Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2010-07-21 11:18:25

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Interpelacja, 15 lipca 2010

W ostatnich miesiącach niektórzy radni, w tym szczególnie radna Krystyna Biela wyrażali opinie, że działalność radnych z Międzyrzecza, ukazująca opinii publicznej negatywne strony pracy Wójta i Rady Gminy źle wpływa na wizerunek naszej gminy.

Troska o to, by mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnego i właściwego obrazu swojej gminy to rzecz w życiu społecznym niezwykle ważna. Skoro pani radna Biela w wypowiedziach publicznych podniosła ten temat, w takiej samej formie powinien zostać on wyjaśniony.

Od wielu miesięcy trwa polemika radnych Międzyrzecza Górnego z wójtem naszej gminy na temat prawdomówności władzy publicznej. Wielokrotnie przywoływaliśmy na tej sali przykłady stosowanych przez wójta manipulacji i nieprawdy. Za każdym razem, w imię rzetelności i uczciwości  oczekiwaliśmy wyjaśnień, przedstawienia dokumentów potwierdzających słowa i działania Wójta. W dniu 25 lutego br. a więc blisko 5 miesięcy temu zwróciliśmy się do Wójta naszej gminy z wieloma pytaniami:

Pytaliśmy m.in. dlaczego w piśmie z 12 stycznia br. napisał nieprawdę, że OSP MG nie złożyło pisma w sprawie użyczenia Strażnicy OSP? Do tej pory, mimo iż było to jego prawnym obowiązkiem wójt na to pytanie nie odpowiedział, co niezbicie potwierdza, że świadomie kłamał. Pismo, którego rzekomo nie było, zostało złożone przez Strażaków we właściwym terminie, było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Sesji Rady Gminy. Powstaje pytanie, jaki wizerunek gminy tworzy wójt, który kłamie i wypiera się oczywistych faktów?

W kolejnym pytaniu prosiliśmy wójta o wyjaśnienie dlaczego w tym samym piśmie napisał nieprawdę, że  Strażacy OSP MG nie wyrazili pisemnej zgody na użyczenie Strażnicy? To także oczywiste kłamstwo Wójta, bo Strażacy taką zgodę w terminie na piśmie wyrazili, było to przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Sesji Rady Gminy. Ponownie powstaje pytanie, jaki wizerunek gminy tworzy wójt, który w kolejnej sytuacji kłamie i wypiera się oczywistych faktów?

Na kolejne 3 pytania zadane w dniu 25 lutego br. wójt również, mimo, że miał obowiązek prawny, nie odpowiedział. Do tej pory nie wyjaśnił dlaczego pisał nieprawdy, dlaczego kłamał. Czy tak powinien zachowywać się gospodarz gminy, osoba która powinna być autorytetem?

Gdy podczas Sesji w dniu 30 kwietnia br. przedstawiliśmy rzetelną, przygotowaną w oparciu o dokumenty i fakty analizę działalności wójta w roku budżetowym 2009, w odpowiedzi, zamiast rzeczowej polemiki, zostaliśmy obrzuceni przez wójta stekiem pomówień i oskarżeń. Kierując się rzetelnością byliśmy i cały czas jesteśmy gotowi do pełnego udokumentowania każdego wypowiedzianego zdania. Po niezwykle demagogicznym wystąpieniu wójta poprosiliśmy go o pisemne przedstawienie, na czym polegają zarzucane nam rzekome nieprawdy. Do tej pory, a minęło już półtorej miesiąca, Wójt nie uzasadnił swych zarzutów, nie wyjaśnił, na jakiej podstawie sformułował swoje wypowiedzi. Potwierdził w ten sposób, że podczas Sesji świadomie kłamał, był nieuczciwy i nierzetelny.

W dniu 9 maja br. pisemnie zwróciliśmy się do wójta o wyjaśnienie bardzo przykrych słów, które wypowiedział pod adresem radnych z Międzyrzecza. Na żadne pytanie do tej pory wójt merytorycznie nie odpowiedział. Przyznał w ten sposób, że w swojej wypowiedzi oprócz demagogicznych pomówień i oszczerstw nie było rzetelnych i udokumentowanych faktów. Czy kłamstwo, oszczerstwo, pomówienie to cechy które poprawiają wizerunek naszej gminy?

Rzetelne i uczciwe odpowiedzi na zadane pytania to obowiązek Wójta. Biorąc pod uwagę udokumentowane przykłady posługiwania się nieprawdą i kłamstwem, powinnością Wójta są przeprosiny skierowane w kierunku Strażaków MG, radnych oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy. Inaczej to na Wójta spadnie odpowiedzialność za zdezawuowanie dobrego imienia naszej gminy.

W oparciu o istniejące prawo a także w imię ślubowanej przez Pana rzetelności i uczciwości zwracamy się do Wójta Gminy Jasienica z ponownym wnioskiem o w pełni udokumentowaną odpowiedź na następujące pytania:

