnioskami przygotowywanymi na ostatnią chwilę, bez właściwej konsultacji z Radą Gminy i jej komisjami. Przykładem jest wniosek na budowę hali sportowej w Mazańcowicach. Najpierw Wójt zrobił wiele, by nie złożyć tego wniosku do właściwej osi programu transgranicznego, zmieniając priorytet z kompleksu sportowego w Mazańcowicach na kompleks kulturalno-sportowy w Jasienicy a następnie złożył wniosek do RPO, który został odrzucony przez ekspertów tego programu, jako nie nadający się do realizacji. Co ciekawe, wniosek na budowę hali sportowej i boiska przy szkole złożył do programu, w którym nie wolno było składać wniosków na obiekty sportowe przy szkołach.
      Z przykrością trzeba stwierdzić, że w procesie podejmowania decyzji nad realizacją budżetu pan Wójt wielokrotnie nie zadbał o właściwe wypełnianie swoich obowiązków. W tym miejscu warto przywołać chociaż niektóre przykłady:

- przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola wykazała wiele uchybień wójta, w tym niezgodne z prawem przyznawanie dotacji dla klubu sportowego „Drzewiarz” Jasienica. W kontrolowanym okresie Wójt przekazał łącznie ponad 130 000 zł naruszając wiele przepisów prawa. W tym przypadku brak poszanowania prawa jest tym bardziej rażący, że wójt złamał nawet te regulaminy, które sam opracował i zatwierdził. Dużym uchybieniem jest nie przedstawienie wyników tej kontroli radnym podczas Sesji, zostały one przedstawione dopiero po wyraźnym żądaniu ze strony radnych,

- niepokoi stosowanie przez wójta różnych miar, sposobów postępowania oraz posługiwanie się nieprawdą i manipulacją. Przykładem jest zachowanie wójta w dwóch identycznych sytuacjach, dotyczących przesunięć środków w ramach budżetu gminy. W dyskusji nad wnioskiem o skierowanie do PROW projektu rozbudowy Strażnicy OSP w Międzyrzeczu Górnym Wójt stanowczo zniechęcał radnych do przesunięcia części środków budżetowych, przeznaczonych  na rozbudowę otoczenia Chaty Międzyrzecze mówiąc:  „Zabieranie pieniędzy z Chaty … nie wiadomo czy dofinansowanie będzie czy nie… Nie dostałem jeszcze pisma, które by informowało, że Wysoka Rada może zabrać pieniądze… Dopóki nie ma wystąpienia w formie pisemnej i decyzji nie można mówić o tym, że pieniądze można sobie wziąć”. Wójt powołał się na nieistniejące przepisy, w efekcie wniosek na rozbudowę Strażnicy nie został złożony. Biorąc pod uwagę fakt, że w omawianym konkursie wszystkie wnioski zostały dofinansowane a środki pozostały, swoim postępowaniem Wójt a zarazem Prezes ZG OSP spowodował, że kilkaset tysięcy złotych pewnej dotacji unijnej zostało utraconych. Kilka miesięcy później, gdy Rada Gminy dyskutowała kwestie przesunięć środków na zakup samochodu dla OSP Rudzica, pan Wójt zaproponował przesunięcie środków właśnie z zagospodarowania otoczenia „Chaty Międzyrzecze”. Powiedział:  „Zadanie zagospodarowania Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu znajduje się na liście rezerwowej, dlatego nie jest przesuwana cała kwota …”   W przypadku zakupu dla Rudzicy Wójt nie widział problemu, by przesunąć 290.000zł, pozostawiając zaledwie 10.000, nie potrzebował żadnego pisma, żadnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Na wniosek Wójta przesunięcie zostało dokonane a cytowany wniosek w dalszym ciągu znajduje się na liście rezerwowej RPO. Potwierdza to, że w przypadku Strażnicy w Międzyrzeczu Górnym Wójt nie mówił prawdy, prowadził grę. Nie tak rządzi uczciwy i rzetelny gospodarz.
      Przykładów stosowania przez Wójta manipulacji i nieprawdy jest wiele, niektóre były na tej sali już przywoływane. Charakterystyczne jest, że po pisemnym udokumentowaniu takich przypadków na zadane pytania Wójt albo w ogóle nie odpowiada, albo w odpowiedziach pomija najistotniejsze kwestie. Przykładem jest nasza interpelacja z 25 lutego, dotycząca prawdomówności władzy publicznej. Do tej pory na zadane pisemnie pytania ani Wójt ani Przewodniczący Komisji Rady Gminy nie odpowiedzieli, mimo że zobowiązywały ich do tego przepisy prawa.
      Przy konstrukcji budżetu na rok 2009 wójt zastosował taktykę środków realnych i środków wirtualnych. W przypadku Jasienicy, Rudzicy i wielu innych sołectw zaplanowane zostały środki realne, wykorzystane na inwestycje i remonty w tych sołectwach. Dla Międzyrzecza Górnego pan Wójt przewidział głównie środki wirtualne. Od początku można było domniemać, że zapisane w budżecie dla naszego sołectwa środki w większości nie będą wykorzystane na zadania w Międzyrzeczu.  300.000zł zł z zagospodarowania otoczenia chatki przeniesiono na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudzica, podobnie było w przypadku kwoty 400 000zł na budowę boiska przy naszej szkole, które przeniesiono na inne zadania.
      W roku budżetowym 2009 miały miejsce przypadki nie wykonania przez wójta zadań zleconych przez Radę Gminy. Dotyczy to na przykład remontu otoczenia szkoły w Międzyrzeczu, gdzie Wójt arbitralnie zmienił ustalenia zawarte przez wicewójta, dyrektora szkoły, Radę Sołecką oraz radnych sołectwa a następnie zatwierdzone przez Komisję Kultury i Oświaty. Zmieniony w ten sposób zakres prac nie został w całości wykonany. Stało się tak, mimo dofinansowania remontu szkoły ze środków pozostających do dyspozycji Rady Sołeckiej. Gdy wnioskowaliśmy o przeznaczenie pozostałych z tego zadania środków na inne zadania w sołectwie, Wójt był temu przeciwny, w efekcie środki te nie zostały wykorzystane dla dobra Międzyrzecza. Zmieniając zakres remontu otoczenia szkoły w Międzyrzeczu Wójt tłumaczył swoje decyzje koniecznością oszczędzania środków, obiecał w zamian za to zwiększenie zakresu remontu, wykonanie nowego chodnika, zamontowanie dla dzieci nowych ławek. Mimo wystarczającej ilości środków nie wykonano dodatkowych chodników, do tej pory nie zamontowano też nowych ławek. Początkowo miały być one montowane we wrześniu ubiegłego roku, następnie wczesną wiosną. Nasze dzieci  w ubiegłym roku nie otrzymały nowego boiska, nie został wyremontowany kort i bieżnia, nie zamontowano obiecanych na osłodę ławek. Szanowny Panie Wójcie, do końca roku szkolnego zostało jeszcze kilka tygodni, może warto więc zainstalować te ławeczki, by w czasie gdy rówieśnicy w Jasienicy i Rudzicy grają w piłkę na wygodnych salach i boiskach, nasz dzieci mogły chociaż wygodnie posiedzieć? Na porządne boisko nie mają co liczyć, w roku budżetowym 2009, mimo wielu monitów i próśb radnych z Międzyrzecza Górnego, Wójt o naszych dzieciach zapomniał, wniosku na „Orlika” przy szkole w Międzyrzeczu ani innej szkole nie złożył.
      Inaczej wyglądała postawa Wójta wobec szkoły w sołectwie Jasienica. W roku jubileuszu 100-lecia tej szkoły Rada Sołecka Jasienicy nie przeznaczyła na jej remont żadnych środków, wykonane z wielkim rozmachem remonty oraz większość wydatków związanych z tym jubileuszem zostały sfinansowane z budżetu gminy.
      Do pozytywnych zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu należy zaliczyć rozpoczęcie od stycznia 2009 roku publikowania protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób zaprzestano stosowanych wcześniej, sprzecznych z prawem praktyk. Niestety, w dalszym ciągu można mieć wiele zastrzeżeń do jakości stanowionego i stosowanego w roku 2009 prawa. Przykładem jest przygotowanie przez Wójta i bezustanne forsowanie podczas posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy nowego Statutu, który okazał się dokumentem w wielu miejscach sprzecznym z prawem.  Martwi również bardzo zła jakość udzielanych przez Wójta odpowiedzi na kierowane do niego pisemne zapytania. Bardzo często Wójt nie udzielał merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania i wnioski, dużo do życzenia miała też terminowość udzielania wyjaśnień i odpowiedzi. Trudno też dobrze ocenić przygotowywane przez Wójta wnioskowane przez radnych oraz komisje opinie prawne.
      Jedną z podstawowych zasad pracy samorządu powinna być współpraca wójta z Radą Gminy oraz jej komisjami. W roku 2009 Wójt bardzo często posiłkował się Komisją Budżetową, powołując się na jej opinie nawet wtedy, gdy takich opinii nie było. Udokumentowanych przykładów takiego działania jest wiele, cytowaliśmy je na tej sali wielokrotnie. Na pisemne, kierowane do Wójta i Przewodniczącego Komisji Budżetowej wystąpienia o nieistniejące naszym zdaniem opinie tej komisji często nie otrzymywaliśmy żadnej odpowiedzi, co nie jest zgodne z prawem. W zasadzie trudno się temu dziwić, jak bowiem można pisemnie potwierdzić istnienie opinii których nigdy nie było?
      Zdarzało się też, że Komisja Budżetowa traktowana była przez wójta instrumentalnie, stanowiąc swego rodzaju parawan, mający na celu rozwodnienie odpowiedzialności za podejmowane jednoosobowo decyzje. Przykładem są przekazane w ostatnim wywiadzie dla gazety „Region” wyjaśnienia w sprawie tzw. afery gazetowej. Bardzo dobitnie pokazują one styl pracy naszego samorządu. Wiele rzeczy dzieje się tu na odwrót. Najpierw wójt samodzielnie podjął decyzję, podpisał umowę z gazetą a jak już wszystko było postanowione przedstawił temat radnym, którzy dyskutowali i głosowali nad decyzjami dawno podjętymi. Po co? Po to, by Wójt jak zwykle mógł powiedzieć „Temat ten był dyskutowany przez Komisję Budżetową”.
      Z przykrością trzeba stwierdzić, że w roku 2009 zdarzały się przypadki ignorowania przez wójta podejmowanych w głosowaniu wniosków poszczególnych komisji problemowych Rady Gminy. Niektóre z nich przez wiele miesięcy czekają na jakąkolwiek reakcję wójta – na próżno. Takie przypadki lekceważenia pracy radnych nie powinny mieć miejsca.
      Przykładem braku troski wójta o mieszkańców jest sprawa wynajmu Chaty Międzyrzecze.  Przez wiele miesięcy Wójt twierdził, że prawnie nie ma takiej możliwości, gdyż w budowę tego obiektu zaangażowane były środki unijne. Zaprzeczył temu goszczący w „Chacie Międzyrzecze” w maju ub. roku były marszałek woj. śląskiego  dr Jan Olbrycht. Stwierdził, że istnieje prawna możliwość wynajmu obiektów budowanych z udziałem środków unijnych. Upłynął niemal rok, a mieszkańcy w dalszym ciągu nie mogą korzystać z chatki na stypy czy jubileusze.
      Przedstawione podsumowanie zawiera analizę tylko niektórych aspektów działania Wójta i kierowanego przez niego urzędu w roku 2009. Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentacje nie poprzemy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jasienica za rok budżetowy 2009. Mamy nadzieję, że decyzja ta zostanie przyjęta przez mieszkańców naszej gminy ze zrozumieniem.

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#2 2010-07-20 12:40:25

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

Nawiazujac do przedstawionej tabeli, w ostatnim czasie gminy powiatu bielskiego otrzymały kolejne dotacje z RPO:

Gmina Jaworze - blisko 3 mln zł na projekt modernizacji Parku Zdrojowego.
Jest to już szósta inwestycja tej gminy, dofinansowana z RPO. W ten sposób łączna kwota otrzymanych dotacji z tego programu dla Jaworza wzrosła do 9.687.664zł

Gmina Czechowice-Dziedzice - ponad 2,5 mln zł na projekt rekultywacji odpadów. Jest to trzecia dotacja z tego programu. Łączna kwota otrzymanych dotacji z tego programu wynosi obecnie 9.337.739zł

W powyższych zestawieniach ujęte są tylko projekty, dla których podpisane zostały już umowy. Już teraz wiadomo, że dotacji dla gmin naszego powiatu będzie więcej. Na przykład gmina Jaworze uzyskała ok. 25 mln zł dotacji na budowę kanalizacji, gmina Szczyrk otrzymała dofinansowanie do projektu  budowy widowni i zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru oraz budowy parkingów - razem ponad 10,3 mln zł. Gmina Wilkowice otrzymała 4 mln zł na przebudowę drogi gminnej.

Gmina Jasienica - otrzymała informację z RPO, że kolejne złożone przez nią projekty nie otrzymały dofinansowania. W dalszym ciągu liczba dotacji z RPO dla gminy wynosi zero.

Offline

 

#3 2010-07-20 22:57:59

zawisza
super forumowicz
Zarejestrowany: 2009-05-02
Posty: 5358

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

Nie chce sie zbyt wtracac do spraw gminnych, szczegolnie ,ze w zadnej  z wymienionych nie mieszkam. Nie zaluje rowniez innym gminom dofinansowania, ktore otrzymaly. Ale nie moge zrozumiec, dlaczego gmina Jasienica nie dostala ani grosza, na czym opieraja sie takie decyzje? Nie moge tego pojac...

Ostatnio edytowany przez/Last edit zawisza (2010-07-20 22:58:19)

Offline

 

#4 2010-07-20 23:52:58

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

zawisza napisał:

nie moge zrozumiec, dlaczego gmina Jasienica nie dostala ani grosza, na czym opieraja sie takie decyzje? Nie moge tego pojac...

Dotacje te uzyskuje się w konkursach. Aby otrzymać dofinansowanie trzeba nie tylko pisać i składać wnioski, muszą one być napisane bardzo dobrze, spełniać wszystkie wymagania i kryteria i jeszcze mieć to "coś", żeby w rankingu wniosków okazały się najlepsze. Okazuje się, ze nasze wnioski formalnie są poprawne, ale nie mają tego "coś".

Dam Ci przykład. Od wielu lat wójt twierdzi, że bardzo chciałby wybudować halę sportową przy jednym z gimnazjów. Na każdym spotkaniu opowiada, że się bardzo stara, że się poświęca, że bardzo chce, że jest to dla niego priorytet. Gdy przychodzi czas składania wniosków do programu unijnego, gmina składa wniosek na budowę tej hali, wniosek idzie do oceny przez ekspertów, którzy oceniają, że projekt przebudowy  jest do niczego i nadaje się do kosza. Oczywiście nasz wójt się z tym nie zgadza, zapewnia na Sesji, że wniosek jest bardzo dobry, ale to eksperci są do d... . Szumnie zapowiada odwołanie od decyzji ekspertów, po czym rzeczywiście się odwołuje. Po rozpatrzeniu odwołania przychodzi decyzja, że ... projekt przebudowy  jest do niczego i nadaje się do kosza. I tak to u nas wygląda.

Nasz wójt bardzo pięknie opowiada dyrdymałki na zebraniach, natomiast nie jest niestety specjalistą od organizacji i zarządzania. Porównując zarządzanie w firmie, w której pracuję z tym jak prowadzi gminę oceniam, że pod tym względem gmina jest w epoce późnego feudalizmu. Efekty tego są jakie są ...

Offline

 

#5 2010-07-21 06:01:54

Jaś
Gość/Guest

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

W dalszym ciągu liczba dotacji z RPO dla gminy wynosi zero.

Oto kolejny sukces naszego Wójta, który co prawda nie jest modelem, ale...
Myślę, że trzeba by było upamiętnić taki wynik wieszając tablicę z brązu!
Szkoda, że wysokość wynagrodzenia dla Wójta nie jest poddawana opinii specjalistów z RPO.

 

#6 2010-07-21 07:31:51

zawisza
super forumowicz
Zarejestrowany: 2009-05-02
Posty: 5358

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

Dziekuje LeMie za objasnienie sprawy, zastanawiam sie teraz nad inna rzecza... Dlaczego inni wojtowie sa w stanie realnie ocenic wniosek, a tylko jeden wojt sie myli oceniajac zly wniosek dobrym? Bo jesli inne gminy otrzymuja dotacje bez wyjatku, to eksperci nie sa chyba do d.... Tylko jedna gmina dotacji nie dostala...wiec, przypuszczam, ze to nie ekspertow wina.
Drogi Jasiu, z tablica masz calkiem niezly pomysl.

Ostatnio edytowany przez/Last edit zawisza (2010-07-21 07:33:12)

Offline

 

#7 2010-07-23 22:29:35

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

Odpowiadając Zawiszy i Jasiowi:

Ja to widzę tak: Na wnioskach do programów unijnych trzeba się trochę znać. To znaczy: trzeba się zainteresować: jakie to są programy, do których można startować, co można z nich zbudować, kogo zatrudnić do napisania prawidłowego wniosku. A teraz kto ma się tym zająć? Przecież pan wójt się najwyrażniej na tym nie zna. Jak Komisją ds. Unii Europejskiej (właśnie się doczytałem że już takiej nie ma bo po co smile ) kierował pan Leszek Mroczko to coś w tym temacie się działo. A teraz - nawet jak Pan Mroczko zaproponuje napisanie projektu do któregoś z porogramów to zwyczajnie wójt mówi NIE bo nie, a rada kiwa potakująco głowami.
Chociaż mam wrażenie że nie zawsze tak jest. Bo gdy na przykład pada propozycja złożenia wniosku o dofinansowanie dla jakiejś organizacji z Międzyrzecza wystarczy zmienić tylko nazwę miejscowości, dopasować żeby się temat zgadzał i już wniosek przechodzi np. dla Rudzicy. Dlatego kiedys na forum zapytałem kto pierwszy złożył wniosek.

Takie są oto moje przemyślenia w temacie Wniosków Unijnych. Dodam jeszcze że ja się na ich składaniu też nie znam, ale ja po prostu nie muszę. I nikt z tego powodu nie cierpi.

Ostatnio edytowany przez/Last edit TUr (2010-07-23 22:32:16)

Offline

 

#8 2010-07-24 01:05:02

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

TUr-ze, dzięki za ten wpis. Przez blisko dwa lata staramy się przedstawić mieszkańcom  jak wygląda zarządzanie naszą gminą. Od początku wspólnie z radnym Tomaszem Osuch (którego zaliczam do grona najbardziej zacnych ludzi, jakich znam) nie mieliśmy złudzeń, że w dwójkę nie mamy szans na uzyskanie większości w głosowaniach. Postanowiliśmy jednak pokazać mieszkańcom, kto i w jaki sposób zarządza m.in. naszymi podatkami. Twój wpis, TUr-ze oznacza, że nasz wysiłek nie poszedł na marne, przynajmniej część mieszkańców tej gminy zaczyna rozumieć, co się tu dzieje.
Co do Komisji ds. UE i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskodawcą usunięcia z jej nazwy członu "ds Unii Europejskiej" był wójt Janusz Pierzyna. To bardzo symptomatyczne, że to właśnie wójt najbardziej chciał tej zmiany.

Offline

 

#9 2010-07-24 10:54:18

Andrzej P.
Gość/Guest

Re: Dlaczego jesteśmy przeciw absolutorium - Interpelacja

LeM napisał:

Co do Komisji ds. UE i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskodawcą usunięcia z jej nazwy członu "ds Unii Europejskiej" był wójt Janusz Pierzyna. To bardzo symptomatyczne, że to właśnie wójt najbardziej chciał tej zmiany.

Dzień dobry wszystkim. Nie rozumiem tego. Myślę ,że niestety to przykre jest tu ,że wójt wybiera sobie nazwy komisji jak nie jest w radzie. Jak mu się podoba to jest ds. Unii a jak mu się nie podoba ,to ją wykreśla. A co narobili to widać w tej tabelce. Wstyd dla Jasienicy wobec innych gmin. Jaworze 10 milionów , Jasienica zero. Niech się Pierzyna nie chwali kanalizacją bo Jaworze dostało tak samo duże pieniądze a gmina dużo mniejsza. Oglądałem ostatnio ich strone i dla kanalizacji mają osobną strone zrobioną. W Jasienicy na stronie nie mam nic o kanalizacji. To też pokazuje kto kogo jak traktuje. Szkoda gadać.

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl