Miedzyrzecze.org.pl

Archiwum forum Międzyrzecza

Nie jesteś zalogowany./Not logged in

Ogłoszenie

PRZEGLĄDASZ ARCHIWUM MIĘDZYRZECZA

#1 2008-09-04 10:07:01

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Międzyrzecze Górne, 03.09.2008

Interpelacja Radnych Gminy Jasienica
do Wójta Gminy Jasienica mgr inż. Janusza Pierzyny

Szanowny panie Wójcie,
    W ubiegłym roku ogłosił Pan, że pojawiła się możliwość złożenia w ramach programu „Blisko boisko” wniosku o dofinansowanie budowy boiska ze sztucznej trawy.  Zgodnie z założeniami tego programu „sport jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi, promuje zdrowy styl życia a wychowanie przez sport jest skuteczną metodą walki z patologiami ... jest też jednym z istotnych zadań działalności prewencyjnej realizowanej w celu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych”. Tyle założenia tego programu. Wydawało nam się naturalnym, że takie boisko powinno powstać przede wszystkim tam, gdzie go najbardziej brakuje. na przykład w Międzyrzeczu.
    Jesteśmy z Międzyrzecza, nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny, do którego uczęszcza około 300 dzieci nie dysponuje żadnym boiskiem trawiastym. Wielokrotnie prosiliśmy Pana o wybudowanie trawiastego boiska przy tej szkole. Pisały w tej sprawie pisma Rady Sołeckie, prosiliśmy i my, radni z Górnego, prosiła też radna z Dolnego. Gdy pojawiła się możliwość wybudowania w ramach programu „Blisko boisko” boiska ze sztucznej trawy, ku naszemu rozczarowaniu zaproponował Pan budowę kolejnego, czwartego już boiska na obiekcie „Drzewiarz” w Jasienicy. W dyskusjach proponowaliśmy budowę tego boiska przy szkole w Międzyrzeczu, popierając to odpowiednim uzasadnieniem. Kilkakrotnie zwracaliśmy się do Pana z prośba o zmianę decyzji i wystąpienie z wnioskiem o lokalizację boiska przy szkole w Międzyrzeczu. Swojej  decyzji Pan nie zmienił, i konsekwentnie zaproponował Pan Radzie Gminy budowę czwartego na „Drzewiarzu” a szóstego ogółem boiska w sołectwie Jasienica. Kiedy Rada Gminy na tej sali głosowała zaproponowany  przez Pana projekt uchwały, dotyczący budowy boiska w ramach programu „Blisko boisko” na „Drzewiarzu”, najpierw zaapelowaliśmy do Rady o zmianę lokalizacji tej inwestycji, a następnie, gdy nie zostaliśmy wysłuchani, wstrzymaliśmy się od głosu. Chcemy wyjaśnić, że wstrzymaliśmy się nie dlatego, że jesteśmy przeciw rozwojowi obiektu, jakim jest „Drzewiarz”. Wcześniej i później głosowaliśmy za wszystkimi inwestycjami dla tego klubu. Wstrzymaliśmy się od głosu, bo nie byliśmy w stanie głosować za niesłuszną, naszym zdaniem, decyzją Wójta i Rady Gminy. Uważaliśmy i nadal uważamy, że tego typu inwestycje powinno się budować w pierwszej kolejności tam, gdzie boisk nie ma wcale. Dysponujący trzema boiskami „Drzewiarz” mógł troszkę poczekać. W trakcie „Lata w Jasienicy 2008” oddano do użytku omawiane boisko, wykonanego kosztem blisko 700 000 zł. Na pewno bardzo przyda się ono klubowi i jasienickiej młodzieży. Życzymy aby służyło im jak najlepiej. W nas pozostała gorycz, nasze dzieci dalej czekają na przyszkolne boisko, kopiąc piłkę na twardym asfalcie.                                             
    Starania o boiska przy naszej szkole trwają już długo. Początkowo, gdy Dyrektor Szkoły proponowała likwidację kortu tenisowego, motywując to brakiem odpowiednich środków finansowych na jego utrzymanie, po przeprowadzonej wspólnej wizji lokalnej i dyskusji wspólnie z Radami Sołeckimi Międzyrzecza Górnego i Międzyrzecza Dolnego zaproponowaliśmy wykonanie remontu tego, wybudowanego społecznie przez mieszkańców, przy dużym udziale środków Społecznego Komitetu Gazyfikacyjnego, a obecnie bardzo zaniedbanego obiektu. Zaproponowaliśmy przekazanie na ten cel 20 000 zł ze środków przeznaczonych na inwestycje w Międzyrzeczu Górnym. W dniu 26 lutego 2008 podczas wizji lokalnej, w której uczestniczyli Zastępca Wójta, radni Międzyrzecza, Dyrektor GZOSiP oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustalono, że w miejsce kortu zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko ze sztucznej trawy, obok zaś, na płaskim, należącym do gminy terenie powstanie boisko trawiaste. Byliśmy z tych propozycji zadowoleni, oczekując szybkiej ich realizacji. Jednak aby „słowo stało się ciałem” konieczna jest  inicjatywa Pana Wójta. Tylko Wójt ma prawo przedstawiać Radzie Gminy do uchwalenia projekty nowych inwestycji. Tylko Wójt ma prawo składać wnioski o dofinansowanie unijne. Tak mówi nasze prawo. Na razie Pan z tego prawa, jeśli chodzi o budowę kompleksu boisk przy szkole w Międzyrzeczu, nie skorzystał.
    Pamiętamy, gdy zwracał się Pan w ubiegłym roku do Rady Gminy z wnioskiem o środki na udział własny w programie „Blisko boisko”, argumentował Pan, że boisko w Jasienicy będzie pierwszym boiskiem w ramach tego programu w gminie. Obiecał Pan, że w kolejnych latach będzie Pan składał następne projekty na boiska w innych sołectwach. Jednak w roku 2008 nie zaproponował Pan złożenia następnego wniosku. Termin składania wniosków w tym programie minął 30 kwietnia. Prosimy o wyjaśnienie powodów takiego postępowania.
    Niedawno na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się opracowanie o stanie zaawansowania prac nad innym programem, w ramach którego można budować boiska przy szkołach - programem „Orlik 2012”. Wynika z niego, że już w tym roku gminy mogły składać projekty na budowę kompleksów boisk. W opisie programu „Orlik 2012” czytamy, że „Program Moje Boisko – Orlik 2012 realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach. Program ten adresowany jest do wszystkich gmin, bez względu na położenie geograficzne, zamożność gminy, czy też barwy polityczne osób sprawujących władzę. W skład budowanego w tym programie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wchodzą dwa boiska: do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Dodatkowo, każdy obiekt ma być wyposażony w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z szatniami. A więc dokładnie to, co zapisano w protokole i czego nam w Międzyrzeczu potrzeba... Z materiałów tych wynika też, że dla województwa śląskiego zaplanowano na rok bieżący budowę 40 takich kompleksów.
    Patrząc na szkołę w Międzyrzeczu są tu idealne warunki na „Orlik 2012”. program ten idealnie trafia w potrzeby szkoły, umożliwia bowiem zamianę kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne, uzupełnionego o boisko trawiaste, na które teren jest w Międzyrzeczu przygotowany. W trakcie wspomnianej wyżej wizji lokalnej ustalono m.in.:
„...
6. zaadaptowanie kortu przy szkole na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą.
7. wykonanie projektu boiska trawiastego w miejscu budowy ośrodka zdrowia.
...”
    Wnioski w programie „Orlik 2012” na rok 2008 można było składać również do 30 kwietnia. Skoro to program dla wszystkich gmin to informacja o tym programie z pewnością na czas do naszej gminy dotarła. 
    Chcielibyśmy dowiedzieć się, dlaczego w odpowiednim terminie nasza gmina nie złożyła  żadnego wniosku do programu Orlik 2012? Skoro już w lutym protokolarnie ustaliliśmy, że boiska takie w Międzyrzeczu trzeba wybudować. Nie przekazał Pan informacji o możliwości złożenia takiego wniosku do odpowiednich merytorycznie Komisji Rady Gminy - Komisji Sportu i Spraw Społecznych,  Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. UE.
    Niedawno, w odpowiedzi na nasze zapytanie w tej kwestii powiedział Pan, że z naszego powiatu można było wystąpić tylko z jednym wnioskiem i złożyła go inna gmina. Jeśli tak było to prosimy o pisemne wyjaśnienie tej sprawy, gdyż z analizy wniosków, które uzyskały dofinansowanie nie wynika, iż było ograniczenie jednego projektu dla jednego powiatu. Z ogłoszonych do tej pory przetargów na 34 boiska w naszym województwie wynika, że niektóre powiaty budują po dwa takie kompleksy – na przykład powiat częstochowski buduje boiska w Mykanowie i Konopiskach (niezależnie od tego boiska buduje także miasto Częstochowa), powiat mikołowski w Mikołowie i Orzeszu, powiat myszkowski w Myszkowie i Poraju, powiat pszczyński w Pszczynie i Miedźnej, powiat raciborski – w Raciborzu i Pietrowicach Wielkich, powiat zawierciański 2 boiska w Zawierciu natomiast powiat żywiecki w Żywcu i Węgierskiej Górce. Powiat bielski zamieszkuje ok. 150 000 mieszkańców i jest pod tym względem większy od niemal wszystkich powyżej wymienionych powiatów. Na przykład powiat mikołowski zamieszkuje ok. 90 000 osób, a myszkowski tylko ok. 70 000 osób. W innych województwach zdarza się, że w jednym mieście buduje się kilkanaście kompleksów boisk. Przykładowo w Łodzi ogłoszono przetarg na budowę 11 boisk a w Bydgoszczy na 5 boisk. W związku z tym, że sprawa nie jest dla nas jasna, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powodu nie złożenia żadnego projektu do programu „Orlik 2012” w roku 2008.
    W trakcie dyskusji nad uczestnictwem naszej gminy w programie „Orliki 2012” w latach następnych, zaproponował Pan budowę dwóch kompleksów boisk - w Mazańcowicach i Rudzicy. Stwierdził Pan także, że nie widzi szans budowy takowych przy szkole w Międzyrzeczu. W Rudzicy nowe boisko trawiaste oddano do użytku w roku 2007, budowa boiska w Mazańcowicach została umieszczona w programie transgranicznym „Ja-Pe”. Proponujemy, by na poważnie potraktować nasz wniosek, by boiska lokalizować przede wszystkim przy szkołach, które boisk nie posiadają. Szkoła w Międzyrzeczu jest jedną z największych, która nie posiada takich boisk, do tego ma doskonałe warunki lokalizacyjne do ich budowy.
    W związku z powyższym prosimy Pana Wójta o odpowiedź na następujące pytania:
1.Dlaczego nie zaproponował Pan Radzie Gminy złożenia  wniosków dotyczących budowy boisk przy szkołach w ramach programów „Blisko boisko” oraz „Orlik 2012” w roku 2008?
2.Czy i w jakim terminie zamierza Pan wybudować przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym dwóch boisk - trawiastego oraz wielofunkcyjnego, w technologii nie gorszej niż zastosowana przy budowie analogicznych obiektów przy szkole w Jasienicy i na „Drzewiarzu”?
3.Jakie nakłady na remont i budowę obiektów sportowych poniosła nasza  gmina w okresie, od kiedy jako Wójt kieruje Pan naszą gminą? Prosimy o wyszczególnienie wszystkich nowych inwestycji oraz wszystkich istotnych modernizacji.
Ze względu na istotę poruszonych spraw prosimy o odpowiedź w formie pisemnej.
Radni Gminy Jasienica, sołectwo Międzyrzecze Górne:
   
Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#2 2008-10-02 14:37:24

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W dniu 2 października 2008 otrzymaliśmy odpowiedź Pana Wójta na złożoną interpelację. Jest ona do pobrania z http://www.miedzyrzecze.org.pl/pdf/Inte … owiedz.pdf
Komentarz do tej odpowiedzi zamieścimy nieco później, nie chcąc nic sugerować swoimi odpowiedziami. Chętnie zapoznamy się z opiniami, czy Waszym zdaniem,  biorąc pod uwagę przedstawioną w odpowiedzi listę inwestycji, nasza interpelacja była zasadna.

Leszek Mroczko, Tomasz Osuch

Offline

 

#3 2008-10-07 23:34:42

Kalinka
Moderator
Od/From: tych z Międzyrzecza
Zarejestrowany: 2008-09-10
Posty: 4557

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Zadziwiające są inwestycje w Jasienicy – nie tylko pod względem ilościowym, ale także ze względu na podział:
pkt.3. Gimnazjum w Jasienicy – budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 2 410 767,98 zł
pkt.4. Gimnazjum w Jasienicy – budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 1 601 066,17 zł
Czy to ta sama inwestycja? Może pkt.4 to wartość poprawek po budowlańcach?
Idąc za ciosem pytań:
Czy przy ul. Toplowej w Jasienicy jest jakaś szkoła, czy może na prośbę mieszkańców powstało tam boisko?
Czy „Drzewiarz” ma jeszcze innych sponsorów?
W Jasienicy rzeczywiście „jest się czym pochwalić”. Gratuluję.

Jednkże zapytam, dlaczego nie zgłoszono sołectwa Międzyrzecze Górne do programu „Orliki 2012”? Dlaczego? Dlaczego dzieci w szkole w Międzyrzeczu Górnym nie będą miały tak komfortowych boisk lub sal gimnastycznych z zapleczem, biorąc pod uwagę, że jest to szkoła jedna z największych po Jasienicy, Mazańcowicach i Rudzicy?

Takie sobie owijanie w bawełnę, te tabele sukcesów.

Offline

 

#4 2008-10-07 23:40:47

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Wydaje mi się, że w tabeli zawartej w odpowiedzi pana Wójta jest błąd. Według mnie podana w punkcie 4 informacja dotyczy budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Rudzicy. Mam nadzieję, że pan Wójt jako aktywny użytkownik naszego Forum to skoryguje.

Leszek Mroczko

Offline

 

#5 2008-10-09 11:46:40

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Z uwagą przeczytałem odpowiedź na interpelację. W związku z tym, że pan Wójt jest zarejestrowanym użytkownikiem tego forum, wykorzystam tą możliwość by podjąć dyskusję za jego pośrednictwem.

Szanowny Panie Wójcie,

Do punktu 1.

        Twierdzi Pan, że możliwość złożenia projektów w programach „Orlik 2012” i „Blisko Boisko” na rok 2008 była omawiana na Komisji Budżetowej w pierwszej połowie roku 2008. Szkoda, że nie przekazał Pan materiałów, które Pan zgromadził w tym temacie do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisję Oświaty i Kultury oraz Komisję ds Unii Europejskiej. Ustna informacja na Komisji Budżetowej to trochę mało. Według mnie o inwestycjach sportowych na tej komisji była mowa – program „Ja-Pe”, boiska w Landeku i Grodźcu, jednak według mnie o programach „Orlik 2012” oraz „Blisko Boisko” na rok 2008 nie dyskutowaliśmy. O tym pierwszym programie dyskutowaliśmy ale na lata 2009 i 2010. Co do pierwszeństwa boiska w Mazańcowicach jest pełna zgoda, różnica zdań wystąpiła co do następnej lokalizacji. Według nas powinno być wybudowane przy szkole w Międzyrzeczu, Pan zaproponował Rudzicę.
         Na temat programu „Orlik 2012” napisał Pan dlaczego do tego programu nie można było zgłosić boiska w Mazańcowicach. To jest jasne. A inne szkoły? Czy w gminie Jasienica tylko szkoła w Mazańcowicach pozostaje bez boisk trawiastych? Na ten temat nic Pan nie napisał. My pytaliśmy o szkołę w Międzyrzeczu, tam są wręcz idealne warunki na „Orlik 2012”. Według mnie pisząc te słowa przyznał Pan, że nie rozważał Pan złożenia wniosku dla szkoły w Międzyrzeczu.
        A program „Blisko Boisko 2008”? Też nic na ten temat. Czyli reasumując nie odpowiedział Pan, dlaczego nie zaproponował Pan Radzie Gminy złożenia  wniosków dotyczących budowy boisk przy szkołach w ramach programów „Blisko boisko” oraz „Orlik 2012” w roku 2008!
        Powołuje się Pan cały czas na Komisję Budżetową. Jednak gdy pisemnie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpiłem o protokoły z tej komisji to zapadła wielka cisza. Trwa ona już 36 dni. Mimo, że o niektóre protokoły prosiłem w trybie pilnym, nie otrzymałem dotąd ani jednej kartki z protokołami. Ustawa mówi, że materiały dla każdego obywatela    m u s z ą     być udostępnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Bez zbędnej zwłoki dla mnie oznacza, że dokumenty powinny być przygotowane do odbioru w dniu sesji w dniu 3 września. Od interpelacji do końca sesji to kilka godzin, wystarczająco dużo by skserować parę kartek z każdego posiedzenia komisji. Ja czekam już 36 dni. Tłumaczenie, że pracownik najpierw był na wycieczce a potem zachorował jest niepoważne. Przypuszczam, że w końcu kiedyś te protokoły dostanę. Nie chcę nic sugerować, ale po tak długim okresie wyczekiwania ciekaw jestem ich merytorycznej zawartości.

Do punktu 2.

        Nie jest tak jak Pan napisał. To nie Rada Gminy konstruuje budżet na rok następny. Zgodnie z art. 52 ustawy o samorządzie gminnym „Projekt budżetu przygotowuje Wójt”. To Wójt ma obowiązek w terminie do 15 listopada projekt budżetu przygotować. Jednoosobowo. Rada Gminy pracuje nad takim projektem, jaki jej Wójt przedstawi.
        Większa część naszej interpelacji dotyczyła infrastruktury sportowej przy szkole w Międzyrzeczu. W swojej odpowiedzi nie zabrał Pan w ogóle głosu na ten temat. Nie napisał Pan, jakie jest Pana stanowisko, jakie propozycje ma Pan dla Międzyrzecza, jak Pan widzi szanse na pozyskanie środków unijnych czy innych dla tej szkoły. Tak jak gdyby Pan tej szkoły nie znał. A przecież, jak Pan napisał jest Pan Prawdziwym Przyjacielem Międzyrzecza. Drogi panie Wójcie, jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jeszcze raz proszę, niech Pan o tym pomyśli.

Do punktu 3.

        Dziękuję za to zestawienie. To obiektywna informacja, pokazująca, jakie inwestycje sportowe w ostatnich latach zostały wykonane. Z analizy tabeli wynika, że łącznie na inwestycje sportowe w poszczególnych sołectwach w ostatnich latach wydatkowano:

5 572 152 zł - Jasienica
2 750 812 zł - Rudzica
2 313 700 zł - Mazańcowice
1 558 524 zł - Grodziec
1 021 822 zł - Swiętoszówka
1 014 300 zł - Iłownica
   988 956 zł - Wieszczęta
             0 zł - Międyzrzecze Górne
             0 zł - Międyzrzecze Dolne
             0 zł - Bielowicko
             0 zł - Biery
             0 zł - Łazy
             0 zł - Landek
             0 zł - Roztropice

        W zestawieniu uwzględniłem korektę, że kwota z poz. 4 - 1601 066 zł dotyczy Rudzicy a nie Jasienicy. Jeśli tak nie jest to proszę o sprostowanie.
        Z siedmiu sołectw, które nie otrzymały żadnych środków, tylko Międzyrzecze Górne ma dużą szkołę. Nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny to prawie 300 dzieci. W Łazach jest szkoła 3-klasowa. W pozostałych sołectwach szkół nie ma. Czy dalej dziwi się Pan, że składamy interpelacje?
        Jeszcze krótki komentarz. Przez całą poprzednią kadencję padały argumenty, że musimy budować hale sportowe i boiska, bo trzeba inwestować w zdrowie naszej młodzieży i dzieci. Argumentował Pan, poparła to Rada Gminy, że zaczynamy od szkół gimnazjalnych, potem przyjdzie kolej na szkoły podstawowe. Jako radny z dużego sołectwa przyjmowałem te argumenty, bo też uważam, że w zdrowie naszych dzieci i młodzieży inwestować trzeba. Głosowałem za wszystkimi inwestycjami sportowymi w oświacie.
        Niestety, ostatnio zauważyłem, że następuje zmiana argumentów. Jak już dwa gimnazja, w Jasienicy i Rudzicy mają piękne hale i boiska, to powoli argumenty o zdrowiu dzieci słabną, teraz pojawiają się argumenty, że trzeba inwestować w bezpieczeństwo obywateli. Na ostatniej sesji Rada Gminy przekazała dodatkowy ponad milion złotych na realizację chodnika w Rudzicy i remont kładki na potoku w Jasienicy. Argumenty się zmieniają, sołectwa, które najwięcej z budżetu korzystają,  nie. Ale to temat na inną dyskusję.

Leszek Mroczko

Offline

 

#6 2008-10-13 17:33:50

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W czwartek 9 października otrzymałem informację, że protokoły z Komisji Budżetowej, o które wnioskowałem, są do odbioru. W piątek otrzymałem większość z nich.
Leszek Mroczko

Offline

 

#7 2008-10-21 21:43:58

lol
Gość/Guest

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Do LeM-a.
Pan ma chyba kompleks mniejszości. Zazdrości Pan że ktoś kto solidnie pracuje osiąga efekty.Może się Pan weźmie do roboty anie tylko biadoli Pan Wójt to,Pan Wójt tamto oni mają a my nie jak stara baba.
Jeszcze raz powtórzę od... się Pan od Jasienicy Pana Wójta i Drzewiarza.

 

#8 2008-10-21 21:56:50

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

I na tym zdaniu zakończyła się kulturalna dysputa na forum. A było całkiem przyzwoicie jak dotąd. Szkoda.
Choć można się było spodziewać podobnych postów. A będzie ich zapewne więcej, bo dni są coraz krótsze i jest coraz zimniej. Zielona murawa pokryje się śniegiem, a użytkownicy boisk zasiądą do komputerów...

Offline

 

#9 2008-10-21 23:06:11

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Jacek napisał:

I na tym zdaniu zakończyła się kulturalna dysputa na forum. A było całkiem przyzwoicie jak dotąd. Szkoda.

Spokojnie, Jacku. Takie głosy też są potrzebne.

lol napisał:

Pan ma chyba kompleks mniejszości.

Drogi Lol-u. Po co tyle nerwowości w tak krótkiej wypowiedzi. Co do kompleksu mniejszości, to chyba się w życiu nie spotkaliśmy, gdyby tak było to wątpię, czy byś tak napisał:-)

Co do pozostałej części postu, trudno o merytoryczną dyskusję. Z tonu wypowiedzi wnioskuję, że jesteś mieszkańcem Jasienicy lub osobą bardzo związaną z tą miejscowością. Proponuję, byś rozważył taką oto hipotetyczną sytuację: z dowolnych względów źyciowych jesteś zmuszony rozstać się z Jasienicą i zamieszkujesz w Międzyrzeczu Górnym. Tu mieszkasz Ty i Twoje dzieci. Twoje dzieci a następnie wnuki uczęszczają do szkoły w Międzyrzeczu. Skoro tak bardzo bronisz "Drzewiarza" wnioskuję, że jesteś typem sportowca, pewnie lubisz grać w piłkę. Jeśli lubisz Ty, na pewno lubią bądź będą lubić Twoje dzieci i wnuki. Jaka będzie Twoja opinia, jeśli okaże się, że po przeprowadzce z pełnej boisk Jasienicy do pozbawionego tego typu obiektów Międzyrzecza Górnego nie będziesz miał gdzie grać Ty, Twoje dzieci i Twoje wnuki? Do kogo będziesz miał wtedy pretensje? Czy jeśli wówczas radny Międzyrzecza Górnego (może wówczas będziesz nim Ty?) zabierze głos w tej sprawie w formie interpelacji bądź dowolnej innej, dalej będziesz tak go oceniał?
Gdybyś, drogi Lol-u uważnie przeczytał to, co jako radni Międzyrzecza Górnego napisaliśmy w naszej interpelacji, może tak bardzo byś się nie denerwował? My nie zazdrościmy niczego "Drzewiarzowi". Mało tego, jesteśmy dumni, że w naszej gminie jest taki piękny obiekt sportowy. Pewno wiesz, że dzisiaj trenowała tu "Wisła Kraków". Razem z panem Wójtem i radnymi byliśmy tam i oglądaliśmy ich trening. Radnym jestem już prawie 6 lat, w tym czasie wielokrotnie głosowałem za obiektami sportowymi dla "Drzewiarza". Może przyznasz więc, że jesteś w swojej ocenie trochę niesprawiedliwy?

To, że napisaliśmy interpelację nie wynika z faktu, że nie lubimy "Drzewiarza" czy Jasienicy, owszem lubimy i to bardzo. Chcemy tylko, by nasza gmina, w której jest 14 sołectw rozwijała się równomiernie. Między innymi po to, byś Ty, po ewentualnej przeprowadzce do Międzyrzecza Górnego (nigdy nie wiesz, co Cię w życiu może czekać), jako zapalony sportowiec nie odczuł wówczas dyskomfortu, że nagle znalazłeś się na peryferiach sportowych a jako mieszkaniec tej gminy masz przecież takie same prawa jak wszyscy inni jej mieszkańcy.

My nie chcemy 6 boisk, choć tyle obecnie ma Jasienica. Nam się marzy by przy  szkole w Międzyrzeczu, gdzie są idealne warunki terenowe, a która obecnie nie dysponuje żadnym boiskiem trawiastym, powstało boisko do piłki nożnej i boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa. Więcej nie chcemy, inne szkoły też ustawiają się do kolejki po boiska...

Pozdrawiam,

Leszek Mroczko

Offline

 

#10 2008-10-22 21:32:02

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Zgadzam się z Jackiem. To pierwszy, ale pewnie nie ostatni sygnał, że nie tylko kulturalni ludzie wypowiadają się na Forum.
Pewnie wielu z nas denerwuje się czytając o pewnych faktach na tym Forum, ale tylko mali ludzie używają takiego języka w wyrażaniu swojego zdania.
Na szczęście subtelna ironia Jacka równoważy poziom dyskusji w tym miejscu. smile

Offline

 

#11 2008-10-22 21:38:01

TUr
bywalec
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-07-02
Posty: 242

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Panie Leszku.
Już sam fakt że tak obszernie i żeczowo odpowiada Pan na takie posty jakie wypisuje "lol" świadczy o Pańskiej wielkości.

Offline

 

#12 2008-10-22 23:41:53

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Zapewne „lol” nie przeczytał w całości wątków w których zdecydował się napisać. Moim skromnym zdaniem dowiedział się od kogoś, kto od kogoś usłyszał, że są tacy ludzie którym nic się nie podoba i postanowili rzucać kłody pod nogi swym przyjaciołom. Wieść ta, a nie treść postów wzburzyła go tak srodze, że uciekł się do swej niewybrednej wypowiedzi.
Zachęcam wszystkich Użytkowników do czytania wątków w całości, które dają pełny obraz sprawy, a nie tylko jego odbicie w wątpliwej jakości lustrze. Niech wniosek o słuszności, lub niesłuszności wszelkich naszych wypowiedzi będzie efektem własnych przemyśleń, a nie podszeptem słów przez wiatr niesionych!

Gratuluję Panie LeM cierpliwości do ludzi. Przez chwilę zastanawiałem się w jaki sposób

takie głosy też są potrzebne

ale czytając dalej zrozumiałem. Również gratuluję.

Offline

 

#13 2008-10-23 12:24:08

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Jacek napisał:

Przez chwilę zastanawiałem się w jaki sposób

takie głosy też są potrzebne

ale czytając dalej zrozumiałem.

Moje stwierdzenie wynikało z przekonania, że podejmując dyskusję trzeba zawsze mieć na uwadze, że na ten sam temat różne osoby mają prawo mieć różne zdanie. Nie chciałbym zresztą, żeby na przykład to forum było jednostronną dyskusją.

Bardzo ucieszyła mnie obecność na forum Wójta (mam na myśli wątek "Prawdziwy Przyjaciel Międzyrzecza"), mimo, że nie zgadzam się z wieloma zawartymi w tym wątku sformułowaniami Wójta, niektóre opinie dość mocno zabolały, są wg mnie bardzo niesprawiedliwe, jednak natychmiast włączyłem się do dyskusji, uważam bowiem, że to najlepsza forma polemiki i wyjaśnienia spraw do końca. Po moim ostatnim wpisie na razie trwa przerwa w tej dyskusji, wierzę, że będzie ona (dyskusja)kontynuowana, tym bardziej, że wiele jej wątków nie zostało wyjaśnionych.

W swoich wypowiedziach zawsze staram się precyzyjnie rozróżniać fakty - wtedy cytuję odpowiednie dokumenty bądź inne źródła informacji - oraz opinie własne. Te drugie zawsze są subiektywne. Wracając do wpisu Lol-a, po przeczytaniu tej wypowiedzi, pomijając jej ton i kulturę, starałem się zrozumieć jej sens. Jeśli na przykład pisał to młody chłopak, lubiący grać w piłkę, to jego świat to Jasienica i Drzewiarz. Z tego punktu widzenia upominanie się o boisko przy szkole, przy której on może nawet nigdy nie był, to dla niego niepotrzebne gadanie. Dlatego starałem się mu wytłumaczyć w sposób bardziej opisowy nasz punkt widzenia. Mam nadzieję, że w ten sposób do osób z poglądami podobnymi do Lol-a dotrze, że oprócz nich w naszej gminie żyją też inni młodzi ludzie, którzy lubią grać w piłkę. I dla nich też trzeba boiska budować.

Wg mojej opinii, dopóki to nie Lol lub osoba o podobnych poglądach podejmuje decyzje o wydawaniu wspólnych budżetowych pieniędzy, wszystko jest w porządku. Gorzej, gdy ludzie z takimi centralistycznymi poglądami zaczynają nasz wspólny tort po swojemu dzielić.

Pozdrawiam,

Leszek Mroczko

P.S. I jeszcze jedno. Bardzo dziękuję za włączanie się w dyskusję. W ten sposób nasze forum, oprócz relacji z życia samorządu oraz naszych opinii, jest też forum dyskusyjnym.

Offline

 

#14 2008-11-26 09:57:44

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W dniu 25 listopada w trakcie Komisji Budżetowej odbyła się dyskusja na temat skierowania w roku 2009  do programu "Orlik 2012" propozycji budowy kompleksu dwóch boisk przy szkołach w naszej gminie.

Skrótowo przedstawię argumenty, które padały w dyskusji:

Międzyrzecze

Leszek Mroczko - większość argumentów za tą szkołą przekazaliśmy już wielokrotnie w postaci interpelacji czy innych głosów w dyskusjach, najważniejsze z nich to:
1) do szkoły chodzą dzieci z dwóch sołectw, szkoła nie ma boiska trawiastego, przy szkole są idealne warunki na program "Orlik 2012” - szkoła dysponuje równym terenem na boisko trawiaste oraz miejscem na boisko wielofunkcyjne (obecny kort)
2) jest to jedna z nielicznych szkół, która nie ma żadnego boiska trawiastego
3) w okresie ostatnich 11 lat przy naszej szkole nie wykonano żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej, przy WSZYSTKICH innych szkołach takie inwestycje miały miejsce
4) tak się składa, że dzieci z naszej szkoły bez boiska trawiastego przechodzą do gimnazjum w Mazańcowicach, które także nie ma boiska trawiastego. Trudno potem dziwić się że do klubu sportowego KS Międzyrzecze trafia bardzo mało młodzieży z Międzyrzecza, skoro w okresie szkoły podstawowej i gimnazjum młodzież ta nie ma na czym grać
5) boisko w Międzyrzeczu Dolnym jest wykorzystywane głównie przez klub sportowy, dzieci z Międzyrzecza, które nie nabierają nawyków grania w piłkę w okresie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum mało z niego korzystają.

Genowefa Kopeć – też wnioskuję, by złożyć wniosek dla szkoły w Międzyrzeczu


Rudzica

Jerzy Czudek - do szkoły tej chodzi dużo dzieci z 4 sołectw.
Leszek Mroczko - przy szkole w Rudzicy jest nowe, duże boisko trawiaste oraz nowa duża hala gimnastyczna, pozwalająca na uprawianie sportów zespołowych przez cały rok,
Jerzy Czudek – teren pod boisko jest, młodzież chce mieć dostęp do boiska wielofunkcyjnego
Czesław Machalica – jest duże zapotrzebowanie na boisko w Rudzicy, z tego co wiem to istnieje możliwość budowy boisk bez zaplecza.
Leszek Mroczko – obecnie standard zaplecza sportowego przy tej szkole jest na drugim miejscu w gminie, zaraz po standardzie zaplecza sportowego w Jasienicy,
Jerzy Czudek – w Międzyrzeczu Dolnym i Mazańcowicach są boiska trawiaste, w Rudzicy przez 50 lat nie było boiska, młodzież chodziła grać do Landeka i Międzyrzecza, 10 lat temu pewne prace pod budowę istniejącego boiska wykonałem własnym sumptem za własne pieniądze, w chwili obecnej także przygotowałem teren pod nowe boisko.
Franciszek Handzel – w poprzedniej kadencji przyjęliśmy zasadę, że najpierw budujemy sale sportowe przy gimnazjach i to samo zróbmy z boiskami, wybudujmy najpierw przy obu gimnazjach
Leszek Mroczko – boisko przy gimnazjum w Rudzicy już jest
Franciszek Handzel – ale nie ma boiska wielofunkcyjnego   

Mazańcowice
Franciszek Handzel - co będzie jeśli szkoła nie uzyska dofinansowania z JaPe1? Wówczas trzeba złożyć do programu „Orlik 2012”.
Leszek Mroczko – dzieci ze szkół podstawowych w Mazańcowicach i Międzyrzeczu nie mają dostępu do boisk trawiastych, tak samo gimnazjum. Jest to duża część gminy, która jest pozbawiona takiej możliwości, wszystkie pozostałe sołectwa mają przy szkole podstawowej lub gimnazjum takie boiska. Jeśli szkoła nie otrzyma dofinansowania z JaPe1 i okaże się, że można tu usytuować program „Orlik” to pierwszeństwo ma szkoła w Mazańcowicach, na drugim miejscu Międzyrzecze.
Franciszek Handzel – w pierwszej kolejności powinniśmy złożyć wnioski dla boisk przy gimnazjach, w Mazańcowicach i Rudzicy.
Leszek Mroczko – popieram wniosek pana Franciszka Handzel co do boiska w Mazańcowicach, uważam, ze pierwszeństwo mają Mazańcowice, proponuję złożyć dwa wnioski, dla Mazańcowic i Międzyrzecza.
Czesław Machalica – popieram wniosek by były to gimnazja w Mazańcowicach i Rudzicy
Andrzej Szimke – boiska najbardziej są potrzebne przy gimnazjach


Biery
Pan Józef Pyka w pewnym momencie złożył wniosek o budowę boisk w ramach programu „Orlik” w Bierach. Uzasadnił tym, że w Bierach młodzież garnie się do sportu, sporo korzysta z „Drzewiarza”, we wsi nie ma szkoły, jest tylko dom kultury wybudowany we własnym zakresie. Zaproponował by popatrzeć na mniejsze i  biedniejsze miejscowości i też coś tu zrobić.
W dalszej części dyskusji radny swój wniosek wycofał, stwierdził, że pierwszeństwo mają boiska przy szkołach.W trakcie dyskusji pan Wójt nie wyraził w sposób jasny swojej opinii. W związku z tym zapytałem wprost jaka jest opinia pana Wójta w sprawie programu „Orlik 2012” na rok 2009. W odpowiedzi pan Wójt powiedział, że jest za tym aby w każdej placówce oświatowej były boiska, by boiska były wybudowane w sołectwach gdzie nie ma szkół. Powiedział, że to rada Gminy decyduje o tym, w którym roku która inwestycja będzie realizowana i chwała tym radnym, którym uda się przekonać pozostałych do swoich racji. Pozostali radni z kolei powinni zweryfikować swoja postawę. 
W związku z tym, że wg mnie odpowiedź była bardziej polityczna niż merytoryczna, poprosiłem o opinię, przy których z powyższych szkół pan Wójt uważa, że program „Orlik 2012” powinien być uruchomiony w pierwszej kolejności?
Pan Wójt powtórzył, że jest za tym by przy każdej placówce oświatowej wybudować boiska. Powiedział, że to nie o to chodzi, żebym do forum internetowego Międzyrzecza uzyskał informację, co wójt proponuje w pierwszej kolejności, co w drugiej a co w dziesiątej. Powiedział, że po to jest posiedzenie komisji budżetowej, by wójt uzyskał opinie, jaki wniosek ma złożyć.
Tak więc pan Wójt, będący gospodarzem gminy nie powiedział, jakie ma zdanie w kwestii „Orlika”. 

Zapytałem pana Wójta, jak widzi kwestie remontu kortu przy naszej szkole, który „straszy”. Pan Wójt odpowiedział, że w propozycjach remontów szkół na rok 2009, przyjętych przez Komisje Kultury i Oświaty oraz komisje Budownictwa jest modernizacja kortu. Na remonty w Międzyrzeczu jest 60 000zł. Gdy powiedziałem, że z informacji otrzymanych od radnego Tomasza Osuch, który jest członkiem Komisji Oświaty wynika, że ze środków tych ma być wykonany remont dachu, rozważana jest wymiana bardzo nieefektywnego pieca gazowego w kotłowni, a także wspólna z Radą Sołecką Międzyrzecza Górnego budowa parkingu przy szkole od strony kuchni, natomiast na modernizację kortu nie ma żadnych środków, pan Wójt nic nie odpowiedział.   

Po tej dyskusji Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała skierowanie do programu "Orlik 2012" na rok 2009 budowę kompleksów boisk w Rudzicy i Mazańcowicach (4 głosy za, 3 wstrzymujące się). Wcześniej w głosowaniu komisja wyraziła negatywną opinię odnośnie boisk przy szkole w Międzyrzeczu (za tym wnioskiem 2 osoby były za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Po głosowaniu zaproponowałem, by Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych również zaopiniowały kwestię budowy boisk w programie „Orlik 2012” na rok 2009.

Offline

 

#15 2008-11-26 21:34:31

Jacek
bywalec
Zarejestrowany: 2007-07-09
Posty: 184

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Przypomniał mi się fragment artykułu „Młodzi gniewni” z Rudzicy, który ukazał się w czasopiśmie lokalnym „REGION” (listopad 2008, str. 3)
"Młodzi ludzie bardzo się cieszą ze świetnego zaplecza sportowego jakie powstało w Rudzicy, choć dodają, że nie było to do końca przemyślane, bo brakuje drugiego boiska treningowego. (…) Jest mniejsze boisko asfaltowe koło szkoły, ale jak twierdzą młodzi ludzie – na tym boisku władze szkoły zabraniają im grać" Chłopcy z Rudzicy, oraz panowie Czudek, Machalica i Handzel, czują spory niedosyt co do ilości rudzickich boisk. Może kiedy w Rudzicy będzie ich sześć, wszyscy będą zadowoleni? Jak myślicie?
Aby zaspokoić ten sportowy głód, przy realizacji kolejnych inwestycji, można postąpić analogicznie do ostatnich decyzji Komisji Budżetowej, zgłaszając projekty dla Rudzicy i Bier, później dla Rudzicy i Międzyrzecza itd. Sam przyznam, że to dziwny pomysł i nie wiem jak na taki wpadłem... Jakoś tak się skołowałem. Dobrze, że nie jestem Radnym.

Uwagę moją przykuła także wypowiedź, którą cytuję poniżej. W nawiasach dodałem informacje, dzięki którym cytat wycięty z kontekstu jest bardziej czytelny.

LeM napisał:

(pan Wójt) Powiedział, że to nie o to chodzi, żeby (pan Mroczko) do forum internetowego Międzyrzecza uzyskał informację, co wójt proponuje w pierwszej kolejności, co w drugiej a co w dziesiątej. Powiedział, że po to jest posiedzenie komisji budżetowej, by wójt uzyskał opinie, jaki wniosek ma złożyć.

Wspaniałe (antynagraniowe?) posunięcie. Wprawdzie można podpowiadać Radnym telefonicznie co i jak, ale wzrosłyby rachunki, więc tę sposobność należy odrzucić.
Co do fragmentu

by wójt uzyskał opinie

Cóż, z opinią można się zgodzić, albo nie... W moim subiektywnym odczuciu lepiej brzmiałoby:

by wójt uzyskał wytyczne

ale w ten sposób można by wyrazić „podległość”, której pod żadnym pozorem nie wolno sugerować. Zwłaszcza Radnym.

Offline

 

#16 2008-11-26 23:36:28

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Dla uzupełnienia popatrzmy na bazę sportową szkół, które były dyskutowane w kontekście "Orlika"


Rudzica

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Rudzica1.jpg


http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Rudzica2.jpg


http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Rudzica3.jpg


http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Rudzica4.jpg

Mazańcowice

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Mazancowice1.jpg

Jest jeszcze jedna sala gimnastyczna ale nie mam jej zdjęcia

a tu ma być boisko...
http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Mazancowice2.jpg

Międzyrzecze

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Miedzyrzecze1.jpg

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Miedzyrzecze2.jpg

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Miedzyrzecze3.jpg

... a jako bonus na deser proponuję obiekty przy szkole w Jasienicy

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Jasienica2.jpg

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Jasienica1.jpg

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Jasienica3.jpg

http://www.mroczko.com.pl/zdjecia/Mcze/szkoly/Jasienica4.jpg

Offline

 

#17 2008-11-27 21:59:14

Kalinka
Moderator
Od/From: tych z Międzyrzecza
Zarejestrowany: 2008-09-10
Posty: 4557

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Przykro, że niektórzy radni nie widzą potrzeby budowy boiska w Międzyrzeczu, a budowę kolejnego w Rudzicy. Mam tylko jeszcze taką cichą nadzieję, że jeżeli nam nie jest dane, to przynajmniej w Mazańcowicach inwestycja ta dojdzie do skutku. Życzę tego sąsiadom z całego serca, w końcu to boisko będzie służyć także dzieciom z Międzyrzecza.

Jeżeli chodzi o całą przekazaną argumentację, to zastanawiam się czy radni popierający wniosek budowy kolejnego boiska w Rudzicy potrafiliby bez większego wysiłku uzasadnić ową decyzję. Po co? Aby udowodnić jej zasadność mieszkańcom całej gminy. Nie bardzo rozumiem przyjęte zasady typu najpierw budujemy sale gimnastyczne przy gimnazjach a teraz przy nich boiska? Rada Gminy jak zauważyłam, ciągle opiera swoje prace o jakieś zasady i które są wygodne, takie sobie wprowadza, albo od nich odstępuje (tak jak w przypadku zabranych nam 9150 zł pozostałych z budowy chatki). Pan Jerzy Czudek powiedział, że w Rudzicy od 50 lat nie było boiska, a to boisko, które obecnie znajduje się przy Gimnazjum w Rudzicy? Ono chyba już jest, tak by to wyglądało jak patrzę na zdjęcia. Czy to jakiś fotomontaż? To ile jeszcze będzie trzeba wybudować boisk w Rudzicy czy w Jasienicy? Czy nie można by było na to popatrzeć tak pod kątem sprawiedliwego rozdysponowywania środków, umożliwienia innym sołectwom przyłączenia się do wspólnego działania, zaangażowaniem się w poddawane pod głosowanie wnioski z życzliwości aby to co ważne dla innych sołectw było tak samo ważne dla każdego jednego radnego? "My już mamy, oni nie mają – wybudujmy tam gdzie o to proszą". Ale takie słowa nigdy chyba nie padną z ust niektórych.
Mam wrażenie jakby Międzyrzecze było kulą u nogi dla wielu radnych, a najlepiej byłoby wręcz, jakby zniknęło z mapy.

Offline

 

#18 2010-02-20 17:35:53

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W dniu 16 lutego miała miejsce dyskusja na temat złożenia przez gminę wniosku na budowę boiska "Orlik 2012" w roku 2010 przy szkole w Międzyrzeczu lub innej szkole podstawowej. Po krótkiej dyskusji Wójt złożył wniosek do Komisji Budżetowej Rady Gminy z zapytaniem o opinię w tej sprawie. Komisja Budżetowa odmówiła wydania opinii w tej sprawie, kierując ją pod obrady Sesji Rady Gminy.

Pełna relacja wraz z dokumentacją dźwiękową znajduje się na stronie serwisu

Offline

 

#19 2010-02-23 12:00:41

ktoś
Gość/Guest

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Słuchałem nagrania wszystko jest jak na dłoni. nie warto kręcić oj nie warto prawda zawsze wychodzi na jaw. Te bredzenia o komisji budżetowej już się wszystkim nudzą a radni z tej komisji to zgroza. chciałbym się dowiedzieć który to radny powiedział, że trzeba dołożyć swoją kasę a pan go zażył, czy lepiej dostać szejset tysięcy czy budować za swoje?

 

#20 2010-02-24 22:54:48

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

ktoś napisał:

chciałbym się dowiedzieć który to radny powiedział, że trzeba dołożyć swoją kasę a pan go zażył, czy lepiej dostać szejset tysięcy czy budować za swoje?

Pan radny Stanisław Cebulak - przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pozdrawiam.

Offline

 

#21 2010-03-10 11:51:20

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W związku z obsunięciami skarp przy budowie kompleksów "Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy na blogu "Okiem radnego" serwisu internetowego "Regionu" zamieściłem dodatkowe informacje na temat budowy kompleksów "Orlik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy, w tym relacje dźwiękowe z posiedzeń Rady Gminy a także kilka wykonanych w dniu wczorajszym zdjęć. W dniu dzisiejszym wystąpiłem do Wójta o informację na temat podejmowanych obecnie przez niego działań w sprawie tych bardzo przykrych zdarzeń.

Offline

 

#22 2010-03-10 15:36:13

Lucjan
początkujący
Zarejestrowany: 2009-10-28
Posty: 4

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

przedstawiony materiał świadczy o tym że przy podejmowaniu decyzji o budowie Orlików i ich lokalizacji zupełnie nie liczono się z uwarunkowaniami terenu.Co więcej ,nie dostosowano się do zaleceń zamieszczonych przez ministerstwo.Spowodowało to znaczne podrożenie inwestycji i obecne kłopoty związane z osuwająca się ziemią i dewastacją obiektów.Bezmyślność mści się na wykonawcach. To dopiero początek. Co będzie się działo po gwałtownych ulewach takich jak w ubiegłym roku. Czy różnice terenu sięgające kilku metrów nie spowodują większych osunięć i zamuleń. przecież mieliśmy mroźną zimę woda była zatrzymana przez mrozy.  Użycie bieżni boiska jako drogi dojazdowej i przedstawiona na zdjęciach jej dewastacja jest niezrozumiała dla normalnego człowieka.Cały proces decyzyjny w zakresie tych inwestycji wymaga gruntownego wyjaśnienia i rozliczenia.

Offline

 

#23 2010-03-12 20:22:44

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W związku z tym, że od środy 10 marca Wójt nie odpowiedział na pytania dotyczące zdarzenia z "Orlikami" w Rudzicy i Mazańcowicach, w dniu dzisiejszym poruszyłem ten temat podczas posiedzenia Komisji ds UE oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wywiązała się dyskusja, której istotne fragmenty przytaczam na blogu "Okiem radnego"serwisu internetowego "Regionu" - w dopisku do poprzedniej relacji.

Offline

 

#24 2010-03-14 21:25:44

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W dniu 13 marca 2010 na forum "Regionu" otrzymałem następujące zapytanie od Tomira:

"Panie Leszku, odsłuchałem Pańskie nagranie. Argumenty logiczne. Tylko czemu 30 października. Chyba boisko było w budowie. Podejrzewam, że na forum będzie dyskusja, co by było gdyby..... i jak zwykle. Trzeba by zajrzeć do umowy z wykonawcą. Oczywiście inspektor nadzoru też do wglądu. Nie wiem co z projektantem i lokalizacją, ale na te rzeczy za późno. Najważniejsza umowa. Proszę wybaczyć moje sugestie, ale po obejrzeniu zdjęć tak mi przyszło do głowy"

Przedstawiona relacja dotyczy sytuacji z 30 października 2009, gdy pojawiły się pierwsze oznaki, że z budową "Orlików" w Mazańcowicach coś jest nie tak. Przejeżdżając obok tej budowy już wtedy widać było, że sposób realizacji tej inwestycji (wysokie nasypy, bez odpowiednich umocnień) może powodować różne perturbacje. Nie jest jednak prawdą, że dopiero w październiku 2009 pytaliśmy o badania geologiczne gruntu. Do wpisu na temat "Orlików" na blogu "Okiem radnego" gazety "Region" na koniec tego artykułu dodałem fragmenty dyskusji na temat "Orlików" z dnia 3 grudnia 2008, a więc blisko 11 miesięcy przed 30 października 2009, podczas której radny Tomasz Osuch wielokrotnie prosił o informację, czy są wykonane badania geologiczne w Mazańcowicach i Rudzicy. Proszę zwrócić uwagę, że nikt, ani radni ani wójt nie udzielili takiej informacji. Radni Rudzicy i Mazańcowic nie mieli obowiązku znać pełnej dokumentacji, obowiązek taki był jednak po stronie Wójta. Proszę posłuchać odpowiedzi pana Janusza Pierzyny na pytania radnego Tomasza Osuch. Oprócz impertynencji i demagogii niewiele z niej wynikało. Radny nie uzyskał żadnych istotnych informacji, jego pytania o badania geologiczne zostały przez wójta zupełnie zlekceważone.

Offline

 

#25 2010-03-19 19:08:04

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W związku z zaistniałymi zdarzeniami podczas budowy "Orlików" w Rudzicy i Mazańcowicach, w dniach 17 i 18 marca 2010 podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kultury i Oświaty oraz Zdrowia i Spraw Społecznych a także podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dyskutowano o przyczynach zdarzeń i aktualnej sytuacji na tych obiektach. Warto wspomnieć, że podczas posiedzenia złożyłem wniosek o dokonanie kontroli przez Komisję Rewizyjną dokumentów związanych z lokalizacją tej inwestycji i jej budową w Mazańcowicach. W głosowaniu Komisja stosunkiem głosowania 1 za 3 przeciw odrzuciła ten wniosek, kontrola taka nie będzie więc prowadzona. Obszerne fragmenty tych dyskusji znajdują się na blogu "Okiem radnego" gazety "Region"

Offline

 

#26 2010-03-29 20:06:28

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

25 marca, podczas Sesji Rady Gminy radny Tomasz Osuch zadał pytanie dotyczące sytuacji na kompleksach "Orlik 2012". Odpowiedź wójta oraz komentarz do niej zamieściłem na blogu "Okiem radnego" gazety "Region"

Offline

 

#27 2010-08-04 16:23:35

LeM
Administrator
Od/From: Międzyrzecze
Zarejestrowany: 2007-06-18
Posty: 1485

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

W dniu dzisiejszym wójt poinformował, że gmina złożyła 4 wnioski na budowę Orlików na rok 2011. Trzy wnioski dotyczą budowy boisk przy szkołach: w Międzyrzeczu Górnym, Iłownicy i Wieszczętach, jeden wniosek dotyczy budowy Orlika w Bierach.

Offline

 

#28 2010-08-16 13:03:51

piłkarzjt złożył
Gość/Guest

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

wójt złożył na CZTERY Orliczki? Fajnie. Czy w tym roku są jakieś wybory?

 

#29 2010-09-08 20:03:23

orzeł
Gość/Guest

Re: Interpelacja - "Blisko boisko" oraz "Orlik 2012" + odpowiedź

Mazańcowickie cudo:

http://images42.fotosik.pl/221/762c72ffa0bcc627.jpg

suchutkie, równiutkie, bez kropli wilgoci smile pierzyńskie smile

 

Stopka forum/Board footer

Powered by PunBB
© miedzyrzecze.org.pl