   1. Dlaczego w piśmie z dnia 12 stycznia 2010 Wójt Gminy Jasienica napisał nieprawdę, że OSP MG nie złożyło pisma w sprawie użyczenia Strażnicy OSP i złożenia wniosku do PROW? Pismo zostało złożone w terminie i było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Sesji Rady Gminy. Jest załącznikiem do protokołu Sesji Rady Gminy z 25 marca 2009 roku.
   2. Dlaczego w piśmie z dnia 12 stycznia 2010 Wójt Gminy Jasienica napisał nieprawdę, że  Strażacy OSP MG nie wyrazili pisemnej zgody na użyczenie Strażnicy? Pismo zostało złożone w terminie i było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Sesji Rady Gminy. Jest załącznikiem do protokołu Sesji Rady Gminy z 25 marca 2009 roku.
   3. Dlaczego podczas dyskusji nad złożeniem wniosku do PROW na rozbudowę Strażnicy w MG przekonywał Pan radnych, że nie ma możliwości przesunięcia środków przeznaczonych na zagospodarowanie „Chaty Międzyrzecze” na realizację wniosku do PROW? Dokumentacja kolejnych miesięcy pracy samorządu wskazuje niezbicie, że w ten sposób przekazywał Pan radnym informacje  nieprawdziwe.
   4. Z czego wynika pisemne oświadczenie, że w przypadku użyczenia Strażnicy gminie w obiekcie tym nie będzie mogła być prowadzona działalność zarobkowa? Proszę o udokumentowanie powyższych słów biorąc pod uwagę funkcjonowanie innych Strażnic w gminie Jasienica.
   5. Na jakiej podstawie wypowiedział Pan słowa, że list strażaków OSP MG do Rady Gminy z dnia 29 listopada 2009 zawiera kłamstwa? Prosimy o pisemne uzasadnienie tej opinii.
   6. W wystąpieniu w dniu 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jasienica powiedział „pan doskonale wie, że to co Pan napisał mija się z prawdą”. Prosimy o pisemne określenie wszystkich fragmentów interpelacji, które rzekomo mijają się z prawdą.
   7. W wystąpieniu w dniu 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jasienica powiedział „to nie jest merytoryczne podejście do tematu, to jest oczernianie innych osób aby na nieprawdzie zdobyć własny wizerunek”. Uważamy, że wypowiedziane słowa są niesłuszne i krzywdzące. W związku z tym uprzejmie prosimy o pisemne ich uzasadnienie.
   8. W wystąpieniu w dniu 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jasienica powiedział „obraża Pan ludzi … Komisji Budżetowej, obraża Pan moją osobę”. Uprzejmie prosimy o pisemne uzasadnienie wypowiedzianych słów.
   9. W wystąpieniu w dniu 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jasienica powiedział „te krzywdy, które Pan wypowiadasz wrócą do Pana”. Uprzejmie prosimy o pisemną informację, jakie krzywdy zostały wypowiedziane w przedstawionej podczas Sesji interpelacji?
  10. W wystąpieniu w dniu 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jasienica powiedział „aferę gazetową Pan stworzył, potem Pan przedstawiał razem z radnym Osuchem, że prasa doniosła. Jaka prasa, wyście stworzyli w swoich przemyśleniach jak można to opisać a potem żeście się odnosili do prasy, co było bzdurą”. Wypowiedziane publicznie zdanie jest bezpośrednim i niesłusznym oskarżeniem. W związku z tym żądamy pilnego pisemnego wyjaśnienia wypowiedzianych przez Pana słów wraz z pełnym ich udokumentowaniem.

Odpowiedź na postawione powyżej pytania jest niezbędna by ukazać postawę i brak prawdomówności Wójta Gminy Jasienica. Bez uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, oprócz zasadności dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego przez osoby pomówione i oskarżone rodzi się wiele pytań o wizerunek gminy, rządzonej przez gospodarza posuwającego się w sprawowaniu władzy do posługiwania się nieprawdą, kłamstwem, pomówieniami i oszczerstwami.

Na wizerunek gminy wpływa nie tylko praca Wójta, wpływa sposób postępowania całego samorządu. Podczas Sesji w dniu 30 kwietnia br. radna Krystyna Biela, uzasadniając wniosek o przesunięcie interpelacji i zapytań radnych na koniec trwania sesji wypowiedziała następujące, bardzo krzywdzące słowa: „podczas interpelacji na naszych Radach są  wysuwane różne opinie, domysły, porównania w większej części nieprawdziwe, które szkodzą wizerunkowi naszej gminy”. Jako, że jesteśmy autorami zdecydowanej większości interpelacji, pisemnie poprosiliśmy panią radną, by pilnie, w formie pisemnej, wyjaśniła powyższe słowa.

Niestety, do tej pory pani radna nie odpowiedziała na naszą prośbę, traktujemy to jako przyznanie się, że jej oskarżenia były nieprawdziwe. Jaki wizerunek gminy tworzy radna, która publicznie pomawia i oskarża innych radnych, a jednocześnie nie chce lub nie potrafi uzasadnić i udokumentować swoich  słów?

Przykro to powiedzieć, ale podobnie zachowują się inni radni naszej Rady. Kilka miesięcy temu pan Przewodniczący Jerzy Czudek oskarżył radnego z Międzyrzecza Górnego o „świństwa”, „chwyty poniżej pasa”. Mimo opublikowania niezbitych dowodów, potwierdzających racje radnego z Międzyrzecza a jednocześnie dokumentujących, że oskarżenia Przewodniczącego Rady Gminy były bezpodstawne i mijały się z prawdą, pan Jerzy Czudek nie zdobył się na publiczne przeprosiny, nie przyznał się do niegodnego dla Przewodniczącego Rady zachowania. Czy tak postępuje osoba rzetelna i uczciwa? Czy taka sytuacja wpływa pozytywnie na wizerunek naszej gminy?

Kolejnym przykrym faktem w naszym samorządzie to częsta odmowa udzielenia informacji przez niektórych Przewodniczących Komisji Rady Gminy. Mimo kierowania zapytań i wniosków o udostępnienie informacji publicznej radni Józef Pyka, Czesław Machalica, Marian Semla nie odpowiadają na pisma, nie udzielają informacji. Naganną praktyką, w dalszym ciągu stosowaną w naszym samorządzie jest nie zamieszczanie w protokołach z pracy Komisji Rady Gminy dużych fragmentów dyskusji, które w bardzo złym świetle pokazują Wójta Gminy Jasienica oraz poszczególnych radnych. Gdy podczas Sesji w dniu 25 lutego br. zwróciliśmy się z zapytaniem do Przewodniczących dwóch Komisji, jaki jest powód, że w protokole ze wspólnego posiedzenia tych komisji z 18 grudnia 2009 pominięty został długi, 45-minutowy fragment dyskusji, w którym Wójt Gminy Jasienica oskarżał, pomawiał i oczerniał Strażaków, radnych oraz sołtysa Międzyrzecza Górnego, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Gdy zapoznaliśmy Strażaków MG oraz członków Rady Sołeckiej z przebiegiem tej dyskusji, byli zszokowani treścią i formą niektórych wypowiedzi. To też wizerunek naszej gminy, skrzętnie skrywany przed opinią publiczną.

Warto zadać sobie podstawowe pytanie, jaki przykład wójt i niektórzy radni dają młodemu pokoleniu naszej gminy? Uczycie ich, że można bezkarnie pisać nieprawdy, rzucać oszczerstwa i pomówienia? Że można kłamać bez odpowiedzialności? Co upoważnia Was do takich zachowań? Dlaczego tak czynicie? Przecież na tej sali ślubowaliście rzetelność i uczciwość. Polemika i różnice zdań w demokracji to rzecz normalna. Co innego jednak różnice zdań w dyskusji a co innego kłamstwo i bezpodstawne oczernianie.

Mówiąc o wizerunku naszej gminy warto przywołać też inne przykłady. Jak pamiętamy, w dniu  30 kwietnia 2009 roku Wójt gminy Jasienica, odpowiadając na wniosek OSP Międzyrzecze Górne o dofinansowanie projektu monitoringu gniazda bociana białego powiedział co następuje: „Możecie to na rzutnikach przedstawić, że Wójt jest przeciwny podglądaniu bociana białego”. W ten sposób uzasadnił swoją odmowę. Jak się później okazało, był to jedyny wniosek organizacji pozarządowych z roku 2009, któremu Wójt odmówił dofinansowania.

Dziś, po kilkunastu miesiącach warto w kilku słowach ocenić tę decyzję. Jest to bowiem dobry przykład, ukazujący na małym projekcie ekologicznym niezrozumienie potrzeb społecznych przez naszą gminną władzę. Mimo odmowy dofinansowania ten tak bardzo skrytykowany przez wójta projekt jest cały czas realizowany. Okazało się, że wśród firm i osób fizycznych jest wiele takich, które nie podzielają zdania pana wójta i pomagają jak mogą, by projekt trwał i się rozwijał. A efekty jak na mały wiejski projekt mamy niebagatelne:

W sezonie 2010 na stronie internetowej projektu zanotowaliśmy ponad 182 000 wizyt z wielu krajów świata. Przez wiele tygodni w  brytyjskim rankingu oglądalności stron o tematyce ptasiej TopBirding 1000 międzyrzecki projekt zajmował 19 miejsce na świecie. Warto też dodać, że zdjęcie z kamery internetowej na gniazdo Florka i Florentynki z Międzyrzecza Górnego jest umieszczone na rządowej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  www.poland.gov.pl jako element promujący wizerunek Polski za granicą. Poprzez zgodną i wspólną działalność wielu społeczników, nie tylko z Międzyrzecza, takim małym projektem wpływamy na poprawę wizerunku zarówno naszej miejscowości, naszej gminy, naszego regionu i naszego kraju.

Kilka dni temu w Międzyrzeczu Górnym miała miejsce wizytacja komisji wojewódzkiego konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.  Przygotowaliśmy się na nią najlepiej jak umieliśmy. Nie wiemy, czy zajmiemy w tym konkursie jakieś znaczące miejsca, tak naprawdę to nie jest dla nas najważniejsze. Jasne jest, że nie zrobimy z Międzyrzecza miejscowości agroturystycznej, pełnej pensjonatów i atrakcji turystycznych. Zdajemy sobie sprawę, że konkurencja jest bardzo silna. W dniu dzisiejszym wiemy jedno – w podsumowaniu wizytacji członkowie komisji konkursowej stwierdzili, że pod jednym względem wypadliśmy na pewno bardzo dobrze – powiedzieli „jesteście rewelacyjnie przygotowani”. Bardzo nas to ucieszyło, bo przygotowywaliśmy się m.in. po to, by promować i poprawiać wizerunek Międzyrzecza i gminy Jasienica.

Na koniec ogromna prośba. Ostatnie miesiące pokazały, że bardzo różnimy się poglądami na temat metod sprawowania władzy w naszej gminie, na temat dostępności do informacji publicznej, na temat dystrybucji środków finansowych. Wynika z tego polemika, dyskusja na argumenty. Prosimy o odrzucenie i zaprzestanie stosowania przedstawionych w niniejszej interpelacji metod, metod niegodnych wójta i radnych, które bardzo negatywnie wpływają na wizerunek naszej gminy.

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#2 2010-07-21 19:46:56

straszne
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Tak mi się zdaje, że wójt stosuje zasady - "cel uświęca środki". Nie popieram takich metod, tak nie powinno być.

 

#3 2010-07-23 09:11:16

międzyrzeczanka
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Panie Leszku czy mógłby pan dokładniej opisać o co w tych pytaniach do wójta chodzi?

 

#4 2010-07-26 13:18:48

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

międzyrzeczanka napisał:

Panie Leszku czy mógłby pan dokładniej opisać o co w tych pytaniach do wójta chodzi?

Odpowiadając na pytanie Międzyrzeczanki, przedstawiam dokumenty potwierdzające zasadność zadania zawartych w interpelacji pytań:

Na początek chciałbym uzasadnić zadanie wójtowi dwóch pierwszych pytań:

   1. Dlaczego w piśmie z dnia 12 stycznia 2010 Wójt Gminy Jasienica napisał nieprawdę, że OSP MG nie złożyło pisma w sprawie użyczenia Strażnicy OSP i złożenia wniosku do PROW? Pismo zostało złożone w terminie i było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Sesji Rady Gminy. Jest załącznikiem do protokołu Sesji Rady Gminy z 25 marca 2009 roku.
   2. Dlaczego w piśmie z dnia 12 stycznia 2010 Wójt Gminy Jasienica napisał nieprawdę, że  Strażacy OSP MG nie wyrazili pisemnej zgody na użyczenie Strażnicy? Pismo zostało złożone w terminie i było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Sesji Rady Gminy. Jest załącznikiem do protokołu Sesji Rady Gminy z 25 marca 2009 roku.

Pytania dotyczą  pisma, które otrzymaliśmy od  wójta w dniu 12 stycznia 2010 roku:

http://www.allegaleria.pl/images/pp1mjckpn89cq734qu5l_thumb.jpg

Z treści pisma wynika, że wg wójta Rada Gminy nie mogła podjąć decyzji o rozbudowie Strażnicy OSP MG i skierowanie wniosku do programu unijnego, bo Strażnica  NIE  ZOSTAŁA  przekazana gminie w użyczenie. Na winnych tego stanu rzeczy wójt wskazał strażaków MG, pisząc: „Druhowie z Międzyrzecza Górnego takiego pisma  NIE  ZŁOŻYLI  w Urzędzie Gminy”. W dalszej części wójt pisze, że „w przypadku OSP Międzyrzecze Górne strażacy  NIE  WYRAZILI  woli przekazania Jednostki w użyczenie na minimum 7 lat”.

Czytając powyższe uzasadnienie można się domyślać, że wg wójta sprawy potoczyłyby się inaczej, gdyby takie pismo było. A tak właśnie było, pismo, którego jak twierdzi wójt nie było, istnieje i było złożone w urzędzie we właściwym terminie:

http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg

Pismo zostało napisane  przez druhów w dniu 6 marca 2009 roku, a następnie złożone na dziennik podawczy Urzędu Gminy w dniu 9 marca 2009. W piśmie tym Strażacy:

1. proszą o skierowanie wniosku na rozbudowę Strażnicy do programu unijnego,
2. wyrażają zgodę na użyczenie Strażnicy gminie

a więc jest tu wszystko czego wójt potrzebował by przygotować decyzję o przejęciu Strażnicy w użyczenie .

Po złożeniu pismo zostało zadekretowane do osoby zajmującej się w gminie pisaniem wniosków unijnych oraz do komisji Budżetowej. Było przedmiotem obrad tej komisji, a podczas Sesji kopia pisma została przekazana wszystkim radnym. Jest to potwierdzone w protokole z Sesji 25 marca 2009:

http://www.allegaleria.pl/images/e5rt5yydabf1ogyihjgf_thumb.jpg

Tak więc już na kilka tygodni przed terminem składania wniosków do programu unijnego (11 kwietnia) Wójt i Rada Gminy dysponowali pisemną zgodą strażaków OSP MG na użyczenie Strażnicy. Zawarte w piśmie wójta z 12 stycznia 2010 stwierdzenie : „Rada  Gminy nie mogła podjąć uchwały o rozbudowie obiektu, który nie jest własnością gminy bądź nie jest przekazany w użyczenie” jest prawdziwe. Nieprawdziwa jest tylko diagnoza wójta. To nie brak pisma strażaków stanął na przeszkodzie w złożeniu wniosku na rozbudowę Strażnicy , tylko świadoma gra wójta, który postanowił złamać  własną obietnicę daną strażakom MG podczas Walnego Zebrania w lutym 2008 roku,  ukarać sołectwo MG za brak bezwzględnego posłuszeństwa radnych tego sołectwa a następnie winą za wszystko obarczyć radnych lub strażaków MG. Dla osiągnięcia tego celu wójt nie zawahał się posłużyć nieprawdą i kłamstwem.

Przykro to powiedzieć, ale nieprawdziwe informacje  wójt przekazywał również radnym. W cytowanym już fragmencie protokołu z 25 marca 2009 roku Wójt powiedział: „Jednak wcześniej trzeba podjąć decyzje w formie głosowania, czy Rada Gminy chce przejąć w użytkowanie na okres 7 lat remizę w MG. Jak zapadnie taka decyzja, że przejmujemy ten obiekt, to wtedy otwiera się możliwość złożenia wniosku”. Dalej wójt mówi: „Od Państwa zależy czy taka decyzja zapadnie czy też nie. Mi trudno zabierać głos bo jestem Prezesem Zarządu Gminnego OSP. Ja tylko mogę zachęcać do takiej decyzji ale wszystko zależy od rady Gminy”. W ten sposób wójt przekazywał nieprawdę, że przejęcie Strażnicy przez gminę w użyczenie nie leży gestii wójta, przekonywał, że to Rada Gminy takie decyzje musi podjąć. Nie zgadzając się z tym stanowiskiem postanowiliśmy wyjaśnić również te kwestie i poprosiliśmy wójta o pisemne udokumentowanie wyrażonego wyżej stanowiska. Po wymianie kilku pism, ostatecznie w  piśmie z 12 stycznia 2010 Wójt przyznał, że  ”w przypadku przejęcia w użyczenie strażnicy OSP Międzyrzecze Dolne w roku 2003 i OSP Łazy w roku 2006, nie była podjęta uchwała Rady Gminy”  Tak oto w sposób obrazowy i dokładny Wójt przyznał, że podczas Sesji w marcu 2009 roku mówił radnym nieprawdę. Nie ma bowiem żadnego powodu, by o przejęciu w użyczenie Strażnicy OSP MG decydowała Rada Gminy, skoro o takiej samej czynnosci prawnej w przypadku innych strażnic decydował wójt.

W związku z taką sytuacją w lutym br. pisemnie poprosiliśmy wójta o wyjaśnienia, dlaczego pisał te wszystkie nieprawdy. Mimo, że od tego czasu minęło blisko 5 miesięcy, do tej pory wójt nie odpowiedział. Dlatego podczas sesji lipcowej ponowiliśmy zapytania, uważamy bowiem, że sprawa jest bardzo ważna, dotyczy (bardzo nagannego naszym zdaniem) postępowania wójta i powinna być wyjaśniona. Poprzez opisane powyżej działania wójta Strażacy MG nie uzyskali blisko 300.000zł dotacji, która mogła być spożytkowana na rozbudowę Strażnicy w MG. Tym bardziej, że pieniędzy w programie unijnym było więcej niż wniosków i przy dobrej woli wójta i Rady Gminy już wkrótce inwestycja byłaby zakończona. Niestety tak się nie stało.

Uzasadnienie kolejnych pytań przedstawię wkrótce.

Offline

 

#5 2010-07-27 08:58:03

Jaś
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

LeM napisał:

W związku z taką sytuacją w lutym br. pisemnie poprosiliśmy wójta o wyjaśnienia, dlaczego pisał te wszystkie nieprawdy.

Nieuchronnie nadchodzi czas rozliczeń, rozważań i wyboru. Rozmawiajmy ze znajomymi o takich sytuacjach, zwłaszcza wtedy gdy w kolejce sklepowej ktoś zarzuci radnym z Międzyrzecza działanie "na szkodę". Bądźmy społeczeństwem, któremu nie da się wcisnąć kitu...

 

#6 2010-07-27 09:00:14

zawisza
super forumowicz
Zarejestrowany: 2009-05-02
Posty: 5358

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Jasiu ma racje. Wiele tematow trzeba poruszac w zyciu codziennym z rodzina, sasiadami. Jesli wszystko trzymamy tylko dla siebie nie znamy opinii innych i nie mozemy podjac krokow dzialania. Jasiu, kontynuuj.

Offline

 

#7 2010-07-28 13:48:14

Jaś
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Zapomniałem dodać, że gdyby mnie złapano na kłamstwie i w tak prosty sposób je udowodniono, podałbym się do dymisji i chodził po wsi ze spuszczoną głową i czerwoną twarzą.
Pozdrawiam.

 

#8 2010-08-03 15:20:13

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Trzecie pytanie do Wójta brzmi:

   3. Dlaczego podczas dyskusji nad złożeniem wniosku do PROW na rozbudowę Strażnicy w MG przekonywał Pan radnych, że nie ma możliwości przesunięcia środków przeznaczonych na zagospodarowanie „Chaty Międzyrzecze” na realizację wniosku do PROW? Dokumentacja kolejnych miesięcy pracy samorządu wskazuje niezbicie, że w ten sposób przekazywał Pan radnym informacje nieprawdziwe.

Pytanie wynika z dwuznacznego zachowania Wójta, który w dwóch sytuacjach zachował się diametralnie odmiennie. Przedstawię to na przykładzie fragmentów protokołów i uchwał z Sesji 9 kwietnia 2009 i 17 września 2009 (pełne teksty wystąpień dostępne są w BIP Jasienica w dziale "Protokoły"):

Najpierw krótkie wprowadzenie - w dyskusji podczas Sesji 25 marca przekonywaliśmy radnych by gmina złożyła wniosek na rozbudowę Strażnicy OSP MG:

http://www.allegaleria.pl/images/a5ryyirpp5kuxyc4vpdp_thumb.jpg

Dyskusja ta kontynuowana była również na kolejnej Sesji w dniu 9 kwietnia 2009, zaledwie na dwa dni przed terminem składania wniosków do programu unijnego:

http://www.allegaleria.pl/images/0rwujug47xi7xxwpj1we_thumb.jpg   http://www.allegaleria.pl/images/of8nx01bwfdf5zi2183_thumb.jpg

Proszę zauważyć, że nie proponowaliśmy zabrania na ten cel środków z inwestycji w innych sołectwach, proponowaliśmy przenieść środki z projektu zagospodarowania Chaty Międzyrzecze. Wniosek na zagospodarowanie tego obiektu wylądował bardzo daleko na liście rezerwowej projektów innego programu unijnego, bez żadnych szans na dofinansowanie. Można więc było spokojnie skorzystać z tych środków, przenieść je i złożyć wniosek na rozbudowę Strażnicy. Niestety Wójt a jednocześnie prezes gminnej Straży nie miał najmniejszego zamiaru robić czegokolwiek dla strażaków MG, zaczął więc udowadniać, że nie ma możliwości dokonania takiego przeniesienia. Nie będę się w tym miejscu odnosił do formy wystąpień i użytych przez wójta sformułowań, pozostawiam to Państwu pod rozwagę. W każdym bądź razie po tak jednoznacznych wystąpieniach Wójta wierni mu radni nie mieli wątpliwości i wniosek na rozbudowę Strażnicy OSP MG nie został złożony. A szkoda, bo jak już wcześniej napisałem, pieniędzy w programie było więcej i wniosków, w dużym stopniu na skutek zachowania wójta pewna dotacja przepadła.

----- kilka miesięcy później -----

Gdy temat przeniesienia środków z Chaty Międzyrzecze za kilka miesięcy powrócił, pan Wójt zachował się diametralnie inaczej. We wrześniu 2009 roku Wójt zaproponował przeniesienie środków z zagospodarowania naszej chatki na zakup samochodu dla OSP Rudzica. Jest to uwidocznione w zaproponowanym przez Wójta projekcie uchwały:

http://www.allegaleria.pl/images/eqbax4d4rvt399kegrr4_thumb.jpg

a także w wystąpieniu Wójta:

http://www.allegaleria.pl/images/ggsduz6a9oabsrgmlcb7_thumb.jpg

Mimo, że wniosek zagospodarowania "chatki" dalej był na liście rezerwowej, mimo że żadnego pisma w sprawie pozwolenia na przeniesienie środków od Urzędu Marszałkowskiego wójt nie otrzymał, przeniesienie 290.000 zł z Międzyrzecza do Rudzicy zostało dokonane. W tym przypadku wójt żadnych problemów w zabraniu pieniędzy z zagospodarowania chatki nie widział.

Reasumując, wg pana Wójta:
- przeniesienie środków z MG do OSP MG - NIE
- przeniesienie środków z MG do OSP Rudzica - TAK

W lutym 2010 roku pisemnie poprosiliśmy Wójta o wyjaśnienie, dlaczego w tych dwóch sytuacjach zachował się tak diametralnie różnie? Mieliśmy nadzieję, że Wójt Gminy Jasienica Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Janusz Pierzyna odpowie na proste pytanie: "Dlaczego przekonywał radnych, że nie ma możliwości przesunięcia środków przeznaczonych na zagospodarowanie „Chaty Międzyrzecze” na realizację wniosku Strażaków MG, przekazując im w ten sposób nieprawdę?". Niestety, mimo iż od 25 lutego 2010 minęło już ponad 5 miesięcy pan Wójt milczy. Dlatego ponowiliśmy nasze pytanie ...

Offline

 

#9 2010-08-05 07:32:37

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Kolejne pytanie brzmi:

4. Z czego wynika pisemne oświadczenie, że w przypadku użyczenia Strażnicy gminie w obiekcie tym nie będzie mogła być prowadzona działalność zarobkowa? Proszę o udokumentowanie powyższych słów biorąc pod uwagę funkcjonowanie innych Strażnic w gminie Jasienica.

Pytanie to zadajemy od 2008 roku. Wynika ono z treści pisma, jakie otrzymaliśmy od Wójta:

http://www.allegaleria.pl/images/tpevds3wuj7umbxsuw_thumb.jpg

W ostatnim zdaniu napisał on, że w przypadku użyczenia Strażnicy gminie obiekt ten nie będzie mógł być zgodnie z przepisami wynajmowany w celach zarobkowych.

Przyglądając się działalności innych Strażnic OSP będących własnością gminy lub też jej użyczonych nie zauważyliśmy by istniał w nich zakaz wynajmu. Co do celów zarobkowych to określenie wójta jest bardzo niefortunne, obiekty te są wynajmowane nie w celach zarobkowych ale po to, by zarobić na swoje utrzymanie. Cały dochód z wynajmu jest przeznaczany na działalność statutową.

W związku z tym, że nie rozumiemy tego stwierdzenia a ponadto uważamy, że zawiera nieprawdę, prosimy o wyjaśnienie.

Offline

 

#10 2010-08-07 06:15:59

Jaś
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Panie Leszku. Wiem że to Forum Międzyrzecza i poruszane są tu sprawy szczególnie istotne dla Międzyrzeczan, niemniej chciałbym zapytać czy w innych sołectwach jest podobnie? Myślę szczególnie o tych, w których nie dzieje się tak dużo jak np. w Jasienicy czy Rudzicy. Czy tam też decyzje Wójta zależą nie od prawa i konkretnych możliwości, a od własnego widzimisię? Jak reagują na takie sytuacje (jeśli są) Radni tychże sołectw?

 

#11 2010-08-07 06:19:41

Jaś
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

P.S. Osobiście nie wierzę, by pan Pierzyna zechciał odpowiedzieć na Wasze pytania. Byle jak się Was "spławić" nie da, a kolejne kłamstwa będą jaskrawo błyszczeć na międzyrzeckim Forum.

 

#12 2010-08-19 14:30:50

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Jaś napisał:

chciałbym zapytać czy w innych sołectwach jest podobnie? Myślę szczególnie o tych, w których nie dzieje się tak dużo jak np. w Jasienicy czy Rudzicy. Czy tam też decyzje Wójta zależą nie od prawa i konkretnych możliwości, a od własnego widzimisię?

Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale ostatnie dni poświęciliśmy na pisanie i uzupełnianie wniosków unijnych. Ogłoszony został nowy konkurs w "Odnowie wsi" PROW a w związku z tym, że w ubiegłym roku Wójt odmówił pomocy gminy w złożeniu wniosku dla Straży, postanowiliśmy sami to zrobić. W ubiegłym roku Straż uzyskała status organizacji pożytku publicznego i od strony prawnej może samodzielnie złożyć wniosek.  Wniosek mamy już gotowy, obecnie kompletujemy załączniki i wkrótce złożymy wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.

Wracając do pytania, wielokrotnie o tym pisałem, jak wygląda proces podejmowania decyzji w naszej gminie. Cały czas jest to karykatura demokracji. W zasadzie nic się nie zmieniło a jeśli już, to na pewno nie na lepsze. Mam kilka tematów to dokumentujących, które mógłbym tu opisać, nie wiem tylko czy ma to sens.

Ostatnio z radnym Tomaszem Osuch mniej piszemy na forum, uznaliśmy bowiem, że lepiej zająć się pisaniem wniosków o kolejne dotacje unijne niż w kółko opisywać niegodny poważnego człowieka sposób postępowania Janusza Pierzyny.

Wkrótce kampania wyborcza, na pewno będzie wiele okazji, żeby o tym porozmawiać.

Jaś napisał:

P.S. Osobiście nie wierzę, by pan Pierzyna zechciał odpowiedzieć na Wasze pytania. Byle jak się Was "spławić" nie da, a kolejne kłamstwa będą jaskrawo błyszczeć na międzyrzeckim Forum.

Odpowiedzi już dostaliśmy, wkrótce je opublikuję. Tak jak się spodziewałeś, nie ma w nich żadnych konkretów, ot taka tylko "mowa trawa".

Pozdrawiam. Leszek Mroczko

Offline

 

#13 2010-09-04 09:20:06

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Jaś napisał:

P.S. Osobiście nie wierzę, by pan Pierzyna zechciał odpowiedzieć na Wasze pytania. Byle jak się Was "spławić" nie da, a kolejne kłamstwa będą jaskrawo błyszczeć na międzyrzeckim Forum.

LeM napisał:

Odpowiedzi już dostaliśmy, wkrótce je opublikuję. Tak jak się spodziewałeś, nie ma w nich żadnych konkretów, ot taka tylko "mowa trawa".

Oto odpowiedź na interpelację, jaka dostaliśmy od Wójta Pierzyny:

http://www.allegaleria.pl/images/1b29ncz0kpbws849xfk_thumb.jpg

Wynika z niej, że Wójt cały czas podtrzymuje to, co napisał w piśmie z 12 stycznia 2010.

A więc:

1. Wójt w dalszym ciągu podtrzymuje, że nie mógł przejąć Strażnicy w użyczenie bo Strażacy nie złożyli pisma w tej sprawie.

http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg

W tej sytuacji trzeba bić się w piersi. Skoro bowiem jak pisemnie zapewnił Wójt Strażacy pisma NIE ZŁOŻYLI http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg to jak pan Wójt bez pisma Strażaków http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg mógł przejąć Strażnicę w użyczenie?
W tej sytuacji brak pisma Strażaków http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg jest dla Wójta rzeczywistym usprawiedliwieniem. To Strażacy są winni, mogli napisać pismo http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg
a wtedy pan Wójt na pewno wniosek by złożył.

2. w piśmie z 4 sierpnia Wójt podtrzymuje stanowisko, że nie mógł złożyć wniosku do PROW bo Strażacy nie wyrazili woli przekazania Jednostki w użyczenie na minimum 7 lat.

I znowu pan Wójt ma rację. Nie było pisma http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg więc nie było użyczenia, nie było pisma http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg nie było więc wniosku do PROW.

Jak zawsze na koniec okazało się, że wszystko co pan Wójt zrobił w tej sprawie było samą dobrocią i uczciwością, starał się jak mógł a niedobrym Strażakom nawet nie chciało się pisma napisać. http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg Więc jak mógł im pomóc?

P.S.
Przepraszam za nieco ironiczny post ale czasem na inne komentarze brakuje sił ...

Offline

 

#14 2010-09-04 17:38:34

Brawo Panie Leszku!
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

W odniesieniu na Pańskiego posta, nie mogę się odnieść, bo nie umiem się podnieść!!!
smile smile smile
Przecież pan Pierzyna nigdy nie kłamie, jest uczciwy i w ogóle! Jakby tak nie było, miałby Pan Panie Leszku jakąś kopię owego pisma potwierdzoną urzędową pieczęcią!

 

#15 2010-09-04 20:29:56

Feli
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Panie Mroczko chyba nie zdaje Pan sobie sprawy jak szkaluje Pan na tym portalu i na regionie poważne osoby! nawet jeśli w części ma Pan rację to absolutnie nie zgadzam się z Panem obrzucając ludzi błotem.

 

#16 2010-09-04 20:37:57

zawisza
super forumowicz
Zarejestrowany: 2009-05-02
Posty: 5358

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Drogi Feli, racja, obrzucanie bez motywu  kogos blotem jest bardzo nieladnie. Co innego jest, gdy ktos sie broni, bo sam czesto jest obrzucany blotem bez powodu.

Offline

 

#17 2010-09-04 20:38:07

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Feli napisał:

Panie Mroczko chyba nie zdaje Pan sobie sprawy jak szkaluje Pan na tym portalu i na regionie poważne osoby! nawet jeśli w części ma Pan rację to absolutnie nie zgadzam się z Panem obrzucając ludzi błotem.

Mógłbyś Feli podać jakiś cytat, w którym rzekomo szkaluję pana Wójta (lub inne poważne osoby)? Mógłbyś podać jakiś cytat, w którym kogokolwiek rzekomo obrzucam błotem? Bez tego ciężko będzie nam rozmawiać. Zauważ, że właśnie przyznałem rację panu Wójtowi, że winni są Strażacy, którzy nie złożyli odpowiedniego pisma http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg , przez co Wójt nie mógł złożyć wniosku do PROW. Obecnie wszyscy zainteresowani są już pewni, że takiego pisma nigdy nie było http://www.allegaleria.pl/images/ksc1nekeujm6hll0x_thumb.jpg , czyżbyś Ty uważał inaczej?

Offline

 

#18 2010-09-04 22:08:27

a to kto?
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

pan Feli wszedł, wypowiedział swoje niby-mądrości i wyszedł? następny Prawdziwy Przyjaciel Międzyrzecza? mieliśmy tu już takich.

 

#19 2010-09-05 09:47:01

Kazek-czechy
super forumowicz
Od/From: Karviná ČR
Zarejestrowany: 2009-06-15
Posty: 9646

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Już od dłuższego czasu kusiło mnie zabrać głos czytając forum samorządowe, ale jakoś nie mogłem się zdecydować, zawsze dochodziłem do wniosku, że nie mam dosyć informacji. Po poście LeMa nr.13  w którym zamieszcza kopię pisma które zostało zarejestrowane w urzędzie gminy w Jasienicy 9.3.2009 pod nr.2135 jednak zmieniłem zdanie. Pan Wójt albo jest niedoinformowany przez urzędników gminy,albo celowo nie  chce wiedzieć. Jest jeszcze możliwość, że już jest zmęczony swoją pracą i celowo robi wszystko by w nadchodzących wyborach wyborcy nie głosowali na niego i wybrali sobie nowego Wójta. Jedno jest pewne, mieszkańcy Międzyrzecza i innych sołectw powinni być traktowani z taką samą troską jak mieszkańcy Jasienicy.

Offline

 

#20 2010-09-05 10:17:41

Gospodarz
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Obawiam się, że to nie zmęczenie, a po prostu ośle uparcie się na radnych z Międzyrzecza Górnego. Wójt tak się zapędził, że nie może już zrezygnować z walki z naszymi radnymi. A dobrze że się postawili, bo swawole wójta sięgały zenitu. Czekaliśmy jeszcze na tańce i hulanki.
Wracając do zmęczenia, Panie Kazku, wójt może po prostu nie startować w wyborach.

 

#21 2010-09-05 13:37:22

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Kazek-czechy napisał:

Pan Wójt albo jest niedoinformowany przez urzędników gminy,

Jeśli chodzi o pismo Strażaków, którego rzekomo nie było, to Pan Wójt jest znakomicie doinformowany. Pismo zostało przekazane Wójtowi, było przedmiotem dyskusji na Komisji Budżetowej, zostało powielone w kilkudziesięciu egzemplarzach i każdy radny otrzymał go w materiałach na Sesję. Podczas Sesji Wójt powołał się na to pismo:

http://www.allegaleria.pl/images/e5rt5yydabf1ogyihjgf_thumb.jpg

na pewno więc nie można powiedzieć, że o nim nie wiedział.

albo celowo nie  chce wiedzieć

Tu się z Tobą zgodzę. W związku z tym, że uporczywie pisaliśmy do Wójta pisma o wyjaśnienia w sprawie nie złożenia wniosku dla Strażaków, nie bardzo mając co odpisać, wymyślił historię o braku pisma. Być może sobie o tym piśmie zapomniał, nie wiem. 
Moja osobista opinia jest taka, że jeśli człowiek zawsze mówi prawdę, to zawsze mówi i pisze zgodnie z tym jak było. A jak ktoś często kręci i kłamie to w pewnym momencie zapomina co komu powiedział, zaczyna sam sobie zaprzeczać i kłamstwo wychodzi na wierzch.
Uważam, że w sytuacji w jakiej się znalazł, wójt powinien po prostu przyznać się do tego co zrobił, przeprosić Strażaków i obiecać, że zrobi wszystko by im pomóc. Wtedy wyszedłby z tego z twarzą.
Niestety nie uczynił tego tylko idzie w zaparte, próbując oczywiste swoje winy przerzucić na innych, zresztą jak zawsze. Wychodzi z tego farsa. Wójt pokazuje w ten sposób swoją małostkowość, brak klasy, ośmiesza siebie i urząd, który pełni. Uważam, że m.in. te cechy jego charakteru powodują, że nie powinien już pełnić żadnych funkcji publicznych.

Jest jeszcze możliwość, że już jest zmęczony swoją pracą i celowo robi wszystko by w nadchodzących wyborach wyborcy nie głosowali na niego i wybrali sobie nowego Wójta

Tu się zgadzam z Gospodarzem. Nikt nikogo do niczego nie zmusza.

Offline

 

#22 2010-09-05 14:41:17

maja
użytkownik
Zarejestrowany: 2010-07-04
Posty: 21

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Mam pytanie: Kiedy odbędą się najbliższe wybory w których wybieramy Wójta?
Już nie mogę się ich doczekać...
Pozdrawiam

Offline

 

#23 2010-09-05 17:52:57

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Pytanie nr 5 brzmiało:

   5. Na jakiej podstawie wypowiedział Pan słowa, że list strażaków OSP MG do Rady Gminy z dnia 29 listopada 2009 zawiera kłamstwa? Prosimy o pisemne uzasadnienie tej opinii.

Pytanie to wynika z faktu, że po napisaniu w listopadzie ub.r. przez Strażaków MG listu do Rady Gminy i odczytaniu go na Sesji wójt wielokrotnie bardzo ostro nas atakował, twierdząc że list zawiera kłamstwa.

Działo się tak m.in. w dniu 18 grudnia 2009 podczas posiedzenia dwóch komisji Rady Gminy. Przez ponad 40 minut trwała ogromna, nie zawaham się tu użyć słowa chamska nagonka na radnych, Strażaków i panią sołtys MG. Pozwolę sobie tutaj wkleić tylko krótki fragment wystąpienia wójta, do którego m.in. odnosi się to pytanie. Jeśli ktoś ma ochotę, mogę udostępnić całość nagrania z tego posiedzenia.

Fragment wystąpienia wójta w dniu 18 grudnia 2009     http://www.miedzyrzecze.org.pl/att_fck/Flash/dzwiek.jpg

Od tego dnia minęło ponad 8 miesięcy. Mimo kilkukrotnych pisemnych próśb o wyjaśnienia, do tej pory wójt nic konkretnego nie napisał. Nie napisał, bo nie ma co napisać. Przecież nie napisze, że większość tego co mówił nie ma nic wspólnego z faktami, z prawdą, nie napisze, że po prostu chciał nam dokopać. Więc kopał, kopał w obecności radnych z Jasienicy, Rudzicy, Grodźca, Międzyrzecza Dolnego ... Kopał ku ich wielkiej uciesze. NIKT, żaden z radnych nie zabrał głosu, nie powstrzymał wójta, nie opamiętał go, nie powiedział DOŚĆ. Zrobili sobie igrzyska kosztem Strażaków, radnych i sołtys MG. W posiedzeniu uczestniczył radny Tomasz Osuch, ja nie uczestniczyłem, bo nie jestem członkiem żadnej z komisji, które się zebrały. Widziałem w jakim  stanie wrócił z posiedzenia, na szczęście miał ze sobą dyktafon, całość została zarejestrowana.
Jako ciekawostkę podam, że z tego ponad 40-minutowego fragmentu nie zaprotokołowano ani słowa. Na pytanie dlaczego nie ma tego wszystkiego w protokole przewodniczący posiedzenia nie odpowiada, milczy.

Uważam, że wójt, który mówi, "ja jednego munduru z kłamcami nosił nie będę", wypowiada nieprawdziwe opinie o Strażakach, radnych oraz sołtysie, bezpodstawnie ich atakuje, ma obowiązek wyjaśnienia na jakiej podstawie wypowiada tak krzywdzące i jątrzące słowa. Niestety, nasz wójt uważa, że takiego obowiązku nie ma.

W innym fragmencie wójt oskarża nas o działania dezintegracyje, mówiąc: „panom radnym z MG … chodzi o całkiem co innego, nie niesienie pomocy, tylko co jeszcze można rozwalić w stosunkach międzyludzkich w tych strażnicach. Jak można jeszcze kogoś, jednego na drugiego napuścić, nieprawdą”.

Skoro wójt wypowiada takie słowa to mamy prawo wiedzieć o co mu chodzi. Dlatego pisemnie pytamy o jakich kłamstwach i nieprawdzie mówi. Na konkretne pytania wójt nie odpowiada, widocznie tu też nie ma nic do powiedzenia.

Piszę to po to, by mieszkańcy wiedzieli w jakich warunkach pracujemy i z kim mamy do czynienia ...

Do tej pory udało nam się ustalić, że w sprawach Strażaków pisemnie kłamał wójt Janusz Pierzyna. Gdy otrzymamy konkretną, pisemną odpowiedź na pytanie nr 5, wtedy, również pisemnie, będziemy mogli się do niej odnieść.

maja napisał:

Mam pytanie: Kiedy odbędą się najbliższe wybory w których wybieramy Wójta?

W listopadzie, najprawdopodobniej 21-go listopada.

Offline

 

#24 2010-09-05 21:02:22

Jaś
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Nie wiem o jakim mundurze mówi wójt Janusz Pierzyna, ale Polskie Godło na jego mundurze widnieć nie powinno sad

 

#25 2010-09-06 09:35:55

pytanie do Feli
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

panie Feli a ja mam pytanie do pana. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego , że poważne osoby szkalują pana Leszka Mroczko i pana Tomasza Osucha? Bardzo ważna persona czyli przewodniczący Jerzy Czudek nazwał pana Mroczko że robi świństwa a jak potem się okazało że pan Mroczko mówił prawdę bo to udowodnił nagraniami i dokumentami to pan Czudek nawet go nie przeprosił. Czudkowi wolno wszystko? Niech pan odpowie panie Feli.
Co robi bardzo ważna osoba pan Pierzyna można tutaj przeczytać. Szkaluje naszych radnych. Jemu wolno panie Feli tak robić?
Czekam na odpowiedzi od pana.

 

#26 2010-09-06 13:22:28

Niefeli
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

Pan Feli przede wszystkim myli się w dwóch kwestiach. Po pierwsze pan Mroczko nie szkaluje nikogo, a po drugie osoby o których pan Feli myśli nie są poważne, tylko śmieszne i żałosne. Dzięki Bogu kończy się ta farsa.

 

#27 2010-09-07 13:32:06

świat się zmienia
Gość/Guest

Re: WIZERUNEK GMINY JASIENICA

zauważcie jedną rzecz. Po raz pierwszy Feli wg mnie ewidentny zwolennik Pierzyny przyznał że pan Mroczko ma rację!!! To niespodzianka. Gdyby tak jeszcze pan Pierzyna przestał być wójtem to oni wszyscy będą się zarzekali że zawsze twierdzili że pan Mroczko miał rację , nawet do ZBOWIDU sie zapiszą smile

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl